1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

บันทีกการประชุมและแผนพัฒนาปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕

บันทึกการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๓
ณ ที่ทำการสำนักงานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
….........................................

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ                                         ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
๒.นายวินัย คงนะภา                                              รองประธาน คนที่ ๑

๓.นายโกศล ลักษิตานนท์                                      รองประธานคนที่ ๒
๔.นางสาวเรไร ชุนเกษา                                         เลขานุการ
๕.นายโสภา  เตียวตระกูล                                      เหรัญญิก
๖.สมาชิกหมู่ที่   ๑ นางสุวรรณ นนท์เอี่ยม

๗.สมาชิกหมู่ที่   ๑ นางโกสุม มาลาวงษ์
๘.สมาชิกหมู่ที่   ๑ นายจงกล เย็นสรง
๙.สมาชิกหมู่ที่   ๒  นางลูกจันทร์ คีรีวัน
๑๐.สมาชิกหมู่ที่ ๒ นางสาวน้ำนอง เบญจชาติ

๑๑.สมาชิกหมู่ที่ ๒  นายบุญส่ง คีรีวรรณ์
๑๒.สมาชิกหมู่ที่ ๒  นายปัญญาศิริ ธนพัฒน์พิมล
๑๓.สมาชิกหมู่ที่ ๓ นางสุนันทา รักงาม
๑๔.สมาชิกหมู่ที่ ๓ นางวันเพ็ญ ใจสันเตี๊ยะ
๑๕.สมาชิกหมู่ที่ ๓ นางสำอางค์ พรหมมาลี
๑๖.สมาชิกหมู่ที่ ๔ นายโกศล ลักษิตานนท์
๑๗.สมาชิกหมู่ที่ ๔ ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา
๑๘.สมาชิกหมู่ที่ ๕ นางบุปผา ชัยศักดานุกูล
๑๙.สมาชิกหมู่ที่ ๕ นางสาวสำเนา ไท้สุน
๒๐.สมาชิกหมู่ที่ ๕ นายสมาน พลเรือน
๒๑.สมาชิกหมู่ที่ ๕ นางสาวบุปผา ชุนเกษา
๒๒.สมาชิกหมู่ที่ ๕ นางสาวละเอียด ชุนเกษา
๒๓.สมาชิกหมู่ที่ ๖ นางโสภา เตียวตระกูล
๒๔.สมาชิกหมู่ที่ ๖ นางอุไร ตู้นิ่ม
๒๕.สมาชิกหมู่ที่ ๖ นางแต๋ม นามถาวร
๒๖.สมาชิกหมู่ที่ ๖ นางลำดวน ตู้นิ่ม
๒๗.สมาชิกหมู่ที่ ๗ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
๒๘.สมาชิกหมู่ที่ ๗ นายวินัย คงนะภา
๒๙.สมาชิกหมู่ที่ ๗ นายปัญญา แซ่อึ้ง
๓๐.สมาชิกหมู่ที่ ๗ นางอ่ำ อุ่มเอิบ
๓๑.สมาชิกหมู่ที่ ๘ จ.ส.อ.ดินันท์ วสุรักขะ
๓๒.สมาชิกหมู่ที่ ๘ นายสุรินทร์ ชัยศักดานุกูล
๓๓.สมาชิกหมู่ที่ ๘ นายเส็ง เนี๊ยะอั๋น
๓๔.สมาชิกหมู่ที่ ๘ ด.ต.ชัยกร จิตรคำ

๓๕.สมาชิกหมู่ที่ ๘ นายจำรัส สุดตุ้ม
๓๖.สมาชิกหมู่ที่ ๙.นางสาวณฐิยา ขุนณรงค์
๓๗.สมาชิกหมู่ที่ ๙. นางเฉลิม สุมณฑา
๓๘.สมาชิกหมู่ที่ ๙. นางเสริม วงทวี
๓๙.สมาชิกหมู่ที่ ๑๐ นางกิ่งแก้ว จันทร์ลา
๔๐.กรรมการหมู่ที่ ๑๐ นางกมลทิพย์ สุวรรณประเสริฐ
๔๑.สมาชิกหมู่ที่ ๑๐ นางพัชรา อินทร์ตุ่น
๔๒.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม  นายธนวัฒน์ ศรีคง   หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านเก่า
๔๓.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม นายประเวช กอตระกูล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฆ้อง
๔๔.เครือข่ายเข้าร่วมประชุม ร.ต.อ.สนิท อาวารี  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลดอนตะโก
๔๕.เครือข่ายเข้าร่วมประชุม นายสุวิชัย ธีระปทีปสกุล  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเจดีย์หัก
๔๖.เครือข่ายเข้าร่วมประชุม นางสมรวย ไกรสรราช  เหรัญญิกสภาองค์กรชุมชนตำบลดอนตะโก
๔๗.เครือข่ายเข้าร่วมประชุม นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลดอนตะโก
๔๘.เครือข่ายเข้าร่วมประชุม นางเติม อุ่นใจ  รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลรางบัว
๔๙.เครือข่ายเข้าร่วมประชุม นางไพลิน ศุขสายชล  เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกหม้อ
๕๐.เครือข่ายเข้าร่วมประชุม นางอรุณี ตรีเดชา  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านคา
๕๑.เครือข่ายเข้าร่วมประชุม นางสาวศิวพร ตามวงศ์วาน  เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านคา
๕๒.เครือข่ายเข้าร่วมประชุม นางศลิษา จันทร์วรรณ์  เลขานุการขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
๕๓.เครือข่ายองค์กร อสม.         นางบุญธรรม เพ็งพิน
๕๔.เครือข่ายองค์กรผลิตตุ๊กตา  นางศรีสอางค์ ดีปัญญา
๕๕.เครือข่ายองค์กรวิสาหกิจ    นางสวรินทร์  กูดเพตรา
๕๖.เครือข่ายอาสาสมัครชุมชน นายสุทิน ดีวิหก
๕๗.เครือข่ายองค์กรโคนม        นายเลิศ จันทร์ทอง
๕๘.เครือข่ายปลูกข้าวพันธุ์ดี      นายอุดม ลาลาด
๕๙.เครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุ      นางแถม ชานาง
๖๐ เครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุ       นางเจียน คมมูล
๖๑.เครือข่ายองค์กรเยาวชน      นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ
๖๒.เครือข่ายป้องกันยาเสพติด นายสยาม จิตรบวร

เปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
               ๑.๑  รับรองสถานภาพองค์กรชุมชนปัจจุบัน โดยมีเพิ่มองค์กรขึ้นมาอีกคือ
                       ๑.๑.๑  เพิ่มองค์กรสวัสดิการออมบุญวันละบาท ๑ องค์กร
                       ๑.๑.๒ เพิ่มธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ๑ องค์กร
                       ๑.๑.๓ เพิ่มธนาคารข้าว-โรงสีชุมชน  ๑ องค์กร
                       ๑.๑.๔ เพิ่มกลุ่มตุ๊กตาบ้านบ่อมะกรูด
                        ๑.๑.๕ เพิ่มกลุ่มผู้สูงอายุบ้านเกาะหมู่ที่ ๓

                        ๑.๑.๖ เพิ่มกลุ่มเยาวชนตำบลบ้านฆ้อง
                        ๑.๑.๗ เพิ่มกลุ่มเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันตำบลบ้านฆ้อง

                        ๑.๑.๘ เพิ่มกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านเกาะหมู่ที่ ๓
                        ๑.๑.๙ เพิ่มศูนย์บำบัดและฟื้นฟูชุมชน
                        ๑.๑.๑๐ เพิ่มสวัสดิการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

              ๑.๒ แจ้งเรื่องการเปิดสำนักงานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓  ณ ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ ๗ มีห้องประชุม ๓ ห้อง มีห้อง ICT ห้องผลิตเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องพิมพ์ เป็นห้องแอร์ และมีประสิทธิภาพด้านข้อมูล มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
             ๑.๓ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้องมีมติให้การรับรองที่ปรึกษา ดังนี้
                    (๑) พลโท จักรกฤษณ์  พงษ์ภมร
                    (๒)พลตำรวจตรี เพชรัตน์ แสงไชย
                    (๓)นาวาอากาศเอก รจนกร ปุยติ

                    (๔)นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
                    (๕)นางจมเจตน์ พรหมสุนทร

                    (๖)นายสิทธิพงษ์ จุลเจริญ
                    (๗)ผศ.บัณฑร อ่อนดำ
                    (๘)ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
                    (๙)ดร.สุทธรักษ์ หงสมัต
                    (๑๐)นางสายพิน โพธินวล
                    (๑๑)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธาราม
                    (๑๒)นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
                    (๑๓)กำนันตำบลบ้านฆ้อง
                    (๑๔)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
                    (๑๕)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
                     (๑๖)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
                     (๑๗)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
                     (๑๘)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕

                     (๑๙)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
                     (๒๐)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
                     (๒๑)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
                     (๒๒)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙
                     (๒๓)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐

                     (๒๔)นายธนวัฒน์ ศรีคง
                      (๒๕)ผอ.วิทยาลัยเท็คนิคโพธาราม
                      (๒๖)ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง
                      (๒๗)ผอ.โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด
                      (๒๘)ผอ.โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง
                      (๒๙)ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดดีบอน
                      (๓๐)นายทองสุข ลาลาด
                      (๓๑)นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์
                      (๓๒)เจ้าอาวาสวัดบ้านฆ้อง
                      (๓๓)เจ้าอาวาสวัดดีบอน
                      (๓๔) พันโท ภาคภูมิ ผ่องจิตร
                      (๓๕)เกษตรอำเภอโพธาราม
                      (๓๖)ประมงอำเภอโพธาราม
                      (๓๗)ปศุสัตว์อำเภอโพธาราม
                      (๓๘)พัฒนาการอำเภอโพธาราม
                      (๓๙)หัวหน้าสายตรวจดีบอน
                      (๔๐)นางโสภา สาลียงพวย
                      (๔๑)นายบุญชอบ ปิ่นทอง
               ๑.๔ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ให้สมาชิกปรับเข้าออกการดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ที่ประชุม เสนอและรับรองผู้ทรงคุณวุฒิ ๙ ท่านดังนี้
                      (๑)พระครูวิสุทธิวีรธรรม
                      (๒)อาจารย์ทองจุล ขันขาว
                      (๓)อาจารย์นฤมล อันตะริกานนท์
                      (๔)ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา
                      (๕)ด.ต.ชัยกร จิตรคำ
                      (๖)นายสมาน พลเรือน
                      (๗)นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์
                      (๘)นายวชิระ สายจันทร์
                      (๙)นายประชิน สังขานวม

มติที่ประชุม    เห็นชอบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

 มติที่ประชุม   รับรอง

วาระที่ ๓ พิจารณาการปรับปรุงแผนชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ที่ประชุมจัดทำตารางแผนชุมชน เพื่อเป็นแผนแม่บทข้อมูลการดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ดังนี้
 

ตารางแสดงแผนชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
สภาพปัญหาของตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

อันดับปัญหา

สภาพของปัญหาในตำบล

สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาของตำบล

๑.ยาเสพติด

มียาเสพติดแพร่ระบาด
มีทั้งผู้ค้า ผู้เสพ การมีผู้กระทำผิดถูกจับกุม ยังมีสภาพมั่วสุม ไม่ทำงาน ไม่เรียนหนังสือ ประสาทหลอน ร่างกายทรุดโทรม ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ไม่เคารพพ่อแม่ ลักทรัพย์ โทรมหญิง 

๑.ครอบครัวแตกร้าวฉาน
๒.พฤติกรรมเอาอย่าง

๓.เกิดอยากลองกับเพื่อน
๔.รายได้จูงใจ
๕.สภาพเศรษฐกิจไม่ดี
๖.ฟุ่มเฟือยสิ่งมอมเมา
๗.น้อยใจวาสนา
๘.คิดว่าไม่ตายก็รวย
๙.ถูกหยันไร้ลูกผู้ชาย

(๑)กิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว นำพ่อ แม่ ลูก มาร่วมผูกร้อยสายสัมพันธ์
(๒)สนับสนุนการเล่นกีฬา แข่งขันกีฬา ทั้งพื้นบ้าน และกีฬายอดนิยม
(๓)จัดกิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน
(๔)ตรวจปัสสาวะชุมชน
(๕)กดดันทางสังคมและฝ่ายความมั่นคงตำบลบ้านฆ้อง

๒.เยาวชน

เยาวชนในตำบลบ้านฆ้อง ยังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายน่าเป็นห่วงคือ

-ไม่เรียนหนังสือ ทั้งไม่เรียนต่อ และเรียนไม่จบ

- หลงผิดติดยาเสพติด
-มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
-ขับรถแข่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
-เป็นโรคเอดส์สูง
-ไม่ทำงานช่วยครอบครัวและสังคม
- ไม่สนใจความมั่นคงของประเทศ
-ฟุ่มเฟือยตามสิ่งยั่วยุ

๑.ครอบครัวไม่อบอุ่น อาจเกิดจากการแตกแยกของพ่อแม่
๒.พบแต่สิ่งเร้า ทั้งตู้เกมส์ ซีดีเถื่อน ซีดีโป๊
๓.แหล่งมอมเมาจากโต๊ะสนุ๊กเก้อร์ ร้านเกมส์
๔.เหล้าปั่นที่มีส่วนผสมยาปลุกเซ็กส์
๕.ยาเสียสาว ยาโด๊ป และยาเพิ่มอารมณ์ทางเพศ
๖.ไม่นับถือศาสนา ไม่เข้าวัดฟังธรรม ไม่ยึดมั่นประเพณี

(๑)สัมมนาพ่อแม่ลูก โครงการครอบครัวอบอุ่น
(๒)จัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยใช้ กศน.เป็นเจ้าภาพ
(๓)เกิดโครงการสายอาชีพเยาวชน
(๔)สนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับตำบล ใช้เฟรนด์คอร์นเนอร์สนามบ้านบ่อมะ กรูด สนามวัดบ้านฆ้อง และสนามวัดดีบอน
(๕)สนับสนุนทุนเรียนดีแต่ยากจนต่อเนื่อง
(๖)สานสายใยเยาวชนบ้านฆ้องพี่น้องกัน
(๗)สร้างกลุ่มเยาวชนที่มีใจโดยมีกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีคอยส่งเสริม

๓.ด้านอาชีพ

อาชีพไม่มั่นคงเนื่องจากต้องเป็นลูกจ้างในโรงงาน เศรษฐกิจไม่แน่นอน มีการปลดคนงาน มีหนี้สินนอกระบบ เก็บดอกเบี้ยรายวัน มีหนี้ในระบบ เช่นธกส. ธนาคารพาณิชย์  ที่ดินปล่อยว่างเปล่า ทุนน้อยไม่กระจายรายได้

๑.ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชน

๒.ขาดความรู้ ประสบ การณ์ในการพัฒนาอาชีพ
๓.ขาดทุนหมุนเวียน
๔.ขาดปัจจัยเสริมภายในเช่นคน กระบวนทำงาน แผนงาน รายรับรายจ่าย
และการจัดการที่ดี
๕.ขาดการติดตาม ประเมินผล

(๑)ท้องถิ่นต้องเป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่สะท้อนปัญหา เสนอปัญหา ส่งเสริมการแก้ปัญหาและสนับสนุนอาชีพทั้งระบบ
(๒)ปรับโครงสร้างกลุ่มอาชีพที่มีความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนกลุ่มในอาชีพที่เหมือนกัน เป็นหมวดหมู่แล้วให้เกิดการจัดการที่เท่าเทียมและยุติธรรม
(๓)จัดสรรทุนงบประมาณตามความจำเป็นและตามข้อเท็จจริง สนับสนุนให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย เป็นไปตามแผนแม่บทที่ให้ไว้ต่อส่วนงานที่รับผิดชอบ
(๔)ท้องถิ่นตั้งฝ่ายติดตามประเมินผลของโครงการ เพื่อยกระดับการสนับสนุนให้พึ่งพาตนเองได้

๔.ด้านสุขภาพ

เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก เนื่องจากตำบลบ้านฆ้องเคยมีการแพร่ระบาด  คนเป็นเบาหวานมากขึ้น เป็นโรคมะเร็งสถิติน่ากลัว การมีโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งก็มีการขาดสารอาหาร การตรวจสุขภาพไม่ทั่วถึง การมีบุตรก่อนวัยอันควร การออกกำลังกาย แหล่งเพาะยุงลาย นกเป็นสัตว์ปีกยังเป็นสัตว์ที่ต้องติดตาม

๑.ยังมีการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าสถิติยังสูงและนับวันจะสูงขึ้น
๒.เครียดต่อระบบเศรษฐกิจ อาจทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง
๓.ไม่ออกกำลังกาย
๔.ไม่ตรวจร่างกาย
๕.ขาดการเอาใจใส่
๖.ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน
๗.ประมาทต่อสถานการณ์

(๑)ประกวดคุ้มป้องกันยุงลาย
(๒)ประกวดบ้านสะอาด ๕ ส.
(๔)ตรวจสุขภาพป้องกันโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ
(๕)ตรวจฟัน ทำฟันเทียม อุดฟันและโรคฟันทั้งหมด
(๖)ตรวจสายตาและประกอบแว่น
(๗)สนับสนุนลานกีฬาเพื่อสุขภาพชุมชน
(๘)จัดอบรมเยาวชนรักษาสุขภาพ รักษาพรหมจรรย์ และแข็งแรงปลอดภัยไร้โรค

๕.สิ่งแวดล้อม

มีการทิ้งขยะในชุมชน จึงเกิดการเน่าเหม็น และทำให้ชุมชนไม่สวยงาม โดยที่

๑.ไม่มีที่ทิ้งขยะ
๒.ชาวบ้านยังขาดการจัดการ
๓.ท้องถิ่นพิจารณาการที่ต้องเป็นเจ้าภาพ

(๑)ระยะสั้นหาที่ฝังกลบเฉพาะที่เป็นปัญหา
(๒)ระยะที่สองนำแผนชุมชนแก้ไขทีละหมู่บ้าน
(๓)ระยะที่สาม แก้ไขก่อนปัญหามากขึ้นเพราะเข้าสู่ยุคเป็นชุมชนเมือง ด้วยการลงทุนระยะยาว

๖.หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย

การข่าวประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์ข่าวเข้าถึงประชาชน จึงเห็นควรยกร่างเป็นการด่วนเพื่อเปิดข่าวสารอย่างทั่วถึง และได้ความรู้มากขึ้น

๑.การข่าวประชาสัมพันธ์น้อยลง
๒.การข่าวยังไม่เป็นระบบ
๓.การข่าวไม่มีการส่งเสริมอบรม สัมมนา เพื่อใช้ทักษะสากลสู่การใช้บุคลากรที่มีการจับประเด็นเล่าข่าว เสนอข่าว และประชาสัมพันธ์ทางจิตวิทยา

(๑)เปิดการอบรม/สัมมนาผู้อ่านข่าวชุมชน
(๒)ซ่อมและปรับกลไกหอกระจายข่าวให้มีประสิทธิภาพ
(๓)เปิดเผยข้อมูลในเชิงบูรณาการข่าว เพื่อเป็นข่าวแหล่งเดียวกัน
(๔)รับข้อมูลจากเครือข่ายข่าวกรมประชาสัมพันธ์

๗.ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุขาดการเอาใจใส่ดูแล บางรายเป็นผู้ถูกทอดทิ้ง บางรายเป็นภาระสังคม และมักจะถูกวิจารณ์เรื่อหู ตา คอ จมูก ไม่สมบูรณ์ ในบางโอกาสบุคคลเหล่านี้จะถูกเมินเฉยจากสังคม และขาดการยกย่อง ทั้งที่ผู้สูงอายุคือภูมิปัญญา คือพ่อ แม่ ผู้มีอุปการคุณ ผู้สร้างบ้านสร้างเมืองมา ตำบลบ้านฆ้องบรรจุแผนผู้สูงอายุเป็นแผนสวัสดิการชุมชน

๑.ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง
๒.ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเช่นหูหนวก ตาฟาง เดินช้า หลังโกง เหนื่อยง่าย ทำงานหนักไม่ได้
๓.ผู้สูงอายุมักขี้บ่น และจุกจิกเนื่องจากเป็นผู้รู้นั่นเอง กลังลูกหลานจะผิดพลาด
๔.ผู้สูงอายุจะใจน้อย ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
๕.ลูกหลานชอบล้อเลียน
๖.ผู้สูงอายุชอบเข้าวัดฟังธรรม

(๑)จัดงานวันผู้สูงอายุ
(๒)อบรม/สัมมนาคนสามวัย ให้ผู้สูงอายุเป็นเจ้าภาพ
(๓)จัดสวัสดิการเรื่องการยกย่องผู้สูงอายุ
(๔)ตรวจสุขภาพ และการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
(๕)จัดสรรงบประมาณสร้างอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลกันเอง
(๖)จัดงานถ่ายทอดภูมิปัญญา สู่ลูกหลาน
(๗)ประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ
(๘)ผู้สูงอายุตำบลบ้านฆ้อง ต้องมีความสุข มีความดี และความสามารถ

วาระที่ ๔  พิจารณาแผนความดีสู่ตัวชี้วัด ปี ๒๕๕๔ มีดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาตำบลบ้านฆ้อง

ตัวชี้วัด/รูปธรรมวัดความสำเร็จ

1.คนในตำบลมีรายได้ที่มั่นคง มีอาชีพเสริม
ปลอดหนี้และมีเงินออม ภาย ๕ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗

1.จำนวนเงินฝากสัจจะ จำนวนเงินออมเพิ่มขึ้น
2. มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย
3. ทุกคนมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.
4. มีอาชีพเสริม

 

2. เป็นตำบลปลอดยาเสพติดและอบายมุขในปี ๒๕๕๕

1. ไม่มีแหล่งมั่วสุมในชุมชน
2. สถิติคดีเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง

3. คนในชุมชนมีความสามัคคี มีความร่วมมือกัน

1. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้น
2. การทะเลาะวิวาทในตำบลลดลง
3. มีการจัดตั้ง "ยุติธรรมตำบล"

 

4. คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง

1. ให้ความรู้เรื่องการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ
2. มีการตรวจสุขภาพประจำเดือนโดย
สาธารณะสุขตำบล
3. มีที่ออกกำลังกายของคนในตำบล
4. จำนวนผู้เสียชีวิตในตำบลน้อยลง

5. เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ มีการศึกษาดีควบคู่กับคุณธรรม ภายใน ๕ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗

1. มีกลุ่มเยาวชนคุณธรรมระดับตำบล
2. จำนวนเยาวชนเข้าร่วมทำกิจกรรมมากขึ้น
3. กิจกรรมมีความต่อเนื่องเคลื่อนไหว
4. มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 50%

 

6. คนในชุมชนใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง โดยไม่ประมาท

1. ครอบครัวมีการผลิตเพื่อบริโภคใช้เอง
2. มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตซึ่งกันและกัน
มีการแบ่งปัน

7. ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดขยะ ไม่มีมลพิษ

1. แม่น้ำลำคลองสะอาดสามารถอุปอุปโภค บริโภคได้
2. ถนนและลำคลองสะอาดปลอดขยะ
3. มีที่บำบัดน้ำเสียและเตาเผาขยะ

 


8. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

1. มีการจัดประเพณีตามเทศกาล
2. มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมส่วนรวม
ของตำบล เช่น ภาษาพูด การแต่งกาย ศิลปะลาวเวียง
3. คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณี 80%
4. เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณี 50%

9. คนในชุมชนได้รับสวัสดิการทุกครัวเรือน

1. มีฌาปนกิจระดับตำบล
2. มีสวัสดิการวันละบาทระดับตำบล
3. ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น

 

10. คนในชุมชนมีคุณธรรม เป็นคนดี มีครอบครัวดี

1. คนในชุมชนเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ
2. ครอบครัวจูงลูกจูงหลานเข้าวัด
3. ครอบครัวรักษาประเพณีร่วมกัน

11. เป็นตำบลที่เป็นประชาธิปไตย

1. ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
2. ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. สถิติการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเกิน 75 %


วาระที่ ๕ พิจารณาเรื่องอื่น  ประธานเสนอจัดงานวันแม่แห่งชาติ และวันต้านยาเสพติด ในวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่บ้านบ่อมะกรูด โดยให้สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เป็นเจ้าภาพ ภายในงานประกอบด้วย เยาวชนต้านยาเสพติดเดินทางมาร่วมกิจกรรม ๑๐,๐๐๐คน พ่อ แม่ ลูก ตำบลบ้านฆ้อง ๓๕๐ คนร่วมเป็นผู้ดำเนินงาน มีการเสวนาเยาวชน การสร้างเวทีเยาวชน การไถ่ชีวิตโคกระบือชุมชน และการมอบโล่รางวัลให้กับแม่ดีเด่นทั้งประเทศ โดยเฉพาะตำบลบ้านฆ้อง หมู่บ้านละ๑ คน
มติที่ประชุม   เห็นชอบ

วาระที่ ๖ มติที่ประชุม  เห็นชอบทุกวาระ
วาระที่ ๗ นัดหมายประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ บ้านบ่อมะกรูด


ลงชื่อ                                                    ผู้บันทึก                     ลงชื่อ                                              ผู้ตรวจบันทึก
                 (นางสาวเรไร ชุนเกษา)                                                        (นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ)
                           เลขานุการ                                                    ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง