1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สรุปประชุมปลวกแดง

วาระการประชุมสัญจรชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่  ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ  อบต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

…………………………….

วาระที่๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่๒ รับรองรายงานครั้งที่แล้ว
วาระที่๓ พิจารณาเรื่อง
             ๓.๑ เรื่องเสนอรูปแบบการจัดงานก่อตั้ง๓๕ปี
             ๓.๒ โครงสร้างชมรมฯ
             ๓.๓ เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ช่วยเหลือวิกฤตสังคมเมือง และภัยพิบัติ
             ๓.๔ จุดบริการประชาชนประจำปี๒๕๕๗
วาระที่ ๔ เรื่องอืนๆ ถ้ามี
วาระที่ ๕ มติที่ประชุม
วาระที่ ๖ ปิดประชุม
                                             …………………………….

กำหนดการประชุมชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

………………………………

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐น. รายงานตัวที่ อบต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
                                                                - พักค้างที่ อ.พิมาย

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น.ลงทะเบียน/แจกเอกสาร
                                       เวลา ๐๙.๐๐น. เปิดประชุม
                                       เวลา ๑๒.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน
                                       เวลา ๑๖.๐๐น. ปิดประชุม

 

รายงานการประชุม 

ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖    

ณ   อบต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

……………………………………..

ผู้เข้าประชุม 

ที่ปรึกษาชมรม

นายชลัช จิรมติ                                    ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ เข้าประชุม
นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ                                          ประธานกรรมการ     
นายสมใจ พูลขวัญ           
นายกรี  ไพรสี         
นายวิไล   วงศ์ประเสริฐ  
นายประมวล  โพธิ์หล้า     
นายทองสุข แก่นหอม     
นายวิไล   วงศ์ประเสริฐ  
นายประมวล  โพธิ์หล้า    
นายทองสุข แก่นหอม   
นายอุทัย  แสงนุ่ม                
นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ           
นางสิรภัทร  ว่องกุศลกิจ       
นางกัลยา หลวงวิเศษ            
นายสังเวียน วิจิตรานนท์      
นายอำนาจ แสวงทอง
นายวชิระ สายจันทร์
นายอนุสิทธิ์ วรรณประวรรต              
นายเล็ก แซ่เฮง    

กรรมการขาดประชุม
นายมนตรี บู่คำ
นายวิรัช ศรีบานเย็น            
นายเจริญ จินดาพล          
นายสรกฤช  เนตรพรหม     
นายสุพรรณ  สุทธินนท์  
นายกรวิชญ์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
นายเติม ขุนอินทร์          
นายสุชาติ เลิศนิมิตกุล
นายมณเฑียร แก้วพลอย  
นายประสิทธิ์ ซีบังเกิด     
นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์
นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น
นายเจิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวงศ์เทพ เขมวิรัตน์                นายอำเภอปลวกแดง
นายสาคร อาจรักษา                     นายก อบต.ปลวกแดง
นายปภินวิช ละอองแก้ว              หน.ยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.ระยอง
จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ ขวัญมงคล            ประธาน อปพร.เขตคลองสามวา กทม.
นายสุทิน งิ้วงาม                           ประธาน อปพร.เขตหนองจอก กทม.
นางสาวพีระนุช ตรีรัตนชวลิตร    เลขานุการอปพร.เขตบางกะปิ
นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร เลขานุการศตส.ภาคประชาชน

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐น.
วาระที่๑  นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวเปิดประชุมสัญจร ครั้งที่๓ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อบต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   ประธานแจ้งให้ทราบถึงการก่อตั้งชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อ ๑๐กรกฎาคม๒๕๕๖ เพื่อ
(๑) ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่าง อปพร. และ คณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.ทุกระดับ
(๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สาระสนเทศ ระหว่างสมาชิกชมรม และหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๓) สร้างความเป็นเอกภาพ ปฏิบัติการภาคสนาม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของอปพร.และเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๔)เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์อปพร.กลาง
(๕)ส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์อันพึงมีให้แก่สมาชิก
(๖) ไม่แสวงหากำไร จากบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ หากการจัดกิจกรรมใดๆ มีค่าใช้จ่ายที่เหลือเกิดขึ้น ก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมของชมรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุด
(๗)รวมพลังแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมอื่นๆ
วาระที่๒รับรองรายงานครั้งที่แล้ว-รับรอง

วาระที่๓  เรื่องพิจารณา 
            ๓.๑  ปรับคณะที่ปรึกษา/กรรมการโดยใช้เวทีการประชุมที่อบต.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นที่ตกผลึกให้ครบถ้วนและมีพลังในทุกๆภาค โดยที่ประชุมชมรม เสนอคณะที่ปรึกษา/กรรมการเพิ่มเติมดังนี้  
ที่ปรึกษา
นายปภินวิช ละอองแก้ว             เป็นที่ปรึกษา
นายถนอมพล  ดอนไพรวัน       เป็นที่ปรึกษา
นายสาคร อาจรักษา                   เป็นที่ปรึกษา
กรรมการเพิ่มเติม
นายสุทิน งิ้มงาม                    กรรมการ
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ขวัญมงคล    กรรมการ
นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร       กรรมการ
นางสาวพีระนุช ตรีรัตนชวลิตร           กรรมการ
นายสุรชัย วรชาญชัย                           กรรมการ

รายชื่อคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมฯดังนี้
๑.นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ                                  ประธานที่ปรึกษา 089-8451565
๒.นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา                                ที่ปรึกษา       089-2548729
๓.พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร           ที่ปรึกษา
๔.นายยุทธนา ยุพฤทธิ์                                               ที่ปรึกษา  081-8762140
๕.นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย                                        ที่ปรึกษา0814988828
๖.นายชลัช จิรมติ                                                       ที่ปรึกษา  081-1743927
๗.นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์                                      ที่ปรึกษา 084-4146789
๘.นางสิริพิน ทิพย์รภัสตุล                                         ที่ปรึกษา 089-0484491
๙.นางชนันชิดา  เกษตรสิน                                        ที่ปรึกษา 081-9861390
๑๐.นางขนิษฐา  นามโคตร                                         ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการบริหารชมรม
๑.นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ   ประธานกรรมการ ราชบุรี  โทรศัพท์  089-2350663
๒.นายมนตรี  บู่คำ             รองประธาน (ฝ่ายอำนวยการและกำลังพล) อุบลราชธานี
 โทรศัพท์  081-7606616
๓.นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี  รองประธาน (ฝ่ายนโยบายและแผน) นครสวรรค์
 โทรศัพท์  089-9619599
๔.นายวิรัช ศรีบานเย็น       รองประธาน (ฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้) สุพรรณบุรี
โทรศัพท์  089-0181059
๕.นายสมใจ พูลขวัญ           รองประธาน (ฝ่ายพัฒนาระเบียบวินัย) นครราชสีมา
 โทรศัพท์  081-9671455 
๖.นายกรี  ไพรสี                  รองประธาน (ฝ่ายการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย) ระยอง โทรศัพท์  081-4442638
๗.นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ รองประธาน (ฝ่ายอำนวยการกทม.)กทม.
โทรศัพท์  081-8439683
๘.นายมณเฑียร แก้วพลอย  รองประธาน(ฝ่ายฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ) นครปฐม
โทรศัพท์  081-0818849
๙.นายเจริญ จินดาพล           รองประธาน (ฝ่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) ยะลา
โทรศัพท์  086-9644807 
๑๐.นายเติม ขุนอินทร์          รองประธาน (ฝ่ายธุรการ) สงขลา  โทรศัพท์  089-9783743 
๑๑.นายสุชาติ เลิศนิมิตกุล    รองประธาน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร) กทม.
โทรศัพท์  081-2555011
๑๒.นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น     กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร) กทม.
 โทรศัพท์  081-4290872
๑๓. นายเจิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล กรรมการ (ฝ่ายสังคมบรรเทิง)เพชรบุรี โทรศัพท์ 
081-8807032
๑๔. นายกิตตินันท์ วงศ์ทองเจริญ กรรมการ(ฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้) ขอนแก่น โทรศัพท์  086-2244919
๑๕.นายเฉลิมชน คงสมใจ     กรรมการ  (ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ)  กทม.
โทรศัพท์  081-5575420
๑๖.นายเล็ก แซ่เฮง                 กรรมการ (ฝ่ายกู้ภัยทางน้ำ/เคลื่อนที่เร็ว) ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์  081-8568716
๑๗.นายวิไล   วงศ์ประเสริฐ   กรรมการ(ฝ่ายกู้ภัยทางบก/หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ราชบุรี
โทรศัพท์  087-1566600
๑๘.นายสรกฤช  เนตรพรหม  กรรมการ (ฝ่ายสังคมบันเทิง) กาญจนบุรี
โทรศัพท์  081-8562409
๑๙.นายประมวล  โพธิ์หล้า     กรรมการ(ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัว)
ศูนย์ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี โทรศัพท์  081-7572263
๒๐.นายสุพรรณ  สุทธินนท์   กรรมการ (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) ตรัง
โทรศัพท์  081-6930321 
๒๑.นายกรวิชญ์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ(ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์)
ศรีสะเกษ โทรศัพท์  081-9999810 
๒๒.นายทองสุข แก่นหอม     กรรมการ (ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม) กำแพงเพชร
โทรศัพท์  086-2146518
๒๓.นายวชิระ สายจันทร์       กรรมการ (ฝ่ายการข่าวและความมั่นคง) ราชบุรี
 โทรศัพท์  089-5189951
๒๔.นายประสิทธิ์ ซีบังเกิด     กรรมการ  (ฝ่ายวิทยุสื่อสาร) กทม.  โทรศัพท์ 
081-8125548
๒๕.นายอนุสิทธิ์ วรรณประวรรต กรรมการ (ฝ่ายกฎหมาย/ทนายประจำชมรม) ราชบุรีโทรศัพท์  081-8427404
๒๖.นายสุชาย ผดุงกรรจ์              กรรมการ(ฝ่ายสภาพัฒนาการเมือง สพม.) สระบุรี
โทรศัพท์  084-3399099  
๒๗.นายอุทัย  แสงนุ่ม                  กรรมการเหรัญญิก (ฝ่ายการเงินและการบัญชี) ราชบุรี
โทรศัพท์  089-8988848  
๒๘.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ             กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก(สำนักงาน/การดูแลสุขภาพ) ราชบุรี  โทรศัพท์  086-7505657
๒๙.นางสิรภัทร  ว่องกุศลกิจ         กรรมการเลขานุการ ราชบุรี โทรศัพท์ 081-0099899
๓๐.นางกัลยา หลวงวิเศษ             กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ ราชบุรี โทรศัพท์
087-1569138
๓๑.นายสังเวียน วิจิตรานนท์        กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ) ราชบุรี  โทรศัพท์ 087-1537363
๓๒.นายอำนาจ แสวงทอง            กรรมการ  ผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายรถนำขบวน๑) ราชบุรี โทรศัพท์ 087-1525338
๓๓.นายชัยพร บำรุงพงษ์              กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายรถนำขบวน๒) ราชบุรี โทรศัพท์ 081-8686116
๓๔ .นายดำรงศักดิ์ ทารการ          กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายสนับสนุนถุงยังชีพ ยารักษาโรค การสื่อสารเคลื่อนที่) ราชบุรี โทรศัพท์ 081-1947439
          ๓.๒ พิจารณาการจัดงานการก่อตั้ง ๓๕ปี อปพร.ตั้งแต่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยจัดเป็นมติของที่ประชุม เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด โดยให้คณะกรรมการชุดเล็กมาพิจารณาต่อ โดยตั้ง  นายเฉลิมชน คงสมใจ นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร นางสาวพีระนุช ตรีรัตนชวลิต จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ ขวัญมงคล นายสุทิน งิ้วงาม นายกรี ไพรสี นายสมใจ พูลขวัญ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ นางกัลยา หลวงวิเศษ นางณัฐนา กลิ่นสุข นายสังเวียน วิจิตรานนท์ มาจัดรูปแบบการจัดงาน งบประมาณ และการจัดงาน โดยให้กลับไปคิดและออกแบ และให้มาประชุมต่อที่ห้องประชุม เขตหนองจอก กทม.ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วาระที่ ๕  วาระอื่นๆ  พิจารณารูปแบบการจัดงาน อปพร.๓๕ปี ห้องประชุม เขตหนองจอก กทม.ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีรูปแบบดังนี้
                 ๕.๑ สถานที่จัดงานที่สำนักงานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
                ๕.๒ ระดมพลคน ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐คน ร่วมงาน
                ๕.๓ คุณเฉลิมชน คงสมใจ และนางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร ออกแบบเวที และการดำเนินรายการ
                ๕.๔ นายกรี ไพรสี  ประสานงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม
                ๕.๖ นายสมใจ พูลขวัญ ประสานงานการต้อนรับ
                ๕.๗ ทีมงานผู้ใหญ่รามัน จัดกองผ้าป่าสามัคคีหาทุนเข้าชมรมฯ
                ๕.๘ นางกัลยา หลวงวิเศษ และทีมงาน จำหน่ายเสื้อชมรมฯ
                ๕.๙ นายสุชาย ผดุงกรรจ์  ติดตามและประเมินผล
                ๕.๑๐ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ จัดการด้านออกบูธ ตกแต่งสถานที่ การอีเว้น
                ๕.๑๑ นายอุทัย แสงนุ่ม นางณัญนา กลิ่นสุข และนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ การเงิน
                ๕.๑๒ กรรมการ/และที่ปรึกษาชมรมฯร่วมอำนวยการบริหารงานอปพร.๓๕ปีจนเสร็จการ
วาระที่ ๖  มติที่ประชุม  เห็นชอบทุกวาระ
วาระที่ ๗  ปิดประชุม  ๑๘.๐๐น.

ลงชื่อ                                    ผู้บันทึก  ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจบันทึก
      (นางสิรภัทร์  ว่องกุศลกิจ)                       (นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ)
                เลขานุการ                                          ประธานกรรมการ           

รายงานการประชุม

ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   

   อบต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

……………………………………..

ผู้เข้าประชุม

ที่ปรึกษาชมรม

นายชลัช จิรมติ                                    ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ เข้าประชุม
นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ                                          ประธานกรรมการ     
นายสมใจ พูลขวัญ           
นายกรี
 
ไพรสี         
นายวิไล   วงศ์ประเสริฐ
 
 
นายประมวล
  โพธิ์หล้า     

นายทองสุข แก่นหอม     
นายวิไล   วงศ์ประเสริฐ
  
นายประมวล
  โพธิ์หล้า    

นายทองสุข แก่นหอม   
นายอุทัย
  แสงนุ่ม                
นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ           
นางสิรภัทร  ว่องกุศลกิจ       
นางกัลยา หลวงวิเศษ            
นายสังเวียน วิจิตรานนท์      
นายอำนาจ แสวงทอง
นายวชิระ สายจันทร์
นายอนุสิทธิ์ วรรณประวรรต
              
นายเล็ก แซ่เฮง    

กรรมการขาดประชุม
นายมนตรี บู่คำ
นายวิรัช ศรีบานเย็น
            
นายเจริญ จินดาพล          
นายสรกฤช  เนตรพรหม     
นายสุพรรณ  สุทธินนท์
  
นายกรวิชญ์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
นายเติม ขุนอินทร์
          
นายสุชาติ เลิศนิมิตกุล
นายมณเฑียร แก้วพลอย
 

นายประสิทธิ์ ซีบังเกิด
     
นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์
นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น
นายเจิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวงศ์เทพ เขมวิรัตน์                นายอำเภอปลวกแดง
นายสาคร อาจรักษา                     นายก อบต
.ปลวกแดง

นายปภินวิช ละอองแก้ว              หน.ยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ..ระยอง
...ชัยวัฒน์ ขวัญมงคล            ประธาน อปพร.เขตคลองสามวา กทม.

นายสุทิน งิ้วงาม                           ประธาน อปพร
.เขตหนองจอก กทม.
นางสาวพีระนุช ตรีรัตนชวลิตร    เลขานุการอปพร
.
เขตบางกะปิ
นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร เลขานุการศตส
.
ภาคประชาชน

เปิดประชุมเวลา ๑๓
.๐๐น.
วาระที่๑  นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวเปิดประชุมสัญจร ครั้งที่๓ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อบต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   ประธานแจ้งให้ทราบถึงการก่อตั้งชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อ ๑๐กรกฎาคม๒๕๕๖ เพื่อ

(๑) ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่าง อปพร. และ คณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.ทุกระดับ
(
๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สาระสนเทศ ระหว่างสมาชิกชมรม และหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(
๓) สร้างความเป็นเอกภาพ ปฏิบัติการภาคสนาม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของอปพร.และเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(
๔)เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์อปพร.กลาง
(
๕)ส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์อันพึงมีให้แก่สมาชิก
(
๖) ไม่แสวงหากำไร จากบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ หากการจัดกิจกรรมใดๆ มีค่าใช้จ่ายที่เหลือเกิดขึ้น ก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมของชมรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุด
(๗)รวมพลังแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมอื่นๆ
วาระที่๒รับรองรายงานครั้งที่แล้ว-รับรอง

วาระที่๓  เรื่องพิจารณา 
            
.  ปรับคณะที่ปรึกษา/กรรมการโดยใช้เวทีการประชุมที่อบต.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นที่ตกผลึกให้ครบถ้วนและมีพลังในทุกๆภาค โดยที่ประชุมชมรม เสนอคณะที่ปรึกษา/กรรมการเพิ่มเติมดังนี้  
ที่ปรึกษา
นายปภินวิช ละอองแก้ว             เป็นที่ปรึกษา
นายถนอมพล  ดอนไพรวัน       เป็นที่ปรึกษา
นายสาคร อาจรักษา                   เป็นที่ปรึกษา
กรรมการเพิ่มเติม
นายสุทิน งิ้มงาม                    กรรมการ
... ชัยวัฒน์ ขวัญมงคล    กรรมการ
นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร       กรรมการ
นางสาวพีระนุช ตรีรัตนชวลิตร           กรรมการ
นายสุรชัย วรชาญชัย                           กรรมการ

รายชื่อคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมฯดังนี้
๑.นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ                                  ประธานที่ปรึกษา 089-8451565
๒.นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา                                ที่ปรึกษา       089-2548729

๓.พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร           ที่ปรึกษา
.นายยุทธนา ยุพฤทธิ์                                               ที่ปรึกษา  081-8762140
.นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย                                        ที่ปรึกษา0814988828