1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

แผนชุมชนบ้านบ่อมะกรูด-คอสมาพรอฟสู้น้ำท่วม

โครงการชุมชนยังชีพในภาวะวิกฤติแบบกึ่งพึ่งพาตนเอง (ชยพ.)

 

หลักการและเหตุผล

ตุลาคม 2554 ปัญหาอุทกภัยยกระดับกลายเป็นปัญหาระดับชาติ เขตพื้นที่ประสบอุทกภัยได้แผ่กระจายไปในหลายจังหวัดของประเทศไทย คลอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง มีจำนวนผู้ประสบภัยมากมายมหาศาล ภาครัฐและภาคเอกชนในทุกภาคส่วนได้ผนึกกำลังกันการช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นครอบคลุมบริเวณกว้างทำให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึงล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพจึงควรมาพิจารณาถึงกลยุทธ์และวิธีการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทั่วถึงทันท่วงที และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาประสบภัย

 

ปัจจัยสนับสนุน

 • ชุมชนที่ประสบภัยมีองค์กรหน่วยงานที่มีความเข้าใจพื้นที่อย่างดี อาทิ อบต. กำนัน ตำรวจ อนามัย แต่ขาดแนวทางการทำงาน และองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตในภาวะวิกฤต
 • ประชาชนชุมชนยังมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองได้ แต่ขาดแคลนวัตถุดิบอาหาร และเชื้อเพลิง
 • ทรัพยากรน้ำดิบมีมากมาย แต่ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้
 • การส่งกำลังบำรุงทำได้สะดวกและประหยัดกว่าหากมุ่งเน้นเพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการการปรุงอาหารเอง

 

วัตถุประสงค์

 • มีอาหารน้ำดื่มและสุขอนามันสำหรับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2554 ถึงจนกว่าอุทกภัยจะสิ้นสุด
 • ใช้ทรัพยากร บุคลากรของผู้ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • สร้างให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง
 • ขยายแนวคิดโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประสบภัย

 

เป้าหมาย

            ศูนย์ ปภ.เขต 2 คัดเลือกและจัดตั้งชุมชนยังชีพในภาวะวิกฤติแบบกึ่งพึ่งพาตนเองต้นแบบหนึ่งชุมชนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ประเมินผลการทำงานใน 3 วัน หากโครงการสัมฤทธิ์ผลให้นำเสนอหน่วยเหนือเพื่อขยายผลต่อไป

 

วิธีการดำเนินงาน

การคัดเลือกชุมชน

 • ผู้นำที่เข้มแข็ง ลูกบ้านมีความสามัคคี
 • รู้จำนวนประชากรที่อยู่ในสถานที่ประสบภัยที่แน่นอน
 • สถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลยากต่อการช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
 • คุณภาพน้ำที่ท่วมขังไม่เน่าเสีย ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน
 • เป็นชุมชนที่สามารถวัดประเมินผลการทำงานได้

ขอบเขตความช่วยเหลือ

 • อาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะอย่างพอเพียง
 • น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดถูกสุขลักษณะอย่างพอเพียง
 • กำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและโรคระบาด
 • เรือในจำนวนที่พอเพียงสำหรับชุมชน
 • การสื่อสารกับศูนย์ช่วยเหลือ

 

วิธีการช่วยเหลือ

อาหาร – สนับสนุนข้าวสาร วัตถุดิบอาหารสดอาหารแห้งเครื่องปรุงประกอบอาหาร เพื่อให้ชุมชนปรุงอาหารแจกจ่ายได้7 วันสำหรับจำนวนประชากรที่ประสบภัยในชุมชน โดยให้แม่บ้านชุมชนเป็นผู้ปรุงเพื่อแจกจ่าย โดยศูนย์สนับสนุนข้าวสาร วัตถุดิบอาหารสดอาหารแห้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สิ่งที่ต้องใช้

 • ข้าวสาร วัตถุดิบอาหารสด-แห้ง เครื่องปรุง                        รับการสนับสนุนจากศูนย์
 • เตา เครื่องประกอบอาหาร                                                   ใช้ของชุมชน วัด (ถ้ามี)
 • จาน ช้อน                                                                               ใช้ของชุมชน วัด (ถ้ามี)

 

น้ำดื่ม – สอน สนับสนุนในการตั้งโรงบำบัดน้ำดื่มฉุกเฉินสำหรับชุมชน โรงบำบัดน้ำดื่มฉุกเฉินใช้วิธีการกรองด้วยผ้าขาวบาง ตกตะกอนด้วยสารส้ม และฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน (ตามคำแนะนำของนักวิชาการ)

สิ่งที่ต้องใช้

 • แท็งค์น้ำขนาด 500-1,000 ลิตร                           รับการสนับสนุนจากศูนย์
 • ผ้ากรอง                                                 ใช้ของชุมชน วัด (ถ้ามี)
 • สารส้ม                                                  รับการสนับสนุนจากศูนย์
 • คลอรีน                                                  รับการสนับสนุนจากศูนย์
 • ด่างทับทิม (สำหรับน้ำใช้)                                                     รับการสนับสนุนจากศูนย์

 

สุขอนามัย – สอน สนับสนุนในการตั้งสุขาอนามัยฉุกเฉินสำหรับชุมชน ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อุจจาระใส่ถุงดำ ปัสสาวะใส่ถัง 200 ลิตร ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ตกตะกอนด้วยสารส้ม โดยให้ขนถ่ายเฉพาะปฏิกูลแห้งออกนอกพื้นที่ ส่วนน้ำที่บำบัดแล้วปล่อยลงน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ (ตามคำแนะนำของนักวิชาการ)

สิ่งที่ต้องใช้

 • ถังน้ำขนาด 200 ลิตร                                    รับการสนับสนุนจากศูนย์
 • สารส้ม                                                  รับการสนับสนุนจากศูนย์
 • คลอรีน                                                  รับการสนับสนุนจากศูนย์
 • ถุงดำขนาด 18 นิ้ว                                                                 รับการสนับสนุนจากศูนย์
 • ถุงดำขนาด 28 นิ้ว                                                                 รับการสนับสนุนจากศูนย์

 

เชื้อเพลิง – สนับสนุน น้ำมันสำหรับเรือ เครื่องปั่นไฟ และแก๊สหุงต้มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เครื่องปั่นไฟใช้สำหรับเครื่องมือสื่อสาร และไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และแก๊สหุงต้มในปริมาณที่พอเพียงสำหรับการประกอบอาหารใน 1 สัปดาห์

สิ่งที่ต้องใช้

 • น้ำมันเชื้อเพลิง 50 ลิตร                                  รับการสนับสนุนจากศูนย์
 • แก๊สหุงต้ม 15 ถัง                                        รับการสนับสนุนจากศูนย์

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์ ปภ.เขต 2 ประสานงานโดยนาย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ

 

งบประมาณ

ประมาณการ 50,000-70,000 บาท สำหรับประชากร 150 คน ต่อระยะเวลา 30 วัน

ดูรายละเอียดในไฟล์ Excel แนบ

หมายเหตุ งบประมาณนี้ไม่รวมค่าดำเนินการของ ศูนย์

 

สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์ ปภ.เขต 2 เป็นผู้กำหนดพื้นที่เป้าหมายต่อไป

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

15 ตุลาคม 2554 ถึงจนกว่าอุทกภัยจะสิ้นสุด

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้ประสบอุทกภัยได้รับการบรรเทาทุกข์อย่างต่อเนื่องทั่วถึงตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • ผู้ประสบอุทกภัยมีส่วนในการช่วยเหลือตนเอง ชีวิตมีคุณค่าผ่อนคลายความเครียดวิตกกังวล
 • ลดมลภาวะจากขวดน้ำพลาสติก กล่องโฟม และโรคระบาดจากสิ่งปฏิกูลที่ผู้ประสบภัยขับถ่าย
 • สร้างความเข้มแข็งในชุมชน เป็นภูมิคุ้มกันให้ชุมชนช่วยเหลือตัวเองได้หากประสบภัยพิบัติอีก
 • ศูนย์ฯสามารถจัดสรรใช้บุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศูนย์ฯสามารถขยายขอบเขตการช่วยเหลือได้กว้างขึ้น
 • ศูนย์ฯสามารถศักยภาพที่เหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านอื่นๆได้
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือ

 

การประเมินผลโครงการ

 • จำนวนประชากรที่ได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • สภาวะสุขภาพกาย จิตของผู้ประสบภัย
 • จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

                              เสนอโครงการโดย นาย จิตเจริญ วิเศษแพทยา
                                                      นาย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ

                                                                                  บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด

                                                                                 42 ซอย รามคำแหง 60/3 รามคำแหง

                                                                                  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

 

                                                               10 ตุลาคม 2554

 

เรียน       นาย ณรงค์ พลละเอียด

                รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

                รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

เรื่อง        บริจาคเวชภัณฑ์เพื่อบรรเทาทุกข์อุทกภัย

 

                บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด โดยการประสานงานจาก นาย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดราชบุรี ทราบว่าหน่วยงานของท่านกำลังดำเนินการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ คณะของข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินช่วยเหลือในครั้งนี้  จึงได้รวบรวมสิ่งของและเวชภัณฑ์  เพื่อร่วมบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวไทยที่ประสบทุกข์ภัยอยู่ในขณะนี้  โดยมีรายการสิ่งของบริจาคดังนี้

 • ยาทาน้ำกัดเท้า ขนาด 50 มล.             จำนวน 2,000 ขวด            มูลค่า 40,000 บาท
 • ยาทากันยุง ขนาด 50 มล.                    จำนวน 2,000 ขวด            มูลค่า 60,000 บาท
 • แอลกอฮอล์เจล ขนาด 250 มล.           จำนวน 2,000 ขวด            มูลค่า 200,000 บาท
 • หน้ากากอนามัย                                    จำนวน 100,000 ชิ้น         มูลค่า 200,000 บาท

รวมมูลค่าสิ่งของบริจาค   500,000 บาท

 

                การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือของท่านในครั้งนี้  ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  ในนามของภาคประชาชนขอเป็นตัวแทนแสดงความขอบพระคุณในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้  และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองท่านและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน ให้ประสบแต่ความสุขตลอดไป

 

 

 

                                                                                            ด้วยความเคารพ

 

 

 

                                                                                      นาย จิตเจริญ วิเศษแพทยา

                                                                                             กรรมการผู้จัดการ