1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

พัฒนาศักยภาพชุมชนSML

SML บ้านบ่อมะกรูด บูรณาการความสำเร็จ
กองทุนพระราชทานเป็นหนึ่งชุมชนเข้มแข็ง


   
หมู่บ้านกองทุนพระราชทานหมู่บ้านบ่อมะกรูด เริ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาSML เพื่อการปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็งแล้ว นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานSMLชุมชน ร่วมกับ นายทองสุข ลาลาด ประธานกองทุนหมู่บ้าน นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน นางวิริยาห์ เพียรวัฒนผล สท.เทศบาลบ้านฆ้อง นายวินัย คงนะภา ประธานธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับคณะทำงานSML คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้นำงบประมาณSMLสู่การพัฒนา หอกระจายข่าว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนส่วนที่๑ ขึ้นป้ายเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงป้ายชุมชน ปรับปรุงทางเข้าที่กำจัดขยะ ตู้น้ำหยอดเหรียญ เพื่อสร้างชุมชนในฝันตามความต้องการของประชาชน ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากในการจัดรูปแบบบริหารทั้งงานชุมชนพึ่งตนเองและเป็นหมู่บ้านICT เมื่อ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กองทุนพระราชทานหมู่บ้านบ่อมะกรูด

 

SML หมู่บ้านบ่อมะกรูด
ตรวจงานประโยชน์ชุมชน

      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนพัฒนาSML เชิญเหรัญญิก และเลขานุการโครงการ ตรวจงานตามระบบเงินพัฒนาSML ของชุมชน สถานที่ทำการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนส่วนที่๑การปรับปรุงหอกระจายข่าว ห้องทำงานหอกระจายข่าว ห้องน้ำ การปรับระดับ การจ้างเหมา การสั่งซื้อวัสคุอุปกรณ์ เป็นการตรวจระยะที่๒ เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่งอำเภอโพธาราม พบว่างานก้าวหน้าไปมาก และทำบัญชีแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นการสร้างความต้องการของชุมชน ความประหยัดและทำให้ชุมชนสะอาด ปลอดภัย สวยงาม ในฐานะศูนยืการเรียนรู้ที่มีแกนนำชุมชนระดับประเทศเยี่ยมเยียนศึกษาดูงานมาโดยตลอด ระยะเวลา กว่า๑๕ปีมาแล้ว นายธัมมสัญญ์ กล่าวว่า ชาวบ้านบ่อมะกรูดมีความพร้อมในการต้อนรับการศึกษาดูงานตลอดเวลา และหวังว่าคงจะมาเยี่ยมเราอีก เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูดส่วนที่๑ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

บ้านบ่อมะกรูด  ท่วมท้น
เลือกธัมมสัญญ์ปธ.SML

 
 
 

   ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปิดประชุมประชาคมโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ปีงบประมาณ 2555 จัดประชุมโดยกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗ ที่ประชุมครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับ ผู้สังเกตุการณ์ผ่านหลักเกณฑ์ขั้นต้น จึงเกิดการเลือกตั้งคณะกรรมการ SMLชุมชน ที่ประชุมโหวตให้นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นประธานคณะกรรมการ SML ชุมชน มีคณะกรรมการดังนี้
๑.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการ
๒.นายวินัย คงนะภา   รองประธาน
๓.นายทองสุข ลาลาด กรรมการ
๔.นายสุทิน ดีวิหก กรรมการ
๕.นางอ่ำ อุ่มเอิบ กรรมการ
๖.นางอรวรรณ เทียมทนงค์ กรรมการ
๗.จ.ส.อ.บำรุง อุบลธรรม กรรมการ
๘.นายอุบล อุบลธรรม กรรมการ
๙.นางสวรินทร์ กูดเพตรา กรรมการ
๑๐.นางบุญธรรม เพ็งพิน กรรมการ
๑๑.นายสุวรรณ ศรีนาค กรรมการ
๑๒.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
 เลขานุการ
๑๓.นางสาวเรไร ชุนเกษา เหรัญญิก
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์โครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด