1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านบ่อมะกรูด

สู่ความฝันอันสูงสุดของ   "เยาวชน
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านบ่อมะกรูด"

                                    
                                    
                                    
                                    

เยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านบ่อมะกรูด นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เข้าเฝ้าและรับพระราชทานรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านบ่อมะกรูด ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ อาคารเวสน์ ๒ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง เวลา ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ในนามของพสกนิกรชาวบ้านบ่อมะกรูด ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ชมรมเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันบ้านบ่อมะกรูด
ชนะเลิศการประกวดประเภท "ชุมชน"ระดับจังหวัดราชบุรีประจำปี๒๕๕๓

               
               
               
                

           นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ประธานกรรมการ นายกิตติธัช อุ่มเอิบ ที่ปรึกษา นายวรรณกร นาคกร พร้อมด้วยคณะกรรมการเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านบ่อมะกรูด รับโล่รางวัลการนำเสนอผลงานชุมชมทูบีนัมเบอร์วันบ้านบ่อมะกรูด ด้วยขบวนการทำงาน ๓ ก.๔ ด้านดังนี้  
           ความเข้าใจ/แนวคิด           งานป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของคนในชาติ ที่ต้องร่วมมือกันทำงานอย่างจริงใจและต่อเนื่อง       2 ปีที่ผ่านมา โครงการ TO BE NUMBER ONE มีสมาชิกกว่า 22 ล้านคนทั่วประเทศ ทุกคนรวมพลัง ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็ง ให้กำลังใจกัน รักตัวเอง รักครอบครัว รักเพื่อน รักชุมชน และประเทศชาติ ทุกคนต้องเป็น TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด หลักการของโครงการ       1. เยาวชนบ้านบ่อมะกรูดอายุตั้งแต่ 10-24 ปี มีจิตสำนึกและร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       2. เยาวชนบ้านบ่อมะกรูด ตื่นตัว และช่วยกันสร้างกระแสสังคมนิยม และพลังในการต่อต้านยาเสพติด       3. เยาวชนมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกานการป้องกันยาเสพติด       4. เยาวชนสร้างความเข้าใจ สร้างเครือข่าย และสร้างกลไก บูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ความชัดเจนในการดำเนินงาน และการรับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ/และตำบล        1. นายสุเทพ โกมลภมร ผวจ.ราชบุรี ในนโยบายเมืองสะอาดราชบุรี ผู้ว่าฯที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่        2. นายวีรวุธ ปุตระเศรณี นายอำเภอโพธาราม สนับสนุนชุมชนอย่างใกล้ชิด และเข้มแข็ง    ระยะเวลาการจัดตั้งและผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน 2.1 จัดตั้งโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2546 เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 2.2 จัดตั้งตามความศรัทธา และความที่ดำเนินการชุมชนอย่างเข้มแข็ง 2.3 อดีตเมื่อปี 2540 ชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างมาก โดยมีผู้ค้าจำนวน 41 ราย และผู้เสพ 85 รายชุมชนได้ลุกขึ้นต่อสู้และแก้ไขในนโยบาย 3 หยุดยั้ง คือ หยุดยั้งผู้ค้า หยุดยั้งผู้เสพและหยุดยั้งการติดเพิ่ม จนสามารถเอาชนะยาเสพติดได้ เมื่อ 5 ธันวาคม 2544 เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด  
                             สัดส่วนและข้อมูลประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก 3.1 ประชากรชุมชนบ้านบ่อมะกรูด จำนวน                3.1.1 หมู่ที่ 7 ประชากรทั้งสิ้น 638 คน แยกเป็นชาย 311 คน เป็นหญิง 327 คน                3.1.2 หมู่ที่ 8 ประชากรทั้งสิ้น 482 คน แยกเป็นชาย 217 คน เป็นหญิง 265 คน                                                             รวมประชากร 1,120 คน                3.1.3 เป็นเยาวชนอายุ 10-24 ปี 280 คน (ที่อยู่ในชุมชนจริง)                3.1.4 เป็นสมาชิก 225 คน      
          กองทุน  เยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบ่อมะกรูด มีกองทุนที่ชัดเจนและเป็นกองทุนที่มีผู้             สนับสนุนบริจาค จากการแลกธนบัตรขวัญถุง การทอดผ้าป่า การจัดงานศพ การจัดงานแต่ง การจัดงานรื่นเริง             สามารถนำไปแก้ปัญหาของเยาวชน ของผู้ด้อยโอกาส ของผู้พิการ ของเด็กกำพร้า และผุ้มีปัญหาทางสังคมอื่นๆได้             โดยมอบให้เป็นทุนการศึกษา เป็นสวัสดิการ ซึ่งมีคณะกรรมการเบิกจ่ายในชื่อบัญชี “โครงการทูบีนัมเบอร์วัน             บ้านบ่อมะกรูด” ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ และกองทุน - กรรมการการเงินเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบ่อมะกรูด - กรรมการทุกฝ่ายระดมเงินฝากส่วนตัวเพื่อให้กองทุนมีเงินเป็นที่ยั่งยืนและร่วมเป็นเจ้าของ - กรรมการร่วมกันรับผิดชอบในการดำเนินงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน และร่วมประเมินผล การบริหารจัดการกองทุนที่ดี 1. ระดมทุนจากสมาชิก คณะกรรมการ ผู้ศรัทธา ผู้บริจาค ผู้เห็นความสำคัญทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน 2. เกิดการหมุนเวียนเพื่อให้กองทุนมีรายได้เพิ่ม ด้วยการสนับสนุน-ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ซื้อสินค้า                          จากสมาชิก การให้ทุนยืมเพื่อเพิ่มอาชีพเสริม และการออมทรัพย์ 3. ระเบียบการเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของกองทุนทั่วๆไป คือเบิก 2 ใน 3คน และ                          ให้ที่ประชุมเป็นผู้อนุมัติด้วยมติ แบบโปร่งใส ซื่อสัตย์ ฉับใว ใว้ใจซึ่งกันและกัน ตรวจสอบได้ 4. มีเอกสารรายรับ-รายจ่าย เป็นหลักฐานพร้อมกับการเซ็นชื่อให้เรียบร้อย คล่องตัว มีหลักฐานชัดเจน  
             นวัตกรรมจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นชุมชน ICT มีเครือข่ายทั่วโลก ใช้อินเตอร์เน็ทเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่ย่อโลกไว้ที่บ้านบ่อมะกรูด ใช้อินเตอร์เน็ทเป็นสื่อเรดิโอออนไลน์ เกษตรปลอดสารพิษกินเองใช้เองในประเทศ ไม่บริโภคสินค้าต่างชาติ และไม่ฟุ่มเฟือยตามเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนในโลกปลอดจากยาเสพติดยั่งยืน ใช้ภูมิปัญญาแก้ไขพลังงานทดแทน โดยใช้สบู่ดำสกัดเป็นน้ำมันดีเซล การศึกษาตลอดชีวิต วัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นสื่อการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นเรื่องราวของเยาวชนชนะใจกรรมการชนะเลิศระดับชุมชน รับโล่จากประธานในพิธี นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย ปลัดจังหวัดราชบุรี เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
            
ภาพความทรงจำชนะเลิศระดับจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๒

ภาพการแข่งขันที่โรงแรมแอมบาสเดอร์จังหวัดชลบุรี ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๒ ได้รางวัลประสบการณ์
สำนักข่าว มะกรูดดอทคอม ๑๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