1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

เคลื่อนงานชมรมอปพร.ที่หนองคาย

ชมรมอปพร.เปิดแผนศูนย์เรียนรู้
กรมป้องกันและบรรเทาธารณภัย


 
  นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  Club Coordination Centre and Learning Center on the Prevention and Mitigation (ชมรมอปพร.)พร้อมกับเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชมรมทั้งประเทศ จัดประชุมสัมมนาวิชาการพัฒนาอปพร.เพื่อเสริมสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่ พร้อมขับเคลื่อนชมรมอปพร.ให้เข้าสู่เป้าหมายเพื่อเป็นการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ โดยที่มีกรมปภ. ศูนย์ปภ.เขต สำนักงานปภ. ท้องถิ่น อปพร. และเครือข่ายให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการนี้ได้พิจารณาเรื่องระเบียบข้อบังคับของกรมปภ.เสร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดคำที่ให้ศึกษาดูงาน จัดห้องประชุม อาหาร-เครื่องดื่ม และสนับสนุนงบให้ชมรมอีก ๓,๐๐๐บาท เมื่อ ๑๐-๑๑กันยายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลหาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน