1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

วิทยากรบ้านบ่อมะกรูด

วิทยากรศรช.บ้านบ่อมะกรูด

 Bomagrood Community Lerning Centre
bomagrood@yahoo.com

http://www.magrood.com

63 หมู่ที่7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โทรศัพท์ 089-2350663

 

นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด 089-2350663

ประสบการณ์

๑.ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี

๒.ประธานชมรมศุนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชมรมอปพร.)

๓.ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี

๔.ประธานกรรมการประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี

๕.ประธานอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี

๖.ประธานกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดราชบุรี

๗.ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลตำบลบ้านฆ้อง

๘.ประธานเครือข่ายความมั่นคงภาคประชาชนแห่งชาติ

๙.ประธานวิสาหกิจชุมชนอำเภอโพธาราม

๑๐.ประธานสำนักข่าวประชาชนกอ.รมน.ภาคตะวันตก

๑๑.ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗

๑๒.ประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗

๑๓.ประธานอาสาสมัครต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด

๑๔.บรรณาธิการสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ

๑๕.ประธานโครงการICTบ้านบ่อมะกรูด

๑๖.กรรมการฝ่ายนโยบายและแผนยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

๑๗.กรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ

๑๘.กรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคกลางตอนบนและตะวันตก

๑๙.เลขานุการศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ

๒๐.ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์อปพร.เขต๒สุพรรณบุรี

๒๑.กรรมการประชาสัมพันธ์กฐินเอื้ออาทร

๒๒.ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด

๒๓.ที่ปรึกษาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด

๒๔.ที่ปรึกษาธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

๒๕.ประธานกรรมการSMLบ้านบ่อมะกรูด

๒๖.ประธานกรรมการสนามกีฬาต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด

๒๗.ประธานกรรมการธนาคารความดีบ้านบ่อมะกรูด

๒๘.ประธานกรรมการกลุ่มออมทรัพย์และสวัสดิการบ้านบ่อมะกรูด

๒๙.กรรมการDSIภาคประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๓๐.ประธานคณะทำงานช่วยเหลือภัยพิบัติบ้านบ่อมะกรูด

 

 

นายสุวรรณ ศรีนาค
ผู้ใหญ่บ้านและอสม.ดีเด่นระดับภาคกลาง ปี๒๕๕๖

 

 

นายวินัย คงนะภา
ประธานธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

 นายทองสุข ลาลาด
ประธานหมู่บ้านบ่อมะกรูด

 ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา
หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง
วิทยากรปัญหายาเสพติดและสังคม

 

 

ด.ต.ชัยกร จิตรคำ

ตำรวจศพส.จ.ราชบุรี

 นายวชิระ สายจันทร์

ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนนางสาวเรไร ชุนเกษา

วิทยากรสายใยรักแห่งครอบครัว กลุ่มแม่บ้านและอาชีพ

 

 

นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
อสม.ดีเด่นระดับภาคกลาง ปี๒๕๕๖
เลขานุการ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด 086-7505657