1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กฐินเอื้ออาทรชมรมข้าราชการครูตำบลบ้านฆ้อง

ประธานกฐินเอื้ออาทรปี๒๕๕๓อิสาน๒๕๐วัด
ร่วมปลัดเทศบาลบ้านฆ้องแถลงความสำเร็จ
"ความฝันอันสูงสุด"
                              
                               
                              


                คณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินเอื้ออาทรปี ๒๕๕๓ โดยการนำของ อ.วิจารณ์ เตียวสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการ ประสานงานกับ นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นายทองสุข ลาลาด ประธานอนุกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี แถลงผลงานการจัดงานกฐินเอื้ออาทรประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒๕๐ วัด โดยได้จัดกฐินเอื้ออาทรไปตั้ง ณ ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ผู้ใจบุญได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดต่างๆได้โดยสมบูรณ์
๒.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป
๓.เพื่อสงเคราะห์พระภิกษุที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐินตามพระบรมพุทธานุญาต
๔.เพื่อให้เจ้าภาพกฐินได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญสำคัญและความสวยงามในต่างจังหวัดด้วย
๕.เพื่อสะสมบุญตามพุทธภาษิตว่า "สุโข ปุญญ สส. อุจจโย โหติ"การสะสมซึ่งบุญย่อมนำความสุขมาให้
๖.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายชื่อคณะกรรมการ
๑.อ.วิจารณ์ เตียวสุวรรณ             ประธานกรรมการ
๒.อ.แสวง บุบผาคำ                       รองประธาน
๓.ผู้ใหญ่ทวี สามัคคี                      รองประธาน
๔.อ.วิชา วัฒนกุล                          กรรมการอุปถัมภ์
๕.ว่าที่ ร.ต.สุภักดิ์ อนุกูล              กรรมการอุปถัมภ์
๖.อ.สมบูรณ์ เอี่ยมละออ             กรรมการอุปถัมภ์
๗.ด.ร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล  กรรมการอุปถัมภ์
๘.อ.ทองสุข ลาลาด                      กรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
๙.อ.เฉลิม คงมั่น                           กรรมการประชาสัมพันธ์
๑๐.อ.ประพันธ์ อุบลธรรม             กรรมการและเหรัญญิก
๑๑.ร.ต.ปัญญา จูธารี                    กรรมการและผูช่วยเหรัญญิก
๑๒.อ.อำนวย ธรรมจง                   กรรมการและเลขานุการ
๑๓.อ.พิสัณห์ บูรมัธนานนท์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔.อ.สุภาเพ็ญ ผะเอม                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์         กรรมการฝ่ายประสานงาน
๑๖.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ            กรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดพิธีการ
จำนวนวัดที่ได้ทอดกฐินมาแล้วั้งแต่ปี๒๕๓๙มีดังนี้
๑.ปี๒๕๓๙ ทอดที่วัดกณทรารมณ์จ.ศรีษะเกษ๑๓วัด
๒.ปี๒๕๔๐ ทอดที่วัดอุดมคงคานิมิตจ.หนองคาย๑๗วัด
๓.ปี๒๕๔๑ ทอดที่วัดปากทางสามัคคี(วัดหม่อนฤาษี)จ.เชียงใหม่๔๐วัด
๔.ปี๒๕๔๒ ทอดที่วัดท่าตอนจ.เชียงใหม่๕๕วัด
๕.ปี๒๕๔๓ ทอดที่สำนักสงฆ์ศูนย์กาญจนาภิเษกจ.อุบลราชธานี๖๒วัด
๖.ปี๒๕๔๔ ทอดที่วัดกลางจ.นครพนม๖๗วัด
๗.ปี๒๕๔๕ ทอดที่วัดดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่๘๐วัด
๘.ปี๒๕๔๖ ทอดที่วัดพระธาตุแช่แห้งจ.น่าน๖๐วัด
๙.ปี๒๕๔๗ ทอดที่วัดพระธาตุเชิงชุมจ.สกลนคร๘๐วัด
๑๐.ปี๒๕๔๘ ทอดที่วัดฝั่งหมิ่นจ.เชียงราย๑๐๒วัด
๑๑.ปี๒๕๔๙ ทอดที่วัดบูรพารามวรวิหารจ.ร้อยเอ็ด๑๒๕วัด
๑๒.ปี๒๕๕๐ ทอดที่วัดบูรพาราม(พระอารามหลวง)เฉลิมพระเกีบรติจ.สุรินทร์๑๑๗วัด
๑๓.ปี๒๕๕๑ ทอดที่วัดศรีวิชัยวนารามจ.เลย๑๔๙วัด
๑๔.ปี๒๕๕๒ ทอดที่วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)จ.สุโขทัย๒๐๙วัด
๑๕.ปี๒๕๕๓ ทอดที่วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)๒๕๐วัด
สรุปกฐินเอื้ออาทรทอดมาตั้งแต่ปี๒๕๓๙-๒๕๕๓ จำนวน  ๑,๒๓๗  วัด 
จัดทำข้อมูลและรายการข่าวโดย สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