1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ชมรมอปพร.ประชุมที่ปลวกแดง ระยอง

ชมรมอปพร. จัดงาน
วันก่อตั้งอปพร.๓๕ปี


      นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชมรมอปพร.ระดับชาติ)นำคณะกรรมการชมรมประชุมเตรียมการจัดงานวันก่อตั้งอปพร.๓๕ปี โดยประชุมสัญจรที่ภาคตะวันออก อบต.ปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีอดีต สจ.กรี ไพรสี รองประธานกรรมการชมรมอปพร.เป้นผู้ประสานงานประชุม ซึ่งมีนายวงศ์เทพ เขมวิรัตน์ นายอำเภอปลวกแดง นายสาคร อาจรักษา นายกอบต.ปลวกแดง นายประพิณวิช ละอองแก้ว หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ปภ.จังหวัดระยอง นายชลัช จิรมติ ผอ.ส่วนส่งเสริมอาสาสมัคร กรมปภ. นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ เลขานุการชมรมฯ พร้อมอปพร.จังหวัดระยองให้การต้อนรับ ซึ่งนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งชมรมอปพร.โดยใช้ชื่อว่า "ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" เพื่อเป็นศูนย์รวมอปพร.ทั้งประเทศ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันจะก่อเกิดความเสียหายกับประชาชนและประเทศได้ เราจะมีหน่วยปฏิบัติการในทุกภาคสนาม เราจะเรียนรู้และเตรียมการป้องกันภัยพิบัติทุกรูปแบบ เพื่อความไม่ประมาทในสังคมระดับชาติ อีกทั้งจะดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆด้วย พร้อมกันนี้ อปพร.จะระลึกถึงวันก่อตั้งอปพร.เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒ ซึ่งครบในปี๒๕๕๗ เป็นเวลา ๓๕ปี ชมรมจะจัดทำบุญให้กับอปพร.ในทุกๆศาสนา และแสดงแสนยานุภาพในการปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุ ที่จังหวัดราชบุรี ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ นอกจากนี้ทางชมรมอปพร.ยังได้ออกเสื้อชชมรมจำหน่าย เพื่อให้เกิดสัญญลักษณ์วันก่อตั้งอปพร.๓๕ปีด้วย ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยทุกประการ ประชุมสัญจรครั้งนี้ ขอขอบคุณ อดีต สจ.กรี ไพรสี และเลขานุการ คุณพีระเดช พรหมเจริญ และเจ้าหน้าที่อบต.ปลวกแดงทุกท่าน เมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๕๕๖ ณ อบต.ปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน