1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

วาระประชุมชมรมอปพร.ที่อบต.ปลวกแดง

วาระการประชุม

ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ณ  อบต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

……………………….

วาระที่๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

              ๑.๑ แจ้งการจัดงานวัดสถาปนา อปพร.๓๕ปี ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

              ๑.๒ แจ้งการเข้าร่วมชมรมของสมาชิก

วาระที่ ๒ รับรองรายงานครั้งที่แล้ว (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วาระที่ ๓  เรื่องการรายงานสถานการณ์แต่ละจังหวัดและองค์กร

วาระที่ ๔  พิจารณา

                 ๔.๑ การจัดงานวันสถาปนา อปพร.ครบ ๓๕ ปี รูปแบบ/งบประมาณ/การมีส่วนร่วม

                 ๔.๒ เตรียมการสมัครเข้าชมรมฯและเตรียมกำลังเคลื่อนที่เร็วแต่ละจังหวัดพร้อมประวัติสมาชิก

วาระที่๕  เรื่องอื่นๆถ้ามี

วาระที่๖   มติที่ประชุม

วาระที่๗  ประธานกล่าวขอบคุณผู้บริหารสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ ปิดประชุม

(เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐น.และรับประธานอาหารเย็นที่บ้าน สจ. กรี  ไพรสี รองประธานชมรมฯ)

 

             

ที่ชศปภ.๙๐๑/๒๕๕๖                             ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้าน

                                                         การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.)
                                                         ๖๓ หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม

                                                    จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

 

                                                   ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน   นายกรี  ไพรสี

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กำหนดการ ๑ฉบับ

           ด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้สนับสนุน “ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ได้จัดประชุมสัญจรภาคตะวันออก โดยประชุมที่สำนักงาน อบต.ปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐น.เป็นต้นไป ในการนี้ขอเรียนเชิญท่าน พร้อมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และเครือข่ายผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสถาปนาอปพร.๓๕ปี และเรื่องอื่นๆในสถานการณ์เฝ้าระวังภัยพิบัติประเทศไทย

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 

                                                                               ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                             นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ

                                                                            (นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ)

                                                                                 ประธานกรรมการ
                                 ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

สำนักงาน   โทรศัพท์ /LINE 089-2350663 Facebook/ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

E-mail      : bomagrood@yahoo.com

Webside   : www.magrood.com