1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

คณะกรรมการ
ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้องนายอภัย เอียดบัว
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรีนายทองสุข ลาลาด
ประธานกรรมการนายประเสริฐ ทองสาด
ที่ปรึกษา

 

 

จ.อ.สนิท ศรีอุ่นศรี
ที่ปรึกษา

 

 

กำนันสยาม มุกดา
รองประธานกรรมการ

 

 

นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน

 

 

นางพาวิณี สามัคคี
เลขานุการ

 

 

นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
ผู้ช่วยเลขานุการ/ประชาสัมพันธ์


 

 

นางสาวประทุมวดี สีใส
เหรัญญิก

 

 

นายสุวรรณ ศรีนาค
กรรมการ/ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครอง

 

 

นายคำตา หาญกล้า
กรรมการ/อาสาสมัครชุมชนนายวิโรจน์ ยังกิจการ
กรรมการ

 

นายโกศล ลักษิตานนท์
กรรมการ 

 

 

นางแต๋ม นามถาวร
กรรมการ

 

 

นายสว่าง ลินลา
กรรมการ

 

 

นางเครือวัลย์ สุฉันทบุตร
กรรมการ

 

 

นายจำเริญ เกิดช้าง
กรรมการ

 

 

นางอุไร นิลสาริกา
กรรมการ

 

 

 

นางสมคิด โสทธิสงค์
กรรมการ

 

 

 

นางสุนันทา รักงาม
กรรมการ

 นางพิชญา อ้นงาม
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ

 

 

นางสาวเขมรินทร์ คำโมวิทยาโยธิน
พนักงานคุมประพฤติราชบุรี

 

 

นายปัญญา ทดโนทอง
พนักงานคุมประพฤติราชบุรี

คณะกรรมการยุติธรรมชุมชน
ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี
 

 1. นายอภัย  เอียดบัว          ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
 2. นายประเสริฐ ทองสาด     ที่ปรึกษา
 3. จ.อ.สนิท ศรีอุ่นศรี          ที่ปรึกษา
 4. นายทองสุข ลาลาด        ประธานกรรมการ
 5. กำนันสยาม มุกดา          รองประธาน
 6. นางภาวิณี  สามัคคี         เลขานุการ
 7. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ     ฝ่ายนโยบายและแผน
 8. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ       ผู้ช่วยเลขานุการ/ประชาสัมพันธ์
 9. นายสุวรรณ ศรีนาค         ฝ่ายยุทธศาสตร์การเมืองการปกครอง
 10. นางสาวประทุมวดี  สีใส   เหรัญญิก
 11. นายคำตา หาญกล้า        กรรมการ
 12. นายโกศล ลักษิตานนท์    กรรมการ
 13. นางแต๋ม นามถาวร         กรรมการ
 14. นายสว่าง  ลินลา            กรรมการ
 15. นางเครือวัลย์  สุฉันทบุตร  กรรมการ
 16. นายจำเริญ  เกิดช้าง        กรรมการ
 17. นางอุไร  นิลสาลิกา         กรรมการ
 18. นายวิโรจน์ ยังกิจการ       กรรมการ
 19. นางสุนันทา รักงาม          กรรมการ
 20. นางสมคิด โสทธิสงค์       กรรมการ
 21. นายวินัย  คงนะภา           กรรมการ
 22. นางบุปผา ชัยศักดานุกูล    กรรมการ
 23. นายวน จันทร์ดี               กรรมการ
 24. นางพิชญา อ้นงาม             เจ้าหน้าที่คุมประพฤติชำนาญการจังหวัดราชบุรี
 25. นางสาวเขมรินทร์  คำโมวิทยาโยธิน  เจ้าหน้าที่คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
 26. นายปัญญา ทดโนทอง                  เจ้าหน้าที่คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี