1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คณะปฏิรูปยาเสพติดและสังคม

 

                                                                                            

           ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนสู่การปฏิรูปการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสังคม

                                                                                       ที่ ๑/๒๕๕๓

                                            ประกาศแต่งตั้งเลขานุการส่วนตัวของประธานและกองเลขานุการ

 

             ข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน   มีความเห็นว่า กรรมการเลขานุการนั้น ควรจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของประธาน      และหัวหน้ากองเลขานุการของคณะกรรมการไปพร้อมๆกัน  กองเลขานุการจะทำหน้าที่   งานด้านข้อมูล  ด้านงานการเงิน งานด้านการประชาสัมพันธ์ และแถลงข่าวแทนคณะกรรมการ      จึงแต่งตั้งกองเลขานุการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

             ๑. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ                            เลขานุการ
             ๒. นายวชิระ สายจันทร์                               ผู้ช่วยเลขานุการ
             ๓. นางสาวพิชยภรณ์  อภิโชคนิธิฉัตร        ผู้ช่วยเลขานุการ
             ๔. นางสาวชุลี ลิ้มประดิษฐ์                         ผู้ช่วยเลขานุการ
             ๕. นายสรพงษ์ พาลีบุตร                            ผู้ช่วยเลขานุการ

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                 สั่ง   ณ   วันที่   ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓

 

 

                                                                  (ผศ.บัณฑร  อ่อนดำ)

                                                                    ประธานกรรมการ
       ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนสู่การปฏิรูปการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสังคม

                                                                                 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนแห่งชาติ สู่การปฏิรูปการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสังคม

                                                                     ที่ ๒/๒๕๕๓

                                       ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ และกองเลขานุการ

 

             ข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการ คณะทำงานปฏิบัติการ    ปฏิรูปการแก้ไขปัญหายาเสพติด สังคม อิทธิพลเถื่อนภาคประชาชน   ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจปฏิรูปประเทศไทย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
            ๑.  นายจาตุรนต์ ธำรงฐิติกุล                  รองประธาน
            ๒. นายพรมมา สุวรรณศรี                      รองประธาน
            ๓.  นายสุบิน สุวรรณ                              รองประธาน  
            ๔.   นางอามีนะ  บาดิลและ                    รองประธาน
            ๕. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ                    เลขานุการ
            ๖. นายวชิระ สายจันทร์                         ผู้ช่วยเลขานุการ
            ๗. นางสาวพิชยภรณ์  อภิโชคนิธิฉัตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
            ๘. นางสาวชุลี ลิ้มประดิษฐ์                   ผู้ช่วยเลขานุการ
             ๙. นายสรพงษ์ พาลีบุตร                      ผู้ช่วยเลขานุการ
           ๑๐.  ด.ต.สุรศักดิ์ ไชยรักษ์                      กรรมการ     
           ๑๑.  นางสาวคอดิยะฮ์  ทรงงาม               กรรมการ
           ๑๒.  นายพันท้าย จรูญวิทยา                    กรรมการ       
           ๑๓.  นายสมาน มั่นคง                               กรรมการ
           ๑๔.  นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร                 กรรมการ
           ๑๕.  นายบุญลาศ ศรีจันทร์                      กรรมการ
           ๑๖.  นายพีรยุทธ ปทีบศิลป์                      กรรมการ 
           ๑๗.  นายสมใจ ทักสิน                              กรรมการ
           ๑๘.  นายสมนึก หนูเงิน                             กรรมการ
           ๑๙.  นางแสงนภา สุทธิภาค                      กรรมการ
           ๒๐.  นายสุดจิต หมั่นตะคุ                          กรรมการ
           ๒๑.  ดร.สุทธิรักษ์ หงสมัต                         กรรมการ
           ๒๒.  ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์                    กรรมการ
           ๒๓.  นายยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว                  กรรมการ
           ๒๔.  นางสาวสุขุมาล บุญยะกร                 กรรมการ
           ๒๕.  นายนเรศ กองสมบัติ                         กรรมการ
           ๒๖.  นายสฤษฎ์ สุฤทธิ์                               กรรมการ
           ๒๗.  นายศิวโรฒ จิตนิยม                           กรรมการ
           ๒๘.  นายทองสุข ลาลาด                           กรรมการ
            ๒๙.  นางชุติมา เวียงโอสถ                         กรรมการ
            ๓๐.  นายเฉลิมชน คงสมใจ                       กรรมการ
            ๓๑. นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ                        กรรมการ
            ๓๒. นายสุชาย ผดุงกรรจ์                           กรรมการ
            ๓๓. นายประสิทธิ์ ทวีศรี                             กรรมการ
            ๓๔. นายปารินทร์  บุญญา                          กรรมการ
            ๓๕. นางบุษบา  พุ่มพวง                               กรรมการ
            ๓๖. นายศุภกิจ นิลพันธ์                              กรรมการ
            ๓๗.  นายพัชรพล พุทธศิริ                          กรรมการ
            ๓๘. นายสิทธิโชค แก้วบุญเรือง                 กรรมการ
            ๓๙. นายมณเฑียร สอดเนื่อง                      กรรมการ
            ๔๐. นายวิเชียร ศรีเชียงสา                          กรรมการ
             ๔๑. นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี                กรรมการ
             ๔๒. นางสาวเพ็ญประภา ชูสุริแสง              กรรมการ
             ๔๓. นายคำพา  นามณีชม                           กรรมการ
             ๔๔. นายฉันท์  ขยันงาน                               กรรมการ
             ๔๕. ด.ต.ชัยกร จิตรคำ                                กรรมการ  
             ๔๖. นายธัญญะ เผื่อนโชติ                          กรรมการ
             ๔๗. นายคะนองศิลป์ ชิตรกุล                      กรรมการ
             ๔๘. นายประกิจ ฤทธิพรพันธุ์                      กรรมการ
              ๔๙. นายกัมปนาท สมัครสยาม                   กรรมการ
              ๕๐. นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธ์              กรรมการ

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                 สั่ง   ณ   วันที่   ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓

 

 

                                                                  (ผศ.บัณฑร  อ่อนดำ)

                                                                    ประธานกรรมการ
       ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนสู่การปฏิรูปการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสังคม