1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ยุทธศาสตร์แนวทางพัฒนาศักยภาพอปพร.

     
แนวทางการพัฒนาศักยภาพอปพร.

โดย “ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” Club Coordination Centre and Learning Center on the Prevention and Mitigation

ที่ตั้ง บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

-กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสำคัญที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มจำนวน อปพร. ทั้งประเทศ จำนวน ๑ ล้านคน ปัจจุบัน มี อปพร. ทั้งประเทศแล้ว จำนวน ,๒๐๔,๕๒๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕)

ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นองค์กรหนึ่งที่สนับสนุนภารกิจงานของ กรม ปภ.

วัตถุประสงค์เพื่อ

(๑) ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่าง อปพร. และคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ทุกระดับ

(๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สาระสนเทศ ระหว่างสมาชิกชมรม และหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

(๓) สร้างความเป็นเอกภาพ ปฏิบัติการภาคสนาม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของอปพร.และเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

(๔) เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ อปพร. กลาง
(๕) ส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์อันพึงมีให้แก่สมาชิก

(๖) ไม่แสวงหากำไร จากบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ หากการจัดกิจกรรมใดๆ มีค่าใช้จ่ายที่เหลือเกิดขึ้น ก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมของชมรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุด

(๗) รวมพลังแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมอื่นๆ

เป้าหมาย  ดำเนินการฝึกอบรม อปพร. ให้สามารถสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ กรม ปภ. จำนวน  102,000   คน จากทั่วประเทศ

โดย กลุ่มเป้าหมาย มาจาก

                   1) สมาชิก อปพร. จังหวัดละ 1,000 คน รวม 77 จังหวัด เป็นจำนวน 77,000 คน

                    2) สมาชิก อปพร.จากกรุงเทพมหานคร เขต ละ 500 คน จำนวน 50 เขต 25,000คน

การได้มาของกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินการ

 1.ให้กลไกคณะกรรมการ ชมรมฯ ระดับภูมิภาค ได้แก่ อปพร.ภาคเหนือ อปพร.ภาคกลาง อปพร.ภาคใต้ อปพร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อปพร.กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประสานงาน คณะกรรมการ ชมรมฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อเปิดรับสมัครสมาชิกให้ได้ตามจำนวน และจัดทำทำเนียบบันทึกประวัติไว้

 2.ให้คณะกรรมการ ชมรมฯระดับจังหวัด และคณะกรรมการ ชมรมฯ ระดับอำเภอ ทำกระบวนการคัดเลือกสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง สมาชิก อปพร.ที่มีความพร้อม มีคุณภาพ

3.จัดฝึกอบรม ให้กับสมาชิก และมอบหมายภารกิจ

4.การติดตามผลสมาชิก อปพร.โดยกลไก คณะกรรมการชมรมฯระดับอำเภอ

5.ส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจเข้าสมัครใจเป็นสมาชิก อปพร. เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับหมู่บ้านแบบพึ่งตนเองและพัฒนาเป็นเครือข่ายหมู่บ้าน อปพร.พึ่งตนเอง

การฝึกอบรมประกอบด้วย(หมายเหตุ หลักสูตรอยู่ระหว่างการยกร่างของคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนงาน ของชมรมฯ)

-หลักสูตร รักชาติ รักประชาธิปไตย

-หลักสูตร ระเบียบวินัย อปพร.

-ค่านิยม อปพร.

-การฝึกอบรมการกู้ชีพกู้ภัย 

-ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. หลักสูตร การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชน ภาวะอุทกภัย วาตะภัย ไฟไหม้ ดินโคลนถล่ม ภัยทางถนนฯ

ทั้งนี้การดำเนินงานจะประสานงาน-วางแผน -และขอรับการสนับสนุน ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง77จังหวัด และ 18 ศูนย์เขต ทั่วประเทศ