1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

วิสาหกิจชุมชนเพิ่มทุน

วิสาหกิจชุมชน  บ้านบ่อมะกรูด
จัดหนักเสริมสภาพคล่อง๒ล้าน
 
     วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ลุกขึ้นสู้เพิ่มทุนเศรษฐกิจชุมชนแล้ว นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับนายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน เชิญคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ประชุมวางมาตรการแนวทาง และมาตรฐานสินค้าชุมชน เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีปริมาณที่เพียงพอ และแข่งขันต่อสู้กับระดับสากลแล้ว ที่ประชุมอนุมัติในหลักการคือ เพิ่มทุนการลงทุนต่อเนื่องเป็นเงิน ๒ล้านบาท โดยที่ประชุมต้องการพัฒนาให้ครบ ๔เอ็ม คือ คณะทำงานวิสาหกิจหรือสมาชิก/คณะกรรมการ แผนงานยุทธศาสตร์การตลาดที่ชาญฉลาด ทุนชุมชนที่เหมาะสม และการจัดการ  เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประชุมเวลา ๑๙.๐๐-๒๔.๐๐น. ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดกองทุนหมู่บ้านบ่อมะกรูด
เสริมสภาพคล่อง
หมู่บ้าน
๒ล้าน๒กลุ่มสู้เศรษฐกิจ
AEC

           


      นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนหมู่บ้านบ่อมะกรูด เชิญผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาวิเคราะห์เศรษฐกิจชุมชน ในการที่จะผลักดันสินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าชุมชน สู้กับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่จะต้องค้าขายกับอาเซี่ยน เพื่อคงความเป็นชุมชนเข้มแข็ง มีมติเสริมสร้างสภาพทางการเงินชุมชนให้แข็งแกร่ง อนุมัติให้เพิ่มวงเงิน ๒ กลุ่ม คือ
      ๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด วงเงิน  ๑.๐๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท
      ๒.กลุ่มสร้างเสริมพัฒนาอาชีพบ้านบ่อมะกรูด ๑.๐๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท
โดยทั้ง ๒ กลุ่มเป็นสมาชิกที่ ธนาคารความดีบ้านบ่อมะกรูด ได้สำทับความดีไว้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรม-จริยธรรม คุณงามความดีตาม๒๕ตัวชี้วัด ตามกติกาทุกอย่าง ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ในกระบวนการเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชน เป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง เมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน