1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ประวัติหมู่บ้านหน้า๒(ต่อ)

ประวัติหมู่บ้านหน้า๒ (ต่อ)
                          
    ซึ่งการประชุมรูปแบบนี้ยังดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ตามความเห็นของแกนนำแล้วเห็นว่าเมื่อมีการตั้งสภาผู้นำอย่างเป็นทางการแล้ว ต้องมีการทำงานจริงจัง ไม่ใช่มีเฉพาะชื่อคณะทำงาน หรือชื่อสภาแต่ทำอะไรไม่ได้ การดำเนินงานต้องโปร่งใสให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทางเทศบาลฯ ทำงานควบคู่กับส่วนราชการต่างๆ ได้ การเข้ามาสนับสนุนหรือทำกิจกรรมของหน่วยงานรัฐต่างๆจะต้องผ่านสภาผู้นำก่อน นอกจากนี้การตั้งสภาผู้นำขึ้นมาเพื่อช่วยผลักดันโครงการหรือกิจกรรมที่มาจากความต้องการของชาวบ้านจริงๆ รูปแบบการทำสภาผู้นำของบ้านบ่อมะกรูดจะใช้เวทีประชาคมที่มีอยู่เป็นเวทีสภาผู้นำแทน ซึ่งวงสภาผู้นำในปัจจุบัน มีสมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำที่เป็นทางการ เข้ามาร่วมอยู่แล้ว ถ้าหากว่ามีการสนับสนุนโครงการสภาผู้นำชุมชนของตำบลนั้น จะเหมือนเป็นการประกาศว่า การทำงานของชาวบ้านนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามและถูกต้องแล้ว ทำให้คนทำงานเองเกิดกำลังใจเพราะมีหน่วยงานมาสนับสนุนต่อตลอด ปัจจุบันสภาผู้นำชุมชน มีความชัดเจนแล้วในบ้านบ่อมะกรูดหมู่ 7 ส่วนหมู่บ้านอื่นๆ อยู่ระหว่างการเตรียมคณะทำงานขึ้นมาเป็นสภาผู้นำชุมชน เพราะทางเทศบาลรับรู้และให้มีการขึ้นรูปสภาผู้นำทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านฆ้อง ทุกหมู่บ้านสัดส่วนของตัวแทนสภาผู้นำนั้น ในเบื้องต้นจะคัดมาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ ของหมู่บ้าน ที่ได้รับการรับรองสถานภาพแล้ว เพราะถือว่าเป็นองค์กรชุมชนที่มีพลังในการขับเคลื่อนชุมชน สัดส่วน ไม่น้อยกว่า 29 คน ในระดับตำบลนั้นจะเลือกตัวแทนของหมู่บ้านๆ ละ 5 คน ขึ้นไปเป็นสภาผู้นำระดับตำบล โดยมีนายกมนตรีเป็นที่ปรึกษา เพื่อเป็นการให้เกียรติกับหน่วยงานระดับตำบล และจะดึงภาคีเข้ามาร่วมให้หมด ส่วนการยกระดับขึ้นเป็นสภาผู้นำระดับอำเภอโพธาราม จำนวน 6 ตำบลนั้น เพื่อให้มีการยกร่างสภาผู้นำอย่างเป็นทางการ และมีการรับรองตัวองค์กรผู้นำอย่างเป็นทางการ ให้มีพลังในการทำงานมากขึ้น

                                                  
ผลที่เกิดขึ้นจากสภาองค์กรคุณธรรมชุมชน
1. ได้คณะทำงานที่หลากหลายเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานของระดับตำบล
2. ได้กลุ่มองค์กรเริ่มต้นที่ 114 กลุ่มองค์กรเข้ามาเป็นกลุ่มองค์กรร่วมในระดับตำบล
3. ได้กระบวนการการจัดการการอำนวยการจากชุมชนท้องถิ่นและภาคีร่วมจากภาครัฐมาขับเคลื่อนงานในระดับตำบล
4. เทศบาลตำบลบ้านฆ้องให้การสนับสนุนเต็มรุปแบบ
5. ได้ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลระดับตำบล
6. ได้รับการยกร่างแผนชุมชนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
7. ได้เกิดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทุกฝ่ายได้รับรุ้เพื่อประโยชนืในการพัฒนาตำบล
8. ได้สร้างเครือข่ายในตำบลและนอกตำบลให้เข้มแข็ง
9. เป็นองค์ความรู้ที่เป็นพลังของตำบลเพื่อสามารถถ่ายทอดได้และเป็นแนวทางจนถึงการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

