1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี

ที่             / ๒๕๕๓

______________

 

ตามที่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนขึ้น สำนักงานเลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   เพื่อเจตนารมณ์ให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนภายใต้ทรัพยากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการเชื่อมโยงองค์กรชุมชนในระดับตำบล  ระดับอำเภอจังหวัด และระดับชาติ โดยมีคณะทำงานประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของ คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย      บังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการทำงานแก้ปัญหาการเชื่อมโยงการพัฒนาขององค์กรชุมชนในทุกระดับ     โดยการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีพัฒนาในภาคส่วนต่างๆ ทั้งชุมชนท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน โดยมีองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้

       ๑.       องค์ประกอบคณะที่ปรึกษา

                   (๑)   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี                                                                     ประธานที่ปรึกษา         

                   (๒)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงราชบุรี                    ที่ปรึกษา

                   (๓)  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี                   ที่ปรึกษา

                   (๔)  พัฒนาการจังหวัดราชบุรี                                                                            ที่ปรึกษา

                   (๕)  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี                                                                                                 รีที่ปรึกษา

           (๖)   เกษตรจังหวัดราชบุรี                                                                      ที่ปรึกษา
                (๗)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี                                 ที่ปรึกษา
                (๘)  สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง                                                             ที่ปรึกษา
                (๙)   นายทศพล แก้วทิมา                                                                        ที่ปรึกษา
                (๑๐) นางวิษา ช่างประดิษฐ์                                                                     ที่ปรึกษา
                (๑๑) นายวิเชียร คุตตะวัส                                                                        ที่ปรึกษา
                (๑๒) นายชัชวาล แอร่มหล้า                                                                    ที่ปรึกษา
                (๑๓) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์                                                                 ที่ปรึกษา
.       คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
               
(๑)นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ                                      ประธานกรรมการ
                (๒)นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว                                     รองประธานกรรมการ
                (๓)นายสาโรจน์ มูลพวก                                       คณะทำงานประสานงานสวัสดิการ
                (๔)นายวิฑูรย์ ศรีเกษม                                          คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบล
                (๕)นายเสริม นวลเขียว                                         คณะทำงานประสานงานทรัพยากร
                (๖)นายกรณ์เอก แผงสุข                                        คณะประสานงานองค์กรการเงิน
                (๗)นายเอกมนตรี พัดทองกุลพัฒน์                       คณะประสานงานบ้านมั่นคง

(๘)นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี                             คณะประสานงานสื่อชุมชน
              (๙)นายศุภกฤต สายรัตนอินทร์                             คณะประสานงานองค์กรชุมชน(คปอ.)
              (๑๐)นางเติม อุ่นใจ                                               คณะประสานงานเครือข่ายผู้หญิง
              (๑๑)นางจำปา ฮวดมา                                           คณะประสานงานติดตามประเมินผล
              (๑๒)นางไพลิน ศุขสายชล                                   ผู้ประสานงานขบวนองค์กรชุมชน
              (๑๓)นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์                              คณะประสานงานการเงิน
              (๑๔)นางศลิษา จันทร์วรรณ์                                  เลขานุการ การบัญชี และสรุปข้อมูล
              (๑๕)นางสาวปาริชาติ เราจุติธรรม                        เลขานุการองค์กรสวัสดิการ
              (๑๖)นางสาววินิตตา เทียนวิไล                              เลขานุการองค์กรการเงิน
              (๑๗)นางสาวมัลลิกา สพฤกษ์ศรี                           คณะทำงาน
              (๑๘)นางมาณวิกา รุ่งรัตน์ธวัชชัย                          คณะทำงาน
              (๑๙)นายกฤษณะ ปัญญา                                       คณะทำงาน
              (๒๐)นายเสริมศิลป์ ใจมุ่ง                                      คณะทำงาน
              (๒๑)นางจรรยา นุชนุ่ม                                          คณะทำงาน
              (๒๒)นายขวัญยืน ระดมกิจ                                   คณะทำงาน
              (๒๓)นายสง่า ซาสียง                                            คณะทำงาน
              (๒๔)นายประจวบ คงทน                                      คณะทำงาน
              (๒๕)นายสาย ทองศรี                                            คณะทำงาน
              (๒๖)นางวันเพ็ญ สุขประเสริฐ                              คณะทำงาน
              (๒๗)นางฐิตาพร ทาคำ                                          คณะทำงาน
              (๒๘)นายธวัชชัย พลจันทร์                                   คณะทำงาน
              (๒๙)นางแอ๋ว แสนล้ำ                                            คณะทำงาน
              (๓๐)นางละออง โชติช่วง                                      คณะทำงาน
              (๓๑)นางศิวพร ตามวงศ์วาน                                  คณะทำงาน
              (๓๒)นางสำรวย ไกรสรราษฎ์                               คณะทำงาน
              (๓๓)นายสังเวียน วิจิตรานนท์                               คณะทำงาน
              (๓๔)นางพิสมัย ก้อนทิพย์                                     คณะทำงาน
              (๓๕)นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ                                    คณะทำงาน
              (๓๖)นางนันทา พรหมประเสริฐ                           คณะทำงาน
              (๓๗)นายสมอางค์ เย็นยิ่ง                                      คณะทำงาน
              (๓๘)นายสุวิชัย ธีระประทีปกุล                             คณะทำงาน
              (๓๙)นายถวัลย์ ติ่งทอง                                          คณะทำงาน

 

                  ๓. ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล
                                   
(๑)  นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
                                    (๒) นายวิฑูรย์ ศรีเกษม
                   ๔
. ผู้แทนสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
                                  
 (๑)นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว

                   ๕. อำนาจหน้าที่

                            ๕.๑ ประสานงานและสนับสนุนการทำงานของขบวนองค์กรชุมชน  เครือข่ายองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชนทุกระดับให้สามารถดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็ง มีเอกภาพ เชื่อมโยงให้สังคมชุมชนเข้มแข็งโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

                                 ๕.๒ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งองค์กรชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน

                    ๕.๓ เชื่อมโยงแผนงาน และบูรณาการแผนงานงบประมาณทั้งในส่วนองค์กรชุมชน ชุมชนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

                                 ๕.๔ ดำเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการในการดำเนินงานในส่วนองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ

                                 ๕.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ตามความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

                                 ๕.๖ รายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินงานต่อขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และภาคีหนุนเสริม

                                ๕.๗ พัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์กรชุมชนระดับจังหวัดราชบุรีเพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์ข้อมูลมาตรฐานท้องถิ่นชุมชน

                                ๕.๘ ดำเนินการให้มีแผนชุมชน การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนโดยการรับรองการมีตัวตนขององค์กรชุมชน คุณภาพแผนชุมชน และสภาองค์กรชุมชนตำบล

                              ๕.๙ พัฒนาสื่อชุมชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชน

            .  การสนับสนุน

                           ๖.๑ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนภาคประชาชน                จังหวัดราชบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานทั้งส่วนหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน สามารถให้การสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสมหากขอรับการสนับสนุนทั้งบุคคลากรวิชาการ และงบประมาณ

                           ๖.๒ ให้หน่วยงานที่ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ส่งบุคคลากรเข้าเป็นคณะกรรมการและให้ถือว่าการเข้าร่วมประชุมเป็นการปฏิบัติราชการ

                           ๖.๓ ให้ คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี คณะอนุกรรมการที่คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีแต่งตั้ง สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และอื่นๆได้จากงบประมาณในส่วนของคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชน ตามระเบียบขององค์กรชุมชน

 

                                  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                   สั่ง   ณ   วันที่            มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓

 

                                               

 

                                                                                                                (นายสุเทพ  โกมลภมร)

                                                                                                            ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี