1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รายงานพิเศษ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2550
 
"บ้านบ่อมะกรูด"ราชบุรี แสดงพลังความร่วมมือชุมชน
ต้นแบบเรียนรู้เอาชนะยาเสพติด

ปัญหายาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ ซึ่งแม้ทุกรัฐบาลจะเร่งป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพียงใด แต่ก็ไม่อาจจะขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยได้เสียที

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ดังนั้น การการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะให้สำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงประชาชนในชุมชนต่างๆ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของ ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งผู้คนในชุมชนเองต่างรวมพลังต่อต้านยาเสพติดจนสามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด กระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดระดับจังหวัด เมื่อปี 2545 และยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ซึ่งมีผู้คนเข้ามาศึกษาวิธีการต่อต้านและเอาชนะยาเสพติดเพื่อนำกลับไปปรับใช้กับชุมชนของตนเองอย่างไม่ขาดสาย

นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้นำชุมชนบ้านบ่อมะกรูด กล่าวว่า เมื่อปี 2540 ปัญหายาเสพติดของชุมชนบ่อมะกรูดถือว่ามีความรุนแรงมาก แม้แต่บริเวณใกล้โรงเรียนยังมีการซื้อขายยาบ้า โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ด้วยเป็นห่วงคุณภาพของคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนและเห็นว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อคนในชุมชนทั้งตัวผู้เสพยาเอง ครอบครัวของผู้เสพ ปัญหาอาชญากรรม ที่จะตามมาอีกมากมาย ทำให้เกิดการรวมพลังของผู้ที่รักชุมชน ดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ วิธีดำเนินการหยุดยั้งปัญหายาเสพติด เริ่มแรกใช้วิธีพูดคุยกับชาวบ้านก่อน ต่อจากนั้นจึงใช้ 3 ยุทธศาสตร์หยุดยั้ง เพื่อประกาศให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างเด็ดขาด คือ

1.หยุดยั้งผู้เป็น โดยการประสานกับส่วนราชการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง อำเภอ มีอาสาสมัครตามหมู่บ้าน คอยส่งข่าวให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง และขอร้องให้คนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลิกข้องเกี่ยว

2.หยุดยั้งผู้เสพ โดยมีการแนะนำให้ไปบำบัด พร้อมติดต่อโรงพยาบาลโพธาราม ทำเรื่องส่งโรงพยาบาลให้มีบัตรผู้ป่วยด้านยาเสพติด โดยใครที่มีบัตรฯ ตำรวจจะไม่จับ แต่หากมีอาการรุนแรงจะส่งไปบำบัดรักษา

3.หยุดยั้งไม่ให้ติดเพิ่ม โดยการใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น ศึกษาดูงาน จัดค่ายเยาวชน กีฬา กลองยาว เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับชุมชน และพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ กว่าระยะเวลา 10 ปี นอกจากจะมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังมีหน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เห็นคุณค่าของกระบวนการเรียนรู้และการจัดการตนเองของคนในชุมชนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้นำและชาวบ้านบ่อมะกรูด ได้ทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและมีการพัฒนาที่ดีขึ้น จนเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ

ทางด้าน ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการไขปัญหายาเสพติด โดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ชื่อ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรมการพัฒนาชุมชน (ศตส.พช.) ซึ่งรับผิดชอบยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด และมีบทบาทหลักในด้านการสร้างครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนต้นแบบให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 21,900 หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้ง พัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาท (โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน) จำนวน 1,575 หมู่บ้าน/ชุมชน

หมู่บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นับเป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็งที่สามารถต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดด้วยพลังชุมชน โดยการรวมตัวของผู้ที่อยากเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเพื่อประกาศตัวเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างเด็ดขาด

ดร.นิรันดร์ กล่าวในตอนท้ายว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้นำและชาวบ้านบ่อมะกรูดได้ทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เช่น หมู่บ้านปลอดยาเสพติด กองทุนหมู่บ้านดีเด่นโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น เป็นการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนตนเองอย่างเป็นระบบ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมขยายผลการดำเนินงานของหมู่บ้านต้นแบบ/ชุมชนปลอดยาเสพติดไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป
                                                                                             หนังสือพิมพ์แนวหน้า
วันที่ 5/10/2007