1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ทบทวนขบวนจังหวัดราชบุรี

บันทึกรายงานการประชุมคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดราชบุรี

ครั้งที่  1  / 2553   วันพุธที่   28   ธันวาคม  พ.ศ.  2552

ณ  สถาบัน  กศน.  ภาคกลาง
………………………………………………

คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนเข้าร่วมประชุม    16  คน   ไม่มา  12  คน ผู้เข้าร่วม 29  คน  รวม  45  คน   

1.             นายธัมมสัญญ์                      อุ่มเอิบ                                    สื่อชุมชน

2.             นายประสิทธิ์                        ช้างแก้ว                                 สภาองค์กรชุมชน

3.             นายเสริม                               นวลเขียว                               ทรัพยากร/เกษตร/ที่ดิน

4.             นายเอกมนตรี                       พัดทองกุลพัฒน์                  บ้านมั่นคง

5.             นายวิฑูรย์                              ศรีเกษม                                 สภาองค์กรชุมชน

6.             นายกฤษณะ                          ปัญญา                                    ทรัพยากร/เกษตร/ที่ดิน

7.             นางไพลิน                             ศุขสายชล                              บ้านมั่นคง

8.             นางศลิษา                              จันทร์วรรณ์                          สภาองค์กรชุมชน

9.             นางมาณวิกา                         รุ่งรัตน์ธวัชชัย                      สภาองค์กรชุมชน

10.          นายขวัญยืน                          ระดมกิจ                 องค์กรการเงิน

11.          นางเติม                                  อุ่นใจ                                     สวัสดิการชุมชน

12.          นางจรรยา                             นุชนุ่ม                                    ทรัพยากร/เกษตร/ที่ดิน

13.          นางสาวปาริชาติ                  เราจุติธรรม                           เลขา ฯ งานข้อมูล

14.          นายยุทธพล                          วรรณะเรืองศรี                     สื่อชุมชน

15.          นางจำปา                               ฮวดมา                                    องค์กรการเงิน
16.         นางสาวดวงพร                เพิ่มสิทธิ์                           สื่อชุมชน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1.             นายศุภกฤต                           สายรัตนอินทร์                     คปอ.

2.             นายสาโรจน์                         มูลพวก                                  สวัสดิการ  (ลา)

3.             นายกรณ์เอก                         แผงสุข                                   องค์กรการเงิน

4.             นายธวัชชัย                           พลจันทร์                               องค์กรการเงิน

5.             นางฐิตาพร                           ทาคำ                                      องค์กรการเงิน

6.             นายเสริมศิลป์                       ใจมุ่ง                                      สวัสดิการ

7.             นายสง่า                                 ซาเสียง                                  องค์กรการเงิน

8.             นายประจวบ                         คงทน                                     สวัสดิการ

9.             นางวันเพ็ญ                          สุขประเสริฐ                         บ้านมั่นคง

10.          นางสาววินิตตา                    เทียนวิไล                               เลขา ฯ ธุรการ

11.          นางมัลลิกา                            สพฤกษ์ศรี                            เลขา ฯ การเงิน

12.          นายสาย                                 ทองศรี                                   สวัสดิการ  (ลา)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.             นายศุภนิมิต                          ศิลา                                         เจ้าหน้าที่  พ.อ.ช.

2.             นายพรเทพ                           ศรีสมพงษ์                             เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน

3.             นางสำรวย                            ไกรสรราษฏ์                         เหรัญญิกสภา ฯ ต.ดอนตะโก

4.             ร.ต.อ.สนิท                            อาวารี                                     ประธานสภาฯ ต.ดอนตะโก

5.             นายคมกฤษ์                           คงสุวรรณ์                             เลขา สภา ฯ ต.ดอนตะโก

6.             นายประพันธ์                       อินทรสูตร                             เลขา สภา ฯ ต.ปากช่อง

7.             นางแอ๋ว                                 แสนล้ำ                                  รองประธานสภา ฯ ต.ปากช่อง

8.             นางละออง                           โชติช่วง                                                ศูนย์การเรียนรู้ ต.ปากช่อง

9.             นายถวัลย์                              ติ่งทอง                                   ประธานสภา ต.ยางหัก

10.          นางอรุณี                                ตรีเดชา                                  รองประธานสภา ฯ ต.บ้านคา

11.          นางศิวพร                              ตามวงศ์วาน                          เลขา ฯ สภา ฯ ต.บ้านคา

12.          นางนันทา                             พรหมประเสริฐ                   ผู้แทน สภา ฯ ต.หนองพันจันทร์

13.          นายนพพร                            รามัน                                      เลขา ฯ สภา ฯ ต.บ้านบึง

14.          นายเสกสม                            แก้วทอง                                ประธานสภา ฯ ต.หนองโพ

15.          นายโสภณ                            พุทธพิกุล                              คณะกรรมการสภาฯ ต.โคกหม้อ

16.          นางหทัยรัตน์                       อุ่มเอิบ                                    รองประธานสภาองค์กรชุมชน ต.บ้านฆ้อง

17.          นายปฐมพงษ์                       อาสนเวช                              ผู้ประสานสภาองค์กรชุมชนตำบลด่านทับตะโก

18.          นายเฉลิมชัย                         จิรพงษ์ธนาเวช                    ผู้ประสานสภาองค์กรชุมชนตำบลด่านทับตะโก

19.          นายวินัย                                                คงนภา                                   รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

20.          จ.ส.อ.โสภณ                         พุทธิกุล                                  รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกหม้อ

21.          นายก่อเกียรติ์                        ธรรมประเสริฐ                     ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกหม้อ

22.          นายสังเวียน                          วิจิตรานนท์                           คณะทำงานบ้านมั่นคง

23.          นายย่งเต็ก                             เพิ่มสวัสดิ์ชัย                        รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลปากท่อ

24.          นายสมอางค์                         เย็นยิ่ง                                    ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลปากท่อ

25.          นายสุวิชัย                              ธีระประทีปกุล                     ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเจดีย์หัก

26.          นางพิสมัย                             ก้อนทิพย์                               เลขา ฯ สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาขลุง

27.          นายปัญญา                            ถ้ำแก้ว                                    ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลรางบัว

28.         นางหทัยรัตน์                   อุ่มเอิบ                              ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

29.       นางสวรินทร์                    กูดเพตรา                         สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

เปิดประชุมเวลา   10.00  น.

                ในที่ประชุมมีมติให้  นายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ  เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราว 

นายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ   ประธานที่ประชุม     แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว  จากคณะทำงานจำนวน   28  คน  มาประชุม  16  คน  ไม่มาประชุม  12  คน  เนื่องจากบางท่านติดภารกิจ  และขอลา  นายธัมมสัญญ์    อุ่มเอิบ   กล่าวเปิดประชุม

 

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                นายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ  ประธานที่ประชุมกล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้การทำงานของขบวนองค์กรชุมชนเกิดภาวะติดขัด  การทำงานไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร  เดิมขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดราชบุรี  มีหลายหัว  หลายประเด็น  ทำให้เกิดการทำงานล่าช้า เนื่องจากการทำงานไม่สามารถสรุปงบประมาณที่ผ่านมาได้ ขบวนคนทำงานเกิดความขัดแย้ง ทัศนคติในการทำงานต่างกัน จึงหารือที่ประชุมว่าควรจะมีทิศทางใดบ้างในการแก้ไข  เพื่อให้การทำงานของขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดราชบุรี มีประสิทธิภาพ  และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้  คือ  ยังยืนยันที่จะทำงานหลายหัวแต่ลำตัวเดียวกันหรือไม่ เพื่อที่จะได้ช่วยกันทำงานอย่างมีศักยภาพและพลังอันเข้มแข็ง  และยังยืนยันที่จะให้ขบวนจังหวัดราชบุรีรับเอาพี่น้อง   สภาองค์กรชุมชนตำบลอีก จำนวน  26  เข้าร่วมหรือไม่ที่ประชุมได้มีการเสนอโดย

นายยุทธพล  วรรณเรืองศรี  ว่ามีหลายหัวลำตัวเดียวกัน               และให้มีคณะกรรมการจากตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลเข้าร่วมขบวนองค์กรชุมชนด้วย

นายขวัญยืน   ระดมกิจได้สนับสนุนการดำเนินงานตามที่คุณยุทธพล  วรรณเรืองศรี  เพิ่มเติมว่า  จะเป็นการสร้างพลังขบวนให้เกิดความหลากหลายโดยใช้พื้นที่สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นตัวตั้ง  และพัฒนางานทุกประเด็น  ด้วยสภาองค์กรชุมชน

นางเติม   อุ่นใจ  เสนอว่า ในทุกหัวนี้เป็นผู้ประสานงานประเด็นต่าง ๆ มีผู้ประสานงานชัดเจน  อยู่ในลำตัว  หมายถึงขบวนจังหวัดเป็นหนึ่งเดียว เป็นแนวทางสากลเพื่อกำหนดทิศทาง  แผนงาน  ตัวชี้วัด  ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง  ซึ่งต้องมีผู้เหมาะสม  ทั้งวัยวุฒิ  คุณวุฒิ  ประสบการณ์  และคุณธรรม  ที่เกิดการยอมรับ  การทำงานที่ผ่านมา  ในทุกระดับ  จึงจะเกิดผลดี

นางจรรยา  นุชนุ่ม  เสนอว่า  อยากเห็นขบวนจังหวัดมีเอกภาพสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งจังหวัด  และอยากเห็นสำนักงาน  ศจพ. ว่าควรใช้ที่ไหน

นายวิฑูรย์   ศรีเกษม  ได้สนับสนุนการทำงานตัวเดียวหลายหัวโดยดูได้จากพื้นที่ต้นแบบ  มีบุคลากรที่จะช่วยกันดำเนินการ  การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับการยอมรับ

นายกฤษณะ  ปัญญา  เสนอว่าการทำงานหลายหัว  ลำตัวเดียวกัน  และมีผู้ประสาน  หากผู้ประสานงานในระดับหัวไม่อยู่ใครจะเป็นผู้ดำเนินการแทน  และเสนอในที่ประชุมกับการรอบคอบกับการพิจารณา  เพื่อจะได้คนที่ดีที่สุด  ในจังหวัด  ในฐานะผู้ประสานระดับจังหวัด  ซึ่งในเรื่องที่ประธานแจ้งเรื่องนี้ พบว่า  ทุกคนให้ความสำคัญ กับหัวขบวนผู้ประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี

นางไพลิน    ศุขสายชล     กล่าวเสนอให้      นายธัมมสัญญ์       อุ่มเอิบ เป็นประธานคณะทำงาน    เนื่องจากที่ผ่านมา นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการบริหารงาน  ได้อย่างดี  กล้าตัดสินใจ  และเข้าใจการทำงานขบวนองค์กรชุมชน

นายก่อเกียรติ์   ธรรมประเสริฐ  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกหม้อ  กล่าวเสริมว่า  ถึงแม้ว่าตนเองจะเพิ่งได้เข้ามาร่วมกับการทำงานครั้งนี้ ขอเสนอ นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  ให้เป็นประธานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี  โดยควรมีบทบาทรับผิดชอบงานขบวนทุกเรื่อง  และควรมอบหมายให้อำนาจในการลงลายมือชื่อ  งานทุกประเด็นต้องผ่านความเห็นชอบก่อน  การจัดทำหนังสือเบิกจ่าย  หนังสือส่งที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาคีภาครัฐ  ภาคเอกชน  หนังสือเชิญประชุม  และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับขบวนองค์กรชุมชน    จังหวัดราชบุรี    ให้นายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ    เป็นผู้ลงนาม    หรือมอบหมายผู้แทน

โดยนายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ

นายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ  ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณที่ไว้วางใจการทำงาน  ถ้าหากมีบุคคลใดคิดว่า บุคคลใดมีความเหมาะสมกว่าตน  จะเสนออีกก็ได้  

ที่ประชุมไม่มีใครเสนออีก

นายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ  ประธานที่ประชุมกล่าวว่าหากไม่มีผู้ใดเสนออีก  ขอให้ทุกท่านยกมือ  ลงมติ  และกล่าวว่าจะขอรับตำแหน่ง เพื่อให้การทำงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

มติ          ที่ประชุมมีมติเสนอให้นายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ  เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี  โดยมีบทบาทรับผิดชอบงานขบวนทุกเรื่อง  และควรมอบหมายให้อำนาจในการลงลายมือชื่อ  งานทุกประเด็นต้องผ่านความเห็นชอบก่อน  การจัดทำหนังสือเบิกจ่าย  หนังสือส่งที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาคีภาครัฐ  ภาคเอกชน  หนังสือเชิญประชุม  และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับขบวนองค์กรชุมชน   จังหวัดราชบุรี ให้นายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ     เป็นผู้ลงนามหรือมอบหมายผู้แทน โดยนายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ

 

วาระที่  2   เรื่องทบทวนขบวนจังหวัด

2.1                เรื่องทบทวนคณะทำงานจังหวัด

นายธัมมสัญญ์    อุ่มเอิบ  ประธานที่ประชุม  กล่าวชี้แจงว่าขณะนี้ขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดราชบุรีเราได้ทำการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนแล้ว ปี 51  จำนวน  14  ตำบล  ปี  52  จำนวน  10  ตำบล  รวม  24  ตำบล และกำลังดำเนินการอการจัดตั้งอีก  3  ตำบล  มีด่านทับตะโก  และ คุ้งกระถิน  ส่วนตำบลสวนผึ้งยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากคนในพื้นที่ติดปัญหาความขัดแย้งยังไม่สามารถพูดคุยกันได้  และ 24  ตำบลที่จัดตั้งแล้ว ควรจะได้มีโอกาสเข้าร่วมขบวนเพื่อสร้างความเข้าใจ  เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ส่วนคณะทำงานจังหวัดทั้ง  28  คน  ก็ยังอยู่เหมือนเดิม  ขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดราชบุรี  ก็จะมีคนเพิ่มอีก  24  คน  รวมคณะทำงานทั้งหมด   52  คน  ขอให้ที่ประชุมช่วยกันแสดงความคิดเห็น

นางศลิษา   จันทร์วรรณ์  เสนอให้  สภาองค์กรชุมชนตำบลควรเข้าร่วมขบวนอีกตำบลละ 1   เพื่อไม่ให้ขบวนเทอะทะ  และถ้าหากผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลไม่ว่างก็ให้มอบหมายบุคคลที่ตนเห็นสมควรมาร่วมประชุมแทนได้

นายประสิทธิ์        ช้างแก้ว  เสนอให้เข้าร่วมอีกตำบลละ  2  คน  โดยใช้ผู้แทนตำบล  2  คน

                                ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้หารือกันได้อย่างกว้างขวาง  และมีมติ

                มติ          ที่ประชุมมีมติให้ส่งผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลละ  1  คน  เข้าร่วมประชุม  โดยกำหนดให้ส่งรายชื่อและเข้าร่วมประชุมประชุมประจำเดือนในวันที่11มกราคม2553
              2.1.1     เรื่องทบทวนสถานภาพตัวแทนจังหวัดราชบุรี  ที่ขึ้นไปทำหน้าที่ตัวแทนระดับภาคกลางตอนบนและตะวันตกและระดับชาติ จำนวน ๔คน ดังนี้
                           (1)นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ          ตัวแทนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดราชบุรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
                           (2)นายวิฑูรย์ ศรีเกษม               ตัวแทนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดราชบุรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
                           (3)นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว          ตัวแทนสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดราชบุรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
                           (4)นายศุภกฤต สายรัตนอินทร์  ตัวแทนคณะประสานงานองค์กรชุมชน (คปอ.)
มติที่ประชุม  ไม่เข้าประชุมคณะกรรมการยังไม่พิจารณา
            2.1.2       เรื่องทบทวนยุทธศาสตร์ ๙ แผนงานจังหวะก้าวขบวนจังหวัดราชบุรี
(๑.)พัฒนาศักยภาพกองเลขาตำบล/จังหวัด ร่างหลักสูตรพัฒนาแกนนำ
(๒.)สนับสนุนข้อมูลบูรณาการ ตำบล/จังหวัด
(๓.)ทบทวนจัดกระบวนจังหวัดใหม่เพื่อยกระดับการทำงาน
(๔.)ประสานงานกับท้องถิ่นเชิงนโยบาย
(๕.)ผลักดันแผนสภาสู่แผนท้องถิ่น
(๖.)จัดความสัมพันธ์สภาองค์กรชุมชนตำบล คปอ.สพม.อย่างจริงจัง
(๗.)วิธีการจัดการงบประมาณปี ๕๓
(๘.)แผนยุทธศาสตร์ตำบล/จังหวัด
(๙.)มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและติดตามประเมินผล
วิธีการปฏิบัติ
(๑.)มีเวทีพูดคุย๓ฝ่ายคปอ.สพม.สภาองค์กรฯ/ภาคีพัฒนาโดยวิเคราะห์-สังเคราะห์แผนปี ๕๓
(๒.)มีทีมติดตามประเมินผล
(๓.)มีคณะทำงานระบบฐานข้อมูลจังหวัด
(๔.)มีระบบการบริหารอย่างมีส่วนร่วม
(๕.)มีระบบสื่อสารยุทธศาสตร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ละตะวันตกและระดับชาติ ์กรชุมชน ()ตำบลจังหวัดราชบุรีักงานหรือที่ทำการที่ใหนสำหรับการประชุมและการทำงาน
              2.2        เรื่องสำนักงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด
                           นางจรรยา นุชนุ่ม เสนอต่อที่ประชุมว่า เราจะใช้สำนักงานหรือที่ทำการที่ใหนสำหรับการประชุมและการทำงาน

นายประสิทธิ์   ช้างแก้ว  เสนอให้ใช้ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด ซึ่งขณะนี้ ใช้เป็นที่ทำการสภาองค์กรชุมชน จังหวัดราชบุรี โดยนายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ ได้มอบห้องประชุมและห้องสำนักงานให้นำมาใช้ร่วมกัน 

นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  กล่าวต่อที่ประชุมว่า  ยินดี มอบสถานที่ให้เรามีที่ประชุมกันพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์  1  ชุด  โน็ตบุ๊ค  1  เครื่อง  เครื่องฉายพาวเวอร์พ้อย  1  เครื่อง  โดยให้ใช้สถานที่ฟรี  จนกว่าขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี จะสามารถหาสำนักงานได้ 

ที่ประชุมได้หารืออย่างกว้างขวาง แล้วจึงมีมติ  ดังนี้

มติ          ที่ประชุมรับทราบ  และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดเป็นสำนักงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีชั่วคราว  จนกว่าจะสามารถหาสำนักงานได้

2.2                เรื่องการประสานงานขบวนองค์กรชุมชน

นางไพลิน   ศุขสายชล  เสนอต่อที่ประชุมว่า  การประสานงานที่ผ่านมา  ผู้ประสานงานของขบวนจังหวัด  อยากต่อใครเข้าประชุมก็ต่อ  ถ้าไม่อยากต่อใครก็ไม่ต่อ  จากคำว่าเพื่อน  ก็ กลายเป็นพวกเขา  พวกเรา  ทำให้การทำงานเกิดเป็น พวกใคร  พวกเขา จึงอยากให้ที่ประชุมร่วมหารือและหาแนวทางการแก้ไขการประสานงานให้ทุกคนมีโอกาสทำงานร่วมกัน

นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมหารือกันเพื่อให้เกิดการทำงานคล่องตัวและเป็นธรรม 

นายเอกมนตรี  พัดทองกุลพัฒน์  เสนอให้นางไพลิน   ศุขสายชล  เป็นผู้ประสานงานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี

นางศลิษา          จันทร์วรรณ์   เสนอให้นางสำรวย    ไกรสรราษฏร์  เป็นผู้ประสานสภาองค์กรชุมชนตำบล 

            นายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ  เสนอแนะว่า  การประสานงานขอให้ประสาน  2  ครั้ง  ประสานครั้งแรก  และครั้งที่สองคือยืนยัน  ถ้าหากไม่ว่างให้ลา  เพื่อให้การประชุมบรรลุผลสัมฤทธิ์  และขอให้ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น

มติ          ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้

นางไพลิน   ศุขสายชล  เป็นผู้ประสานงานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี 

นางสำรวย            ไกรสรราษฏร์  เป็นผู้ประสานสภาองค์กรชุมชนตำบล 

ในการประสานงานขอให้ประสาน  2  ครั้ง  ประสานครั้งแรก  และครั้งที่สองคือยืนยัน  ถ้าหากไม่ว่างให้ลา  เพื่อให้การประชุมบรรลุผลสัมฤทธิ์  และขอให้ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น

2.3                เรื่องกองเลขาขบวนจังหวัด

นายธัมมสัญญ์    อุ่มเอิบ  เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า  งานกองเลขาที่ผ่านมาเกิดการทำงานติดขัด  ไม่สามารถสรุปงานได้  จึงจะขอมติให้ปรับกองเลขาขบวนจังหวัด  โดยให้เลขา ฯแต่ละประเด็นงานให้กลับไปทำงานแต่ละประเด็นให้ชัดเจน ให้เลขาประสานการทำงานและส่งข้อมูลมาที่ประธาน  ประธานจะรับผิดชอบงานส่วนตรงกลางเอง  ส่วนจะให้ใครมาช่วยในฐานะประธาน  นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ กล่าวว่าจะดูคนที่เหมาะสมมาช่วยงาน

มติ          ที่ประชุมรับทราบและ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้นางสาวดวงพร  เพิ่มสิทธิ์  ทำหน้าที่การเงิน  นางนันทา   พรหมประเสร็ฐ,นางเติม  อุ่นใจ   ทำหน้าที่บัญชี   นางศลิษา   จันทร์วรรณ์ ทำหน้าที่สรุปงานและเอกสาร  นางศิวพร  ตามวงศ์วาน   ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขา ฯ  ช่วยในการจัดทำเอกสารและสรุปงาน  นางสาวปาริชาติ  เราจุติธรรม  เลขาฯ ประเด็นสวัสดิการ นางสาวมัลลิกา  สพฤกษ์ศรี  เลขาฯ ประเด็นองค์กรการเงิน  นายกฤษณะ  ปัญญา  เลขาฯ ประเด็นทรัพยากร นางไพลิน  ศุขสายชล  เลขา ฯ บ้านมั่นคง

2.4                เรื่องอำนาจการเบิกจ่าย

นายธัมมสัญญ์    อุ่มเอิบ  ประธานที่ประชุมกล่าวว่า  เดิมผู้เบิกจ่ายงบประมาณ  มีนางพิมพ์ลดา   ทรัพย์เย็น   นางมัลลิกา   สพฤกษ์ศรี  และนายกฤษณะ   ปัญญา  การทำงานที่ผ่านมามีผู้เบิกจ่ายเพียง  2  คน  เนื่องจากนางพิมพ์ลดา    ทรัพย์เย็น  ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนแล้ว  จึงหารือที่ประชุมว่าควรปรับผู้เบิกจ่าย  โดยได้มีการหารือ  เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างลุล่วงและโปร่งใส ให้มีผู้เบิกจ่าย  6  ท่าน  เบิกจ่าย  3  ใน  6   ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้

มติ  ที่ประชุมเสนอให้  นายประสิทธิ์   ช้างแก้ว  เป็นผู้ลงนามหลักในการเบิกจ่าย โดยในการเบิกจ่ายให้นายประสิทธิ์  ช้างแก้ว มีลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย  สมุดบัญชี ให้นายประสิทธิ์   ช้างแก้ว เป็นผู้เก็บรักษา   ในการเบิกงบประมาณ  ไปใช้ให้ทำเรื่องตั้งเบิก  พร้อมแนบรายละเอียดโครงการด้วยทุกครั้ง ก่อนเบิกเงินไปใช้ทุกครั้ง ให้ทำงานเป็นระเบียบ  และเป็นระบบ  และ 6  ท่าน  ดังนี้

1.             นายประสิทธิ์                        ช้างแก้ว                                                                         

2.             นางเติม                                  อุ่นใจ

3.             นางจรรยา                             นุชนุ่ม

4.             นายกฤษณะ                          ปัญญา

5.             นางสาวมัลลิกา                    สพฤกษ์ศรี

6.             นายวิฑูรย์                              ศรีเกษม

โดยเบิกจ่าย   3  ใน  6

และนัดให้กองเลขา  การเงินนำบัญชี  และงบดุล  มาประชุมที่สำนักงานชั่วคราวขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดราชบุรี ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านฆ้อง ในวันที่  5  มกราคม  2553  เวลา  10.00  น. (หากติดภารกิจ  มาไม่ได้ให้ส่งสมุดบัญชีการเงิน  หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับฝ่ายการเงิน ในด้านการเพิ่มรายชื่อต่อธนาคาร) และให้สามารถเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนคฑาธร  ชื่อบัญชี  “คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี”

ในการเบิก  จ่าย  และการจัดทำงบดุล  ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  28  ธันวาคม  2552  เป็นต้นไป    และให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด    หากมีข้อติดขัดหรือไม่สามารถดำเนินการได้    ให้ประธานคณะทำงาน

 นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  โดยดุลยพินิจ ของคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี

                                ให้  เก็บสมุดบัญชี  เอกสารการเงิน  ไว้ ณ สำนักงานชั่วคราวขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดราชบุรี ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านฆ้อง

ให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  ออกหนังสือเปิดบัญชีให้กับคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี  ต่อไป

2.5                เรื่องการจัดทำฐานข้อมูล   

นายธัมมสัญญ์    อุ่มเอิบ  ประธานที่ประชุมกล่าวว่า  ควรจะให้สภาองค์กรชุมชนมีการจัดอบรมเพื่อทำฐานข้อมูล  เพื่อให้ทุกตำบลมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น  เพราะเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ  โดยจะต้องนำไปใช้เป็นแผนแม่บทชุมชนหรือแผนชีวิตตามบริบทพื้นที่ร่วมกับการพัฒนาภาคีหน่วยงาน  อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

มติ          ที่ประชุมรับทราบ  และเห็นชอบ

2.6                เรื่องการติดตามประเมินผล

นายธัมมสัญญ์    อุ่มเอิบ  ประธานที่ประชุมกล่าวว่า  เราควรมีทีมติดตามประเมินผลที่มีศักยภาพ  โดยเฉพาะเน้นไปที่ประเด็นงานของผู้รับผิดชอบ  เพื่อติดตามประเมินผล  พร้อมถอดบทเรียนอย่างเป็นวิชาการ  โดยกำกับการยกระดับยุทธศาสตร์เป็นไปตามสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  โดย

 มติ         ที่ประชุมรับทราบ   และเห็นชอบ เสนอให้  นางเติม  อุ่นใจ  เป็นแกนหลักในการติดตามประเมินผล  งานภายในจังหวัดราชบุรี  ให้หาทีมงานคณะติดตามงาน  และให้เสนอต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

2.7                เรื่องสื่อ  เว็บไซต์  ประชาสัมพันธ์

 นายธัมมสัญญ์    อุ่มเอิบ  ประธานที่ประชุมกล่าวว่า   สื่อ  ประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  เพื่อประชาสัมพันธ์  งานทุกเรื่อง  ควรจะมีคนทำข้อมูลของทุกตำบล  แล้วส่งมาให้ทีมงานสื่อ ชาสัมพันธ์  งานทุกเรื่อง  ควรจะมีคนทำขู้ดคุยกัน เรียนเชิญได้  ทำอะไรกันไปบ้าง 

 

วาระที่  3  เรื่องรายงานสถานการณ์งานประเด็น

สวัสดิการ 

นางสาวปาริชาติ   เราจุติธรรม  รายงานสถานการณ์งานสวัสดิการ  ได้จัดเวทีประชุม  จำนวน  50   กว่าตำบลว่าได้มีการเคลื่อนไหวอย่างไร  รวมทั้งมีการหาตัวแทนคณะทำงานระดับจังหวัดด้วย  1  กิจกรรม  และอีกกิจกรรมได้เชิญผู้ว่าเป็นประธาน  ประชุมวันที่  21  ธันวาคมที่ผ่านมา  โดยจัดประชุมวีดีโอคอนเฟ้อเร้นถึงท่านนายกรัฐมนตรี   นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ  โดยเสนอนโยบายผ่านท่านนายกรัฐมนตรี  ส่วนแผนข้างหน้าจะมีการจัดอบรมการจัดทำฐานข้อมูลโดยอาศัยคณะทำงานมีมีความรู้ด้านคอมพิวตอร์ ประมาณ  10  ตำบล  รับเฉพาะตำบลสมัครใจ  ขณะนี้กำลังประสานงานอยู่  กองทุนไหนมีบุคลากร  มีคอมพิวเตอร์ คณะทำงานจังหวัดก็จะสนับสนุนเรื่องโปรแกรม  คนสอนใช้งบประมาณจังหวัดอบรมให้  แล้วเวลาอบรมให้เอาข้อมูลของตนเองมาเลย

ทรัพยากร

นายกฤษณะ  ปัญญา   รายงานสถานการณ์งานทรัพยากร ด้านทรัพยากรได้จัดให้มีการทำแผนที่ทำมือ จำนวน  4  หมู่บ้าน จัดประชุม  สำรวจข้อมูล 

สภาองค์กรชุมชน

นายวิฑูรย์   ศรีเกษม  รายงานสถานการณ์งานสภาองค์กรชุมชนว่าได้ดำเนินการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลจำนวน  10  ตำบล โดยมีเป้าหมาย  12  ตำบล  แต่เนื่องจากปัญหาติดขัดในพื้นที่จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้อีก  3  ตำบล คือ ตำบลคุ้งกระถิน  ตำบลสวนผึ้ง และตำบลด่านทับตะโก  แต่ได้ตำบลโคกหม้อซึ่งไม่ได้อยู่ในเป้าหมายมาอีก1ตำบล

 

ตำบลจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล  ปี  52  มีดังนี้

  1. ตำบลยางหัก                         อำเภอปากท่อ
  2. ตำบลรางบัว                          อำเภอจอมบึง
  3. ตำบลปากช่อง                      อำเภอจอมบึง
  4. ตำบลเบิกไพร                       อำเภอจอมบึง
  5. ตำบลจอมบึง                         อำเภอจอมบึง
  6. ตำบลดำเนินสะดวก            อำเภอดำเนินสะดวก
  7. ตำบลดอนคลัง                     อำเภอดำเนินสะดวก
  8. ตำบลแพงพวย                     อำเภอดำเนินสะดวก
  9. ตำบลดอนตะโก  อำเภอเมือง
  10. ตำบลโคกหม้อ                     อำเภอเมือง

โดยแต่ละตำบลได้มีการจัดประชุมเพื่อให้  มีการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดตำบล  มีการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสู่หน่วยงาน  และการติดตามประเมินผล  มีการติดตามสภาองค์กรชุมชนตำบลปี  51  จำนวน  14  ตำบล  เพื่อให้มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ขบวนผู้หญิง  นางมาณวิกา  รุ่งรัตน์ธวัชชัย  รายงานสถานการณ์  ขบวนผู้หญิง ว่า ได้มีการจัดประชุม  เพื่อสำรวจข้อมูลผู้หญิงใหม่ ตำบลละ  2  คน เนื่องจากที่ผ่าน ข้อมูลผู้หญิงหาย  และได้ประชุมเพื่อผลักดันให้ผู้หญิงสามารถเข้าไปสู่การเมือง   นางศลิษา   จันทร์วรรณ์  ขอชี้แจงเรื่องข้อมูลผู้หญิงว่า  ถ้าหากข้อมูลที่จังหวัดที่เก็บไว้หายไป  สามารถไปขอถ่ายสำเนาได้ที่คุณสุนา  สร้อยเซียน  และการประชุมขบวนผู้หญิง เดิมคุณเติม  อุ่นใจ  เป็นหัวขบวนจังหวัด  ในการประชุมไม่ได้มีการประสานงานให้รู้เลยว่าทำอะไรกันไปบ้าง  และอยากให้นำข้อมูลผู้หญิง  50  คนที่เก็บไปมาดำเนินกิจกรรมให้ต่อเนื่อง  เนื่องจากขณะที่คณะทำงานลงไปเก็บข้อมูลได้สื่อสารว่า  หากมีงบประมาณลงมาจะนำผู้หญิงเก่งแต่ละอำเภอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  แต่พองบประมาณลงมา  ไม่ได้แจ้งให้คณะทำงานผู้หญิงทราบเลย

นายธัมมสัญญ์    อุ่มเอิบ  ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า  ปัญหาข้อติดขัดขอให้ขบวนผู้หญิงมีการคุยกันในเดือนหน้า  วันที่  11  มกราคม  2553  อีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป  และกล่าวให้ เจ้าหน้าที่ มีอะไรจะกล่าว เรียนเชิญ

นายศุภนิมิต  ศิลา   เจ้าหน้าที่  พอช.  ให้ข้อเสนอแนะคณะทำงานควรเล็กและคล่องตัว  คนในสภาองค์กรชุมชนตำบลควรเข้าใจบทบาท  ภารกิจ  และหน้าที่  ให้แต่ละตำบลมีแผนนำมารวบรวมในจังหวัดเพื่อเสนอแผนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่อง  การแบ่งปันงานประเด็น  แบ่งคนทำงาน  ให้ความสำคัญกับทุกงานประเด็นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนราชบุรี 

วาระที่  4  เรื่องอื่นๆ

                       4.1      ที่ประชุมเสนอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีโดยให้อำนาจประธานคณะกรรมการเสนอขั้นตอนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีต่อไป
                        4.2       ที่ประชุมเสนอให้ใช้ตัวย่อ (ขอช. ร.บ. )ย่อมาจาก “ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี

       4.3     นายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าหากท่านใดไม่มีอะไรแล้ว  จะขอนัดประชุม  ในวันที่  26  มกราคม  2553  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องหลวงยกกระบัตร  ศาลากลางจังหวัด

วาระที่ 5  มติที่ประชุ ม   เห็นชอบทุกวาระ

            นายพรเทพ   ศรีสมพงษ์