1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อบรมแม่ครัวสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด

อบรมแม่ครัวสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
บ้านบ่อมะกรูด
ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด
ได้เปิดอบรมแม่ครัวอาสา
สายใยรักแห่งครอบครัวซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
เป็นพระอุปถัมภ์ และ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายาฯ ร่วม
พระอุปถัมภ์ เป็นโครงการที่ปวงชนชาวไทย ได้สนองงานของพระองค์ท่านซึ่งประกอบด้วย การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ การรับประทานอาหารปลอดภัย
การโภชนาการที่ดี ใช้สมุนไพรในการปรุงอาหาร ปลูกผักปลอดสารรับประ
ทานภายในครอบครัวและชุมชน หมู่บ้านมีกิจกรรมร่วมกัน สังคมเป็นสุข มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดอาชญากรรม ปลอดอบายมุข และปลอดจากยาเสพ
ติด รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมาย ทำลายความมั่นคง หรือการสร้างความ
ร้าวฉานทางสังคม โดยเป็นโครงการสร้างความสมานฉันท์ และ แนวทางที่
จะสร้างความเป็นสังคมคุณธรรม สังคมยุติธรรมชุมชน สังคมกินอิ่ม นอนอุ่น
และมีเงินออม ซึ่งมีนางสุลักขณา ชิ้นสุภร ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่49
เป็นผู้นับสนุนงบประมาณโครงการ และยังมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและมาร่วมกิจกรรมเปิดโครงการและต่อเนื่อง คือนายวิบูลย์ วงศ์มาศา เกษตรจัง
หวัดราชบุรี นางนันทกา วัฒนาประยูร พัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดราชบุรีนางสมเจตน์ พรหมสุนทร ปภ.จังหวัดราชบุรีนางธนิตา
ศรีกฤษณะรักษ์ นายกเทศบาลบ้านสิงห์ นางสุภาพร บุญประเสริฐ เกษตร
อำเภอโพธาราม นายประชิน สังขานวม เกษตรตำบลบ้านฆ้อง นางบุญสม
งามเนตร วิชาการเกษตรอำเภอโพธาราม นายสหรัช ชะนิ่ม เลขานุการทต.บ้านสิงห์ ..นางภาวิณี สามัคคี สมาชิกเทศบาลบ้านฆ้อง ผู้เข้ารับการอบรม
40 คน โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ประสานงานโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว และ อ.ทองสุข ลาลาด พร้อมแกนนำชุมชนให้การต้อนรับอย่าง
พร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด