1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

บันทึกการประชุมวิสาหกิจ

                          บันทึกการประชุมกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฆ้อง

                                                              วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

                                         ณ  ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ ๗

                                           ……………….

เปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น.

วาระที่ ๑     ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

                    ๑.๑ คณะกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงานธนาคารความดีที่ตำบลหนองสาหร่าย

                    ๑.๒แจ้งคณะกรรมการได้รับการอนุมัติเงินกองทุนหมู่บ้านเพิ่มอีก ๒ แสนบาท

วาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการรายงาน

วาระที่ ๓    พิจารณาโครงการที่ได้รับ

                   ๓.๑ พิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด จำนวนกรรมการกลุ่ม ๙ คน ผลิตปลาร้าปลอดสาร แปรรูปปลาอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ หมูแดดเดียว และส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช ปลาดุก เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐บาท

                  ๓.๒ พิจารณาโครงการส่งเสริมการทำกลุ่มตุ๊กตา จำนวน ๕ คนเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐บาท

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๔  ที่ประชุมเสนอพิจารณาผู้เปิดบัญชีธนาคารออมสินทั้ง ๒กลุ่มดังนี้

                 ๔.๑ ชื่อบัญชี  “วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด”มีนายทองสุข ลาลาด,นายวินัย คงนะภา,นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  เงื่อนไขเบิก ๒ใน๓ คน

                 ๔.๒ชื่อบัญชี “กลุ่มตุ๊กตาบ้านบ่อมะกรูด” มีนางสาวเรไร ชุนเกษา,นายโอภาส ชุนเกษา,นางวันเพ็ญ โสภา  เงื่อนไขเบิก ๒ใน๓ คน

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๕ พิจารณาเรื่องอื่นๆ

               ๕.๑ เรื่องโครงการธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ซึ่งที่ประชุมขยายผลการเพิ่มจำนวนโค-กระบือที่ถูกไถ่ชีวิต ขณะนี้มีทั้งหมด ๒๐ตัวเป็นเพศเมีย ๑๙ เพศผู้ ๑ตัว และเตรียมจัดงานไถ่ชีวิตโคกระบืออีกในวัน ๑๒ สิงหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๓

               ๕.๒ เตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการธนาคารความดีบ้านบ่อมะกรูด จำนวน ๑๕ คน

วาระที่ ๖  ที่ประชุมเห็นชอบทุกวาระ

วาระที่ ๗ ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม เวลา ๒๐.๐๐น.

 

ลงชื่อ                                  ผู้บันทึก              ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจบันทึก

                 (นางสาวเรไร ชุนเกษา)                                            (นายทองสุข ลาลาด)

                        เลขานุการ                                                             ประธานกรรมการ