1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

งานวิจัยหมู่บ้านต่อ

การละเล่นพื้นบ้าน
การละเล่นของชาวไทยลาวเวียง ส่วนมากจะมีการละเล่นต่าง ๆ ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่นวันสงกรานต์ หรือในงานรื่นเริงในงานบวช งานมงคลสมรส การละเล่นโดยทั่วไปจะมีฟ้อนลาวรำแคน หมอลำปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น รำซิ่ง รำเพลินโดยใช้ ดนตรีประกอบการละเล่นหรือใช้อย่างอื่น เช่น กลองยาวและสั้น แคน ชะไน การเล่นอื่น ๆ ก็มีเช่นลูกช่วง, ตี่จับ,หมากเก็บ, ตีลูกหึ่ง, ผีสุ่ม ส่วนเด็ก ๆ จะมีการเล่น รีรีข้าวสาร, ม้าก้านกล้วย, อีโป๊ะ ขาหยั่ง ดังนี้เป็นต้น

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ในชั้นต้น ๆ คงจะมีการแต่งกายแบบลาวเวียงจันทร์ เสื้อผ้าเย็บด้วยผ้าไหมเพราะอาชีพดั่งเดิมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า นำมาตัดเย็บเสื้อผ้านุ่งห่มกันเอง หญิงนุ่งผ้าซิ่นมีผ้าสไบเฉียงเกล้าผมมวย ต่อมาลูกหลาน ชาวไทยลาวเวียง ได้มีการพัฒนาการแต่งกายตามสมัยปัจจุบันทั่ว ๆ ไป จึงหาดูการแต่งกายแบบชาวไทยลาวเวียงได้ยาก นอกจากในฤดูเทศกาลในการทำบุญ วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันสงกรานต์ วันสารทลาว การสู่ขวัญแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเป็นบางครั้ง จึงอาจได้ดูการแต่งกายแบบชาวไทยลาวเวียงดั้งเดิม

เครื่องมือเครื่องใช้
ชาวไทยลาวเวียงมีอาชีพดั้งเดิม คือ การทำนา ทอผ้า ใช้เกวียนเป็นพาหนะ ในเวลาว่างจะออกหาปลา จับปลาตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ตามหนอง คลอง บึง เพื่อนำปลามาปลาร้า และน้ำปลา ไว้รับประทานในฤดูอื่น ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการจับปลา คือ สุ่ม สวิง และยอเป็นต้น ส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านตะมีกระบุง, ตระกร้า, กระจาด กระด้ง, มีด, ขวาน, เตียง ฯลฯ


อาหาร
ชาวไทยลาวเวียงในปัจจุบันนี้ มีความเป็นอยู่ในด้านอาหารการกินเหมือนกับหมู่บ้านทั่วไป อาหารของชาวไทยลาวเวียงที่ถือว่าเป็นอาหารหลักสำคัญ คือ ปลาร้า ที่นอกเหนือไปจากอาหารของชาวไทยในปัจจุบัน ชาวไทยลาวเวียงในตำบลบ้านบ่อมะกรูด ยังมีขนมจีนที่นับว่าเป็นอาหารที่ทุกครอบครัวขอบรับประทาน แม้แต่การทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสต่าง ๆ จะขาดอาหารนี้เสียมิได้

5. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก
เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชน
- ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน ร่วมกันดำเนินงาน ร่วมกันประเมินผล
- ความสามัคคีของคนในชุมชน
- ความรับผิดชอบของคนในชุมชน
1. เกิดจากหน่วยงานที่เข้าร่วม (กศน. ตำรวจ ฝ่ายปกครอง พัฒนาชุมชน ปปส. สสช.ก.
ปชส.จ.ราชบุรี สาธารณสุข รพ.โพธาราม วัดอินทาราม วัดวังผาแดง รพ.ราชบุรี)
- ประสานงานดี
- ตั้งใจจริง
- สั่งการชัดเจน
2. เกิดจากหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน
- ให้ความร่วมมือ
- สนับสนุนด้วยความเต็มใจ
3. เกิดจากการประชาสัมพันธ์
- จากสื่อวิทยุ
- จากโทรทัศน์
- จากหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
- หนังสือพิมพ์
4.ขวัญและกำลังใจของผู้ปฎิบัติ
- ผลงาน
- ผู้ร่วมงาน
- ผู้สนับสนุน

