1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ศูนย์อปพร.จ.ราชบุรี

รายชื่อคณะที่ปรึกษาและกรรมการอปพร.จังหวัดราชบุรี ปี๒๕๕๗

…………………………………

ที่ปรึกษา
นายวันชัย  ธีระสัตยกุล

นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ

นายเรืองชัย  เนตรปฐมพร

นายจักรกฤษณ์  ลลิตเกียรติกุล

นายพินิจ ร่มโพรีย์

นายอนุสิทธิ์ วรรณประวรรต

นางชนันชิดา เกษตรสิน

กรรมการ

๑.นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ                                        ประธานกรรมการ

๒.นายอุทัย  แสงนุ่ม                                               รองประธาน

๓.นายยิ่งเจริญ  อำนวยศิลป์                                    รองประธาน

๔.นายวิไล วงศ์ประเสริฐ                                        รองประธาน

๕.นางสิรภัทร  ว่องกุศลกิจ                                     เลขานุการ
๖.นายสมศักดิ์  เจริญลาภทวี                                   เหรัญญิก

๗.นายสังเวียน  วิจิตรานนท์                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

๘.นางกัลยา หลวงวิเศษ                                            ผู้ช่วยเหรัญญิก

๙.นางณัฐนา กลิ่นสุข                                                กรรมการ

๑๐.นายอำนาจ แสวงทอง                                         กรรมการ

๑๑.นายเหง็น บรรจง                                                กรรมการ

๑๒.นายสุชาติ ครูเจริญ                                             กรรมการ

๑๓.นายสมชาย ใจฝึก                                               กรรมการ

๑๔.นายสมาน เอี่ยมมงคล                                        กรรมการ
๑๕.นายวัชรวิชญ์  รอดจินดา                                    กรรมการ
๑๖.นายปรีชา ฉัตรจินดา                                          กรรมการ

๑๗.นายณัฐยุทธ์ ร่มโพรีย์                                         กรรมการ

๑๘.นายพงษ์ศักดิ์ หุตะจิตต์                                      กรรมการ

๑๙.นายนพรัตน์ จั่นสำอางค์                                     กรรมการ

๒๐.นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี                               กรรมการ

๒๑.นายศรคีรี บัวแจ้ง                                               กรรมการ