1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คณะกรรมการอปพร.จ.ราชบุรี

วิทยุศูนย์มังกร สำนักงานปภ.จังหวัดราชบุรี

รายชื่อปรึกษาคณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร.ระดับจังหวัดราชบุรี

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่/สังกัด/รหัสวิทยุ

เบอร์โทรศัพท์

นายวันชัย  ธีระสัตยกุล

นายกอบจ.ราชบุรี                                

081-9448979

นายเรืองชัย  เนตรปฐมพร

รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี          

089-9211230

กำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์

นายกอบต.ห้วยไผ่                               

081-8579237

นางอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล

นายกเทศมนตรีเทศบาลเจ็ดเสมียน      

081-8573321

นายสาสนี สีลาเขต

ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี

081-8589569

นายธีระ   อารักษ์วิชานันท์

ที่ปรึกษาเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง          

081-8801891

นายจักรกฤษณ์  ลลิตเกียรติกุล

คณะทำงานตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช

081-8586683

นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี   

0818580718

นายพินิจ ร่มโพรีย์

นายก อบต.บ้านบึง                              

081-8578587

๑๐

นายอนุสิทธิ์ วรรณประวรรต

ฝ่ายกฎหมาย                                         

081-8427404

๑๑

นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์

ปลัดเทศบาลดอนขมิ้น                        

086-0847888

๑๒

นายเสฐียรพงศ์ ศุภชัยศิริเรือง

ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์                                

086-1686789

๑๓

นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ

นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่          

081-0099899รายชื่อคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/รหัสวิทยุ

เบอร์โทรศัพท์

นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ

ประธานคณะกรรมการ                      มังกร 1

089-2350663

นายอุทัย  แสงนุ่ม

รองประธานคณะกรรมการ                  มังกร2

089-8988848 

นายยิ่งเจริญ  อำนวยศิลป์

รองประธานคณะกรรมการ                  มังกร3

087-1613003 

นายสมศักดิ์ เจริญลาภทวี

รองประธานคณะกรรมการ                  มังกร4

089-4118792 

นางสิรภัทร    ว่องกุศลกิจ

รองประธานคณะกรรมการ                  มังกร5

081-0099899 

นายวิไล  วงศ์ประเสริฐ

รองประธานคณะกรรมการ                  มังกร6

089-4120088

นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์ พันธุ์

เลขานุการคณะกรรมการ                    มังกร7

081-9861035

นายยุทธพล  วรรณะเรืองศรี

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ             มังกร8

081-1789006

นายชัยพร  บำรุงพงษ์

เหรัญญิก                                               มังกร99

081-8686116

๑๐

นายวัชรวิชญ์  รอดจินดา

ผู้ช่วยเหรัญญิก                                      มังกร10

087-9359502

๑๑

นายดำรงศักดิ์  ทารการ

กรรมการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว                 มังกร11

081-1947439

๑๒

นายโกมิน  อุดมสินต์

กรรมการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว                 มังกร12

086-1621215

๑๓

นายชำนาญ  จันทร์นาคา

กรรมการวิทยุสื่อสาร                           มังกร13

087-1607019

๑๔

นางสิริรัฐ  มงคลสังข์

กรรมการวิทยุสื่อสาร                           มังกร14

081-5264519

๑๕

นายสมจิตต์   อินทรภิรมย์

กรรมการฝ่ายกิจกรรม                          มังกร15

087-3681595

๑๖

นายวสุตว์  ป้านทอง

กรรมการฝ่ายกิจกรรม                          มังกร16

089-9144160

๑๗

นายนริศ  ทองบ้านบ่อ

กรรมการฝ่ายกิจกรรม                          มังกร17

084-6388878

๑๘

นางกรรณิกา ณ บางช้าง

กรรมการประชาสัมพันธ์                     มังกร18

087-1691135

๑๙

นางเบ็ญจา   จันดา

กรรมการประชาสัมพันธ์                     มังกร19

085-2950179

 

 

 

 

 

๒๐

นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์

กรรมการประชาสัมพันธ์               มังกร20

081-1789006

๒๑

นายพงษ์ศักดิ์  หุตะจิตต์  

กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย             มังกร21

081-9950644

๒๒

นายไพรัตน์  คงสวัสดิ์ 

กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย             มังกร22

089-7689016

๒๓

นายอำนาจ  แสวงทอง

กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย             มังกร23

085-5566586

๒๔

นางขวัญตา  นาคนาคา

กรรมการฝ่ายส่งเสริม                    มังกร24

081-7051024

๒๕

นายพงษ์ศิริ  สงเคราะห์ราษฎร์

กรรมการฝ่ายส่งเสริม                    มังกร25

080-1127200

๒๖

นายสมศักดิ์ เจริญสุข

กรรมการฝ่ายส่งเสริม                    มังกร26

085-1836768

๒๗

นายโกศล แก่ฉิม

กรรมการฝ่ายส่งเสริม                    มังกร27

085-1831653

๒๘

นายมณเฑียร สุขอร่าม

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร28

081-6537193

๒๙

นายสำราญ สายัณห์

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร29

081-3610581

๓๐

นางสมคิด อ้อยหวาน

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร30

080-6518303

๓๑

นายสหรัช ชะนิ่ม

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร31

087-7528320

๓๒

นายวันชัย แซ่เฮ้ง

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร32

080-9000551

๓๓

นายจำเนียร แย้มวงษ์

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร33

081-7561118

๓๔

นายปราชญ์ ตังอ่วม

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร34

087-1613003

๓๕

นายสัญชัย โพธิ์น้อย

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร35

082-2454715

๓๖

นายชูศักดิ์ ศุกระศร

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร36

081-9416578

๓๗

นายจิณภา เอี่ยมประภาส

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร37

085-3854818

๓๘

นายวัชระ เรืองเนตร

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร38

085-2490741

๓๙

นางแน่งน้อย ประสงค์เงิน

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร39

085-3774741

๔๐

นางทับทิม โต๊ะทอง

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร40

084-1046860

๔๑

นายเหง็น บรรจง

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ                มังกร41

085-1943401

๔๒

นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ

กรรมการฝ่ายทะเบียน                  มังกร42

086-7505657

๔๓

นายนิคม สินทอง

กรรมการฝ่ายทะเบียน                  มังกร43

089-8307101

๔๔

นายโชติพัฒน์  พิชยประภาสิทธิ์

กรรมการฝ่ายทะเบียน                  มังกร44

089-1711448

๔๕

นางรัชนี ฉิมวัย

กรรมการฝ่ายทะเบียน                  มังกร45

-

๔๖

นายดำเกิง ลิ้มประเสริฐ

กรรมการกลาง                             มังกร46

087-9359502

๔๗

นายบุญคง จันทร์นุกูล

กรรมการกลาง                             มังกร47

081-9957886

๔๘

นายประกายศักดิ์ ติบรรเทิง

กรรมการกลาง                             มังกร48

081-9868988

๔๙

นายสุธรรม พัฒนบวรศักดิ์

กรรมการกลาง                             มังกร49

081-1917829

๕๐

นายประสงค์ โพธิ์สี

กรรมการกลาง                             มังกร50 

089-9959731

๕๑

นายพินิจ  บุญสู

กรรมการกลาง                            มังกร51

087-1138796

๕๒

นายนิพนธ์  แก้วทวี

กรรมการกลาง                            มังกร52

087-4153125

๕๓

น.ส. อังคณา  แซ่ลี้

กรรมการกลาง                            มังกร53

081-1947439

๕๔

นายชำนาญ  การงาม

กรรมการกลาง                            มังกร54

081-1947439

๕๕

นางยุพิน แดงเย็น

กรรมการกลาง                            มังกร55

085-2490741

๕๖

นายสาย ทองศรี

กรรมการกลาง                            มังกร56

086-3001461

๕๗

นางยุพา  ยุวนากร

กรรมการกลาง                             มังกร57

032-397088

๕๘

นางสาวดวงใจ เอี่ยมสะอาด

กรรมการกลาง                             มังกร58

081-3780957

๕๙

นายบุญมี สาลาสิน

กรรมการกลาง                             มังกร59      

089-7453927

๖๐

นายวันชัย พรมนา

กรรมการกลาง                             มังกร60

089-8297436

๖๑

นายวิชัย สีแจ่ม

กรรมการกลาง                             มังกร61

082-7267677

๖๒

นายจรัล จับจิต

กรรมการกลาง                             มังกร62

085-2454610

๖๓

นายสมคิด อโศกสกุล

ฝ่ายกฎหมาย                               มังกร63

081-2573994

๖๔

นายสันติ ด้อยจัตุรัส

ผู้ช่วยเลขานุการ                           มังกร64

089-8246319

๖๕

นายคะนองฤทธิ์  แผ้วตัน

ผู้ช่วยเลขานุการ                           มังกร65

080-6223361

๖๖

นายมาระ ชิโน

กรรมการกลาง                             มังกร66

 

๖๗

นายสุชาติ ครูเจริญ

กรรมการกลาง                             มังกร67

 

๖๘

นางจอมแจ้ง ครูเจริญ

กรรมการกลาง                             มังกร68

 

๖๙

นายปรีชา ฉัตรจินดา

กรรมการกลาง                             มังกร69

080-6792835

๗๐

นายสมชาย ทรัพย์อยู่

กรรมการกลาง                             มังกร70

 

๗๑

นายสำเริง ศิริราบ

กรรมการกลาง                             มังกร71

081-4307590

๗๒

นางอบ หริวัลลี

กรรมการกลาง                             มังกร72

085-7019524

๗๔

นางสมศรี ปัญจะวร

กรรมการกลาง                             มังกร73

084-7262150

๗๕

นายสมบัติ บุญสอง

กรรมการกลาง                             มังกร74

089-5490939

๗๖

นายวินัย คงนะภา

กรรมการกลาง                             มังกร75

081-5712440