เครือข่ายภาคประชาชนคนตะวันตกในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
นับจากการก่อรูปอย่างเป็นทางการ ของเครือข่ายภาคประชาชนภาคกลาง(บ้านบ่อมะกรูด ภายใต้ชื่อ เครือข่ายบ่อมะกรูดร่วมมิตร) ในการต่อสู้กับยาเสพติดเมื่อปี 2539 เป็นต้นมา ได้มีการขับเคลื่อนภารกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับชุมชนและระดับเครือข่าย เช่น
- เวทีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ภาคประชาชน
- การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน/จากคนที่มีประสบการณ์ทำงานจริงในระดับพื้นที่
- การจัดโครงสร้างและกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด
- การเชื่อมประสานกับภาคีพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ผลจากการขับเคลื่อนภารกิจการต่อสู้กับปัญหามานับสิบปี เราได้เกิดองค์ความรู้ประสบการณ์ทำงานและภาคีแนวร่วมภาคประชาชน สามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด เมื่อนับเรื่องจากการบ่มเพาะองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในภารกิจของพลังชุมชน

ุ เชื่อมั่นในประสบการณ์และองค์ความรู้จากการทำงานและเชื่อมั่นในพลังของประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จริงศรัทธาในจิตวิญญาณและพลังใจอันมุ่งมั่นในการอุทิศกาย อุทิศใจ อุทิศตน เข้มมารับผิดชอบในภารกิจศรัทธาในการเป็นเจ้าของพื้นที่ ความเป็นผู้รู้จริงในสภาพปัญหา จนก่อสำนึกอันแรงกล้าในการเป็นเจ้าของปัญหานำมาสู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด

จากจุดยืน / เจตนารมณ์ภาคประชาชน / เครือข่ายบ่อมะกรูดร่วมมิตร ที่พี่น้องผู้แทนเครือข่ายชุมชนได้ร่วมกันประกาศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ณ เครือข่ายภาคประชาชนคนตะวันตกได้ระดมพลังปัญญาจากพี่น้องเครือข่ายชุมชน จนได้เป็นข้อสรุปทางยุทธศาสตร์ คือ"ขับเคลื่อนภารกิจภาคประชาชน ให้สามารถเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันตก 8 จังหวัด ได้อย่างเด็ดขาดและยั่งยืนในปี 2549"
โดยมียุทธศาสตร์ในแต่ละด้านดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างและกลไกการทำงาน มีโครงสร้างและกลไกภาคประชาชนแท้จริงในระดับจังหวัด มีตัวแทนจากแต่ละเครือข่าย ๆ ละ 2 คน และระดับภาคเป็นตัวแทนระดับภาคเป็นตัวแทนจากจังหวัด ๆ ละ 4 คน มีศูนย์ประสานงานอยู่ที่ บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้องอ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ุ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และมีองค์ความรู้ในการเอาชนะยาเสพติดในภาคประชาชน
- จัดตั้งกองทุนภารกิจการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดและประสานการสนับสนุนงบ
ประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ
ุ ยุทธศาสตร์ด้านพื้นที่การทำงานขยายพื้นที่ 623 หมู่บ้าน เป็น 10,400 หมู่บ้าน ในปี 2547 และ เป็น 50,000 หมู่บ้าน ในปี 2549ยุทธศาสตร์ด้านภาคีและองค์กรพันธมิตร ประสานงานความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาชนและเอกชน ที่เชื่อมั่นและศรัทธาในพลังประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.ช.) ยุทธศาสตร์ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร มีกลไกเครื่องมือและช่องทางในการสื่อสารของประชาชนโดยตรง โครงการ ICT ในชุมชน ยุทธศาสตร์เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน (เยาวชนบ้านบ่อมะกรูด-บ้านเก่า)2548

สรุปผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- สามารถป้องกันและปราบปรามผู้ค้า ซึ่งมีจำนวน 41 ครัวเรือนหมดสิ้น
- ผู้ป่วย จำนวน 85 รายได้รับการบำบัดจนหมดชุมชน
- หยุดการติดเพิ่มอย่างเด็ดขาด สามารถตรวจสอบจากหมู่บ้านบ่อมะกรูด
- เกิดกลุ่มอาชีพทดแทนการค้ายาเสพติดทั้งชุมชน
- เกิดกลุ่มพัฒนาทั้งผู้นำ ชาวบ้าน เยาวชนคนรุ่นใหม่
- เกิดกลุ่มเครือข่ายต่อต้าน-ป้องกัน-เฝ้าระวังทั้งประเทศ
- เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดยั่งยืน

 

คณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมงานด้านต่างๆดังนี้

1. นายประเวช กอตระกูล             ด้านสิ่งแวดล้อม และปกครอง
2. นายทองสุข ลาลาด                  ด้านสังคม
3. นายสุทิน ดีวิหก                         ด้านเศรษฐกิจ
4. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ                ด้านเศรษฐกิจและการเงิน
5. นายวินัย คงนะภา                      ด้านการศึกษา
6. นางสาวเรไร ชุนเกษา               ด้านสุขภาพอนามัย
7. นางสาวขวัญเมือง แก้วขวัญ     ด้านสุขภาพอนามัย
8. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ              ด้านความมั่นคง
9. นางน้ำอ้อย เพียรวัฒนผล         ด้านความมั่นคง

คณะกรรมการหอกระจายข่าว

คณะกรรมการชุดใหม่ เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านบ่อมะกรูด
หมู่ที่ 7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ดังมีรายชื่อดังนี้
1. นายทองสุข ลาลาด       ประธาน          (ผู้อ่านข่าว)
2. นายชัยสิทธิ์ ลาลาด       กรรมการ       (ผู้อ่านข่าว)
3. นางสาวเรไร ชุนเกษา    กรรมการ
4. นายสุทิน ดีวิหก              กรรมการ
5. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ   กรรมการเลขานุการ
6. นายประเวช กอตระกูล  ประธานที่ปรึกษา
7. นายวิลาส สรูแป้น          ที่ปรึกษา
8. นางน้ำอ้อย เพียรวัฒนผล ที่ปรึกษา
9. นายผึ้ง ดีวิหก                     ที่ปรึกษา
10.นายสำราญ นาคนงค์        ที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

คณะกรรมการชุดใหม่ เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านบ่อมะกรูด
หมู่ที่ 7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นายทองสุข ลาลาด                      ประธานกรรมการ
2. นายวินัย คงนะภา                          รองประธาน
3. นายสุทิน ดีวิหก                             รองประธาน
4. นายประเวช กอตระกูล                 รองประธาน
5. นางอัญชลี ตรงเที่ยง                     รองประธาน
6. นายสวง หากระวี                           กรรมการ
7. นายสุวรรณ ศรีนาค                       กรรมการ
8. นางกลม มหาสังข์                          กรรมการ
9. นางอุบล คานพรหม                       กรรมการ
10. นางรัตนา แย้มขยาย                   กรรมการ
11. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ                กรรมการ
13.นางสวรินทร์ กูดเพตรา                 กรรมการ
14. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ                   กรรมการเหรัญญิก
15. นางธนวรรณ วงศ์จันทร์               กรรมการเลขานุการ

คณะกรรมการผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

คณะกรรมการชุดใหม่ เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านบ่อมะกรูด
หมู่ที่ 7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ดังมีรายชื่อดังนี้
1. นายทองสุข ลาลาด                            ประธานกรรมการ
2. นางจี้ โสภา                                          รองประธาน
3. นางเฉลา บุญพิทักษ์นุกูล                   รองประธาน
4. นางอ่ำ อุ่มเอิบ                                     เลขานุการ-เหรัญญิก
5. นายอ๋อ การะเกตุ                                กรรมการ
6. นางกรม มหาสังข์                                กรรมการ
7. นายเลิศ จันทร์ทอง                             กรรมการ
8. นางเจียน คมมูล                                   กรรมการ
9. นายยุทธิ์ โชติพรวน                             กรรมการ
10. นายพวง กูดเพตรา                             กรรมการ
11. นายจุ๊ สืบทู                                          กรรมการ
12. นายนำ อนุเครือ                                  กรรมการ
13. นางแถม ชานาง                                  กรรมการ

คณะกรรมการ อสม.หมู่ที่ 7

1. นางน้ำอ้อย เพียรวัฒนผล                   ประธาน
2. นางสาวเรไร ชุนเกษา                         รองประธาน
3. นางสาวขวัญเมือง แก้วขวัญ              เลขานุการ
4. นางอ่ำ อุ่มเอิบ                                     กรรมการ
5. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ                          กรรมการ
6. นางรุ่ง ลาลาด                                      กรรมการ
7. นางรัตนา แย้มขยาย                          กรรมการ
8.นางสาววันเพ็ญ โสภา                          กรรมการ