1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สภาองค์กรชุมชนตำบล

แบบแสดงข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล

ภาค ตะวันตก

จังหวัด ราชบุรี

ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ จช.02 จช.05 จส.02 จส.03

70001 บ้านเลือก นายวิฑูรย์ ศรีเกษม 087-0485640 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 54 10 64 5 125 28ส.ค.51 125 10 1 1

ตัวแทนตำบล พ.ต.อ.สนาน อ่อนศรี 081-6282601

ตัวแทนตำบล นายวิฑูรย์ ศรีเกษม 087-0485640

70002 บ้านฆ้อง นางหทัยรัตน อุ่มเอิบ 086-3456234 63 หมู่7 บ้านบ่อมะกูด 40 8 48 5 86 30-ก.ค.-51 86 10 1 1

ตัวแทนตำบล นาย ธัมมมสัญญ์ อุ่มเอิบ

ตัวแทนตำบล นายนายวินัย คงนะภา

เอกสาร

ที่ตั้งสภาองค์กรชุมชน

จำนวนสมาชิก

รหัส เบอร์โทร รวม ที่ปรึกษา

ชื่อสภาองค์กร

ชุมชนตำบล

ผู้ประสานงาน

จำนวน

ชุมชน ที่

จดแจ้งฯ

วันก่อตั้ง

70003 บ้านสิงห์ นางจำปา ฮวดมา 032-356649 หมู่12บ้านกำแพงใต้ 48 9 57 5 73 30 ก.ค.51 73 12 1 1

ตัวแทนตำบล นางจำปา ฮวดมา 032-356649

ตัวแทนตำบล นางจิราวรรณ เกตุเตียน 086-1661724

70004 หนองโพ นางสาวฐิตาพร ทาคำ 086-3509710 เทศบาลหนองโพ 42 8 50 19 37 25ก.ค.51 37 12 1 1

ตัวแทนตำบล นางสาวฐิตาพร ทาคำ 086-3509710

ตัวแทนตำบล นายเสกสม แก้วทอง

70005 เจ็ดเสมียน นาย ยุทธพล วรรณเรืองศรี 081-1789006 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 24 5 29 6 16 31 ก.ค 51 16 6 1 1

ตัวแทนตำบล นายยุทธพล วรรณเรืองศรี

ตัวแทนตำบล นางอุดมลักษณ์ กาญจนาอร่ามกุล

70006 เจดีย์หัก นายสุวิชัย ธีรประทีปสกุล 084-1470345 253 หมู่ 2 หนองเข้ 36 7 43 5 51 24 ก.ค.51 51 12 1 1

ตัวแทนตำบล นาง มานวิกา รุ่งรัตน์ธวัชชัย

ตัวแทนตำบล นายสุวิชัย ธีรประทีปสกุล 084-1470345

70007 ดอนแร่ นายสุรินทร์ ตำหนิงาม 081-4231282 หมู่ 1 ตำบล ดอนแร่ 28 5 33 8 14 30 ส.ค.51 28 6 1 1

ตัวแทนตำบล นายสุรินทร์ ตำหนิงาม 081-4231282

ตัวแทนตำบล นายสุพจน์ สิงโตศรี

70008 ทุ่งหลวง นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว 081-4596693 187 หมู่3 บ้านทุงหลวง 38 7 45 5 38 31 ส.ค.51 38 15 1 1

ตัวแทนตำบล นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว 081-4596693

ตัวแทนตำบล น.ส.มนัสวี รุ่งรจนา 089-2246658

70009 เทศบาลปากท่อ นายสมอางค์ เย็นยิ่ง 081-8373786 เทศบาลปากท่อ 20 4 24 5 15 1 ส.ค.51 15 5 1 1

ตัวแทนตำบล นายสมอางค์ เย็นยิ่ง 081-8373786

ตัวแทนตำบล นายพิเชษฐ์ ขาวคง 084-1290784

70010 ตะนาวศรี นายสมนึก อุบล 089-0391648 อบต.ตะนาวศรี 28 5 33 5 9 24 ก.ค.51 9 5 1 1

ตัวแทนตำบล นายอภัย เชิดฉาย

ตัวแทนตำบล นายสมนึก อุบล

70011 บ้านคา นายสุรเชษฐ์ สีสมุทร 087-1699799 อบต.บ้านคา 0 0

ตัวแทนตำบล นายสุรเชษฐ์ สีสมุทร 087-1699799 64 7 71 5 16 30-ก.ค.-51 20 16 1 1

ตัวแทนตำบล นาง อรุณี ตรีเดชา

70012 บ้าบึค์ ลีเลิบานบง นาย พยงค ลเลศ - อบต.บา้านบึง 52 6 58 5 18 31 ก.ค.51 18 13 1 1

ตัวแทนตำบล นาย พยงค์ ลีเลิศ

ตัวแทนตำบล นาย เหิม เขียมวิจิตร

70013 หนองพันจันทร์ นาย สาย ทองศรี 081-1944959 อบต.หนองพันจันทร์ 44 7 51 5 11 28-ก.ค.-51 11 15 1 1

ตัวแทนตำบล นาย สาย ทองศรี

ตัวแทนตำบล นาย ฉลาด ถิ่นวงศ์ม่อม

70014 เขาขลุง นาง พิศมัย ก้อนทิพย์ 084-3948856 ศูนย์บ่มเพาะผู้นำ หมู่ 7 40 8 48 5 45 13ส.ค.51 45 10 1 1

ตัวแทนตำบล นาย สมศักดิ์ ศรีดวม 089-9127470

ตัวแทนตำบล นาย จำนงค์ เปรมแจ่ม

70015 เทศบาลปากท่อ นาย สมอางค์ เย็นยิ่ง 081-8373786 - 20 4 24 5 15 1 ส.ค.51 15

ตัวแทนตำบล นาย สมอางค์ เย็นยิ่ง 081-8373786

ตัวแทนตำบล นาย พิเชษฐ์ ขาวคง 084-1290784


อ่านเรื่องสภาองค์กรชุมชนตำบลโดยละเอียด