1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีบันทึกรายงานการประชุม 

สภาองค์กรชุมชนตำบล ในระดับจังหวัดราชบุรี

คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี

และหน่วยงานภาคี

วันที่ 15 มีนาคม 2553  เวลา  09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมศาลาร่วมใจ  เทศบาลเมือง  จังหวัดราชบุรี

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นายประสิทธิ์                ช้างแก้ว                 ประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดราชบุรี
 2. นายวิฑูรย์                      ศรีเกษม                 รองประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดราชบุรี
 3. นางจำปา                       ฮวดมา                    รองประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดราชบุรี
 4. นางหทัยรัตน์               อุ่มเอิบ                    ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
 5. พ.ต.อ.สนาน อ่อนศรี                  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก
 6. นายสุวิชัย                      ธีระประทีปสกุล  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเจดีย์หัก
 7. ร.ต.อ.สนิท                    อาวารี                     ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลดอนตะโก
 8. นายสุรินทร์                  ตำหนิงาม              ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลดอนแร่
 9. นายสมอางค์                 เย็นยิ่ง                    ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลปากท่อ
 10. นายถวัลย์                      ติ่งทอง                   ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลยางหัก
 11. นายเสกสม                    แก้วทอง                ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพ
 12. นายปัญญา                ถ้ำแก้ว                 ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลรางบัว
 13. นายสาย                         ทองศรี                   ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองพันจันทร์
 14. นางอรุณี                        ตรีเดชา                  รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านคา
 15. นายวินัย                    คงนะภา               ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
 16. นางแอ๋ว                    แสนล้ำ                 รองสภาองค์กรชุมชนตำบลปากช่อง
 17. นายประจวบ             คงทน                   ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลคุ้งกระถิน
 18. นายคมกฤช              พงษ์สุวรรณ          เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลดอนตะโก
 19. นางสมรวย               ไกรสรราช            เหรัญญิกสภาองค์กรชุมชนตำบลดอนตะโก
 20. นายขวัญยืน                  ระดมกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 21. นายยุทธพล               วรรณะเรืองศรี     ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเจ็ดเสมียน
 22. นางสาวดวงพร         เพิ่มสิทธิ์              ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลเจ้ดเสมียน
 23. นางสาวศิวพร           ตามวงศ์วาน        ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านคา
 24. นางนันทา                พรหมประเสริฐ   ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านคา
 25. นางละออง               โชติช่วง               ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลปากช่อง
 26. นายก่อเกียรติ            ธรรมประเสริฐ   ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกหม้อ
 27. นางไพลิน                 ศุขสายชล           เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกหม้อ
 28. นายสมอางค์             เย็นยิ่ง                  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเทศบาลปากท่อ
 29. นายสมนึก                อุบล                    ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกตะนาวศรี
 30. นายประพันธ์            อินทรสูตร          เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลปากช่อง
 31. นายปฐมพงษ์            อาสนเวช           รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลด่านทับตะโก
 32. นายชั้น                     ฟักเขียว              ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลจอมบึง
 33. นายเอกมนตรี           พัดทองพัฒน์กุล ตัวแทนบ้านมั่นคง
 34. นางจรรยา                นุชนุ่ม                 ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลลาดบัวขาว
 35. นายสังเวียน              วิจิตรานนท์        ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะพลับพลา
 36. นางสาวฐิตาพร         ทาคำ                  ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพ
 37. นางศลิษา                 จันทร์วรรณ์        คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชน
 38. นางสาวพิชยาภรณ์   อภิโชคนิธิฉัตร   วิทยากร
 39. นางอัมพร                สุขพานิช             หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์สู่ชนบท
 40. นางสาวภัทฑริดา     ครองวิริยภาพ     หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ภาค ๗
 41. นายพรชัย                เกิดพิทักษ์           ที่ปรึกษา(สหกรณ์)
 42. นายทศพล               แก้วทิมา              ที่ปรึกษา(เวสเทิร์นนิวส์)
 43. นายวัลลพ               บุญเสา                 ที่ปรึกษา(สนง.เกษตร)
 44. ผศ.อรรถพล            อุสายพันธ์            ที่ปรึกษา(กกต.)
 45. ตัวแทน พมจ.ราชบุรี                            ที่ปรึกษา
 46. ตัวแทน พมจ.ราชบุรี                            ที่ปรึกษา
 47. นายพิชัย                  นิติธนทรัพย์         ที่ปรึกษา (พัฒนาการ สนง.พช.ราชบุรี)
 48. นายพรเทพ              ศรีสมพงษ์            เจ้าหน้าที่ พอช.
 49. นายธัมมสัญญ์         อุ่มเอิบ                  ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
 50. นางสวรินทร์           กูดเพตรา              ตัวแทนสำนักงานสภาองค์กรชุมชน
 51. นางอ่ำ                     อุ่มเอิบ                   ตัวแทนสำนักงานสภาองค์กรชุมชน
 52. นางประเทือง          ช้างแก้ว                 ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งหลวง
 53. เจ้าหน้าที่เทศบาลเกาะพลับพลา           สังเกตการณ์
 54. เจ้าหน้าที่เทศบาลเกาะพลับพลา           สังเกตุการณ์ 

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

                นายประสิทธิ์  ช้างแก้ว ประธานที่ประชุม  ตำแหน่งประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดราชบุรี  กล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ทราบ

-          การจดแจ้ง จัดตั้งองค์กร ตาม พรบ. สภาองค์กรชุมชน ดำเนินการแล้ว  ปี 51  จำนวน  14 ตำบล และตั้งเป้าหมายปี  52  ไว้  12 ตำบล  แต่สามารถจัดตั้งได้  10 ตำบล ตามกรอบงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไขของรัฐ ซี่งต้องมีการเรียกประชุมสภาฯ ก่อนตาม พรบ.

-          งบประมาณหนุนเสริม  จาก พอช. 180,000-บาท ในการจัดเวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล ติดตามประเมินผล    การจัดอบรมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 27-28 มีนาคม 2553

-          นำรูปแบบการประชุมของสภาองค์กรตำบล จังหวัด ไปปฏิบัติในพื้นที่

-          งบที่ได้รับสนับสนุน ประชาชนในตำบลเป็นผู้เขียนของบประมาณและทุกตำบลต้องทำแผนชุมชนด้วย  การทำงบประมาณ ตาม พรบ. ต้องมีที่มาที่ไป ต้องมีผู้รับ/ผู้ตอบ/ใบเสร็จรับเงิน และพร้อมที่จะให้หน่วยงานลงตรวจสอบ เช่น เงิน 1,000-บาท ขึ้นไปต้องมีใบเสร็จ มีบัตรประชาชนแนบทุกครั้งไป

-          หลังจากเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปผู้ตรวจราชการจะลงมาประจำในจังหวัด

-          จะทำโครงการสภาฯ อีกครั้งเพื่อของบประมาณการขับเคลื่อน ปี 2554  ซึ่งจะมีตำบล ทุ่งหลวง/บ้านเลือก/หนองพันธ์จันทร์ เวทีละ 400 คน

-          งบหนุนเสริมสภาพัฒนาการเมือง

 • การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน 851  องค์กร   จัดเวทีใหญ่เพื่อมอบใบประกาศการรับรองสถานภาพองค์กร
 • พัมนาศูนย์เรียนรู้
 • เป็นจังหวัดแรกใช้งบกลุ่มจังหวัดได้ เสนอให้ไว้ที่ พม.จะได้ 250,000-บาท
 • นำแกนนำ 80 ตำบลมาร่วมประชุม
 • เชิญท้องที่/ท้องถิ่น มาร่วมประชุม

นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว อนุคณะกรรมการกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณางบ กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบโดยกระทรวงการคลัง ตามมติ ครม. เมื่อ   9  มีนาคม พ.ศ. 2553

                -   จัดประชุมประชาคม/ตำบล           เดือนละ 1 ครั้ง

                -   จัดประชุมภาคี                 เดือนละ 1 ครั้ง

                -   จัดประชุมรับรองแผน                   1 ครั้ง/ปี

                กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

ขอให้ตำบลที่รับรองแล้วจับมือกับตำบลใกล้เคียงอีก 1 ตำบล เพื่อขยายพื้นที่ตำบลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ในฐานะจังหวัดนำร่อง  ทุกหมู่บ้านต้องทำแผนชุมชน และส่งแผนเป็นรูปเล่มมาที่จังหวัด

คุณธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  กล่าวต่อที่ประชุมว่า  ต้องมีการจดแจ้งจัดตั้งอย่างน้อยปี 53 ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ 21  ตำบล

                คุณประสิทธิ์  ช้างแก้ว  ประธานที่ประชุม กล่าวเสริม แนวทางขับเคลื่อน  ถ้าไม่มีกำลังเสริมหนุนก็คงขับเคลื่อนไม่ได้  ใครที่เปิดบัญชีสภาองค์กรชุมชนตำบลแล้ว  ให้ส่งมาที่คุณธัมมสัญญ์ ถ้าธนาคารใดไม่รับเปิดบัญชี  ให้หน่วยงานภาคีทำหนังสือรับรองให้  ให้เขียนแผนการประชุม 4 ครั้ง/ปี  มีระยะการประชุมวันใดบ้างให้ส่งมาที่ ศูนย์ประสานงานขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดราชบุรี บ้านบ่อมะกรูด  หน่วยงานจังหวัดหนุนเสริม/หน่วยงานในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ

                อ.วิฑูรย์  ศรีเกษม กล่าวรายงานสถานการณ์  ที่ผ่านมาว่า            ปี 51 มีตำบลจดแจ้ง  14 ตำบล    ปี 52  มีตำบลเพิ่ม 12 ตำบล จดแจ้งได้ 10 ตำบลยังคงค้างอีก 2 ตำบล  ปี 53 เข้าร่วมอีก 19 ตำบล  วันนี้รวมแล้วมีสมาชิกตำบลทั้งหมด  45 ตำบล ซึ่งจะต้องมีความคิดจากฐานของตำบลโดยแท้ไม่ใช่จากผู้นำ (การมีเวทีประชาคม) แผนทั้งหมดให้เกิดจากหมู่บ้าน  แล้วรวมเป็นรูปเล่มของตำบลนำส่งมาที่ขบวนจังหวัด  ปัญหาบางครั้งเกิดจากผู้นำ ไม่มีการเปิดประชุม งานจึงไม่ขับเคลื่อน   ที่สำคัญคือแผนแม่บทชุมชน  เป็นหัวใจของการพัฒนาหมู่บ้านและตำบล  ถ้าไม่มีแผน  การทำงานจะไม่มีทิศทาง

                มติ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับทราบและรับปฏิบัติ

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 26 กุมภาพันธ์ 2553

                มติ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

 

วาระที่ 3    พิจารณาคัดเลือกผู้เปิดบัญชีธนาคารรับงบประมาณ สภาการเมืองภาคพลเมืองภาคกลางบนและตะวันตก คือ  คุณขวัญยืน  ระดมกิจ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)   อ.วิฑูรย์  ศรีเกษม  รองประธานสภาฯ   และคุณสาย ทองศรี

ประธานที่ประชุม  ขอมติที่ประชุมรับรอง

มติ   ที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์  รับรองบุคคลทั้ง 3

 

วาระที่  4  เรื่องอื่น ๆ          

-          กำหนดการจัดประชุมพัฒนาแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดราชบุรี วันที่ 27-28 มีนาคม  2553  จำนวน  2 วัน 1 คืน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  และพัก 1 คืน โรงแรมจอมพลพาเลส  งบตั้งจ่าย 85,200-บาท

-          เอกสารของสภาฯ ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปี ตามระเบียบของ สตง.  มอบหมายให้เดือนมีนาคมนี้  เป็นเดือนที่เปิดสมัยประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดราชบุรี  มีปีละ 1 ครั้งตาม พรบ. กำหนด  อีกประการ เอกสารต่างๆ ถือว่าเป็นครู ขอให้เก็บรวบรวมไว้  สภาองค์กรชุมชนทุกอย่างต้องมีใบเสร็จ  มีสำเนาบัตรประชาชน มีคนรับเงิน  การสะท้อนปัญหา  เสนอ ส่งเสริม  สนับสนุน  ราชบุรี ทำให้พื้นที่มีความชัดเจนของขบวน และการทำงานสภาฯ ที่ผ่านมา วันที่ 26 มกราคม 2553  เป็นเวทีแรกที่มีการประชุมจดแจ้ง จัดตั้งอย่างถูกต้อง

-          พัฒนาชุมชนจังหวัด  ขอเน้นย้ำเรื่องแผนชุมชนเป็นตัวจักรสำคัญ

                    ให้ความสำคัญกับข้อมูล  มีการระดมข้อมูลจากทุกภาคส่วนและนำมาวิเคราะห์  ว่า

       ต้องการให้หมู่บ้านเรามีทิศทางอย่างไร  ขอให้มีทิศทางการพัฒนา กำหนดไว้อย่างน้อย 3 ปี ให้มี  

       เป้าหมายชัดเจน        มีการบูรณาการแผน ตำบล/อำเภอ

เวลา 10,20 น.  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  คุณสุเทพ  โกมลภมร  เดินทางมาร่วมประชุมในเวทีสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดราชบุรี  คุณประสิทธิ์  ช้างแก้ว  กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เอกสารอธิบายพาวเวอร์พ้อยท์)  หลังจากนั้น  ผู้ว่าฯ กล่าวเปิดการประชุม มีข้อความว่า  “ สภาฯ เป็นเรื่องที่ดีที่มีผู้นำมาดำเนินงานพัฒนาร่วมกับเจ้าหน้าที่  อย่างตั้งใจและทุ่มเท

-          ท้องที่ ท้องถิ่น  มาร่วมช่วยกันพัฒนาประเทศและสังคมส่วนรวม  และให้คิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงตรากตรำเพื่อประเทศชาติ และทำตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาพอเพียง

-          มีความเสียสละ  ซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

-          มีความรู้ควมเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง  มีกฎและกติการ่วมกัน

-          คนที่มาช่วยเหลือสังคมต้องเป็นคนมีความพร้อมแล้วมีทัศนคติบวก เป็นกลาง มีความเป็นธรรม

-          ปัญหาคุกคามความสงบสุขของประชาชนคือ ยาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชน  ขอให้สภาฯ นึกถึงกิจกรรมทางด้านสังคมด้วย ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว  ทำอย่างไรจะต่อยอดกับสวัสดิการชุมชน โดยเฉพาะโอกาสของประชาชนที่เรียกว่า ประชาชนชายขอบ

-          คนต้องมีความเข้มแข็งก่อนจากฐานรากโดยเริ่มต้นจากสวัสดิการ/เด็กและเยาวชน

-          การเรียนรู้ของภาคประชาชนจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ความรู้เรื่องการเมืองภาคพลเมือง  ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  สภาฯ  เป็นองค์กรที่มีเกียรติ  มีกฏหมายรองรับ  มีงบประมาณ ทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ให้หาอุปสรรคให้พบ  และก้าวข้ามไป  ถอดบทเรียน  พัฒนาสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง  การหนุนเสริมจากภาครัฐ  กิจกรรมเริ่มจากอะไร  จะก้าวไปอย่างไร อย่าคาดหวังอะไรมาก กำหนดไว้ 100 คิดว่าจะทำ 60 แต่ทำได้ 40 ก็ไม่เป็นไร  แก้ปัญหากันไปในส่วนที่เหลือ ไม่มีอะไรที่พร้อม ทำอะไรได้ให้ลุยไปเลย

จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ซึ่งคณะทำงานขบวนจังหวัด ได้ทำขึ้นเป็นไวนิลแผ่นใหญ่    มีผู้ร่วมลงนามทั้งหมด  9   ท่าน คือ ท่านสุเทพ  โกมลภมร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี,   นายประสิทธิ์  ช้างแก้ว  , นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ,  นายพรเทพ  ศรีสมพงษ์,  นายสุรินทร์  ตำหนิงาม,  ร.ต.อ.สนิท   อาวารี  ,  นางจำปา  ฮวดมา ,   นายปัญญา   ถ้ำแก้ว  และศลิษา   จันทร์วรรรณ์

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมการประชุม คุณพรเทพ   ศรีสมพงษ์   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน  พอช.  กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบประมาณเสริมสร้างขีดความสามารถ  จังหวัดราชบุรี   งบประมาณ ปี 51 นำมาใช้ปี 52  ในประเด็น สวัสดิการ  องค์กรการเงิน  ทรัพยากร  ปี 53 ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง  ใช้ฐานของตำบล  มี พรบ.สภาองค์กรชุมชนตำบล ผนวกเข้าด้วยกัน  ราชบุรี  จะจัดสรรงบประมาณตามความเป็นจริงมากที่สุด  คือกระจายกันไปแต่ละพื้นที่มากน้อยต่างกัน 

                เอางบหนุนเสริมพื้นที่เป็นหลัก  แผนชุมชนเป็นหัวใจหลัก แต่ละปีแผนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ละตำบล  ปี 52 ทำแผน 10 ตำบล  (จัดเวที-ทำแผน)  อีก 21 ตำบล เวทีสร้างความเข้าใจสภาฯ  พมจ. ทำงบบางตัวที่จะสนับสนุน งบประมาณงานสภาฯ หรือจาก อบต./

                สภาองค์กรชุมชนในเวทีระดับชาติ และสถาบันพัฒนาองคืกรชุมชนหรือพอช. พิจารณาตามระเบียบ พรบ.ให้งบขับเคลื่อนมาทั้งหมด  1,500,000  บาท     (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  แต่งบประมาณที่จะดำเนินการ งวดที่  1  ลงมา  80 %  เป็นงบลงสู่พื้นที่สภาฯตำบล  45  ตำบล  เป็นเงิน  960,000  บาท  อีก  240,000  บาท     เป็นงบดำเนินการและติดตามประเมินผล สภาฯ ไม่ได้ทำแต่เรื่องประชุม  ยังมีสวัสดิการ  ทรัพยากร  สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ซึ่งเป้าหมายนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุข  หลังจากสรุปการใช้งบประมาณงวดที่  1  ก็จะดำเนินการเบิก  งวด    2  อีกเพื่อสมทบลงพื้นที่ครบ  100  %  ตามแผนการดำเนินที่ตั้งไว้

คุณธัมมสัญญ์       กล่าวคำขวัญของขบวนสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดราชบุรี 

                “มั่นใจพัฒนา  ซื่อสัตย์ดี  มีความรับผิดชอบ”

 คุณพิชัย    นิติธนทรัพย์  พัฒนาการจังหวัดราชบุรี  เพิ่มเติมเรื่องแผนชุมชน

                แผนชุมชน  มีมาตรฐานกำหนดไว้ 5 ด้านด้วยกัน   คือ รูปเล่ม ตัวบทข้อมูล  วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูล  แผนพัฒนา(โครงการ)  สิ่งที่พบ ข้อมูลส่วนใหญ่แต่ละหมู่บ้านใน 1 ตำบล ลอกกันมา  ข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านต้องไม่เหมือนกัน  ถ้าแยกความเหมือนความแตกต่างไม่ออก ก็จะวิเคราะห์ไม่ชัดเจน  หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันอาจมีความต้องการไม่เหมือนกันก็ได้

                วิสัยทัศน์  ความต้องการของหมู่บ้านนั้นๆ  ต้องวิเคราะห์ได้  มีปัญหาแค่ไหน  การวิเคราะห์ต้องมีความชัดเจน  หลายๆหมู่บ้านเอาเครื่องมือไปเป็นวิสัยทัศน์  เช่น ต้องการน้ำดื่มสะอาด  และอยากได้ตู้น้ำหยอดเหรียญ  ซึ่งเป้าหมายคือ  สุขภาพแข็งแรง   นี่คือวิสัยทัศน์ 

“วิสัยทัศน์”  คือ  เป้าหมายที่จะไปให้ถึง

แผนชุมชน  มี 3 ลักษณะ

-          แผน/โครงการที่พึ่งตนเอง

-          แผน/โครงการที่ชุมชนทำร่วมกันกับส่วนราชการภายนอก

-          แผน/โครงการที่หน่วยงานราชการทำให้

                                     ง่ายๆ คือ  ทำเอง                                     ทำร่วม                          ทำให้

                การปรับปรุงแผนชุมชน  วิเคราะห์ข้อมูลกันใหม่

1)      องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับชุมชนของเรา  ในหมู่บ้าน-นอกหมู่บ้าน ถ้าหมู่บ้านใดมีความรู้มาก มีโอกาสเข้มแข็ง

2)      เศรษฐกิจ  เศรษฐกิจชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง  นำปรัชญาพอเพียงไปแก้ไขปัญหาอย่างไร

3)      สิ่งแวดล้อม   คนเป็นตัวปัญหา เช่น ถ้ามีน้ำท่วมจะทำอย่างไร  พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยง  ต้องมีการวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า  ควรมีแผนอยู่ในชุมชนที่สามารถทำได้

4)      ในหมู่บ้านนั้นมีการพึ่งตนเองได้หรือไม่

5)      ในสังคมมีความหวาดระแวง ขาดความสามัคคีหรือไม่  คนในชุมชนเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ปัญหาของคนในชุมชนเอง  มีการกำหนดเป้าหมารย  มีการสนับสนุนโครงการกิจกรรม

ประธานสภาฯ  แจ้ง  เนื่องจากครบกำหนดการประชุมคือ 12.00 น. แต่การประชุมยังต่อเนื่องและขอขยายเวลาการประชุมออกไปอีก 20 นาที  ขอมติที่ประชุมด้วย

มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ในการขยายเวลาต่อ

คุณพรเทพ            - ภาระกิจของสภาองค์กรชุมชนตำบล (มาตรา 21)

(1)      ส่งเสริมให้สมาชิกฯ อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2)      ร่วมมือกับ  อปท. การจัดการ บำรุง รักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

(3)      เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

(4)      คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(5)      เสนอแนะปัญหา แนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชน เกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือ อปท.

(6)      จัดให้มีเวทีปรึกษาหารือ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการให้ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการของ อปท.

(7)      สนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

(8)      ประสานและร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนตำบลอื่นๆ

(9)      รายงานปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในตำบล  อันเนื่องจากการดำเนินงาน ของ อปท. หรือหน่วยงานรัฐ ต่อ อปท. หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

(10)  วางกติกาในการดำเนินกิจการสภาองค์กรชุมชน

(11)  จัดทำรายงานประจำปีของสภาฯ  รวมถึงสถานการณ์ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ

(12)  เสนอรายชื่อผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลของตนเพื่อไปร่วมประชุมในระดับจังหวัดองสภาฯ  การประชุมจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง  ถ้าสมาชิกในจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ร้องขอ (มาตรา 24)  ผู้ว่าจัดให้มีการประชุมได้  เมื่อมีการจัดทำหรือแก้ไขแผน หรือสมควรรับฟังความเห็น (มาตรา 25

ให้ที่ประชุมระดับจังหวัดของสภาฯ  ดำเนินการดังนี้

-          เสนอแนวทางการพัฒนา ต่อผู้ว่าฯ เพื่อพิจารณาทำแผน

-          เสนอแนะแนวทางการจัดทำบริการสาธารณะ และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การส่งเสริม(หมวด 4)

ให้ท้องถิ่น หรือหน่วยงานรัฐ ส่งเสริม / สนับสนุน พอช. เป็นเลขาฯ คอยเชื่อมงานทุกหน่วยงานให้กับแต่ละพื้นที่

ประธานฯ รายงานพื้นที่ตำบลที่ยังมีจดแจ้ง  คือ คุ้งกระถิน  เกาะพลับพลา  บ้านโป่ง  มีจดแจ้งแล้ว 24 และกำลังดำเนินการ 19    ในการทำแผนให้ใช้ข้อมูล จปฐ,  เป็นหลัก หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2553  ใหไปขอแบบจาก พอช. เพื่อมาปรับปรุงแผนของแต่ละพื้นที่ได้

นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  แจ้งให้ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล ในจังหวัดราชบุรี ทุกวันที่ ๓๐ ของทุกเดือนนัดหมายส่งรายงานประจำเดือนต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และขบวนองค์กรชุมชน เพื่อทราบถึงผลการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างไร จะได้นำแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา และยังทราบถึงการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพียงเพื่อหยิบเนื้องานและรุปภาพประกอบกิจกรรมพัฒนา

นัดประชุมครั้งต่อไป  27-28 มีนาคม 2553  กองเลขาจะมีหนังสือแจ้ง วัน เวลา และสถานที่อีกครั้ง

มติ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและรับปฏิบัติ

 

ลงชื่อ                                            ผู้บันทึกการประชุม

           (นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์)

 

 

ลงชื่อ                                              ประธานที่ประชุม/

             (ประสิทธิ์   ช้างแก้ว)         ผู้ตรวจบันทึกรายงาน

                                                                การประชุม

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ประชุมต่อช่วงบ่าย

เริ่มประชุมเวลา  13.10 น.

                ประธานที่ประชุม โดยนายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  ประธานคณะทำงานขบวนสภาองค์กรจังหวัดราชบุรี 

 

วาระที่  1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

                นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ   แจ้งเรื่องงบประมาณ  สภาองค์กรชุมชนตำบล ซึ่งที่ผ่านมา งบประมาณสภาองค์กรชุมชนตำบลของจังหวัดราชบุรี ที่ล่าช้าเนื่องจาก งานประเด็นบางประเด็นไม่ส่งรายงานผลงานการใช้งบประมาณ   เช่น ทรัพยากร  ทำให้งานประเด็นอื่น ๆ ไม่ได้รับงบงวดที่2ไปด้วย  โดยเฉพาะงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนของจังหวัดราชบุรี ต้องล่าช้ามาหลายเดือน และขณะนี้ทางขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ประสานขอใช้งบประมาณก่อน เนื่องจากพื้นที่แต่ละตำบลรออยู่  จึงได้รับงบประมาณมาแล้ว ซึ่งคณะทำงานแต่ละตำบลต้องพร้อม เตรียมเวทีประชุมและประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล 

