1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

คณะกรรมการ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 


นายทองสุข ลาลาด
ที่ปรึกษา


นายประเสริฐ ทองสาด นายกเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
ที่ปรึกษากำนันสยาม มุกดา กำนันตำบลบ้านฆ้อง
ที่ปรึกษาจ.อ.สนิท ศรีอุ่นศรี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
ที่ปรึกษานายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ประธานกรรมการคณะทำงาน

นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านบ่อมะกรูด หมูที่๗

รองประธานนายวินัย คงนะภา
รองประธาน

นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์

 

นางพาวิณี สามัคคี
กรรมการ/ฝ่ายทุนและการเงินด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หน.สายตรวจบ้านฆ้อง

กรรมาการ/ฝ่ายกฎหมาย

 

 

ด.ต.ชัยกร จิตรคำ
กรรมการ/ฝ่ายประสานงานการข่าว

 

นางสาวเรไร ชุนเกษา
เหรัญญิก