1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ติดต่อเรา


ติดต่อเรา
www.magrood.com


ที่อยู่ 63 หมู่ที่ 7 ต.บ้านฆ้อง
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120


E-mail : bomagrood@yahoo.com

ศึกษาดูงานติดต่อ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
หมายเลขโทรศัพท์  089-235-0663
และ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ     086-750-5657บรรณาธิการ


 • นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
  089-2350663
 •  
 •  
  ผลิตข่าวโดย

 • นายวินัย คงนะภา
  นายสุทิน ดีวิหก
  นางสาวเรไร ชุนเกษา
  นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
  ด.ต.ชัยกร จิตรคำ
  นางสาวภาวิณี สามัคคี
  นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์

  ช่างภาพ
  นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ
  นายทนงศักดิ์ กวางขุนทด
  นายอุกกฤฏ นาคกร
  นายสุวรรณ ศรีนาค
  นายเชลศ ธำรงฐิติกุล

  ที่ปรึกษา
  พระครูวิสุทธิวีรธรรม
  พระครูพิพิธพัฒนโสภณ
  ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
  นางสุลักขณา ชิ้นสุภร
  นายธนชาด ยอดสุวรรณ
  นายบำรุง สังข์สว่าง
  นายสุเทพ ไชยขันธ์
  นางจำปา ฮวดมา
  นางธนิตา ศรีกฤษณรักษ์
  กำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์
  ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัติ
  ผศ.เทวี สวรรยาธิปัติ
  อ.ชัชวาล แอร่มหล้า
  ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา
  อ.บัณฑร อ่อนดำ
  อ.ทองจุล ขันขาว
  อ.นฤมล อันตะริกานนท์
  นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร
  นางสมเจตน์ พรหมสุนทร
  นายวชิระ สายจันทร์
  นายจาตุรนต์ ธำรงฐิติกุล
  อ.ประยูร เบญจวงศ์

  องค์กรสนับสนุน
  กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
  ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ
  สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
  ศตส.จ.ราชบุรี
  สำนักงาน ป.ป.ส.
  ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี
  หมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด
  ยุติธรรมชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
  เยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน
  อสม.บ้านบ่อมะกรูด
  กองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด
  กลุ่มออมทรัพย์
  วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
  กศน.ภาคกลาง/ศนจ.ราชบุรี/ศบอ.โพธาราม
  อปพร.จ.ราชบุรี
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)
  คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
  พมจ.ราชบุรี
  ปภ.จ.ราชบุรี
  พัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี
  ประมงจังหวัดราชบุรี
  เกษตรจังหวัดราชบุรี/เกษตรอำเภอโพธาราม
  News4สื่อชุมชนแห่งชาติ
  สำนักข่าวเวสเทิร์นนิวส์
  หนังสือพิมพ์สื่อชนบท

  ธุรการ/ฝ่ายบัญชี
  นายสุวรรณ ศรีนาค

  ฝ่ายการเงิน
  นางสวรินทร์ กูดเพรา

  ฝ่ายประสานงานทั่วไป
  ด.ต.ชัยกร จิตรคำ
  084-1235097

  ผู้อำนวยการ
  ประธานชุมชน นายทองสุข ลาลาด
  086-7634457

  วัดบ่อมะกรูด
  เจ้าอาวาส พระครูวิสุทธิวีรธรรม
  089-5108521

  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด
  ผู้อำนวยการ นายยศพล เรืองศรี
  032 - 232395, 032 - 263419, 081 - 4449264

  ที่ทำการสายตรวจตำบล
  หัวหน้าสายตรวจ ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา
  081-705-4474

  เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
  นายกเทศมนตรี นายอำพร เตียงเกตุ
  สำนักงาน 032-356416 มือถือ
  081-7639279

  สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  อปพร.ชุมชน
  บ้านบ่อมะกรูด

   089-235-0663

  กลุ่มอสม.ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
  086-7505657