1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คณะกรรมการศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Club Coordination Centre and Learning Center on the Preventionand Mitigation
สำนักงาน
เลขที่ ๖๓ หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐
Fax 032-910-442

ที่ปรึกษา
๑.นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ                                  ประธานที่ปรึกษา 089-8451565
๒.นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา                                ที่ปรึกษา       089-2548729
๓.พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร           ที่ปรึกษา
๔.นายยุทธนา ยุพฤทธิ์                                               ที่ปรึกษา  081-8762140
๕.นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย                                        ที่ปรึกษา  081-4988828
ปภ.มุกดาหาร 089-9696758
๖.นายชลัช จิรมติ                                                       ที่ปรึกษา  081-1743927
๗.นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์                                      ที่ปรึกษา 084-4146789
๘.นางสิริพิน ทิพย์รภัสตุล                                         ที่ปรึกษา 089-0484491
๙.นางชนันชิดา  เกษตรสิน                                        ที่ปรึกษา 081-9861390
๑๐.นางขนิษฐา  นามโคตร                                         ที่ปรึกษา
๑๑.นายปภินวิช ละอองแก้ว                                       ที่ปรึกษา
๑๒.นายถนอมพล ดอนไพรวัน                                  ที่ปรึกษา
๑๓.น.อ.หญิง รจนกร ปุยติ                                         ที่ปรึกษา
๑๔.นายสาวแน่งน้อย สง่าพล                                     ที่ปรึกษา

โทรศัพท์สำนักงาน  :089-235-0663

E-mail       :bomagrood@yahoo.com 
Website   :
http://www.magrood.com
Facebook : http://www.facebook.com  (ศรช.บ้านบ่อมะกรูด)

คณะกรรมการบริหารชมรม
๑.นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ   ประธานกรรมการ ราชบุรี  089-2350663
๒.นายมนตรี  บู่คำ             รองประธาน (ฝ่ายอำนวยการและกำลังพล) อุบลราชธานี
 081-7606616   ๓๕๐ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
๓.นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี  รองประธาน (ฝ่ายนโยบายและแผน) นครสวรรค์
 089-9619599 159/98 ถ.เอเชีย หมู่ 1 ต.นครสวรรค์อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
๔.นายวิรัช ศรีบานเย็น       รองประธาน (ฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้) สุพรรณบุรี
089-0181059  314 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ. เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
๕.นายสมใจ พูลขวัญ           รองประธาน (ฝ่ายพัฒนาระเบียบวินัย) นครราชสีมา
 081-9671455   47 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
๖.นายกรี  ไพรสี                  รองประธาน (ฝ่ายการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย) ระยอง081-4442638
๗.นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ รองประธาน (ฝ่ายอำนวยการกทม.)กทม. 081-8439683
๘.นายมณเฑียร แก้วพลอย  รองประธาน(ฝ่ายฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ) นครปฐม
081-0818849  103 หมู่ 5 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
๙.นายเจริญ จินดาพล           รองประธาน (ฝ่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) ยะลา
086-9644807  สำนักงานเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95140
๑๐.นายเติม ขุนอินทร์          รองประธาน (ฝ่ายธุรการ) สงขลา  089-9783743  ศาลากลางจังหวัด สงขลา ๙๐๐๐๐

๑๑.นายสุชาติ เลิศนิมิตกุล    รองประธาน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร) กทม.
081-2555011
๑๒.นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น     กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร) กทม.
 081-4290872
๑๓. นายเจิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล กรรมการ (ฝ่ายสังคมบรรเทิง)เพชรบุรี 081-8807032 ศาลากลางจังหวัด ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแซง จ.เพชรบุรี 76000
๑๔. นายกิตตินันท์ วงศ์ทองเจริญ กรรมการ(ฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้) ขอนแก่น 086-2244919   ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
๑๕.นายเฉลิมชน คงสมใจ               กรรมการ  (ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ)  กทม.
081-5575420
๑๖.นายเล็ก แซ่เฮง                 กรรมการ (ฝ่ายกู้ภัยทางน้ำ/เคลื่อนที่เร็ว) ประจวบคีรีขันธ์
081-8568716
๑๗.นายวิไล   วงศ์ประเสริฐ   กรรมการ(ฝ่ายกู้ภัยทางบก/หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ราชบุรี
087-1566600
๑๘.นายสรกฤช  เนตรพรหม  กรรมการ (ฝ่ายสังคมบันเทิง) กาญจนบุรี
081-8562409 หมู่ที่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71000
๑๙.นายประมวล  โพธิ์หล้า    กรรมการ(ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัว)
ศูนย์ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี 081-7572263

๒๐.นายสุพรรณ  สุทธินนท์  กรรมการ (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) ตรัง
081-6930321  หมู่ 11 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
๒๑.นายกรวิชญ์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ(ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์)
ศรีสะเกษ 081-9999810  ศาลากลางจังหวัด ถนนเทพา  ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ33000
๒๒.นายทองสุข แก่นหอม     กรรมการ (ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม) กำแพงเพชร
086-2146518 ศาลากลางจังหวัด ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร62000
๒๓.นายวชิระ สายจันทร์   กรรมการ (ฝ่ายการข่าวและความมั่นคง) ราชบุรี
 089-5189951
๒๔.นายประสิทธิ์ ซีบังเกิด     กรรมการ  (ฝ่ายวิทยุสื่อสาร) กทม.  081-8125548
๒๕.นายอนุสิทธิ์ วรรณประวรรต กรรมการ (ฝ่ายกฎหมาย/ทนายประจำชมรม) ราชบุรี081-8427404
๒๖.นายสุชาย ผดุงกรรจ์              กรรมการ(ฝ่ายสภาพัฒนาการเมือง สพม.) สระบุรี
084-3399099  
๒๗.นายอุทัย  แสงนุ่ม                  กรรมการเหรัญญิก (ฝ่ายการเงินและการบัญชี) ราชบุรี
089-8988848  
๒๘.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ             กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก(สำนักงาน/การดูแลสุขภาพ) ราชบุรี  086-7505657
๒๙.นางสิรภัทร  ว่องกุศลกิจ        กรรมการเลขานุการ ราชบุรี 081-0099899
๓๐.นางกัลยา หลวงวิเศษ             กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ ราชบุรี 087-1569138
๓๑.นายสังเวียน วิจิตรานนท์       กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ  (ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ) ราชบุรี   087-1537363
๓๒.นายอำนาจ แสวงทอง กรรมการ (ฝ่ายรถนำขบวน๑) ราชบุรี 087-1525338