                แจ้งการเปลี่ยนชื่อบัญชี  ธนาคารกรุงไทย ซึ่งได้รับมติจากที่ประชุมครั้งก่อนให้ปรับเปลี่ยน  ในนาม “คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดราชบุรี”  หมายเลขบัญชี   738-0-08214-0    ผู้มีอำนาจเบิกจ่าย  3 ท่านและ/หรือ สองในสาม  คือ

                1)   นายประจวบ   คงทน

                2)   นายสุวิชัย   ธีระประทีปสกุล

                3)   นางเติม   อุ่นใจ

ประธานได้แจ้งให้ฝ่ายการเงิน  จัดการโอนเงินเข้าบัญชี สภาฯ ตำบลที่มีความพร้อมและได้ส่งหมายเลขบัญชีธนาคารให้กับกองเลขาไปดำเนินการ  ซึ่งคุณศลิษา  จันทร์วรรณ์  คณะทำงานฯได้แจ้งว่ามีตำบลที่ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีที่พร้อมแล้ว 9  ตำบล  และที่เหลือให้มีพร้อมก่อนแล้วทำตามที่ประชุมมีมติ การเงินของขบวนสภาองค์กรชุมชนตำบลจะโอนเงินลงพื้นที่ตำบลทันที

นายประจวบ  คงทน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการนำงบประมาณลงสู่สภาองค์กรชุมชนตำบล  ขอให้เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้น ซึ่งจะเป็นลายลักษณ์อักษรในบัญชีว่ามีงบเข้าจำนวนเท่าใด  ซึ่งที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน

ประธานได้อธิบายการดำเนินงานของสื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี ซึ่งประธานเองเป็นบรรณาธิการ และประธานคณะสื่อชุมชน ที่มีทั้ง เว็บไวด์ www.cwpnews.com  www.magrood.com  www.thaiccnews.com  www.westmoral.com  www.news4thai.com  และวิทยุชุมชน ๑๐ แห่งในจังหวัดราชบุรี ซึ่งผู้ประสานงานคือ ดีเจวรรณ และนรจุก ในส่วนของหนังสือพิมพ์ ก็มีทั้ง หลักเมืองราช หนังสือพิมพ์สู่ชนบท หนังสือพิมพ์ภาค 7 และหนังสือพิมพ์ราชบุรีนิวส์ ในส่วนของทีวี ช่อง 5 นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ ในส่วนของการผลิตหนังสือพิมพ์นั้น คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีกำลังพิจารณาเพื่อเปิดหนังสือพิมพ์สื่อชุมชน

ที่ประชุมรับทราบ

 

วาระที่  2   เรื่องเพื่อพิจารณา

                ในการได้รับงบประมาณครั้งนี้พื้นที่ได้รับทั้งหมด 45 ตำบล  แต่มีตำบลที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย ตำบลที่ 46 คือตำบลโคกหม้อ ซึ่งดำเนินการ จดแจ้งและจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว  จึงได้ปรึกษาและอนุมัติโดยหลักการ ให้ได้รับงบประมาณการดำเนินงานครั้งนี้  โดยตำบลที่ได้รับงบประมาณครั้งนี้มีบางตำบลยังไม่ได้จดแจ้งและไม่พร้อม คณะทำงานให้รอไปก่อน และขอมติให้นำงบประมาณนั้นไปมอบให้ตำบลที่มีความพร้อม คือ ตำบลโคกหม้อ จำนวน 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตำบลโคกหม้อได้รับงบประมาณ 10,000- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                การเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของขบวนสภาฯ จังหวัด  เพราะคณะทำงานได้ดำเนินไปแล้วบางส่วน  จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในครั้งนี้

                นายสุรินทร์  ตำหนิงาม  ให้ข้อสังเกตในการเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานว่ายังไม่ทราบกรอบใหญ่ในงบประมาณว่ามีหมวดใดบ้าง แล้วค่อยให้คณะทำงานแจ้งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยของการเบิกจ่ายอีกครั้ง

                นายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ ชี้แจงว่า กรอบในการกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานได้ ทำแผนงานไว้แล้ว  คือ  ส่วนที่หนึ่ง งบในการบริหารจัดการ  สองงบในการติดตามและประเมินผล  งบสื่อประชาสัมพันธ์ สุดท้ายคือการติดต่อประสานงาน  ที่ประชุมรับทราบ  และนายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  ขอมติที่ประชุมให้มีการเบิกจ่ายงบในการดำเนินงานที่ผ่านมา

มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ให้เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานที่ผ่านมาโดยใช้กรอบค่าใช้จ่ายที่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ทำโครงการ แผนงานการใช้งบที่กำหนดไว้ หรือให้บูรณาการได้ตามสมควร

 

วาระที่ 3  เรื่อง อื่น ๆ  

3.1     การอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาฯตำบล จังหวัดราชบุรี วันที่ 27-28 มีนาคม  2553  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

3.2     การส่งรายงานผลการทำงานตามประเด็นงาน งานสภาองค์กรชุมชนตำบล งานในพื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน เพื่อที่ทางคณะทำงานจะได้ทำเนื้อหา รูปเล่ม ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ส่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชน

3.3     การร่วมตำบลทำแผนชุมชน โดยให้ที่ประชุมใช้โอกาสของการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลก็ขอให้เปิดการปรับแผนชุมชน รับรองสถานภาพองค์กรชุมชน เพื่อให้งานสภามีแผนชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยได้ประสานทำงานร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี สหกรณ์จังหวัดและเกษตรจังหวัดราชบุรีไว้แล้ว

3.4     ที่ประชุมได้เสนอให้แต่ละตำบลได้ขยายพื้นที่ 1 ต่อ 1 คือให้ท่านชักชวนตำบลใกล้เคียงที่ยังไม่ได้จดแจ้ง ร่วมรับรองสถานภาพ และจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามบันทึกความร่วมมือของ ขบวนจังหวัดในสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ

3.5     ที่ประชุมเสนอขยายระเวลาการใช้งบประมาณ 1ล้านบาทเป็นสิ้นสุด 30 เมษายน 2553

3.6     ที่ประชุมขอเปลี่ยนผู้ตรวจรับงานจาก นายธนชาด ยอดสุวรรณ เป็นนายวัชระวิชญ์ อิสรานนท์ชัย หัวหน้าบ้านพักและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

3.7     ที่ประชุมมอบหมายให้ นายสมนึก อุบล ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลตะนาวศรี ประสานงานติดต่อนายกฤษณะ ปัญญา เพื่อขอรายงานประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ งวดที่ 1 ตามที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว

3.8     ที่ประชุมมอบหมายฝ่ายการเงินให้โอนเงินงานประเด็น และงานสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ตกค้างตามกรอบงบประมาณให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2553 นี้

3.9     นายทศพล แก้วทิมา เสนอที่ประชุมกำหนดประชุมขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี 2 เดือนครั้งหรือมีเหตุที่ต้องประชุมเป็นการด่วนให้ ประธานขบวนองค์กรฯ เชิญเปิดประชุมได้

3.10  ประธานได้เสนอให้ประธานหรือ เลขานุการทุกสภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นสื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี

3.11  นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ  เสนอให้แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อการทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละอนุกรรมการ ประธานกำลังเตรียมบุคลากรเพื่อเป็นอนุกรรมการแล้ว เพียงแต่กำลังประสานงานบางประเด็นเท่านั้น

มติที่ประชุม  เห็นชอบทุกวาระ

 

                นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  ชี้แจงรายละเอียดโดยประมาณ ให้ทำบันทึกความร่วมมือใหม่เพราะวันนี้มีข้อความที่ยังต้องนำไปแก้ไข  และรายงานความคืบหน้าของขบวนสภาองค์กรชุมชนตำบล เดือนละ 1 ครั้งทุกสิ้นเดือน ส่วนการสัมมนาจะมีหนังสือแจ้งไปยังตำบลอีกครั้ง  ขอให้ทุกตำบลเข้าร่วมสัมมนา หากมีความจำเป็นให้แจ้งกลับมายังกองเลขาขบวนสภาฯจังหวัด

                นัดประชุมครั้งต่อไป  วันที่ 28  มีนาคม  2553 หลังจากจบการสัมมนา

 

ปิดประชุมเวลา  16.30 น.

ลงชื่อ                                            ผู้บันทึกการประชุม

           (นางศลิษา  จันทร์วรรณ์)

 

 

ลงชื่อ                                              ประธานที่ประชุม/

             (นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ)    ผู้ตรวจบันท