1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ราชบุรี

 
หน้าหลัก  ศูนย์ข่าวภูมิภาค    ข่าวท้องถิ่น

ศตส.ภาคประชาชน จ.ราชบุรี จัดสัมมนาเครื่อข่าย (17/2/2009)

               ศตส.ภาคประชาชน   บ้านบ่อมะกรูด  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  จัดเวทีสัมมนาเครือข่าย  ศตส. ภาคประชาชน  และกองทุนแม่ของแผ่นดิน  เพื่อระดมความคิด   จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


               วันนี้(17 ก.พ. 52)  ณ   ศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด   อำเภอโพธาราม   นายวีระวัฒน์    ชื่นวาริน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี    เป็นประธารเปิดเวทีเสวนา  เครือข่าย  ศตส.  ภาคประชาชน  จังหวัดราชบุรี    โดยศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด     ได้จัดเวทีประชุมแผนปฏิบัติการต่อสู้   เพื่อเอาชนะยาเสพติด   ภาคประชาชนขึ้น   เพื่อระคมความคิดเห็นและจัดทำแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจน    การแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของแต่ละพื้นที่    เพื่อที่จะได้กำหนดแนวทาง   เป้าหมายการทำงานร่วมกัน  ทั้งนี้ยังเป็นการระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด   และบูรณาการในการการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน   ท้องถิ่น   รวมถึงแนวทางการร่วมมือ

                สำหรับเครือข่ายภาคประชาชน  จ.ราชบุรี   ได้ก่อตั้งศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  ภาคปรปะชนชน  จ. ราชบุรี   ขึ้นในปี พ.ศ. 2549   และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนมีเครือข่ายจำนวน  11  เครือข่าย   107  หมู่บ้าน/ชุมชน   ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายบ้านบ่อมะกรูดร่วมมิตร   บ้านสิงห์   บ้านเลือก   เจ็ดเสมียน   เครือข่าย ศตส. ต.ทุ่งหลวง   เครือข่ายบ้านตะนาวศรี   ศตส.ดอนทราย    ต.พิกุลทองและตำบลเตาขลุง    นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายที่จะขยายใหม่ในปี  2552  อีก  2  เครือข่าย   ที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากจังหวัดราชบุรีต่อไป//////////////     


ข้อมูลจาก ::   ชัยทัต ช่วยวงศ์ญาติ  ส.ปชส.ราชบุรี  วันที่ ::  17/2/2552