การสนับสนุนของหน่วยงานที่ให้ความร่วมในตำบลบ้านฆ้องการทำงานของคนในตำบลบ้านฆ้อง (บ้านบ่อมะกรูด) ได้รับการสนับสนุนของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากหน่วยงานในท้องถิ่นและหน่วยงานส่วนกลาง ที่เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาของคนในตำบล ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ที่เข้ามาทำให้คนทำงานในตำบลมีกำลังใจในการทำงาน และคนอีกหลายคนในตำบลที่ยังไม่ได้เข้าร่วมงาน ได้รับรู้ว่างานที่ทำมา เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ย้ำให้เห็นแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น หน่วยงานที่เป็นพี่เลี้ยงและให้การสนับสนุนได้แก่
1. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโพธาราม
2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรี
3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง
4. สนง. พัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม
5. สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
6. สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
7. สภอ. โพธาราม โดยที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
8. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
9. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันตก)
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
11. สาธารณสุขอำเภอโพธาราม
12. ศตส.จ.ราชบุรี
13. สนง.ปภ.จ.ราชบุรี
14. สนง.ประมงอำเภอโพธาราม
15. สนง.เกษตรอำเภอโพธาราม
16. สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
17. สนง.คุมประพฤติจังวัดราชบุรี
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
19. ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี
20. ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 49
รายชื่อคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน
1. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ   ประธานกรรมการ
2. นายวินัย คงนะภา         รองประธาน
3. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ กรรมการ
4. นายสุวรรณ ศรีนาค      กรรมการ
5. นางสาวเรไร ชุนเกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายทองสุข ลาลาด      ที่ปรึกษา
7. นายต้อม พลอยเพชร กรรมการ
8. นายสุวรรณ ศรีนาค     กรรมการ
9. นายสุทิน ดีวิหก           กรรมการ
10. นางสวรินทร์ กูดเพตรา กรรมการ
11. นางน้ำอ้อย เพียรวัฒนผล กรรมการ
12. นายบุญจันทร์ โสภา กรรมการ
13. นายนำ อนุเครือ กรรมการ
14. นายอ้อ การะเกตุ กรรมการ
15. นายยุทธิ์ โชติพรวน กรรมการ
16. นายสวง หากระวี กรรมการ
17. นายเลิศ จันทร์ทอง กรรมการ
18. จ.ส.อ.ดินันท์ วสุรักขะ กรรมการ
19. นางธนวรรณ วงศ์จันทร์ กรรมการ
20. นายสนิท ลาลาด ธุรการโยธา
21. นางอำ อุ่มเอิบ ธรุการโภชนาการ
22. นางจี้ โสภา ธุรการปฏิคม
23. นางขวัญเมือง แก้วขวัญ ธุรการปฏิคม
24. นายวันเพ็ญ โสภา ธุรการสถานที่
25. นายเกษม โสภา ฝ่ายวิชาการ

                                           

รายชื่อบุคคลคนดีมีคุณธรรม ประจำตำบลบ้านฆ้อง

หมู่ที่ 1
1. นางสุวรรณ นนท์เอี่ยม
2. นางสาวประทุมวดี สีใส
3. นางไกร นนท์เอี่ยม
4. นางขอ เจียมเจิม
5. นางนวล พิจิตร
6. นางโกสุม มาลาวงค์
7. นางมณี โพธิเขนย
8. นางสมปอง พรมมาลี
9. นางสุดใจ ใจทัน
10. นางน้ำนอง เบญจชาด

หมู่ที่ 2
1. นางเพ็ญจันทร์ ทองกันยา
2. นางจันทร์ทอง นันทปรีชา
3. นางขวัญเรือน เกิดพันธ์
4. นางฉวี ดีวิหก
5. นางเพ็ญศรี จันทร์ดี
6. นางยุพิน หล่อจำปา
7. นายประเสริฐ ม่วงเขียว
8. นายบุญส่ง คีรีวัน
9. นายชุมพล สุวรรณประเสริฐ
10. นางสาวสุนีย์ สีพู

 

หมู่ที่ 3
1. นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์
2. นางสาวสุนันทา รักงาม
3. นางอัมพร ชมชื่น
4. นายสว่าง ลินลา
5. นายมงคล คีรีวัน
6. นางมาลา ลิ้มทอง
7. นางวันเพ็ญ ทองพูล
8. นางสำอางค์ พรมมาลี
9. นางถนอม นันทนากรณ์
10. นางวันเพ็ญ ใจสันเที้ยะ


หมู่ที่ 4
1. นายสุรพล สาลีฉันท์
2. นางชนิดาภา บุญมา
3. นางสาวสมร สาลีฉันท์
4. นายสุชาติ ตันซิน
5. นายพัทธนันท์ บัวภู
6. นางภาวิณี สามัคคี
7. นางเพ็ญศรี เขียนอักษา
8. นายโกศล ลักษิตานนท์
9. นายเจริญ เหม่งเวหา
10. นายขจร รุ่งนุช

 หมู่ที่ 5
1. นางบุบผา ชุนเกศา
2. นางบุปผา ชัยศักดานุกูล
3. นางประทิน ธรรมกิจ
4. นางหยัน ชุนเกศา
5. นางสาวละเอียด ชุนเกศา
6. นางสาวสำเนาว์ ไท้สุน
7. นางละออง หมื่นบวร
8. นางสุวรรณี เอี่ยมขำ
9. นายสมาน พลเรือน
10. นายเสนาะ หนูหริ่ง


หมู่ที่ 6
1. นางเยาวลักษณ์ ศิริเพ็ญโสภา
2. นางอุไร โสภา
3. นางผกาพรรณ เหมือนจนดา
4. นางโสภา เตียวตระกูล
5. นางชูศรี เตียงเกตุ
6. นางสาวสุภาพรรณ เตี่ยงเกตุ
7. นางยุพิน นามถาวร
8. นางแต๋ม นามถาวร
9. นายสุรพล ศิริเพ็ญโสภา
10. นางสุภาพร รัตนมุง

 

หมู่ที่ 7
1. นายทองสุข ลาลาด
2. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
3. นายวินัย คงนะภา
4. นายสุทิน ดีวิหก
5. นายสุวรรณ ศรีนาค
6. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
7. นางสาวเรไร ชุนเกษา
8. นางสวรินทร์ กูดเพตรา
9. นางอ่ำ อุ่มเอิบ
10.นางบุญธรรม เพ็งพิน

 หมู่ที่ 8
1. นายสมาน สิงขะสะ
2. นายจำรัส สุดตุ้ม
3. จ.ส.อ.ดินันท์ วสุรักขะ
4. นายอุดม ลาลาด
5. นายไพฑูรย์ ชุนเกษา
6. นายสุรินทร์ ชัยศักดิ์นุกูล
7. นายเจือ ชุนเกษา
8. ด.ต.ชัยกร จิตรคำ
9. นางจรรยา ลาลาด
10. นางดารา เล่นวารี

 หมู่ที่ 9
1. นายเฉลิม สุมลพ
2. นางเสริม วงษ์ทวี
3. นางบังเอิญ สามพันพ่วง
4. นางพนม ดุจสนิท
5. นางปรางค์ กิตติศุพรพงศ์
6. นางสุกิจ ขุนณรงค์
7. นางแสวง ทองกระจาย
8. นางแตง วงกลด
9. นางสาวแสงจันทร์ นิลขาว
10. นางเกลี้ยง สีทา

 หมู่ที่ 10
1. นางภัคธิษชา เตียงเกตุ
2. นางดอกรัก สุวรรณประเสริฐ
3. นางสุดา สีดา
4. นางแว่น สีดา
5. นางมะลิซ้อน ดีวิหก
6. นางกิ่งแก้ว จันทร์ลา
7. นางละออง ภุมรินทร์
8. นางพัชรา อินทรตุ่น
9. นายเล็ก จันทร์ดี

รายชื่อคณะทำงานศูนย์คุณธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายทองสุข ลาลาด                     ประธานที่ปรึกษา
2 จ.ส.อ.ดินันท์ วสุรักขะ                 รองประธานที่ปรึกษา
3 นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ                ประธานกรรมการ
4 นายโกศล รักษิตานนท์               รองประธาน
5 นายวินัย คงนะภา                         รองประธาน
6 นางสวรินทร์ กูดเพตรา                เหรัญญิก
7 นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ                   ผู้ช่วยเหรัญญิก
8 นางบุญธรรม เพ็งพิน                    กรรมการ
9 พ.ท.สุรินทร์ ศิริจำปา                    กรรมการ
10 นางเพ็ญจันทร์ ทองกันยา         กรรมการ
11 นางสวาท โสธิสงค์                     กรรมการ
12 นายประเวช กอตระกูล              กรรมการ
13 นายสว่าง ลินลา                         กรรมการ
14 นางเพ็ญศรี เขียนอักษร            กรรมการ
15 นางสุกิจ ขุนณรงค์                     กรรมการ
16 นางสุดา สีดา                              กรรมการ
17 นางโสภา เตียวตระกูล              กรรมการ
18 นางวรรณา ทวีวงษ์                    กรรมการ
19 นายสุทิน ดีวิหก                         กรรมการ
20 นายสุวรรณ ศรีนาค                   กรรมการ
21 นางเฉลิม สุมลทา                      กรรมการ
22 นางจรรยา ลาลาด                     กรรมการ
23 นางอ่ำ อุ่มเอิบ                            กรรมการ
24 นางบุปผา ชุนเกษา                    กรรมการ
25 นางสุริยา เพ็งวัน                        กรรมการ
26 นายโอภาส ชุนเกษา                 กรรมการ
27 นางสาวเรไร ชุนเกษา               กรรมการ
28 นางสาวปาณิสรา ทองเพิ่ม        กรรมการ
29 นายปณิธิ เอี่ยมกิจ                     กรรมการ
30 นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์      กรรมการ
31 นางบุบผา ชัยศักดานุกูล           กรรมการ
32 ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา                 กรรมการ
33.ด.ต.ชัยกร จิตรคำ                      กรรมการ/เลขานุการ

ข้อมูล๙-๖-๕๓
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รายงาน