1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อบรมเยาวชนสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด

อบรมเยาวชน
สายใยรักแห่งครอบครัว
บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง

( ผอ.ไพเราะ คงเปรม ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดงาน 8/9/50 )

ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดเปิดการอบรมเยาวชนคุณธรรมสายใยรักแห่งครอบครัว
จังหวัดราชบุรีครั้งที่ 2 เพื่อขยายคุณธรรมความดีภาคประชาชน โดยมีเยาวชน


(ป.ภาณุวัฒน์ พุทธเกสรและคณะทีมวิทยากร วราพร อาจารย์ไข่ ผช.ผอ.คุมประพฤติฯ)

เครือข่ายจากจังหวัดราชบุรี มาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายโดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างสังคมคุณธรรม-จริธรรม การโอบอ้อมอารี การพึ่งพากัน การแบ่งปัน ที่มี
การสานสายใยรักให้กระจายครบทุกพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นนโยบายของท่าน


(เยาวชนคุณธรรมกับการแสดงกลองยาวเยาวชนกลางสนามค่ายเยาวชน 8/9/50)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ที่มีการสนับสนุนงาน
ภาคประชาชนโดยเฉพาะยุทธศาสตร์เยาวชน ที่เป็นงานหลักที่ทุกภาคส่วนต้อง
เข้ามาแก้ไขและหนุนเสริม ให้เด็กและเยาวชนเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนความ
เป็นบริโภคนิยม การฟุ่มเฟือยไร้ขอบเขต การไม่เคารพผู้ใหญ่กว่า การก่อกวน


(ผอ.สุลักขณา ชิ้นสุภร ผอ.ศพส.หน่วยที่ 49 เปิดอบรม 9/9/50)
การดื่มเหล้า สูบบุหรี่หรือการมีพฤติกรรมทางเพศที่ส่งผลให้เด็ก และ เยาวชน
มีปัญหาต้องออกจากสถาบันการศึกษาเร็วก่อนกำหนดหรือเรียนไม่จบ ปัญหา
การรักท้องถิ่น เด็กและเยาวชนในชุมชน ไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันไม่มีการ


(ผอ.สุลักขณา ชิ้นสุภร มอบหนังสือคู่มือการเรียนเด็กและเยาวชน)

ผูกพัน จำเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง ให้มีชีวิตอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าครอบครัวที่รวย
หรือจน จะมีสังคมที่เท่าเทียม ในโอกาสนี้คณะกรรมการเยาวชนคุณธรรมสาย
ใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณ นางไพเราะ คงเปรม ผอ.สำ
นักงาน คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ที่ได้ส่งวิทยากรมาร่วม ในวันที่ 8 กันยายน


(เยาวชนมีความสุข สนุนกสนาน เต็มรูปแบบควรจะเป็น คือสัญญลักษณ์ชุมชนเข้มแข็ง)

2550ขอขอบคุณนางสุลักขณา ชิ้นสุภร ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่49 ที่
ได้มอบหนังสือคู่มือ การเรียนรู้ของเด็ก-เยาวชน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหาร ผลไม้
ขนมอย่างดีขอขอบคุณมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย ที่จัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมเป็น
วิทยากร ขอขอบคุณ คุณปฐม สายเส็ง สำนักงาน ปภ.จ.ราชบุรีมาให้ความรู้(เยาวชนแบ่งกลุ่มแสดงความคิดปัญหาของเยาวชน และแนวทางการแก้ไข)

เรื่องการป้องกันและลดอุบัติภัย เพื่อเด็ก และเยาวชน เลิกลดละ การขับขี่ที่มี
การผิดกฎจราจร การดูแลที่อยู่อาศัยปลอดภัยจาก กระแสไฟฟ้า ถังแก๊สหรือ


(เยาวชนแสดงการห่วงใยชุมชน โดยนำเสนอออกมาเป็นข้อมูลจาการแบ่งกลุ่ม)

ภัยใกล้ตัว และต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง อาสาสมัครและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมอบรมเยาวชน เพื่อผลการดำเนินงานแบบเต็มรูปแบบ เพื่อการประสาน


(คุณลุงปฐม สายเส็ง สำนักงาน ปภ.จ.ราชบุรี ให้ความรู้ความปลอดภัยชุมชน)

ชุมชนให้กินอิ่มนอนอุ่นมีการออมและท่านสุดท้ายขอขอบคุณนาย
ภาณุวัฒน์
พุทธเกสร
ที่สนุบสนุนการอบรม 8-9 กันยายน 2550 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

(นายปฐม สายเส็ง มอบการบ้านส่ง 10 พฤศจิกายน 2550 และกล่าวปิดอบรม 16.30 น.)