1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อบรมเยาวชนคุณธรรมสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด

บรมเยาวชนคุณธรรม
สายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด


(ผอ.สุลักขณา ชิ้นสุภร ประธานพิธี และคณะกรรมการที่ปรึกษา)

บ้านบ่อมะกรูด เปิดโครงการเยาวชนคุณธรรมสายใยรัก
แห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรี
โดยมีเยาวชนร่วม 120คน(นางสาวอุษณีย์ ชื่นใจ นางสาวอุ่นเรือน หยงเมือง และนางสาวแสงเพ็ชร พิมพ์มีลาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรกับทีมเยาวชนบ้านบ่อมะกรูด)


ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เปิดโครงการเยาวชนสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัด
ราชบุรี โดยมี นางสุลักขณา ชิ้นสุภร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่


(นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ประธานเยาวชนคุณธรรมสายใยรักแห่งครอบครัวจ.ราชบุรี)

๔๙ จังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิด ในโอกาสนี้ นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ซึ่ง
เป็นประธานกรรมการ เยาวชนคุณธรรมสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านบ่อมะ
กรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์
ของการจัดงาน จากคำกล่าวรายงาน เป็นเรื่องของเยาวชน ที่จะต้อง ปฏิรูป


(เยาวชนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจำนวน 120 คน กำลังระดมความคิด)

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง-การปกครอง การมีอำนาจ บารมีต่าง ๆ เป็นการ
ต่อสู้แย่งชิง ทำให้ชาติต้องขาดเอกภาพ เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่
จะต้องใช้ ยุทธศาสตร์ด้าน คุณธรรม-จริยธรรม การใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียง
การใช้โครงการสายใยรัก เกี่ยวร้อย ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมในชาติ


(ผอ.สุลักขณา ชิ้นสุภร กำลังนำเยาวชนศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาดุกระยะสั้น)

เพื่อให้เกิด สังคมคุณธรรมขึ้น ความเป็นธรรม ความมี ยุติธรรม ความมี สำ
นึกดี ความที่มี พรหมวิหาร ๔ หรือ การเติมด้วย อิทธิบาท ๔ ในสังคมไทย
ล้วนจะต้องให้ คนไทย สืบสาน ปฏิบัติ อนุรักษ์ จัดการกับปัญหาด้วย สังคม


(เยาวชนคุณธรรมฯกำลังค้นหาความดีและออกมานำเสนอ)

คุณธรรม กลุ่มเยาวชน คุณธรรมสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี จึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อระดมเยาวชนที่ใสสะอาด มาร่วมกันคิด ช่วยกัน
ทำ ผลิตเยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจรักชาติรักแผ่นดิน ร่วมกันจัดการกับสังคม


(เยาวชนคุณธรรมกำลังแสดงละครคนสะท้อนกับชีวิตสังคมปัจจุบัน)

ให้อยู่อย่างสงบ มีความมั่นคง โอบอ้อม-อารีต่อกัน สร้างความสำเร็จ ให้ชน
ในชาติ ...เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2550.... ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด
(เยาวชนนัดหมายมาร่วมอบรมและสัมมนากันใหม่ในอีก 2 เดือนข้างหน้า)