1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คณะกรรมการ/ระเบียบข้อบังคับชมรม


ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  Club Coordination Centre and Learning Center on the Preventionand Mitigation
 

สำนักงาน
เลขที่ ๖๓ หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐
Fax 032-910-442

 

ที่ปรึกษา๑.นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ          ประธานที่ปรึกษา 089-8451565๒.นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา   ที่ปรึกษา       089-2548729๓.พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร  ที่ปรึกษา๔.นายยุทธนา ยุพฤทธิ์              ที่ปรึกษา  081-8762140๕.นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย         ที่ปรึกษา๖.นายชลัช จิรมติ                    ที่ปรึกษา 081-1743927๗.นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์        ที่ปรึกษา 084-4146789๘.นางสิริพิน ทิพย์รภัสตุล          ที่ปรึกษา 089-0484491๙.นางชนันชิดา  เกษตรสิน         ที่ปรึกษา 081-9861390๑๐.นางขนิษฐา  นามโคตร         ที่ปรึกษาโทรศัพท์สำนักงาน  :089-235-0663

E-mail       :bomagrood@yahoo.com 
Website   :
http://www.magrood.com
Facebook : http://www.facebook.com  (ศรช.บ้านบ่อมะกรูด)

คณะกรรมการบริหารชมรม
๑.นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ   ประธานกรรมการ ราชบุรี  089-2350663
๒.นายมนตรี  บู่คำ  รองประธาน (ฝ่ายอำนวยการและกำลังพล) อุบลราชธานี  081-7606616๓.นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี  รองประธาน
(ฝ่ายนโยบายและแผน) นครสวรรค์  089-9619599

 

๔.นายวิรัช ศรีบานเย็น       รองประธาน (ฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้) สุพรรณบุรี 089-0181059 


 

๕.นายสมใจ พูลขวัญ   รองประธาน  (ฝ่ายพัฒนาระเบียบวินัย) นครราชสีมา  081-9671455  

๖.นายกรี  ไพรสี   รองประธาน (ฝ่ายการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย) ระยอง  081-4442638

 

๗.นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ รองประธาน
(ฝ่ายอำนวยการกทม.)กทม. 081-8439683

 


๘.นายมณเฑียร แก้วพลอย  รองประธาน
(ฝ่ายฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ) นครปฐม 081-0818849
๙.นายเจริญ จินดาพล   รองประธาน (ฝ่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) ยะลา 086-9644807  

 ๑๐.นายเติม ขุนอินทร์   รองประธาน  
(ฝ่ายธุรการ) สงขลา  089-9783743 
๑๑.นายสุชาติ เลิศนิมิตกุล   รองประธาน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร) กทม.  081-2555011

 ๑๒.นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น   กรรมการ
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร) กทม.  081-4290872


 
 
๑๓. นายเจิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล   กรรมการ
(ฝ่ายสังคมบรรเทิง)เพชรบุรี 081-8807032๑๔. นายกิตตินันท์ วงศ์ทองเจริญ    กรรมการ(ฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้) ขอนแก่น 086-2244919๑๕.นายเฉลิมชน คงสมใจ    กรรมการ 
(ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ)  กทม. 081-5575420 
๑๖.นายเล็ก แซ่เฮง    กรรมการ  (ฝ่ายกู้ภัยทางน้ำ
/เคลื่อนที่เร็ว) ประจวบคีรีขันธ์  081-8568716 

๑๗.นายวิไล   วงศ์ประเสริฐ    กรรมการ(ฝ่ายกู้ภัยทางบก/หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ราชบุรี  087-1566600

๑๘.นายสรกฤช  เนตรพรหม   กรรมการ (ฝ่ายสังคมบันเทิง) กาญจนบุรี  081-8562409 


 

๑๙.นายประมวล  โพธิ์หล้า  กรรมการ
(ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัว) ศูนย์ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี 081-7572263

 


๒๐.นายสุพรรณ  สุทธินนท์  กรรมการ (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) ตรัง   081-6930321  

๒๑.นายกรวิชญ์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ
(ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์) ศรีสะเกษ
081-9999810  
๒๒.นายทองสุข แก่นหอม  กรรมการ(ฝ่ายกิจกรรม) กำแพงเพชร 086-2146518


 ๒๓.นายวชิระ สายจันทร์    กรรมการ (ฝ่ายการข่าวและความมั่นคง) ราชบุรี  089-5189951 


๒๔.นายประสิทธิ์ ซีบังเกิด   กรรมการ (ฝ่ายวิทยุสื่อสาร) กทม.  081-8125548 
๒๕.นายอนุสิทธิ์ วรรณประวรรต  กรรมการ  (ฝ่ายกฎหมาย/ทนายประจำชมรม) ราชบุรี 081-8427404

 ๒๖.นายสุชาย ผดุงกรรจ์   กรรมการ  (ฝ่ายสภาพัฒนาการเมือง สพม.) สระบุรี  084-3399099  
๒๗.นายอุทัย  แสงนุ่ม      กรรมการเหรัญญิก
(ฝ่ายการเงินและการบัญชี) ราชบุรี  089-8988848   

๒๘.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ   กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก(สำนักงาน/การดูแลสุขภาพ) ราชบุรี  086-7505657

๒๙.นางสิรภัทร  ว่องกุศลกิจ   กรรมการเลขานุการราชบุรี  081-0099899๓๐.นางกัลยา หลวงวิเศษ    กรรมการผู้ช่วยเลขานุการราชบุรี 087-1569138๓๑.นายสังเวียน วิจิตรานนท์   กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ(ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ) ราชบุรี   
087-1537363 

๓๒.นายอำนาจ แสวงทอง   กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ(ฝ่ายรถนำขบวน๑) ราชบุรี 087-1525338 

๓๓.นายชัยพร บำรุงพงษ์    กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ(ฝ่ายรถนำขบวน๒) ราชบุรี 081-8686116

 ๓๔.นายดำรงศักดิ์ ทารการ  กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
(ฝ่ายสนับสนุนถุงยังชีพ ยารักษาโรค
การสื่อสารเคลื่อนที่) ราชบุรี 081-1947439

 

 

 

 

ประกาศ
"ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"  Club Coordination Centre and Learning Center on the Prevention and Mitigation 
                                       

หมวดที่ ๑
ทั่วไป
ข้อ ๑ ชมรมนี้มีชื่อว่า “ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ”อักษรย่อ “ชศปภ.”    ชื่อภาษาอังกฤษ  Club Coordination Centre and Learning Center on the Prevention and Mitigation.   ชื่อย่อ  CLPM.
ข้อ ๒ เครื่องหมายของชมรม“ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”ข้อ ๓ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๖๓ หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของชมรม
(๑) ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่าง อปพร. และคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ทุกระดับ
(๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สาระสนเทศ ระหว่างสมาชิกชมรม และหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๓) สร้างความเป็นเอกภาพ ปฏิบัติการภาคสนาม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของอปพร.และเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๔) เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ อปพร. กลาง
(๕) ส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์อันพึงมีให้แก่สมาชิก
(๖) ไม่แสวงหากำไร จากบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ หากการจัดกิจกรรมใดๆ มีค่าใช้จ่ายที่เหลือเกิดขึ้น ก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมของชมรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุด

(๗) รวมพลังแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมอื่นๆ


หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๕ สมาชิกชมรมมี ๓ ประเภท คือ

(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ร่วมก่อตั้งชมรม และ อปพร. ที่สนใจ และได้สมัครเป็นสมาชิกชมรม

(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการะแก่ชมรม ซึ่งคณะกรรมการชมรมได้ลงมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

(๓) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกชมรม หรือ สมาคม หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ในวงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมมีมติให้เชิญเป็นสมาชิกสมทบ

ข้อ ๖ การเข้าเป็นสมาชิก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ ให้ยื่นสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่ชมรมกำหนดต่อเลขานุการชมรมฯ

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารชมรมมีมติรับสมัคร ตามข้อ 7 เข้าเป็นสมาชิกแล้วให้เลขานุการชมรมแจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้แจ้งนายทะเบียนและเหรัญญิกชมรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน

ข้อ ๘ ให้นายทะเบียนชมรมออกเลขที่สมาชิกและบัตรสมาชิก และลงชื่อผู้ที่ได้รับเข้าเป็นสมาชิกของชมรมทุกประเภทไว้ในทะเบียนสมาชิก และประกาศชื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อ ๙ สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) กระทำการใดๆ ให้ชมรมเสียหายอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการบริหารชมรมมีมติ ๒ ใน ๓ ให้ปลดออก

ข้อ ๑๐ สิทธิของสมาชิก

(๑) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของชมรมต่อคณะกรรมการบริหารชมรม

(๒) มีสิทธิในการเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ตามมติที่ประชุมกำหนด

(๓) มีสิทธิได้รับสวัสดิการของชมรมตามมติคณะกรรมการบริหารชมรมกำหนด

(๔) มีสิทธิขอระงับหรือยกเลิกมติ หรือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร โดยจะต้องมีสมาชิกลงชื่อในคำขอระงับไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก

ข้อ ๑๑ หน้าที่ของสมาชิก

(๑) มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ กฎ ข้อบังคับของชมรม มติที่ประชุมใหญ่ และคำสั่งตามมติของคณะกรรมการบริหาร โดยเคร่งครัด

(๒) มีหน้าที่ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมของชมรม

(๓) มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดให้มีขึ้น หรือกิจกรรมที่ชมรมเข้าร่วม

(๔) มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียง ของ อปพร. ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

(๕) มีหน้าที่รักษาเกียรติ และภาพลักษณ์ของ อปพร. โดยเคร่งคัด


หมวดที่ ๓
คณะกรรมการบริหารชมรม
ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ได้มาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ประกอบด้วย

(๑)  ประธานชมรม

(๒) รองประธาน จำนวนไม่เกิน      ๑๒ คน

(๓) เลขานุการ

(๔) เหรัญญิก

(๕) นายทะเบียน

(๖) ฝ่ายกิจกรรม

(๗) ฝ่ายสวัสดิการ

(๘) ฝ่ายประชาสัมพันธ์

(๙) ฝ่ายสังคมบันเทิง

(๑๐) ฝ่ายติดตามและประเมินผล

(๑๑) กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๓ กรรมการบริหารชมรม พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ครบกำหนดออกตามวาระ

(๒) ตาย

(๓) ลาออก โดยแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม

(๔) ขาดจากสมาชิกภาพชมรม

(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการติดต่อกัน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ข้อ ๑๔ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม

(๑) ออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม

(๒) แต่งตั้งอนุกรรมการ ซึ่งสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการบริหารชมรมที่แต่งตั้ง

(๓) เรียกประชุมใหญ่ประจำปี หรือประชุมวิสามัญ

(๔) บริหารกิจการของชมรม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

(๕) รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของชมรม

(๖) จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของชมรม

(๗) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

ข้อ ๑๕ ให้มี กรรมการที่ปรึกษาชมรม ประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์ อปพร. กลาง และผู้ที่คณะกรรมการบริหารชมรมมีมติเห็นชอบ จำนวนตามความเหมาะสม มีหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมและการบริหารชมรมแก่คณะกรรมการบริหารชมรม

ข้อ ๑๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ต้องมีคณะกรรมการบริหารชมรมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการบริหารชมรมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ ๒ ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในวาระต่อไปอีก

ข้อ ๑๘ ตำแหน่งกรรมการชมรม ถ้าต้องว่างลงก่อนกำหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น

ข้อ ๑๙ ให้ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชมรม

ข้อ ๒๐ ให้มีการเลือกตั้งประธานชมรม โดยที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๒๑ การสรรหาและการเลือกตั้งประธานชมรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่

ข้อ ๒๒ การประชุมใหญ่ของชมรมมี ๒ ประเภท
(๑) ประชุมใหญ่สามัญ
(๒) ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารชมรมต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๒๔ การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีขึ้นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมเห็นสมควร

ข้อ ๒๕ การแจ้งกำหนดนัดประชุม ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุมแก่สมาชิกได้ทราบ โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน

ข้อ ๒๖ การลงมติในการประชุม ให้สมาชิกแต่ละท่านมีหนึ่งคะแนนเสียง ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

หมวดที่ ๕
การเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
ข้อ ๒๗ สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า  ๕๐ คน เข้าชื่อร่วมกันและยื่นต่อคณะกรรมการบริหารชมรม
ข้อ ๒๘ คณะกรรมการบริหารชมรม ต้องนำข้อเสนอของสมาชิกในการข้อเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมใหญ่