1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

รายชื่อสมาชิกผู้นำสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นางสุวรรณ นนท์เอี่ยม

๗๕/๕หมู่ที่ ๑

สมาชิก

086-7644069

นางสาวประทุมวดี สีใส

๕๙หมู่ที่ ๑

สมาชิก

085-0989447

นายจงกล เย็นสรง

๔๕/๑๑หมู่ที่ ๑

สมาชิก

086-8099617

นางโกสุม มาลาวงษ์

๙๑หมู่ที่ ๑

สมาชิก

086-7644069

นางสาวลูกจันทร์ คีรีวัน

๒๙/๑หมู่ที่ ๒

สมาชิก

089-2190842

นางปัญญาศิริ ธนพัฒน์พิมล

๑๐๑หมู่ที่ ๒

สมาชิก

089-2190842

นางน้ำนอง เบญจชาติ

๒๙หมู่ที่ ๒

สมาชิก

089-2190842

นางสาวบุญส่ง คีรีวรรณ์

หมู่ที่ ๒

สมาชิก

089-2190842

นางสาวสุนันทา รักงาม

๒๑/๑หมู่ที่ ๓

สมาชิก

089-6165290

๑๐

นางสาวสำอาง ค์ พรหมมาลี

๕๐/๑หมู่ที่ ๓

สมาชิก

081-7947867

๑๑

นางวันเพ็ญ ใจสันเที๊ยะ

๕๐หมู่ที่ ๓

สมาชิก

081-1987537

๑๒

นายสว่าง ลินลา

๖หมู่ที่ ๓

สมาชิก

032-347154

๑๓

นายโกศล ลักษิตานนท์

๓/๑หมู่ที่ ๔

สมาชิก

089-2583747

๑๔

นางเพ็ญศรี เขียนอักษร

๕๙หมู่ที่ ๔

สมาชิก

089-2583747

๑๕

นางอำพร จันทร์ดี

หมู่ที่ ๔

สมาชิก

089-2583747

๑๖

นางนฤมล แป้นภู

หมู่ที่ ๔

สมาชิก

089-2583747

๑๗

นางสาวขันทอง เสนาขันธ์

๘๔หมู่ที่ ๔

สมาชิก

089-2583747

๑๘

นางบุปผา ชัยศักดานุกูล

๖๗/๒หมู่ที่ ๕

สมาชิก

089-7673830

๑๙

นางสาวสำเนาว์ ไท้สุน

๖๕หมู่ที่ ๕

สมาชิก

089-7673830

๒๐

นางสาวบุบผา ชุนเกษา

๒๐หมู่ที่ ๕

สมาชิก

089-7673830

๒๑

นางสาวละเอียด ชุนเกษา

๒๑หมู่ที่ ๕

สมาชิก

032-357059

๒๒

นางโสภา เตียวตระกูล

๓๘หมู่ที่ ๖

สมาชิก

086-0935695

๒๓

นางลำดวน ตู้นิ่ม

๓๖/๑หมู่ที่ ๖

สมาชิก

085-2898050

๒๔

นางแต๋ม นามถาวร

๔๐/๑หมู่ที่ ๖

สมาชิก

081-7568258

๒๕

นางอุไร ตู้นิ่ม

๓๗หมู่ที่ ๖

สมาชิก

081-7568258

๒๖

นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ

๖๓หมู่ที่ ๗

สมาชิก

086-3456234

๒๗

นางสาวเรไร ชุนเกษา

๓๐/๒หมู่ที่ ๗

สมาชิก

084-7284210

๒๘

นายวินัย คงนะภา

๒๖/๑หมู่ที่ ๗

สมาชิก

084-4603602

๒๙

นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ

๖๓หมู่ที่ ๗

สมาชิก

089-2350663

๓๐

นายสุวรรณ ศรีนาค

๔๖/๒หมู่ที่ ๗

สมาชิก

032-357307

๓๑

จ.ส.อ.ดินันท์ วสุรักขะ

๒หมู่ที่ ๘

สมาชิก

032-357272

๓๒

นายสุรินทร์ ชัยศักดานุกูล

๑หมู่ที่ ๘

สมาชิก

032-356038

๓๓

นายอุดม ลาลาด

๓๓/๔หมู่ที่ ๘

สมาชิก

032-357553

๓๔

นายสมาน สิงขะสะ

๔๕หมู่ที่ ๘

สมาชิก

032-356730

๓๕

นางเฉลิม สุมณฑา

๑๑๗หมู่ที่ ๙

สมาชิก

032-356400

๓๖

นางบังเอิญ สามพันพ่วง

๑๒๗หมู่ที่ ๙

สมาชิก

032-356400

๓๗

นางประภาศรี แซ่ตัน

๑๐๘หมู่ที่ ๙

สมาชิก

032-356400

๓๘

นางสาวอุษา  วัฒนาสิริรักษ์

๗๑/๔หมู่ที่ ๙

สมาชิก

032-356400

๓๙

นางสุกิจ ขุนณรงค์

๗๗/๒หมู่ที่ ๙

สมาชิก

083-9972815

๔๐

นางกมลทิพย์ สุวรรณประเสริฐ

๗๙/๑หมู่ที่ ๑๐

สมาชิก

086-1691442

๔๑

นางสาวกิ่งแก้ว จันทร์ลา

๘๕/๓หมู่ที่ ๑๐

สมาชิก

089-6155962

๔๒

นางสาวพัชรา อินทร์ตุ่น

๔๙/๓หมู่ที่ ๑๐

สมาชิก

081-7362941

๔๓

นางสาวขันทอง บุญมี

๔๒หมู่ที่ ๑๐

สมาชิก

081-3485229


รายชื่อคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
นายวินัย คงนะภา
นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
นางสาวเรไร ชุนเกศา
นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ

๖๓ หมู่ที่ ๗
๒๖/๑ หมู่ที่๗
๖๓หมู่ที่๗
๓๐/๒หมู่ที่๗
๖๓ หมู่ที่ ๗

ประธานกรรมการ
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ประสานงานจังหวัดคนที่๒

089-2350663
084-4603602
086-7505657
084-7284210
086-7505657

รายชื่อคณะที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

                    (๑) พลโท จักรกฤษณ์  พงษ์ภมร
                    (๒)พลตำรวจตรี เพชรัตน์ แสงไชย
                    (๓)นาวาอากาศเอก รจนกร ปุยติ

                    (๔)นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
                    (๕)นางจมเจตน์ พรหมสุนทร

                    (๖)นายสิทธิพงษ์ จุลเจริญ
                    (๗)ผศ.บัณฑร อ่อนดำ
                    (๘)ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
                    (๙)ดร.สุทธรักษ์ หงสมัต
                    (๑๐)นางสายพิน โพธินวล
                    (๑๑)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธาราม
                    (๑๒)นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
                    (๑๓)กำนันตำบลบ้านฆ้อง
                    (๑๔)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
                    (๑๕)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
                     (๑๖)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
                     (๑๗)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
                     (๑๘)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕

                     (๑๙)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
                     (๒๐)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
                     (๒๑)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
                     (๒๒)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙
                     (๒๓)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐

                     (๒๔)นายธนวัฒน์ ศรีคง
                      (๒๕)ผอ.วิทยาลัยเท็คนิคโพธาราม
                      (๒๖)ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง
                      (๒๗)ผอ.โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด
                      (๒๘)ผอ.โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง
                      (๒๙)ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดดีบอน
                      (๓๐)นายทองสุข ลาลาด
                      (๓๑)นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์
                      (๓๒)เจ้าอาวาสวัดบ้านฆ้อง
                      (๓๓)เจ้าอาวาสวัดดีบอน
                      (๓๔) พันโท ภาคภูมิ ผ่องจิตร
                      (๓๕)เกษตรอำเภอโพธาราม
                      (๓๖)ประมงอำเภอโพธาราม
                      (๓๗)ปศุสัตว์อำเภอโพธาราม
                      (๓๘)พัฒนาการอำเภอโพธาราม
                      (๓๙)หัวหน้าสายตรวจดีบอน
                      (๔๐)นางโสภา สาลียงพวย
                      (๔๑)นายบุญชอบ ปิ่นทอง


รายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์
อ.ทองจุล ขันขาว
อ.นฤมล อันตะริกานนท์
ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา
ด.ต.ชัยกร จิตรคำ
นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์
นายวชิระ สายจันทร์


สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
หัวหน้าสายตรวจบ้านฆ้อง
สายตรวจตำบลเขาดิน
อนุกรรมการสถาบัน พอช.
ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชน


ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


080-4294812
080-4294812
081-7054474
085-2410696
081-6518086
081-0146441