1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

(ร่าง)โครงการนำร่องประชาธิปไตยชุมชนสมุทรสงคราม

โครงการนำร่องประชาธิปไตยชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

 

หลักการและเหตุผล

          จากวิกฤตทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ สาเหตุเกิดจากการที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียม และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เกิดจากประชาชนในชุมชนยังขาดช่องทางการรับฟังประเด็นปัญหาความต้องการ ซึ่งจากการจัดรูปแบบการปกครองที่ผ่านมารัฐได้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นผ่านการจัดตั้งองค์การนบริหารส่วนตำบลและขณะนี้หลายแห่งได้ยกระดับเป็นเทศบาลตำบล แต่การกระจายอำนาจให้ภาคประชาชนในการบริหารจัดการก็ยังไม่เป็นจริงตามเจตนารมย์ที่ตั้งไว้ หลายปัญหาเกิดจากการบริหารจัดการบ้านเมืองของทั้งการเมืองระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ตลอดถึงบุคคลที่มีหน้าที่ต่างๆ แต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีพอซึ่งรวมถึงประชาชนทั่วๆ ไปด้วย ที่ขาดการทำหน้าที่พลเมืองของชุมชนของตนเองขาดความตระหนักในพื้นฐานของพลเมืองและพันธะหน้าที่ทางการเมืองของพลเมืองที่มีต่อรัฐ

ซึ่งวันนี้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น หลายตำบล หลายชุมชนสามารถจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แม้จะไม่สามารถแก้ไขได้ทุกเรื่องแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังของภาคประชาชนมาร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน มีระบบการบริหารจัดการร่วมกันให้เกิดการจัดการร่วมกันทั้งจังหวัด โดยมีกระบวนการที่ดำเนินการร่วมกันแบบสร้างความรู้ทางการเมืองแก่พลเมือง โดยมีกลไกระดับจังหวัดเป็นแกนกลางเชื่อมประสานการพัฒนาการเมืองให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาความเข้มแข็งของพลเมือง ซึ่งจังหวัดต่างๆ สามารถดำเนินการได้โดยผ่านทางเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดที่เกิดขึ้นตาม พรบ. สภาองค์กรชุมชนตำบล พ.ศ. 2551

เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของภาคพลเมืองและเพิ่มขีดความสามารถให้พลเมืองเป็นขบวนการทางสังคม (Social Movement) ในการควบคุมกำกับคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำทางการเมือง ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลทางการเมืองสามารถจัดการความขัดแย้งและสร้างสังคมสมานฉันท์โดยพลเมือง สร้างความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรโดยชุมชน โดยการการดำเนินการดังกล่าวต้องมีระบบการทำงานในลักษณะกระบวนการจัดการความรู้ของทีมขับเคลื่อนของจังหวัดคณะอนุกรรมการสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตกและคณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคตะวันตก จึงได้คัดเลือกจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้มีการดำเนินการจังหวัดนำร่องประชาธิปไตย โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพัฒนาการเมืองมาตั้งแต่ปี 2553 และดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และเพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่องในการผลักดันให้สภาองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการทำงาเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามเจตนารมณ์ พรบ.สภาองค์กรชุมชน ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนซึ่งเป็นสังคมฐานรากมีความเข้มแข็งจัดการตนเองได้ โดยการผลักดันแผนพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากชุมชนให้นำสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนร่วมกับกลุ่มองค์กร,ภาคีเครือข่ายต่างๆในตำบล ตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่มีอยู่ในชุมชน
 2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้ของคณะทำงาน,วิทยากรกระบวนการและนักวิชาการ ของชุมชนให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการจัดการตนเองของชุมชนผ่านสภาองค์กรชุมชน
 3. เพื่อถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้และเป็นหลักสูตรในการขับเคลื่อนบทบาทการเมืองภาคพลเมืองของสภาองค์กรชุมชน

เป้าหมาย

 1. 1.      เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1  กลุ่มเป้าหมาย

1)  ทีมวิทยากรกระบวนการ 33 คน

2) ทีมวิชาการจากพื้นที่ตำบล ๆละ 2-3 คน

3) แกนนำตำบลๆละ 3-7 คน

4) กลุ่มองค์กร,ภาคีเครือข่าย

1.2  พื้นที่เป้าหมาย

1)    พื้นที่สภาองค์กรชุมชนดำเนินการแบบเข้มข้น จำนวน 9 ตำบล

2)    พื้นที่สภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 32 ตำบล

 1. 2.      เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1    สภาองค์กรชุมชนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของส่วนรวม เกิดพลังการเมืองภาคพลเมือง

2.2    เกิดทีมงานในระดับตำบลเป็นเครือข่ายระดับจังหวัดขับเคลื่อนงานการเมืองภาคพลเมืองในระดับจังหวัดผ่านสภาองค์กรชุมชน

2.3    เกิดขุดความรู้การขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง

 

วิธีการดำเนินงาน

 1. 1.      การบริหารโครงการ

1.1  ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนการทำงาน,แลกเปลี่ยน,ติดตามความก้าวหน้าการทำงาน

1.2  ประชุมคณะทำงานภาคตะวันตกเพื่อเรียนรู้การทำงานและเชื่อมร้อยเครือข่ายภาคตะวันตก

 1. 2.      อบรม พัฒนา /ปฏิบัติการพื้นที่

2.1 เสริมสร้างกระบวนการและพัฒนาแกนนำ,วิทยากรกระบวนการ ที่มีอยู่เดิม เติมความรู้,ทักษะการจัดการความรู้ ฯลฯ เพื่อทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการและพี่เลี้ยงในพื้นที่ปฏิบัติการ

2.1  ทบทวนแผนงานโครงการที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ทั้ง 32 พื้นที่

2.2  คัดเลือกพื้นที่เข้มข้น 9 พื้นที่จาก 3 อำเภอๆละ 3 พื้นที่ ขับเคลื่อนให้แผนนั้นได้นำสู่การปฏิบัติจริง

2.3  จัดเวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอผลงาน

 1. 3.      การจัดการความรู้/ จัดทำหลักสูตรการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน

3.1  การจัดทำคู่มือ

3.2  การจัดสื่อต่างๆ

 1. 4.      สรุป/ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน

 

งบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 500,000บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.การบริหารโครงการ

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการจังหวัด

 

 

 

 

 

 

1.2        1.2 ประชุมคณะทำงานภาคตะวันตกเพื่อเชื่อมร้อยเครือข่ายภาคตะวันตก

เพื่อวางแผนการทำงาน,แลกเปลี่ยน,ติดตามความก้าวหน้าการทำงาน

เพื่อให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนร่วมกับกลุ่มองค์กร,ภาคีเครือข่ายต่างๆในตำบล ตามความหลากหลายของวิถีชีวิต

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่มีอยู่ในชุมชน

1.คณะทำงานจังหวัด 14 คน ประชุมทุก 2 เดือนครั้ง รวม 6 ครั้ง

 

 

 

 

-อาหาร14 คนๆละ150บ.=2,100 บ.     

-เอกสาร                    = 500 บ.

-ประสานงาน              = 300บ.

-สถานที่                    = 500 บ.

ค่าพาหนะ14คน*200บ. = 2,800บ.

รวม 6,200 บ.*6ครั้ง  = 37,200บ.

 

คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

2.เชื่อมร้อยเครือข่ายระดับภาค 15 คน รวม3 ครั้ง

 

 

ครั้งละ 15,000 บ.*3 ครั้ง

รวม 45,000 บ.

(ร่วมกับการประชุมคณะยุทธศาสตร์ภาค)

 

คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตก

 

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

 1. 2.    ปฏิบัติการพื้นที่พื้นที่รูปธรรม

2.1   เสริมสร้างกระบวนการและพัฒนาแกนนำ เติมความรู้,ทักษะการจัดการความรู้ ฯลฯ เพื่อทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการและพี่เลี้ยงในพื้นที่ปฏิบัติการ

เพื่อให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนร่วมกับกลุ่มองค์กร,ภาคีเครือข่ายต่างๆในตำบล ตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่มีอยู่ในชุมชน

วิทยากรกระบวนการ 33 คน

แกนนำชุมชน 13 คน

คณะทำงานจังหวัด 14คน

รวม 60 คน

 

 

-อาหาร 60 คนๆละ150บ*2วัน*4มื้อ                     

                             = 9,000บ.     

-เอกสาร +อุปกรณ์      = 2,200 บ.

-ประสานงาน             = 500บ.

-สถานที่                   = 1,000 บ.

-ค่าพาหนะ60คน*400บ.= 24,000บ.

-ค่าตอบแทนวิทยากร    =10,000 บาท

รวม 46,700บ.

คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

 

2.2     ทบทวนแผนงานโครงการที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ทั้ง 32 พื้นที่

-ที่สภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้งแล้ว32 พื้นที่

สนับสนุนพื้นที่ละ 4,000 บาท*28พื้นที่=112,000 บ.

ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ1,200*28=33,600บ.

รวม 145,600บ.

2.3     คัดเลือกพื้นที่เข้มข้น 9 พื้นที่จาก 3 อำเภอๆละ 3 พื้นที่ขับเคลื่อนให้แผนนั้นได้นำสู่การปฏิบัติจริง

2.4      

-พื้นที่ปฎิบัติการเข้มข้น9 พื้นที่

สนับสนุนพื้นที่ละ 8,000 บาท*9พื้นที่=72,000 บาท

ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ 3,000*9=27,000บ.

รวม 99,000บ.

2.5     จัดเวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอผลงาน

เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ

 

 

40,000 บาท

2.6     สรุป/ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน

เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน พัฒนาและปรับปรุงแร่วมกัน

1.คณะทำงานจังหวัด

2.คณะทำงานระดับภาค

3.เจ้าหน้าที่ สภา+พอช. รวม 30 คน

-อาหาร30 คนๆละ150บ.= 4,500บ.     

-เอกสาร                    = 1,000บ.

-สถานที่                    = 500 บ.

-ประสานงาน              = 500 บ.

ค่าพาหนะ                 = 30,000บ.

รวม = 36,500บ.

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3.การจัดการความรู้/ จัดทำหลักสูตรการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน

3.1      การจัดทำคู่มือ

3.2      การจัดสื่อต่างๆ

เพื่อถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้และเป็นหลักสูตรในการขับเคลื่อนบทบาทการเมืองภาคพลเมืองของสภา

 

 

ค่าจัดทำคู่มือและค่าจัดทำสื่อ

รวม 50,000 บ.

คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

 

 

 


ระยะเวลาดำเนินการ               12 เดือน ตั้งแต่ มกราคม 2556-ธันวาคม2556

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดการเชื่อมโยงพื้นที่งานพัฒนาต่างๆ
 2.  เครือข่ายภาคพลเมืองมีความเข้มแข็ง ยกระดับสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้วสามารถดำเนินการตาม ม.21(1-12)และสามารถบูรณาการแผน 1 สภา 1 แผน 1 ตำบล และสามารถผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในรูปแบบของประชาธิปไตยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานในระดับตำบล/อำเภอ
 3. เครือข่ายพลเมืองมีระบบการติดตามข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ที่เป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฎิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เกิดการเชื่อมโยงแผนสภาองค์กรชุมชนกับแผนพัฒนาระดับจังหกวัดและมีการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของประเด็นในระดับพื้นที่ตำบล
 4. เกิดชุดความรู้การพัฒนาเครือข่ายภาคพลเมืองประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

 

กลไกการดำเนินงานระดับจังหวัด

คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

1.นายวฤทธิเกียรติ ปั้นทองคำ              บ้านมั่นคง

2.นายนิคม            อู่อ่อน                  ประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด

3.นายชิษนุวัฒน์      มณีศรีขำ              ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

4.นายสมพงษ์         ตันติวงศ์ไพศาล      สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

5.น.ส.เพยาว์          หาดสมบัติ            สภาองค์กรชุมชน

6.น.ส.อัมพร           จันทรกูล              สภาองค์กรชุมชน

7.นายสมบัติ          ชลิงสุ                  สภาองค์กรชุมชน

8.นายมนัส            บุญพยุง               สภาองค์กรชุมชน

9.นางชมพูนุท         แย้มสรวล             สภาองค์กรชุมชน

 1. นายกำจร             ป้านสวาท สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรสงคราม
 2. ดร.อุษา                เทียนทอง สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
 3. นายภัคยศ            ดีรอด      สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
 4. นอ.ทวี                 เชื้อชูชาติ  สวัสดิการชุมชน
 5. พท.องอาจ            อินทรสุนทร         สวัสดิการชุมชน

 

ผู้เสนอโครงการ         คณะทำงานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

คณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการ          จากตัวแทน 7 จังหวัดภาคตะวันตก ประกอบด้วย

 1. นายปรัตถกร    จันทร์ผา         จังหวัดนครปฐม
 2. นายพลสิทธิ์     แย้มเจริญกิจ    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 3. นายเอกชัย      เฮ้งเจริญสุข     จังหวัดสมุทรสาคร
 4. จ.ส.อ.สมศักดิ์   ศรีดวม           จังหวัดราชบุรี
 5. นายสมศักดิ์     สมบูรณ์          จังหวัดเพชรบุรี
 6. นายลำใย                            จังหวัดกาญจนบุรี
 7. นายนิคม         อู่อ่อน             จังหวัดสมุทรสงคราม