1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

โครงการธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด 

ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

วันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

.............................................................................................

 

ความเป็นมา 

 โค-กระบือ เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย แต่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาส่วนใหญ่ ไม่มีโค-กระบือเป็นของตนเอง ต้องเช่าผู้อื่นมา ถ้าได้มีโครงการธนาคารโค-กระบือ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้ยืมเพื่อการผลิต หรือให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นของตนเอง”  บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ ๗ – ๘ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดงานเทิดไท้องค์ราชัน ๕ ธันวามหาราช และ ๑๒ สิงหาราชินีบริจาคหรือไถ่ชีวิตโค - กระบือ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

การไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อเสด็จพระราชกุศลในโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นชีวิตทานบารมีอันยิ่งใหญ่  เป็นการต่อชีวิตโค - กระบือที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้าและมีชีวิตยืนยาวต่อไป  

 

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน  เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง  และแก้ไขหนี้นอกระบบ ทั้งยังเป็นการรักษาชีวิตโค - กระบือ  ให้หลุดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า  ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยไม่สูญพันธุ์

 

การให้บริการ 

๑.       ให้ยืมเพื่อการผลิตใช้แรงงาน

๒.     ให้ยืมเพาะและขยายพันธุ์จากเพศเมีย

๓.     ให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ

 

คุณสมบัติเกษตรกร 

ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ได้กำหนดคุณสมบัติเกษตรกร ที่จะขอรับบริการตามโครงการ ธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ดังนี้

๑.       มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่บ้านบ่อมะกรูด

๒.     มีอาชีพหลักทำนา  ทำไร่  ทำสวน รับจ้าง หรือเลี้ยงสัตว์ เท่านั้น

๓.    มีผู้รับรองเรื่องทำความดีอย่างน้อย ๖ ความดี  และปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ

๔.     ยังไม่เคยได้รับโคหรือกระบือจากโครงการอื่นๆ มาก่อน

๕.     มีความเหมาะสม  และความสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโคหรือกระบือได้ดี

๖.    สามารถร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ โครงการธนาคารโค – กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลได้

 

การขอรับบริการ 

                        เกษตรกรที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากโครงการ ธนาคารโค – กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงาน ธนาคารโค – กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

 

การบริจาคเข้าร่วมโครงการ 

๑.       บริจาคเป็นเงิน 

๑.๑      บริจาคด้วยตนเองที่ ธนาคารโค-กระบือธนาคารโค – กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

๒.     บริจาคเป็นโคหรือกระบือ

เป็นโค หรือกระบือ เพศเมีย อายุประมาณ ๒-๔ ปี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมที่จะใช้เป็นแม่พันธุ์ ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ปราศจากโรคติดต่อถึงคนหรือสัตว์ด้วยกัน เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากจนที่ได้รับมอบโค หรือกระบือ สามารถขยายพันธุ์และใช้แรงงานได้

สิ่งที่ผู้บริจาคจะได้รับ 

๑.       เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒.     มีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน

๓.     บุญกุศลในการช่วยชีวิตสัตว์ ก่อให้เกิดมงคลแก่ตนและครอบครัว

 

การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรก่อนได้รับโค

๑.     ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงดูโค-กระบือ และระเบียบปฏิบัติของโครงการ ฯ

๒.   สร้างคอกพักสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง มีที่ให้น้ำ  ที่ให้อาหาร  และที่เก็บมูลสัตว์

๓.    จัดทำแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์  และสำรองอาหารสัตว์ให้เพียงพอกับจำนวนสัตว์ที่เลี้ยง

๔.     จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือธนาคารโค – กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จ

       ๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมดำเนินกิจกรรม) 

       ๑.๒  มีกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มที่เอื้อต่อความสำเร็จ (ร่วมปฏิบัติ และสร้างสามัคคี)

       ๑.๓  จัดตั้งกองทุนของกลุ่ม (สร้างความเข้มแข็ง และผลสำเร็จ)

                       ๑.๔  มีการจัดทำรายละเอียดทะเบียนสมาชิก และทะเบียนสัตว์

                       ๑.๕  จัดทำป้ายชื่อสมาชิกโครงการฯ ติดไว้ที่คอกสัตว์

                       ๑.๖  มีการประชุมกลุ่ม และจัดทำรายงานการประชุม

                       ๑.๗  มีกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เช่น

-          การจัดทำแปลงหญ้าสาธารณะ

-          การใช้ประโยชน์จากคอกกลางในการป้องกันโรค และผสมพันธุ์

-          การเก็บสำรองพืชอาหารสัตว์

 

การทำสัญญายืมโค-กระบือ เพื่อการผลิต  (อายุสัญญา ๕ ปี)

๑.   ทำสัญญายืมโคหรือกระบือธนาคารโค – กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

๒.  ต้องตั้งใจเอาใจใส่เลี้ยงดูโคหรือกระบือเป็นอย่างดี ไม่นำไปฆ่าหรือขาย ไม่เลี้ยงดูด้วยความประมาท  และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

                       ๓.  หากโคหรือกระบือที่ได้รับ ตายหรือสูญหายด้วยความประมาท เกษตรกรผู้ยืมและผู้ค้ำประกัน จะ ต้องชดใช้คืนให้โครงการฯ  ตามมูลค่าที่ได้ทำไว้ในสัญญา

                       ๔.    ภายในระยะเวลา ๓ ปีที่ยืมไป  หากไม่มีลูกเกิดจะต้องได้รับการตรวจสอบหาสาเหตุว่าไม่มีลูกเกิดเพราะอะไร  หากพบข้อบกพร่องอยู่ที่ผู้เลี้ยงโครงการฯ จะยกเลิกสัญญาและเรียกสัตว์คืน  โดยที่เกษตรกรจะไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ   หากเป็นความพกพร่องที่ตัวสัตว์  โครงการฯ จะเปลี่ยนตัวสัตว์ให้ใหม่

                     ๕.ลูกที่ออกมาเป็นเพศเมีย ให้เกษตรกรที่นำไปเลี้ยงต้องเก็บรักษาลูกเพศเมียนั้นไว้ ห้ามฆ่า  ขาย หรือแลกเปลี่ยน จนกว่าจะมอบคืนให้ ธนาคารโค – กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต่อไป หมายเหตุ ให้เพาะพันธุ์จนกว่าจะหมดการขยายพันธุ์

การดูแลโค - กระบือหลังจากได้รับมอบแล้ว 

๑.       การให้อาหาร การสุขาภิบาล การป้องกันโรค และการผสมพันธุ์สัตว์ ให้เป็นไปตามคำแนะนำ   ของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

๒.     การดูแลลูกเกิดใหม่  ให้แจ้งประธานกลุ่มภายใน ๗ วัน  แจ้งปศุสัตว์อำเภอภายใน ๓๐ วัน

๓.     การดูแลสัตว์ป่วย สัตว์ตาย หรือสัตว์สูญหาย ให้แจ้งประธานกลุ่ม และปศุสัตว์อำเภอ ภายใน    ๒๔  ชั่วโมง

 

 

                                      ลงชื่อ

                                                                        (นายวินัย  คงนะภา)

                      ประธานคณะกรรมการธนาคารโค – กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

คณะกรรมการธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

……………………

 

๑.นายทองสุข ลาลาด        ประธานหมู่บ้าน                     ที่ปรึกษา
๒.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ    ผู้นำชุมชน                            ที่ปรึกษา
๓.ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา      หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง ที่ปรึกษา
๔.จ.ส.อ.ดินันท์ วสุรักขะ  ผู้นำชุมชน                              ที่ปรึกษา

๕.นายวินัย คงนะภา          ผู้นำชุมชน                                 ประธานกรรมการ
๖.ด.ต.ชัยกร จิตรคำ          สายตรวจสภ.เขาดิน                     รองประธาน

๗.นายสุวรรณ ศรีนาค        ผู้ใหญ่บ้าน                                 รองประธาน

๘. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ    อสม.                                         กรรมการ

๙.นางสาวเรไร ชุนเกศา     อสม.                                         กรรมการ

๑๐.นางสวรินทร์ กูดเพตรา เกษตรกรชุมชน                            เลขานุการ

 

                       
                              
ธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินได้สมาชิกใหม่
นายวินัย คงนะภา ประธานธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เปิดเผยความคืบหน้าการบริหารงานโคกระบือฯว่าขณะนี้ได้มีสมาชิก
เพิ่มอีก คือแม่โคบุญแถม ได้ตกลูกโคพันธุ์เพศเมีย คณะกรรมการตั้ง
ชื่อลูกโคบุญชูสีขาวสวยสดงดงามมากเป็นที่ต้องตาเซียนวัวลักษณะ

สง่า เป็นลูกโคบุญแถมที่ไถ่ชีวิตเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผู้เลี้ยงนาย
ปัญญาแซ่อึ้ง ตกลูกเมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
                                     
ธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดตกลูกวันพืชมงคล
ด.ต.ชัยกร จิตรคำ รองประธานธนาคารโค-กระบือบ้านบ่อมะกรูด ผู้ช่วยสุวรรณ ศรี
นาค นางสวรินทร์ กูดเพตรา เลขานุการ ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา ที่ปรึกษาธนาคารโค
กระบือชุมชน แถลงข่าวการตกลูกของแม่โคบุญจำรัสในวันพืชมงคล๑๐พฤษภาคม
เป็นเพศผู้ คณะกรรมการตั้งชื่อว่าลูกโคพืชมงคลโดยจะมีการเฉลิมฉลองในเร็ววันนี้
แถลงข่าวเมื่อ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดิน

โคแม่บุญจำรัส ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๕๓ ถวายเป็พระราชกุศล
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นาย
จำรัส สุดตุ้ม เป็นผู้นำไปเลี้ยง

หน้าหลัก

Feb 13, 2010

ธนาคารโคกระบือได้สมาชิกโคโชคดี


Category: General
Posted by: tammasan

    Hot Link สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ  สำนักข่าวNews4 สำนักข่าวสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคกลาง สำนักข่าวพลเมืองคุณธรรม สำนักข่าวสื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวอปพร.จังหวัดราชบุรี  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) สำนักข่าวมะกรูดดอทคอม ไร่ภูพานรีสอร์ท
            

โคแม่บุญรอด คลอดลูกตัวเมีย สีแดงเหมือนสีแม่หลังถูกไถ่ชีวิต ๑ เดือน
       
        

นายจำรัส สุดตุ้ม เกษตรกรชาวบ้านบ่อมะกรูด ประสบความสำเร็จทำให้ครอบครัวมีความหวังและมีความสุข เมื่อโคแม่บุญรอด คลอดลูกสาวออกมา เป็นโคที่แข็งแรง สีแดงเหมือนแม่ นายจำรัส สุดตุ้ม จึงแจ้งมายังธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เพื่อลงทะเบียน ซึ่งได้ตั้งชื่อว่าโคโชคดี เพราะโคแม่ทางคณะกรรมการได้ประสานงานไถ่ชีวิตจากโรงเชือด รอดชีวิตขณะเข้าคอกสังหาร เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๓ พร้อมกับมอบให้ นายจำรัส สุดตุ้มและครอบครัว นำวัวจากธนาคารโคกระบือชุมชนไปเลี้ยง ผลออกมาครบ ๑ เดือนแม่โคบุญรอด คลอดลูกออกมา แสดงว่า ถ้าชุมชนไม่ไถ่ชีวิตถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โคบุญรอด และโคโชคดีคู่นี้ต้องเสียชีวิต แต่ด้วยเพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน โคแม่ลูกคู่นี้ จึงเข้ามาอยู่ในอ้อมอกธนาคารโคกระบือของหมู่บ้าน สร้างความสุข สร้างชีวิต สร้างคุณธรรม และสร้างความสามารถกับความสำเร็จ คนที่ประสานงานจนเกิดความสมหวังความช่วยไถ่ชีวิต ช่วยสังคม ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งแผ่นดินคือนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ที่ปรึกษาและผู้ประสานโครงการ นายวินัย คงนะภา ประธานธนาคาร ดต.ชัยกร จิตรคำ รองประธานธนาคาร นายสุวรรณ ศรีนาค รองประธานคนที่ ๒ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ผู้จัดการบ้านพระเมตตา๗๗พรรษา นางสวรินทร์ กูดเพตรา เลขานุการ โดยขณะนี้มีโคแม่พันธุ์ให้เกษตรกรนำไปเลี้ยง ๑๖ ตัว เสนอข่าววันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ที่ทำการธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด /รายงานข่าวโดย สำนักข่าวมะกรูดดอทคอม สำนักข่าวนิวส์โฟร์ สำนักข่าวศูนย์พลเมืองคุณธรรม สำนักข่าวสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคกลาง
           

หน้าหลัก

Mar 2, 2010

ไถ่ชีวิตโคบุญมีและลูกโคบุญมาก


Category: General
Posted by: tammasan
แม่โคบุญมีรอดตายจากโรงเชือดพร้อมลูกน้อยลูกโคบุญมาก ด้วยการไถ่ชีวิตของครอบครัวดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
     
             
             
              
             

ธนาคารโคกระบือบ้านบ่อมะกรูด โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ คณะกรรมการหมู่บ้านและประธานกรรมการโคกระบือชุมชน นายวินัย คงนะภา พร้อมแกนนำชาวบ้าน นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านบ่อมะกรูด ให้การต้อนรับครอบครัว ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงเชือดในอำเภอโพธารามจำนวน ๒ ตัวชื่อโคบุญมี และลูกน้อยชื่อ ลูกโคบุญมาก กำลังจะถูกเชือดแร่เนื้อ แต่ด้วยบารมี ครอบครัวดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย ได้มาไถ่ชีวิต ๒ โคแม่ลูกเสียก่อน ทำให้รอดตายตลอดชีวิต ดร.สมศักดิ์ ได้มอบให้ธนาคารโคกระบือบ้านบ่อมะกรูด นำไปเลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ส่วนแม่โคและลูกโคที่ถูกไถ่ชีวิตจะต้องไม่ถูกฆ่า ถูกขาย ต้องเป็นวัวในโครงการถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าหยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในนามของชาวบ้านบ่อมะกรูด ต้องขอขอบคุณดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย และครอบครัวมาณ ที่นี้ ขอให้ท่านจงมีแต่ความเจริญตลอดไป ท่านคิดถึงแม่โคบุญมี และลูกโคบุญมากเมื่อใด ได้โปรดมาเยี่ยมได้ตลอดเวลา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ที่ทำการธนาคารโคกระบือชุมชนบ้านบ่อมะกรูด/รายงานข่าวโดยมะกรูดดอทคอม

            
แม่โคบุญมี และลูกโคบุญมาก มีผู้ผ่านคุณสมบัตินำไปเลี้ยงชื่อ นางพันธ์  เกตุเต็ม บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายวินัย คงนะภา ประธานคณะกรรมการและผู้ช่วยสุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ เป็นผู้มอบและค้ำประกันเมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น.วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