1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตกถกกันที่นครปฐม

แกนนำสภาองค์กรภาคตะวันตก
ร่วมประชุมคราวแรกที่ นครปฐม
   คณะอนุกรรมการสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตก โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำจากบ้านบ่อมะกรูด เป็นคณะอนุกรรมการร่วมเปิดประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ครั้งแรก เพื่อติดตามงานเก่า งานสืบเนื่อง และงานเพื่อพิจารณา เป็นการพัฒนาพื้นที่นำร่อง การจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง และการแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เป็นไปอย่างเข้มข้นตลอดเวลา เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ แก่งส้มจีน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน 

สรุปผลการประชุมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตะวันตก

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ห้องประชุม บ้านแก่งท่าจีน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าประชุม

 1. นายปรัตถกร     จันทร์ผา                   ประธานที่ประชุม
 2. นายลำไย         โพธิ์ศรีทอง       จังหวัดกาญจนบุรี
 3. นางชนาวรรณ    บุญประเสริฐ     จังหวัดนครปฐม
 4. นายวัชรินทร์     จันทร์เดช         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 5. นายมนู           อุดมเวช           จังหวัดเพชรบุรี
 6. นายสมศักดิ์      สมบูรณ์           จังหวัดเพชรบุรี
 7. นายสมภร        ทัพนาค           จังหวัดเพชรบุรี
 8. นายธัมมสัญญ์    อุ่มเอิบ            จังหวัดราชบุรี
 9. จ.ส.อ.สมศักดิ์     ศรีดวม            จังหวัดราชบุรี
 10. นางสาวอุษา      เทียนทอง         จังหวัดสมุทรสงคราม
 11. นายนิคม         อู่อ่อน             จังหวัดสมุทรสงคราม
 12. นายสมพร        อ่วมประทุม       จังหวัดสมุทรสาคร
 13. นางสาวพงษ์จันทร์  สือจันทรา     จังหวัดสมุทรสาคร
 14. นางสาวรัชรา     เอียดศิริพันธ์      สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 15. นางสาววรรณา   สีหาทัพ           สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 16. นายวิวัฒน์        เจนชัย            สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 17. นายสุเทพ        ทองจีน           สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 18. นางสาววนิดา    ณ ปัตตานี        สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 19. นางสาวพัชรินทร์ ช่างเรือนกลาง   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 20. นายวัชระ         ศรีช่วง            สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 21. นางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์        สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 22. นางสาวดาลิษา   เผือกผ่อง         สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 23. นางสาวสุวรรณ  วังสันเทียะ        สภาองค์กรชุมชน
 24. นางสาวกัญจนา  เวชอินทร์         จังหวัดนครปฐม
 25. นางสาวฐิตาพร   ทาคำ             จังหวัดราชบุรี

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1   สภาองค์กรชุมชนตำบลที่ดำเนินการครบวาระ 4 ปี (ปี 2555 – 2556 ) สภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินงานครบ 4 ปี   จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนขึ้น  โดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการทบทวนตนเอง และมีส่วนร่วมระหว่างขบวนสภาองค์กรชุมชน ขบวนองค์กรชุมชนอื่น หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและครอบคลุมในทุกระดับ ตามรายละเอียดดังกล่าว ประกอบด้วย

 • การครบวาระปี 2555 ภาคตะวันตกดำเนินการจำนวน 83 ตำบล ประกอบด้วย จ.ราชบุรี 14 ตำบล จ.กาญจนบุรี 16 ตำบล จ.นครปฐม 10 ตำบล จ.สมุทรสาคร 10 ตำบล จ.สมุทรสงคราม 12 ตำบล จ.เพชรบุรี 11 ตำบล และจ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 ตำบล ซึ่งดำเนินการเพื่อติดตามเอกสารให้แล้วเสร็จเพื่อบันทึกเข้าฐานโปรแกรมสภาองค์กรชุมชนให้เป็นปัจจุบันภายในเดือนสิงหาคม 2555  
 • การครบวาระปี 2556  ภาคตะวันตก จำนวน 37 ตำบล ประกอบด้วย จ.ราชบุรี 10 ตำบล จ.กาญจนบุรี 8 ตำบล จ.นครปฐม 9 ตำบล จ.สมุทรสาคร - ตำบล จ.สมุทรสงคราม 3 ตำบล จ.เพชรบุรี  5 ตำบล และจ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 ตำบล ซึ่งต้องดำเนินการติดตามเอกสารเพื่อทบทวนการครบวาระให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม 2556
 • กระบวนการสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ดำเนินการครบวาระ 4 ปี ดังกล่าวสามารถดำเนินการพร้อมกับการทบทวนตนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนตำบล เบื้องต้นขอให้เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูลการส่งรายงานต่างๆกับกองเลขาจังหวัดเพื่อการเป็นปัจจุบันของข้อมูล

1.2   เป้าหมายการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนตำบลปี 2556 ภาคตะวันตก สรุปผลการจดแจ้งจัดตั้งปีงบประมาณ 2556 เป้าหมายจำนวน 65 ตำบล ซึ่งดำเนินการจดแจ้งจัดตั้งจำนวน 10 ตำบล ประกอบด้วย จ.นครปฐม 2 ตำบล (ต.บางช้าง,ต.ทุ่งลูกนก)  จ.ราชบุรี 5 ตำบล (ต.ลาดบัวขาว,ต.กรับใหญ่,ต.เกาะศาลพระ,ต.นครชุมม์,ต.หินกอง)  และจ.เพชรบุรี 3 ตำบล (ต.บ้านทาน,ต.แหลมผักเบี้ย,ต.ไร่สะท้อน)

1.3   โครงการจังหวัดนำร่องสภาองค์กรชุมชน จากการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเสริมสร้าง โดยมีเป้าหมายการสนับสนุนโครงการจังหวัดนำร่องสภาองค์กรชุมชน เพื่อต้องการเห็นเนื้องานของจังหวัดและพัฒนาศักยภาพสภาฯตามกรอบงบประมาณในการสนับสนุน 5 แสนบาทนั้น

 • คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนเสนอโครงการกับคณะกรรมการเสริมสร้างฯ พัฒนาโครงการและเนื้องานสำคัญมาจากจังหวัด พื้นที่จังหวัดนั้นต้องมีการดำเนินการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนมากกว่า 70% และผู้นำชุมชนที่เปลี่ยนแปลง แนวทางจังหวัดจัดการตนเอง เพื่อให้เกิดผลสำคัญในพื้นที่เพื่อนำสู่เป้าหมายสำคัญและเสนอเพื่อการเรียนรู้คณะกรรมการดำเนินการ (37 คน) ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวทีประชุมวันที่ 7 – 8 มกราคม 2556 เพื่อรายงานผลต่อไป
 • การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตก 7 จังหวัดนั้นมีจังหวัดนำร่อง จังหวัดสมุทรสงคราม สร้างการเรียนรู้ภายใต้งานขบวนองค์กรชุมชนยกร่างพัฒนาโครงการวันที่ 4 มกราคม 2555 สถานที่ จ.สมุทรสงคราม และภาคกลางพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาทนำร่อง และจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดเรียนรู้ 

1.4  (ยกร่าง) แผนปฏิบัติการสภาองค์กรชุมชนตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปฏิรูปโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน การบริหารจัดการตนเองของสภาองค์กรชุมชน คลังสมองเชิงรุกทางสังคมและนวตกรรมพื้นที่ การสร้างความร่วมมือในทุกระดับตั้งแต่ตำบล จังหวัดและระดับชาติ

 

มติที่ประชุม      รับทราบ         

 

ระเบียบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม

                             ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งที่ 1

 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่อง/หารือ

3.1  การขับเคลื่อนกิจการสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับภาคปี 2556  แนวทางการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบล แผนงานดังกล่าวพัฒนาสู่การวิเคราะห์ตำบลพัฒนาแผน 1 ตำบล 1 แผน เชื่อมประสานและผลักดันแผนสู่ระดับท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางเสริมสร้างฯที่ดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้งานสภาองค์กรชุมชน  ที่ประชุมมีข้อเสนอเพื่อวางแนวทางสำคัญ ดังนี้

 • ทบทวนการดำเนินงานและบทบาทสำคัญระดับภาคเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน สร้างเครือข่ายและการพัฒนาร่วมกัน
 • ขับเคลื่อนแผนงานสภาองค์กรชุมชนภายใต้แผนแม่บทชุมชนเชื่อมโยงพัฒนาเป็นแผนพัฒนาตำบล
 • ระดับตำบล ร่วมกำหนดทิศทางสำคัญส่งผลให้เกิด 1 ตำบล 1 แผน
 •  ระดับจังหวัดส่งเสริมการดำเนินงานตามทิศทางในการเชื่อมโยงระดับตำบล
 •  ระดับภาค รู้สถานการณ์และสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด/ตำบล
 • กระบวนการได้มาซึ่งการพัฒนาแผนตำบลนั้นเกิดจากความหลากหลายทุนของชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งนี้ต้องมีกระบวนการพัฒนาแผนที่ต่อเนื่อง เชื่อมโยงตามบทบาทหน้าที่สภาองค์กรชุมชนตามมาตรา 21 และการวิเคราะห์แผนพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล ทบทวนตนเองของสภาองค์กรชุมชนตำบล
 •  เสนอพิจารณายกร่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาทีมส่งเสริมภาคตะวันตกเรื่องการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง (แผนตำบล/แผนชุมชน)
 •  ที่ประชุมเสนอคณะทำงานชุดเล็กในการพัฒนาแผนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลและคณะอนุกรรมการประสานงานสภาฯภาคตะวันตก ตัวแทนจังหวัดละ 1 คน ร่วมยกร่างแผน วันที่ 16 มกราคม 2556 สถานที่บ้านมะขามย่างเนื้อ อำเภอบ้านแหลม จงหวัดเพชรบุรี รายชื่อตัวแทนจังหวัด

นายสมศักดิ์      สมบูรณ์           จังหวัดเพชรบุรี

นายสมพร        อ่วมประทุม       จังหวัดสมุรสาคร

นายวัชรินทร์     จันทร์เดช         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางชนาวรรณ    บุญประเสริฐ    จังหวัดนครปฐม

นายลำไย         โพธิ์ศรีทอง       จังหวัดกาญจนบุรี

นายนิคม         อู่อ่อน             จังหวัดสมุทรสงคราม

นายธัมมสัญญ์      อุ่มเอิบ                   จังหวัดราชบุรี

มติที่ประชุม      รับทราบ และเห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเพื่อพิจารณา

     4.1  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนภาคกลาง และภาคตะวันตก  จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯที่ผ่านมานั้น มีการหารือแนวทางองค์ประกอบคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนภาคกลาง และภาคตะวันตก (ตัวแทนจังหวัด,ตัวแทนสพม.,ผู้จัดการภาค,ผู้ประสานงานสภาฯ,นักวิชาการ,ผู้แทนท้องถิ่น,ประชาสังคม/นักพัฒนาเอกชน,และขบวนองค์กรชุมชนอื่น) จำนวน 24 คน  บทบาทหน้าที่ประสานความร่วมมือ ประเมินผลการดำเนินการ และการดำเนินงานด้านอื่นๆ  ทั้งนี้ สามารถคัดเลือกที่ปรึกษาได้ตามความจำเป็น โดยใช้อำนาจตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน 2551 โดยอนุโลม

 • ผู้แทนที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชน จังหวัดละ 2 คน เลือกกันเองให้เหลือจังหวัดละ 1 คน แล้วเลือกกันเองภายในภาคย่อย 11 ภาคให้เหลือภาคละ 1 คน รวม 11 คน 
  • ตัวแทนจากอนุกรรมการประสานงานสภาฯระดับภาค 5 ภาค ภาคละ 2 คน รวม 10 คน

4.2   การเสนอชื่อผู้แทนเพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสภาองคค์กรชุมชน 37 คน ทั้งนี้ ภาคตะวันตกได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชน ซึ่งมีมติรับรองของภาคตะวันตก คือ นายปรัตถกร จันทน์ผา ผู้แทนคณะอนุกรรมการประสานงาน และนายนิคม อู่อ่อน ผู้แทนระดับจังหวัด  

มติที่ประชุม      รับรอง

4.3   โครงการทบทวนตนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การพัฒนาดังกล่าวนั้น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและทบทวนสภาองค์กรชุมชนตำบลซึ่งมีการดำเนินงานในระดับพื้นที่

 • การพัฒนาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการทบทวนและวิเคราะห์ตำบลเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนการมากกว่าการจัดกิจกรรม
 •  สร้างกระบวนการเรียนรู้/ทบทวนภายใต้การสร้างการเรียนรู้ระดับตำบล
 • กระบวนการภาคตะวันตกเรื่องการทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนนั้นได้มีการจัดทีมวิทยากรกระบวนการระดับทีม/โซนเพื่อลงสนับสนุนและทำความเข้าใจพื้นที่พร้อมทั้งปฏิบัติการทบทวนงานสภาฯโดยใช้เครื่องมือสำคัญให้เกิดประโยชน์ เช่น ลงพื้นที่ระดับตำบลเพื่อจัดเวทีเรียนรู้ในการทบทวนงานสภาองค์กรชุมชน และทำคู่กับการทบทวนงานติดตามจังหวัด
 •   ผลการเปลี่ยนแปลงนั้นบางตำบลมีการตั้งแค่คำถาม และบางตำบลสามารถแตกประเด็นขยายผลในการสร้างแกนนำใหม่ และตำบลสามารถรู้ตัวตนในการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้  มอบหมายให้ทบทวนและจัดทีมจังหวัด/พัฒนาแกนนำวางแนวทางการทบทวนตนเองระดับจังหวัดและพัฒนาแผนตำบลให้ทำปฏิทินการทำงานระดับตำบล เพื่อร่วมเรียนรู้ในพื้นที่ และส่งคืนข้อมูลระดับตำบลต่อไป 

   4.4  ตัวชี้วัดสภาองค์กรชุมชนตำบลปี 2556 สำนักงานภาคตะวันตกนั้นได้มีการเจรจาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและงบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปี 2556 ดังรายละเอียด

ปี 2556 นั้นมีเป้าหมายการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลจำนวน 62 ตำบล และการติดตามคุณภาพสภาองค์กรชุมชนปี 2556 นั้นต้องติดตามสภาองค์กรชุมชนตำบลปี 2554 – 2555 จำนวน 44 ตำบล และร้อยละ 20 ของตำบลเข้มข้นที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 97 ตำบล   จำนวนตำบลที่มีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน 10 ตำบล จำนวนตำบลที่มีการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน 25 ตำบล ร้อยละพื้นที่ตำบล/เมืองที่มีการติดตามดำเนินการองค์กรชุมชนที่ได้รับการรับรองสถานภาพฯ 142 ตำบล  ตำบลที่มีการจัดการทุนชุมชน/องค์กรการเงินเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 5 ตำบล  ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับขบวนองค์กรชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแผนงานตามตัวชี้วัดรายจังหวัดต่อไป

มติที่ประชุม      รับทราบ เห็นควรดำเนินการตาม

 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่นๆ

                       5.1  นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

                             วันที่ 23 มกราคม 2556 สถานที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

 

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.