1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กองทุนต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด

บ่อมะกรูด ร่วม ยาจีนโหย่งเหิง
ก่อตั้ง
"กองทุนต้านยาเสพติด"

                          
                          
                          

       ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ได้รับการสนับสนุนจาก อ.ธัมมาภัทร์ ทองมี ฝ่ายอบรม บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ โดย ผศ.บัณฑร อ่อนดำ ประธานกรรมการศตส.ภาคประชาชน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นายทองสุข ลาลาด ประธานชุมชนบ้านบ่อมะกรูด นายวินัย คงนะภา ประธานธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ด.ต.ชัยกร จิตรคำ ผุ้ทรงคุณวุฒิชุมชน นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง นายโกศล ลักษิตานนท์ รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง และ นายสยาม จิตรบวร ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหายาเสพติด และแนวทางการแก้ไขภาคประชาชน มีมติก่อตั้งกองทุนต้านยาเสพติดภาคประชาชน โดยใช้เทคนิค "เปิดใจ เปิดธุรกิจ เปิดกองทุนหมุนเวียนเครือข่ายต้านยา" โดยให้แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ดังนี้
1.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ      เป็นประธานคณะทำงาน"กองทุนต้านยาเสพติดศตส.ภาคประชาชน"
2.นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์    รองประธาน
3.นายโกศล ลักษิตานนท์    รองประธาน
4.นายสยาม จิตรบวร           เลขานุการ
5.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ        ธุรการ/การบัญชี
6.ด.ต.ชัยกร จิตรคำ            เหรัญญิก
7.ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา        ฝ่ายประสานงาน
8.นายสมศักดิ์ เจริญลาภทวี ประชาสัมพันธ์
9.นางปราณี เล่นวารี           ฝ่ายติดตามประเมินผล
กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการจัดการตนเอง พัฒนากลุ่มองค์กร ภายใต้คณะทำงานที่เสียสละ ทุ่มเท และอุดมการณ์สูงสุด โดยมุ่งเน้นให้สังคมเกิดความดี ความสุข และความสามารถ เป็นแบบอย่างของประเทศไทย โดยขอให้ติดตามข่าวได้ใน
www.magrood.com ประชุมเมื่อ 16 ธันวาคม 2553 ณ สำนักงานกองทุนต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน