1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ความดีชุมชน

                                                              

 

หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์พิกุลทอง   ประดิษฐานอุโบสถ ๒๔๐ ปี

พระคู่บ้านวัดบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี๒๕ ความดีชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

๑.ยึดมั่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒.ผู้นำดี

๓.สุขภาพดี

๔.ครอบครัวดี

๕.อาชีพดี

๖.สามัคคีดี

๗.ยุติธรรมดี

๘.ประชาธิปไตยดี

๙.การศึกษาและการเรียนรู้ดี

๑๐.องค์กรในชุมชนดี

๑๑.ปลอดยาเสพติด

๑๒.สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อดี

๑๓.สิ่งแวดล้อมดี มีความสุข

๑๔.มีส่วนร่วมดี

๑๕.ระเบียบวินัยดี

๑๖.ซื่อสัตย์ดี

๑๗.การออมดี

๑๘.ทุนภูมิปัญญาดี

๑๙.แผนชุมชนดี

๒๐.วัฒนธรรม-ประเพณีดี

๒๑.กตัญญู และเสียสละดี

๒๒.มนุษย์สัมพันธ์ดี

๒๓.ชาติพันธุ์ดี

๒๔.คุณธรรมดีมีความรับผิดชอบ

๒๕.วิสัยทัศน์ดี