1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อปพร.จังหวัดราชบุรี

สำนักงานประสานงานและปฏิบัติการอปพร.จังหวัดราชบุรี

63  หมู่ที่  7  ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   70120
โทรศัพท์  089-2350663 Web: www.magrood.com
E-mail: bomagrood@yahoo.com

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
๔๒๙ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ศูนย์อนามัยที่ ๔
   อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทรศัพท์ 03
2-332571-5
แฟกซ์ :  032-332573    032-332574นาย นิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ
ผู้อำนวยการศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี
นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์
ปภ.จังหวัดราชบุรี
โทร.089-9696766

 

นายเดชา   เรืองอ่อน
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
โทร. 081-9218673นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์
หน.ฝ่ายป้องกันฯสนง.ปภ.จังหวัดราชบุรี
โทร. 081-5275759

 

นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี
โทร. 089-2350663


รายชื่อคณะที่ปรึกษาและกรรมการอปพร

…………………………………

ที่ปรึกษา
นายวันชัย  ธีระสัตยกุล

นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ

นายเรืองชัย  เนตรปฐมพร

นายจักรกฤษณ์  ลลิตเกียรติกุล

นายพินิจ ร่มโพรีย์

นายอนุสิทธิ์ วรรณประวรรต

นางชนันชิดา เกษตรสิน

กรรมการ

๑.นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ                                        ประธานกรรมการ

๒.นายอุทัย  แสงนุ่ม                                               รองประธาน

๓.นายยิ่งเจริญ  อำนวยศิลป์                                    รองประธาน

๔.นายวิไล วงศ์ประเสริฐ                                        รองประธาน

๕.นางสิรภัทร  ว่องกุศลกิจ                                     เลขานุการ
๖.นายสมศักดิ์  เจริญลาภทวี                                   เหรัญญิก

๗.นายสังเวียน  วิจิตรานนท์                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

๘.นางกัลยา หลวงวิเศษ                                            ผู้ช่วยเหรัญญิก

๙.นางณัฐนา กลิ่นสุข                                                กรรมการ

๑๐.นายอำนาจ แสวงทอง                                         กรรมการ

๑๑.นายเหง็น บรรจง                                                กรรมการ

๑๒.นายสุชาติ ครูเจริญ                                             กรรมการ

๑๓.นายสมชาย ใจฝึก                                               กรรมการ

๑๔.นายสมาน เอี่ยมมงคล                                        กรรมการ
๑๕.นายวัชรวิชญ์  รอดจินดา                                    กรรมการ
๑๖.นายปรีชา ฉัตรจินดา                                          กรรมการ

๑๗.นายณัฐยุทธ์ ร่มโพรีย์                                         กรรมการ

๑๘.นายพงษ์ศักดิ์ หุตะจิตต์                                      กรรมการ

๑๙.นายนพรัตน์ จั่นสำอางค์                                     กรรมการ

๒๐.นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี                               กรรมการ

๒๑.นายศรคีรี บัวแจ้ง                                            กรรมการ