1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

ความเป็นมา
การอำนวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคม เป็นภารกิจหลักที่สำคักยิ่งของกระทรวงยุติธรรม ที่จะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกพื้นที่และทุกระดับ แต่ภารกิจดังกล่าวหากรัฐเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถบรรลุผลอย่างยั่งยืนได้ หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินภารกิจดังกล่าวจึงอยู่ที่คนในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้สัมผัส มีส่วนได้ส่วนเสียกับความยุติธรรม ความเป็นธรรม และความสงบสุขในชุมชนนั้นๆ ได้มีโอกาสและมีช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง โดยมีโอกาสในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมรับประโยชน์จากการแก้ปัญหาร่วมกันในลักษณะของการเป็น "หุ้นส่วน"

"เครือข่ายยุติธรรมชุมชน" เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม" (Justice for All, All for Justice) อันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับชุมชน ในการอำนวยความยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมร่วมกัน โดยภาครัฐจะส่งเสริมการรวมตัวกันของประชาชนในลักษณะของ "เครือข่าย" เพื่อทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาครัฐในการดำเนินภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชุมชน และจะส่งเสริมให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถจัดตั้ง "ศูนย์ยุติธรรมชุมชน" ของตนเองขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการร่วมกันสรรหาแนวทางที่จะทำให้ภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมกันสร้าง "สังคมที่ยุติธรรม" กล่าวคือ เป็นสังคมที่ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคภายใต้กฎหมายอย่างถ้วนทั่ว และเป็นสังคมที่มีความสงบสุข ปราศจากอาชญากรรมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

"เครือข่ายยุติธรรมชุมชน" หมายถึง ประชาชน กลุ่ม หรือองค์กรที่มีความสนใจและสมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความยุติธรรมและความสงบสุขในชุมชน

 

คำนิยาม

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หมายถึง ประชาชน กลุ่ม หรือองค์กรที่มีความสนใจและสมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความยุติธรรมและความสงบสุขในชุมชน

สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หมายถึง ประชาชนผู้สนใจในงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของกระทรวงยุติธรรม และได้ผ่านการอบรม "หลักสูตรเครือข่ายยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม" เพื่อเข้าร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหุ้นส่วนที่จะดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความยุติธรรม ความเป็นธรรม และความสงบสุขในชุมชน

ผู้ประสานงานยุติธรรมชุมชน หมายถึง สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประชาชนในชุมชน ในการประสานงานระหว่างประชาชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในชุมชนและส่งผลให้เกิดความสงบสุขของชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหารจัดการและดำเนินงานในศูนย์ยุติธรรมชุมชน

คณะกรรมการประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชน หมายถึง สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรือประชาชนในชุมชนได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่พิจารณา วินิจฉัย แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในชุมชนในกรณีที่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หรือผู้ประสานงานยุติธรรมชุมชนไม่สามารถแก้ไขได้ และพิจารณาส่งเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ต่อไปโดยมีผู้ประสานงานยุติธรรมชุมชนเป็นเลขานุการคณะกรรมการประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเป็นฝายธุรการ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน หมายถึง สถานที่ที่อยู่ในชุมชน และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตลอดจนประชาชนเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินงานของคณะกรรมการประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

ศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน หมายถึง ศูนย์ที่ทางกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นอยู่ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภายในกลุ่มงานบริการประชาชน โดยให้เป็นกลไกเชื่อมต่อการทำงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชนมีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จัดวางระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลไกในชุมชนกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและกระทรวงยุติธรรม เพื่อทำงานร่วมกันตลอดจนติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์          รายชื่อคณะกรรมการ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
๑.นายทองสุข ลาลาด                                     ประธานกรรมการ โทรศัพท์  086-7634457
๒.นายสง่า หนูนันท์                                         รองประธาน                               081-9413543
๓.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ                                เลขานุการ                                 089-2350663
๔.นางสมร สาลีฉันท์                                        เหรัญญิก                                   032-356821
๕.นายคำตา หาญกล้า                                    ผู้ช่วยเลขานุการ                     089-7456681
๖.นางภาวิณี สามัคคี                                       ผู้ช่วยเหรัญญิก                       081-9861639
๗.นางสาวประทุมวดี สีใส                              นายทะเบียน                             085-0989447
๘.นายโกศล ลักษิตานนท์                              สวัสดิการ                                   089-2583747
๙.นายสว่าง ลินลา                                           ผู้ช่วยสวัสดิการ                       085-1891821
๑๐.นางภัคธิษชา เตียงเกตุ                            ปฏิคม                                         089-6093604
๑๑.นายวิโรจน์ ยังกิจการ                              ปฏิคม                                         086-5114102
๑๒.นางอุไร นิลสาริกา                                    กิจกรรม                                     086-0423062
๑๓.นางบุปผา ชัยศักดานุกุล                        กิจกรรม                                     089-7673830
๑๔.นายสุวรรณ ศรีนาค                                 วิชาการ                                      081-0089340
๑๕.นางลูกจันทร์ คีรีวัน                                  วิชาการ                                      -
๑๖.นายวินัย คงนะภา                                     ประชาสัมพันธ์                         081-5712440
๑๗.นางเครือวัลย์ สุฉันทบุตร                       ประชาสัมพันธ์                          -
๑๘.นายสมชัย มหขจิตนนท์                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                            081-1955543
                                                                                                                                  081-4417318 
นางไพเราะ คงเปรม                                        ผอ.สำนักงานคุมประพฤติ    032-325981-2

เจ้าหน้าที่   นางสาววราพร อาจารย์ไข่                                                           086-6065478

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสำนักข่าว สื่อชุมชนแห่งชาติ Thai Community News (สชช.)
เว็บไซด์    
www.magrood.com   www.thaiccnews.com  www.westmoral.com  www.cwpnews.com
                    www.news4thai.com หนังสือพิมพ์หลักเมืองราช หนังสือพิมพ์แผ่นดินทอง

                       

บ้านบ่อมะกรูดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหลักสูตร
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนกับการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ในโครง
การเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม โดยมี นายอรุณ ขาวแสง ผู้พิ
พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และ
นายอนันต์ นานอยู่เปรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 7 ได้ร่วมการ
ให้ความรู้ ข้อกฎหมาย รวมถึงประสบการณ์ในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มี
ข้อมูลงบประมาณกรมคุมประพฤติ ทำให้บ้านบ่อมะกรูด และ ชาวบ้านฆ้องได้
รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมทำให้ยุติธรรมชุมชนก่อเกิดแบบเข้มแข็งได้ จึงส่งผล
ให้ชุมชนตื่นตัวเฝ้าระวังเหตุ ..เมื่อ 25 สิงหาคม 2550 ณ ศูนย์ กศน.ภาคกลาง

                          

ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นแห่งแรกในจังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุเมธ
นรนิติ
ปลัดอาวุโสอำเภอโพธารามเป็นประธาน ผู้ร่วมงานประกอบด้วย
นางไพเราะ คงเปรม หัวหน้าสำนักงานคุฒประพฤติ จังหวัดราชบุรี ท่าน
โศลดา เทิดขวัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี นาย
ณัฐวัฒน์ บุญรอด
พนักงานคุมประพฤติ 5 สถานพินิจ และคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดราชบุรี คุณเพ็ญศรี ศักดิวงศ์ นักวิชาการอบรม และ
ฝึกวิชาชีพ 6ว. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี
นายสง่า หนูนันท์ รองนายกเทศบาลบ้านฆ้อง นางสุภาพร บุญประเสริฐ
เกษตรอำเภอโพธาราม ..นายประชิน สังขานวม เกษตรตำบลบ้านฆ้อง
อ.ทองสุข ลาลาด ประธานชุมชนบ้านบ่อมะกรูดและคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนนำโดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นางสาวปทุมวดี สีใส นาง
ภาวิณี สามัคค
นายโกศล ลักษิตานนท์ นางสาวสมร สาลีฉันท์ และนาย
คำตา หาญกล้า
ร่วมงาน พร้อมกับ ร่วมสัมมนาในการเรียนรู้กระบวนการ
กฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรม เพื่อนำผลทุกๆเรื่องเป็นคณะทำงาน
สร้างความยุติธรรมให้สังคม ทั้งไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งยับยั้งคดีความ ที่
จะทำให้ลดคดีสู่สถานีตำรวจ สู่อัยการและสู่ศาลได้เป็นหน้าที่ของคนบ่อ
มะกรูดและชาวตำบลบ้านฆ้องจะช่วยกันให้สถานการณ์ชุมชนได้รับการ
ดูแลจากกระทรวงยุติธรรมแบบเท่าเทียมขอบคุณคุณวราพร อาจารย์ไข่
และทีมงาน ที่ได้ประสานงานจัดการอย่างดียิ่ง และจัดห้องยุติธรรมครบ
เครื่องเรื่องอำนวยการ 5กันยายน2550
ณ ยุติธรรมชุมชนบ้านบ่อมะกรูดข่าวยุติธรรมชุมชนบ้านบ่อมะกรูด คณะกรรมการยุติธรรมชุมชน ได้ดำเนิน
การให้โอกาสทางสังคมโดยนำผู้รับการคุมประพฤติได้มีโอกาสทำงานช่วย
สังคม โดยได้รับการประสานจาก คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ให้กลุ่มเพื่อน
ทางสังคม ได้มาร่วมกับทาง ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เพื่อร่วมสร้างความดี มี
คุณธรรม-จริยธรรม ทั้งทางด้านการปฏิบัติตน ทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจ ที่ฝักใฝ่ก่อการดี น้องๆบอกชอบบ้านบ่อมะกรูดมาก เพราะมีแต่คนทำดี
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ณ วัดบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม ICT

                 
ข่าว
ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
บ้านบ่อมะกรูดและคณะกรรมการยุติธรรม
ชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เปิดเวทีประชุมคณะกรรมการประจำเดือนตุลาคมซึ่งก็
ได้มีคุณสมใจ กิตติสุขตระกูล เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำสำ
นักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ได้ให้ความรู้เรื่องสิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือ
เมื่อได้รับบาดเจ็บหรือตาย จากการกระทำผิดทางอาญาของบุคคลอื่น ผู้เสีย
หายขอรับค่าตอบแทนจากรัฐได้ การขอรับเงินค่าตอบแทน และค่าทดแทน
ค่าใช้จ่ายตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่
จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ทำให้คณะกรรมการได้รับความรู้ในการเข้าถึง
กองทุนช่วยเหลือทางการเงินของ กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม ประชุมเมื่อ 5 ตุลาคม 2550 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
                   
ข่าว
ศูนย์คุณธรรมตำบลบ้านฆ้อง
.คณะทำงานศูนย์คุณธรรมตำบลบ้านฆ้อง
นำโดย นายโกศล ลักษิตานนท์ ร่วมกับศูนย์คุณธรรมภาคตะวันตก12พื้นที่
เดินทางร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งมีหน่วยงาน
ร่วมประกอบด้วย ...คุณสุเทพ ไชยขันธ์ ผู้จัดการพื้นที่ตะวันตก คุณศิวโรฒ
จิตนิยม
ดำเนินรายการโดยพี่แรม ซึ่งจากการรายงานผลการขับเคลื่อนศูนย์
คุณธรรมตำบลบ้านฆ้อง มีเรื่องเด่นชัดคือ มีเยาวชนคุณธรรมเกิดขึ้น มีศูนย์
ยุติธรรมตำบล เพื่อดูแลเรื่องคดีชุมชน มีการสร้างสังคมคุณธรรมให้กับกลุ่ม
องค์กรชุมชนเป็นเรื่องดีๆ 12ตุลาคม2550 ณ ศูนย์พัฒนาชุมชนต.บ้านเลือก


                 

บ้านบ่อมะกรูด ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.มนัส โกมลฑา อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ อาจารย์ ประจิตร์ ขาวสบาย มาจาก ตำบลตลุก
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในการเยี่ยมชมโครงการคุณธรรมตำบลบ้านฆ้อง
ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ได้เยี่ยมกลุ่มเยาวชนคุณธรรมสายใยรักแห่งครอบครัว ทั้งกลุ่มยุติ
ธรรมชุมชน และ กลุ่มแม่ครัวสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบ้านฆ้อง ซึ่ง แต่ละ
กลุ่มได้มีวิทยากรนำเสนอ เรื่องราว ของการดำเนินงานกลุ่ม ที่มีแต่เรื่องดีๆ เป็น
โยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ เช่นกลุ่มเยาวชนได้บอกเล่าการทำความ
ดี มีคุณธรรม-จริยธรรมที่สังคมภายนอกหาได้ยากยิ่ง แต่เยาวชนตำบลบ้านฆ้อง
มีการรวมพลังกัน ปฏิบัติ เพื่อให้เป็น ตำบลคุณธรรม ที่ยั่งยืน ในส่วนของแม่ครัว
อาสาสายใยรักฯ ก็ได้นำเสนอบทบาทหน้าที่ ขององค์กร คือการรวบรวมและสืบ
สานอาหารโบราณ และ สูตรอาหารที่เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือน การที่
เป็นแม่ครัวอาสาสมัคร ช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ ทั้งอุปกรณ์ วัตถุดิบ สู่พื้นที่ ภัยพิ
บัติทุกเรื่อง เป็นแม่ครัวฯสำนักพระราชวัง โครงการ แม่บ้านเกษตรกรสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เป็นพระให้การ
อุปถัมภ์
ซึ่งมีพระปณิธาน ให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนม ให้พ่อปลูกผักปลอดสาร มีการ
โภชนาการที่ดี สังคมดีมีสุข ครอบครัวดี ปลอดอบายมุข ยาเสพติดและเลี้ยงตน
ด้วยสัมมาชีพ ในส่วนยุติธรรมชุมชน อ.ทองสุข ลาลาด ประธานชุมชนและก็ยัง
เป็นประธานยุติธรรมชุมชน ใด้ให้ข้อมูลว่า เป็นที่ตั้งของยุติธรรมชุมชน ที่สำนัก
งานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี กระทรวงยุติธรรม ได้มาสนับสนุน ด้านการให้เข้า
ใจกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดคดีความชุมชน มีการไกล่เกลี่ย
การเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดข้อพิพาทรุนแรง ชุมชนที่มีแต่ความยุติธรรม ทั้ง 3เรื่องนี้
เป็นการต่อยอดหรืองอกความดี มาจาก ศูนย์คุณธรรมตำบลบ้านฆ้อง ที่คณะทำ
งานประสานชุมชนทำสำเร็จ 12 ตุลาคม 2550 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด
                
สังคมชุมชนบ้านบ่อมะกรูด แกนนำบ้านบ่อมะกรูดได้รับการเชิญเข้าร่วม
เวทีความร่วมมือเสริมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนงานเครือข่ายและพันธมิตร
(DSI ภาคประชาชน)ร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความผิดคดีพิเศษ
โดยประธานพิธี นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ท่านได้ให้การบรรยายพิเศษชื่นชมเครือข่ายภาคประชาชน ที่ได้ร่วมลงนาม
MOU บันทึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคประชาชน ในการที่จะจับผู้กระ
ทำผิด การแจ้งเหตุ การหาวัตถุพยาน และการคุ้มครองวัตถุหรือพยานบุคคล
เป็นการให้เกียรติชุมชน และให้เกียรติภาครัฐ ในอันที่จะเฝ้าระวังเต็มรูปแบบ
กับการให้ความยุติธรรมทุกรูปแบบ การไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรง การที่จะสร้าง
ความเข้าใจในตัวบท-กฎหมายตามรัฐธรรมนูญในเวทีนี้ยังได้รับการบรรยาย
จากนายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีอำนาจในการจัดการ
กับนโยบายคดีพิเศษมีนายสุนัย มโนมัยอุดมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มาร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดอีกท่านคือนายภิญโญ ทองชัยรองอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ก็ได้แสดงความรู้สึก และสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐ
ภาคประชาชน ในการที่จะหนุนเสริม ฝ่ายภาคประชาชนประกอบด้วย อ.บัณ
ฑร อ่อนดำ
ประธานศตส.ภาคประชาชนนางอามีนะ บาดิลเล๊ะรองประธาน
ที่ประชุมเวทีใหญ่ พิธีกร นายสมาน มั่นคงได้กล่าวถึงบ้านบ่อมะกรูดหลาย
ครั้งและได้กล่าวยกย่องแกนนำบ้านบ่อมะกรูดเป็นผู้ขับเคลื่อนงานอย่างเข้ม
แข็งเมื่อวันที่27-29กันยายน2550 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
ยุติปัญหามรดกกองทุนหมู่บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ ๗ สำเร็จ


                                  
                                  

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รักษาการประธานคณะพิจารณาคดีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง จัดพิจารณาคำร้องของนายอาทิตย์ บุญสวัสดิ์ ฝ่ายหนึ่ง และนายทองสุข ลาลาดประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฆ้อง ฝ่ายหนึ่ง กรณีนางกิมชั้น บุญสวัสดิ์ ซึ่งเป็นมารดานายอาทิตย์ บุญสวัสดิ์ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ แต่มีภาระหนี้สินกับกองทุนหมู่บ้านเป็นเงิยต้น ๑๕,๐๐๐ บาท โดยนางกิมชั้น บุญสวัสดิ์ ได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จากองค์กรสตรี เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาทซึ่งคณะกรรมการได้รับเงินสงเคราะห์มาให้เจ้าภาพงานศพ และแจ้งให้ทราบว่าเงินจำนวนดังกล่าว น่าจะมอบคืนให้กองทุนหมู่บ้าน เป็นการชำระเงินต้นที่ติดค้างมา ๕ ปี ผู้ร้องคือนายอาทิตย์ บุญสวัสดิ์ ต้องการที่จำชำระเป็นรายเดือน คณะกรรมการประกอบด้วย นายทองสุข ลาลาด ประธานกองทุน ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง นายวินัย คงนะภา คณะพิจารณายุติธรรมชุมชน นายประเวช กอตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายโอภาส ชุนเกษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกับกรรมการกองทุนจำนวน ๑๕ ท่านได้ร่วมหาทางออก คือให้ใช้เฉพาะเงินต้น ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนดอกเบี้ย ๕ ปีขอให้ยกเลิก และให้แต่ละฝ่ายเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน สุดท้ายให้คณะพิจารณาคดี โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รักษาการประธานคณะยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ที่ตัดสินคดีเงินกองทุนดังกล่าวตัดสินตามหลักฐานพยานและประกอบคำความเห็นต่างๆพร้อมกับคณะกรรมการ ตัดสินดังนี้
๑.ให้นำเงินที่ผู้ตายคือนางกิมชั้น บุญสวัสดิ์ ทำไว้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านฆ้อง จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาทคืนให้กองทุนหมู่บ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่ ๗ เพื่อเป็นเงินชดใช้หนี้กับกองทุน
๒.ให้กองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ ๗ ยกเว้นดอกเบี้ยในทุกกรณี จะไม่มีเรียกร้องนอกเหนือจากกรณีกู้เงินในด้านอื่นๆนี้อีก
๓.เปิดโอกาสให้คู่กรณี คือนายอาทิตย์ บุญสวัสดิ์ ใช้บริการกองทุนนี้ได้ตามความเหมาะสมและคุณสมบัติประกอบการพิจารณา
๔.ข้อพิพาทกรณีร้องขอความเป็นธรรมถือว่ายุติทั้ง ๒ ฝ่าย โดยให้ลงนามในการยุติคดีโดยใช้คณะกรรมการยุติธรรมชุมชน
๕.ให้ ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง เป็นผู้ลงนามบันทึกการตกลงในข้อพิพาทดังกล่าว
     คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน กับ สมาชิกผู้กู้เงิน โดยที่ผู้กู้เสียชีวิต แต่ด้วยมีเงินฌาปนกิจสมทบ ผู้ร้องขอความเป็นธรรมในกรณี เงินต้น ดอกเบี้ย และรับสภาพหนี้ จึงเป็นเหตุให้เปิดศาลยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้องขึ้น เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ สำนักงานยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) 
                               

ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดต้อนรับพลังแผ่นดินอำนาจเจริญ
บ้านบ่อมะกรูด โดยการนำของ นายทองสุข ลาลาด ประธานชุมชน พร้อมทั้งกลุ่ม
องค์กรชุมชน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญและชมรมผู้ประสานพลังแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ
นำโดยนายมานพ ปุสิงห์ศตส.จ.อำนาจเจริญ นางวารุณี สะโสดานักวิชาการวัฒน
ธรรม6ว.นายสงวน อรอินทร์ แกนนำจากศตส.ภาคประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวน 50 ท่านขออนุญาตมายัง ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี และ ผอ. ศตส.จ.ราชบุรี โดยประสานงานมายัง นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร
หน.ฝ่ายอำนวยการศตส.จ.ราชบุรีเพื่อศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง บ้านบ่อมะกรูด
ซึ่งก็มีเรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติด การได้รับเงินพระราชทาน กองทุนแม่ของ
แผ่นดินการได้รับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว แผนชุมชน สภาองค์กรชุมชน
ยุติธรรมชุมชน สวัสดิการชุมชน ศูนย์คุณธรรมชุมชน ..เยาวชนคุณธรรมสายใยรัก
แห่งครอบครัว เยาวชน TO BE NUMBER ONE ศูนย์คุณธรรมปลวกทอง สถานี
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง วัฒนธรรมชุมชน เป็นที่เร้าใจอย่างยิ่งโดยที่มีเรื่อง
แลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางทำให้คณะศึ฿กษาดูงานพอใจเป็นอย่างมากกับการที่

วิทยากรชุมชนทั้งแกนนำและเยาวชนนำเสนออย่างเผ็ดร้อนชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
ขอขอบคุณที่ระลึกทั้งผ้าขาวม้าคนละผืนผลิตภัณฑ์โอทอปและคำขอบคุณจากทีม
วิทยากรบ้านบ่อมะกรูดเมื่อ21-22 กุมภาพันธ์ 2551
ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด

                               
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนบ้านบ่อมะกรูด บริจาคเลือด
ในวัน "สถาปณากรมคุมประพฤติ" 16 มีนาคม 2551
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ในนามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกับ สำนักงานงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี นำโดยนาง
ไพเราะ คงเปรม หน.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี นางสาววราพร อาจารย์
ไข่ ผช.หน.สำนักงานโดยได้เรียนเชิญ นายอรุณ ขาวแสง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
โดยมีกิจกรรมบริจาคโลหิต
ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเพื่อเป็นเลือดสำรองช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2551 ที่
จะถึง บ่งบอกถึงความเข้มแข็งและสร้างสังคมใหม่ให้กับผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านที่
ต้องคุมประพฤติ ในวันสถาปณากรมคุมประพฤติ 14มีนาคม 2551 ณ ศาลราชบุรี