1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

โครงสร้างศตส.ภาคประชาชน

โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี

โครงสร้างคณะทำงาน

  1. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชน (ศตส.ภาคประชาชน)  ประกอบด้วย

1.1    นายภิญโญ    ทองชัย                                               ที่ปรึกษา

1.2    นายพิทยา     จินาวัฒน์                                             ที่ปรึกษา

1.3    ดร.วงศ์ศักดิ์   สวัสดิ์พาณิชย์                                       ที่ปรึกษา

1.4    นายภาณุวัฒน์   พุทธเกสร                                          ที่ปรึกษา

1.5    นายบัณฑร    อ่อนดำ                                                ประธานกรรมการ

1.6    นางอามีนะ    บีดิลและ                                              รองประธานกรรมการ       

ภาค กทม. (กรุงเทพมหานคร)                      

1.7  นายพันท้าย    จรูญวิทยา                                             รองประธานกรรมการ

ภาคกลาง(จังหวัดชัยนาท)

1.8      นายสุบิน    สุวรรณ                                                 รองประธานกรรมการ

ภาคอีสาน(จังหวัดศรีษะเกษ)

1.9   นายสมใจ    ทักสิน                                                    รองประธานกรรมการ

ภาคใต้(จังหวัดนครศรีธรรมราช)

1.10  นายมนัส    เวียงลอง                                                  รองประธานกรรมการ

ภาคเหนือ(จังหวัดพะเยา)

1.11 นายธัมมสัญญ์    อุ่มเอิบ                                               เลขานุการ

จังหวัดราชบุรี

1.12   นางสาวคอดีเยาะห์    ทรงงาม                                       เหรัญญิก

 จังหวัดอ่างทอง

1.13  นายเฉลิมชน   คงสมใจ                                                นโยบายและแผน

 กรุงเทพมหานคร

1.14  นายสมาน  มั่นคง                                                        ฝ่ายประชาสัมพันธ์

จังหวัดตราด

1.15   นางสุมาลี    วรรณรัตน์                                                 กรรมการ

 จังหวัดเชียงราย

1.16  นายชูศิลป์    สารรัตนะ                                                  กรรมการ

 จังหวัดน่าน

1.17   นายอมรศักดิ์      ท่าดี                                                  กรรมการ

  จังหวัดอุตรดิตถ์                         

1.18   นายประกาศิต     แจ่มจำรัส                                           กรรมการ

จังหวัดพิจิตร

1.19   นายนภดล     พึ่งรัตนะ                                                 กรรมการ

จังหวัดพิจิตร

1.20   ด.ต.สุรศักดิ์  ไชยรักษ์                                                  กรรมการ

 จังหวัดยโสธร

1.21  นายหนูจร  ผุดผา                                                         กรรมการ

 จังหวัดอุบลราชธานี

1.22  นายคำพา   นามณีชม                                                   กรรมการ

จังหวัดอุดรธานี

1.23  นางจำปา  ถาโคตรจันทร์                                               กรรมการ

 ตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู

1.24  นายอนันตาชัย  อาริสาโพธิ์                                            กรรมการ

 จังหวัดกาฬสินธุ์

1.25  นายบุญลาศ  ศรีจันทร์                                                   กรรมการ

จังหวัดสระแก้ว

1.26   นายฉันท์    ขยันงาน                                                    กรรมการ

 จังหวัดนครนายก

1.27   นางปฐมมน    กัญหา                                                    กรรมการ

 จังหวัดสระบุรี

1.28   นายจาตุรนค์    ธำรงฐิติกุล                                             กรรมการ

 จังหวัดสุพรรณบุรี

1.29   นายวัชรินทร์     จันทร์เดช                                              กรรมการ

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.30   นางสุภิญญา     น้อยนารถ                                              กรรมการ

 จังหวัดสมุทรสาคร

1.31   นายบุญยืน     วิเศษสมบัติ                                              กรรมการ

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.32   นายคนองศิลป์    ชิตรกุล                                                กรรมการ

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.33   นายประพันธ์    ช่างเรือ                                                   กรรมการ

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.34   นายสมนึก    หนูเงิน                                                       กรรมการ

จังหวัดสงขลา

1.35   นายวิวัฒน์    หนูมาก                                                      กรรมการ

 จังหวัดสตูล

1.36   นายปาฎิหารย์    บุญรัตน์                                                 กรรมการ

 จังหวัดพัทลุง

1.37  นายสมชาย    มีนสาคร                                                    กรรมการ

 กรุงเทพมหานคร

1.38   นางพีรานุช     ตรีรัตนชวลิต                                            กรรมการ

กรุงเทพมหานคร

ความเป็นมา

                         การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน ได้มีการดำเนินการกันมามากกว่า ๑๐ ปี

โดยสำนักงาน ป.ป.ส.ได้ให้ความสนใจและเริ่มศึกษาอย่างจริงจังตั้งแต่ ปี ๒๕๓๖ เป็นต้นมา

ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนบนพื้นที่สูง กรุงเทพมหานคร ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                ภาคใต้ รวมทั้งภาคกลาง  

                        ต่อมาในปี ๒๕๓๗ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้พัฒนาโครงการเครือข่ายชุมชน       ในลักษณะโครงการนำร่อง ซึ่งดำเนินการทุกภาคของประเทศ ในระยะ ๓ ปี โดยเน้นการพัฒนาระบบกลไกของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เอื้อและสนับสนุนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน                                                                                                                                                               ปี  ๒๕๓๙  สำนักงาน.ป.ป.ส นำเสนอผลการศึกษาวิจัยและการประเมินผลโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาโครงการต่อเนื่อง    และได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับการอนุมัติเมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ให้ดำเนินการ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก       มีระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๔๐-๒๕๔๔) ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดองค์กรภาคประชาชน และเครือข่ายจำนวนมากครอบคลุมกว่าพันชุมชน         ทั่วประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชนเพิ่มขึ้น เป็นงบประมาณ  ๒๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ และปี๒๕๔๗  โดยมีสำนักงานประสานและสนับสนุน              ภาคประชาชน (สสช.) ซึ่งได้รับการจัดตั้งภายใต้การกำกับดูแล ของ สำนักงาน.ป.ป.ส.ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนองค์กรเครือข่าย ตลอดจนประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

              ในปี ๒๕๔๖ ภาคประชาชนมีการจัดโครงสร้างภาคประชาชนระดับชาติและระดับภาค มีการแสดงตัวตนของภาคประชาชนงานมหกรรมที่เรียกว่า ขบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับในขบวนการภาคประชาชนและเห็นชอบที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง        

                             ปี ๒๕๔๘  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ศตส.ภาคประชาชนระดับชาติและระดับภาค (คำสั่งแต่งตั้ง ศตส.ปชช. ที่๕/๔๘ ลงวันที่ ๑๐ ก.พ.๒๕๔๘)  เพื่อเป็นกลไกสำคัญของภาคประชาชนที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

                        ปี ๒๕๔๙-๕๐ เครือข่ายภาคประชาชนมีการพัฒนาการมากขึ้นและมีทิศทาง         ที่ชัดเจนที่จำนำพาสังคมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนำองค์ความรู้บทเรียน ที่มีอยู่จริง ยกระดับสู่สังคม เพื่อให้สังคมเกิดความมุ่งมั่นและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม           รวมถึงการกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐได้เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของชุมชนอย่างเอาจริงเอาจัง

                          ในสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม  ณ  ปี ๒๕๕๑ นี้ ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งในด้าน ผู้เสพและผู้ค้าซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  รวมถึงปัญหาความขัดแย้งในสังคมที่อาจบานปลายและนำไปสู่ปัญหาเรื่องอื่นๆได้ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายชุมชน ค้นพบแนวทางใหม่ๆ เช่นการทำงานอย่างครบวงจร ในด้าน ป้องปราม ป้องกัน บำบัดฟื้นฟูติดตามประเมินผลในหนึ่งชุมชน (กรอบแนวคิดone stop one service) โดยเฉพาะการบำบัดฟื้นฟูติดตาม ภาคประชาชนมีแนวคิดใหม่ในเรื่องทีอาจเป็นยุทธศาสตร์สำคัญคือ “การฝากลูกหลานกันดูแล” เพื่อตัดวงจรผู้เสพและเสริมประสิทธิภาพการฟื้นฟูติดตาม   ในด้านปัญหาความขัดแย้งแบ่งขั้วในสังคมที่ส่งผลกระทบถึงชุมชน ศตส.ภาคประชาชนมองว่า เป็นการบั่นทอนพลังในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสังคม ศตส.ภาคประชาชนมองถึงแนวทาง ยุติธรรมสมานฉันท์ภาคประชาชน     และมีจุดยืนต่อเรื่องความขัดแย้งคือ “การอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งสองฝ่าย” “การเอาวิถีชุมชนที่ไม่ขัดแย้งกลับคืนมา” “การรวมพลังชุมชนแก้ไขปัญหาสังคมและยาเสพติด” “การเชื่อมั่นศักยภาพชุมชน” คณะทำงานยกร่าง ยุทธศาสตร์ศตส.ภาคประชาชน  จึงได้นำประเด็นต่างๆมาวิเคราะห์ร่วมกัน และมองเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสำคัญของสังคมชุมชน จึงเกิดแนวคิดที่จะรวมพลังองค์ความรู้ รวมพลังแนวคิด วิธีคิดและวิธีการ รวมถึงการจัดการองค์กร การยกระดับองค์กร การวางยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงานองค์กรร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนขบวนการภาคประชาชน  โดยใช้ศักยภาพและทุนเดิม  ที่มีอยู่ประมาณ ๕๕๐ เครือข่าย ๑๐,๐๐๐ กว่าหมู่บ้านชุมชน มีจำนวนสมาชิกมากกว่า หนึ่งล้านคนและมีองค์ความรู้รวมถึงบทเรียน ประสบการณ์ อีกจำนวนมาก เพื่อรวมพลังพุ่งสู่ปัญหา   ที่เกิดขึ้น โดยจะผลักดันและยกระดับของการแก้ไขปัญหาสังคมและยาเสพติดให้เป็นการแก้ไขปัญหาระดับชาติหรือวาระแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน    และลูกหลาน ในอนาคตต่อไป

นโยบาย

เราจะน้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีตัวชี้วัด

“    ความดี  ความสุข ความสามารถ    สู่ไทยเข้มแข็ง    ”

 

ยุทธศาสตร์

1)                  สื่อต่าง ๆของภาคประชาชน การพัฒนาเครือข่าย โดยการเรียนรู้ของเครือข่ายด้วยตนเอง

 ( สื่อราคาถูก เทคโนโลยีราคาถูก ทันสมัย โดยภาคประชาชนดำเนินการเอง)

ทุนทางสังคม  :สื่อท้องถิ่น สื่อชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์  สื่อวัฒนธรรม วิทยุชุมชน สื่ออิเล็คโทนิค ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด สชช. ที่เกิดขึ้น โดยอยู่ภายใต้ภาคประชาชน สังคมในปัจจุบันมีสื่อเพียง 2 สื่อคือ

1.     สื่อเนื้อหา                                       

2.     สื่อเทคโนโลยี

2)            บำบัด-ฟื้นฟู     ( ชุมชนบำบัด โดยเครือข่ายสามารถดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้จริง) โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ค้า,ผู้เสพ,ป้องปราม,บำบัด-ฟื้นฟู ( กลุ่มเสี่ยง )

3)            กองทุนแม่ของแผ่นดิน            หาทุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อการพัฒนา

ทำให้พื้นที่รู้จักพึ่งพาตนเองด้วย โดยการออม

 

 

 

ข้อเสนอ

1)            โครงสร้างของศตส.ปชช.ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกลไกแก้ไขปัญหายาเสพติด ( เอกสารแนบ , ประวัติความเป็นมา) โดยมีหนังสือแต่งตั้ง / คำสั่ง จากคณะกรรมการ ป.ป.ส.

2)            ศสต.ปชช.เป็นกลไลร่วมในทุกระดับ

3)            ขอเสนอ อาจารย์บัณฑร อ่อนดำ ตำแหน่งประธานศตส.ปชช. เป็น

คณะกรรมการป.ป.ส.

4)            ให้คณะกรรมการป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศตส. ภาคประชาชนทุกระดับ โดยตรงอย่างต่อเนื่อง

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

-          ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีผู้ผลิต ไม่มีผู้ค้า และผู้เสพยาเสพติดลดลงไม่เป็นปัญหากับชุมชน

-          มีการขยายชุมชน/หมู่บ้าน

ปี                                          เป้าหมาย( ชุมชน/หมู่บ้าน /จังหวัด)

                        ปี 2552            ( 5 รั้ว ระยะที่ 2 )         83        ชุมชนหมู่บ้าน             76       

ปี 2553            ( 5 รั้ว ระยะที่ 3 )         84             ตำบล                      76

                        ปี 2554            ( 5 รั้ว ระยะที่ 4 )         85             อำเภอ                     76

                        ปี 2555            ( 5 รั้ว ระยะที่ 5 )         76             จังหวัด                   76

 

-          ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีกลไกลที่เหมาะสม มีการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และมีความสามารถอย่างพอเพียงที่เฝ้าระวังรวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหา หากมีสภาพปัญหาหวนคืน

-          ทุกชุมชนเป้าหมายมีกิจกรรมที่สร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน ได้แก่ มีแผนชุมชนพึ่งตนเอง มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม มีกิจกรรมตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ เช่น กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเคยเสพ เคยติดยาเสพติด มีการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ติดยาเสพติด มีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการจัดตั้งกองทุนชุมชน มีระบบการสื่อสารระบบ I.T

-          มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างน้อย           ชุมชน/หมู่บ้าน

-          มีการสร้างพัฒนาแกนนำอย่างมีคุณภาพ

-          มีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส

-          ประสานกับกลไกของพหุภาคีต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

            เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์จึงกำหนดแผนงานหลัก ดังนี้

1.      แผนงานสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ และสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ยง แกน      

นำชุมชน รวมถึงอาสาสมัครคนทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติด

    2.     แผนงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยระบบ I.T

    3.     แผนงานด้านบำบัดฟื้นฟู

    4.     แผนงานด้านกองแม่ของแผ่นดิน  ( พัฒนาบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง )

    5.      แผนงานด้านบริหารจัดการ