1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

นายอภัย เอียดบัว

เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง  ขอต้อนรับผอ.อภัย เอียดบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรีและคณะด้วยความยินดียิ่ง
กรณีท่านและคณะเดินทางเยี่ยมที่ทำการศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

                                   
                           ***************************************
                          
                          
                          
                           

เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้องรับการตรวจเยี่ยมคุมประพฤติราชบุรี
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐น.คณะนายอภัย เอียดบัว ผอ.สำนัก
งานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี เดินทางตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์คุณธรรมตำ
บลบ้านฆ้องโดยมีนายทองสุข ลาลาด ประธานเครือข่ายฯ นางหทัยรัตน์ อุ่ม
เอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เลขา
นุการศูนย์ยุติธรรมตำบลบ้านฆ้อง จสอ.ดินันท์ วสุรักขะ  นายโกศล  ลักษิตา
นนท์ นายสมาน พลเรือน นายสุรินทร์ ชัยศักดานุกูล นายวินัย คงนะภา นาย
สยาม จิตรบวร นางสาวเรไร ชุนเกษานางสวรินทร์ กูดเพตรา นางอ่ำ อุ่มเอิบ
นายแดง ทับกิ นายบุญธรรม เพ็งพิน ผู้ช่วยคำตา หมู่ที่ ๒ ผู้ช่วยอุไรหมู่ที่๙
ให้การต้อนรับพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับส่วนราชการที่ได้
ให้การยอมรับว่าเป็นองค์กรพี่เลี้ยง ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ คณะท่านผอ.อภัย
ได้ให้เกียรติชุมชนเป็นอย่างมาก เรื่องความมีส่วนร่วม และธนาคารความดีมี
ธนาคารโค-กระบือชุมชน ธนาคารข้าวสารชุมชน และการเตรียมพื้นที่บำบัด
ชุมชน ที่เป็นการร้อยใจผู้หลงผิด ให้กลับมาเป็นคนดีของครอบครัวสมบูรณ์
แบบในพื้นที่ที่มีแต่คุณธรรม-จริยธรรมเป็นพลเมืองคุณธรรมภายใต้ยุติธรรม
ชุมชนตำบลบ้านฆ้อง กระทรวงยุติธรรม   เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓  ณ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง   บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี