1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สรุปผลวันต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด๒๖มิถุนายน๒๕๕๕

รายงานผล

 โครงการ “อปพร.รวมพลังชาวราชบุรีทำลายล้างขบวนการยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชินี๘๐พรรษา”

๒๖มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

..........................................

 

          ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดราชบุรี และรัฐบาล ของ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕    อย่างไรก็ตามเนื่องจากสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากโครงสร้างทางสังคม  ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผลจำเป็นจะต้องมีการพิจาณาแนวทางที่เป็นองค์รวม เช่นการให้ความรู้เพื่อการป้องกัน การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  การใช้มาตรการด้านการปราบปราม และการเยียวยาเพื่อการสร้างโอกาส เป็นต้น   

      อปพร.จังหวัดราชบุรี เป็นกลไกหนึ่งของกรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กระทรวงมหาดไทย ที่เกิดจากความเสียสละของพลเรือนที่มีจิตใจอาสาและได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดราชบุรี อีกทั้งมีภารกิจที่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนทางราชการหรือแม้แต่รัฐบาลทังในยามปกติและช่วงวิกฤตของบ้านเมือง นอกจากนี้ยังมีภาคีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอีก คือ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี 142  เครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านยาเสพติด  ศตส.ภาคประชาชน จังหวัดราชบุรี   และภาคีภาครัฐอีกเช่น จังหวัดทหารบกราชบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

     ที่ผ่านมา อปพร.จังหวัดราชบุรีก็ได้มีส่วนร่วมกับทางจังหวัดราชบุรีในการป้องกัน ป้องปราม บำบัดฟื้นฟู แต่สิ่งหนึ่งที่พบระหว่างการทำงานคือ ความร่วมมือในการป้องกัน ป้องปรามยาเสพติดจากภาคประชาชนทั่วไปนับว่ายังมีน้อยอยู่ อาจเป็นเพราะสาเหตุหลายประการ เช่น กระแสการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดจิตสำนึกในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดยังเข้าไม่ถึงพื้นที่ไม่ถึงจิตถึงใจของประชาชน การไม่ใส่ใจธุระไม่ใช่ ความกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยหากร่วมมือในการป้องกัน หรืออาจเกิดจากการรอผู้นำทีจะนำพาในการป้องกันแก้ไขปัญหา

      จากสาเหตุดังที่กล่าวมา คณะทำงาน อปพร.จังหวัดราชบุรี จึงนัดประชุมกรรมการขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จังหวัด โดยมีตัวแทน อปพร.แต่ละอำเภอเข้าร่วมประชุม และได้ข้อสรุปเป็นมติว่าเพื่อกระตุ้นให้ชาวจังหวัดราชบุรีได้เกิดกระแสการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเกิดผู้คนที่มีจิตสาธารณะในการ ลุกขึ้นมาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับชุมชน สังคม และลูกหลาน อปพร.จังหวัดราชบุรี จึงอาสารณรงค์เชิญชวนสร้างกระแสและปลุกกระแสเพื่อนำขบวนภาคประชาชนจังหวัดราชบุรีให้เข้ามาจัดการกับปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องเพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดลงและสังคมราชบุรีจะได้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรม ณ สนามกีฬาบ้านบ่อมะกรูด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑. เพื่อเทิดไท้องค์มหาราชินี พระชนมายุครบ ๘๐พรรษา

 ๒. เพื่อสร้างเสริมให้ อปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมมือต่อต้านยาเสพติด

 ๓. เพื่อรณรงค์ สร้างกระแส กระตุ้นจิตสำนึกภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลุ่มเป้าหมาย:  เป้าหมายหลักรวม ๓,๐๐๐ คน กลุ่มเป้าหมายรอง ประชาชนทั่วไป และตัวแทนหน่วยงานราชการ เอกชน ห้างร้าน ได้แก่

๑.ศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี

๒.เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

๓.เครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านยาเสพติดจังหวัดราชบุรี(ศตส.ภาคประชาชน)

๔.จังหวัดทหารบกราชบุรี

๕.กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

๖.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๒สุพรรณบุรี

๗.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี

๘.ศพส.จังหวัดราชบุรี

๙.ศูนย์อปพร.จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๐.ศูนย์อปพร.จังหวัดนครปฐม

๑๑.ศูนย์อปพร.จังหวัดกาญจนบุรี

๑๒.สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

๑๓.เครือข่ายเทศบาลตำบลกรับใหญ่

๑๔.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ

ประชาชนทั่วไป ตัวแทนหน่วยราชการ สถานศึกษา เอกชน ทีสนใจ

   กิจกรรมในโครงการ :

๑.การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผ่านช่องทางสื่อ ผ่านเวทีเครือข่าย เวทีกองทุนแม่ของแผ่นดิน

   และการติดป้ายประชาสัมพันธ์

  ๒.การจัดประชุม อปพร.จังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนงาน

  ๓.การจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

      กิจกรรมประกอบไปด้วย

       ๓.๑ เวทีประชุม อปพร.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่๑/๒๕๕๕ เพื่อการรับทราบนโยบายของรัฐบาลและการชุมนุมพลังสัมพันธ์ในอปพร.ราชบุรี

               - โดยมีประธานในพิธี คือ นายณรงค์  ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
               - ร้อยเอกหญิง กรศิริ จิตรเจริญ วิทยากรความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

               - นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ วิทยากรภารกิจอปพร.กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               - นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ วิทยากรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

               - นายปฐม สายเส็ง วิทยากร การซ้อมแผนภัยพิบัติ และการป้องกัน

        ๓.๒ กิจกรรมในวันที่๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกอบด้วย

             -กิจกรรมการแสดงดนตรีของจังหวัดทหารบกราชบุรี แสดงเพลงรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

             - กิจกรรมส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

             -กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดของ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี และการจำหน่ายสินค้า จากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดทหารบกจังหวัดราชบุรี

             -กิจกรรมการลงชื่อป้ายผ้าขาว ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๓,๐๐๐ รายชื่อ บรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานในอุโบสถวัดบ่อมะกรูด จำนวน ๙ พรรษา

 

            - ลงชื่อบนผ้าจีวรผู้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๓,๐๐๐ ครอบครัว แล้วนำไปห่มพระประธานในพระอุโบสถวัดบ่อมะกรูดจำนวน ๙ พรรษา เริ่มแต่ปีพุทธชยันตี๒,๖๐๐ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๓

            - ลงชื่อผู้จีวร และผ้าขาวนั้นเป็นตัวชี้วัดเครือข่าย ๓,๐๐๐เครือข่ายจังหวัดราชบุรีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

             -กิจกรรมการแสดงธรรมในหัวข้อพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ปี กับชัยชนะต่อยาเสพติด

              โดยพระอาจารย์สำรวย โชติวณฺโณ ที่ปรึกษาประธานจังหวัดราชบุรีศูนย์อบรมผาสุกวานิช อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

          -กิจกรรมการเรียกขวัญตามประเพณีลาวเวียงเพื่อให้กำลังใจต่อผู้หลงผิดติดยาและให้กำลังแก่ผู้กำลังทำงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเกราะเพชร เกราะขวัญเพื่อเอาชนะยาเสพติด

              โดยป้าจำปา ฮวดมา  ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านสิงห์หมู่ที่๑๒

          -กิจกรรม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี และประธานศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อประธานในพิธี ได้แก่ พลตำรวจตรีนิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี    พันเอกมานะ นามพันธุ์ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี  นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี

          -กิจกรรมเทิดไท้ พระบรมราชินี ๘๐ พรรษา เปิดกรวยถวายเครื่องสักการะและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา มหาราชินี

         -กิจกรรมการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนงานจำนวน๒๓ท่าน

         -กิจกรรมการกล่าวปฏิญาณตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย พลตำรวจตรีนิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

         -กิจกรรม พันเอก(พิเศษ)มานะ นามพันธุ์ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจังหวัดราชบุรี มอบผ้าขาวลงนามผู้ไม่เกี่ยวของกับยาเสพติด ๓,๐๐๐รายชื่อให้ นายทองสุข ลาลาด ประธานหมู่บ้านบ่อมะกรูด นำไปบรรจุไว้ใต้ฐานพระอุโบสถวัดบ่อมะกรูด เพื่อสำทับความดี จำนวน๙พรรษา ปี๒๕๕๕-๒๕๖๓

         -กิจกรรม นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี มอบผ้าจีวรลงนามไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน ๓,๐๐๐ครอบครัว ให้นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ไว้ห่มพระประธานในพระอุโบสถวัดบ่อมะกรูดตั้งแต่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕- ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๙พรรษา

        -กิจกรรมการแสดงทำลายล้างยาเสพติด โดยพิธีกรสนาม เชิญ นายทองสุข ลาลาด ประธานหมู่บ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗ และ จ.ส.อ. ดินันท์ วสุรักขะ ทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาปแช่งขบวนการยาเสพติด แล้วนำรายชื่อคนเกี่ยวข้องลงกะทะทองแดง จับส่งยมทูต ยมโลก ยมบาล สุวาน สุวรรณ นำเข้าสู่แดนนรก 

           

 

๔.การติดตามประเมินผลโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้

          ๔.๑  ประชุมคณะทำงานร่วมอปพร. จทบ.ราชบุรี ปภ.จ.ราชบุรี เครือข่ายเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายศตส.ภาคประชาชน เครือข่ายสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ฯ

          ๔.๒  จัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อจัดเตรียมข้อมูล ผู้ค้า ผู้เสพผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

          ๔.๓  ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ศพส. จังหวัด ป้องกันจังหวัด(อส.จังหวัด)สำนักงานคุมประพฤติ ปภ.จังหวัด ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี สำนักงานปปส.  เพื่อนำผลการปฏิบัติงานร่วมบำบัดผู้เสพ จับกุมผู้ค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

          ๔.๔  จัดทำเอกสารรูปเล่มระบุยุทธศาสตร์ คณะทำงาน พันธกิจร่วม เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบอย่าง และ องค์ความรู้ ประสบการณ์ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์

          ๔.๕  จัดทำตัวชี้วัดโครงการ อปพร.รวมพลังชาวราชบุรีทำลายล้างขบวนการยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชินี๘๐พรรษา

      ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานกิจกรรมดังกล่าวจึงขอนำเสนอผลการดำเนินโครงการ................ ดังนี้ คือ

                ๑.รายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จังหวัดทหารบกราชบุรี ผบก.ภ.จว.ราชบุรี คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ศพส.จังหวัดราชบุรี กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ประธานเครือข่ายภาคประชาชนต้านยาเสพติด ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี สวท.ราชบุรี

 ๒.ข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินงานต่อ

          ๒.๑  ประชุมสัญจรร่วม ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล

          ๒.๒  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานร่วม

          ๒.๓  ติดตามผลการดำเนินงานต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อเนือง

          ๒.๔  จัดทำตัวชี้วัดให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

 

 

รายชื่อคณะทำงานดังนี้

                                     นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์                 ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                                      นายปิติธรรม ฐิติมนตรี                      ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                                      นายสุรพล แสวงศักดิ์                       ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                       นายณรงค์ คลองชนม์                       ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                       พล.ต.ต. นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี                   ที่ปรึกษากิตติมสักดิ์

                       พล.ตรี เครือนาค เกิดขำ                    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                       พันเอก มานะ นามพันธุ์                     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                       นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์                    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                       นายกริช รังสิเสนา                          ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                       นางสมเจตน์ พรหมสุนทร                   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

    นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ               ประธานที่ปรึกษาโครงการ

    นายจักรกฤษณ์ ลลิตเกียรติกุล         ที่ปรึกษาโครงการ

    นายอนุสิทธิ์ วรรณประวัต              ที่ปรึกษาโครงการ

    นายเรืองชัย เนตรปฐมพร              ที่ปรึกษาโครงการ

    นายพินิจ ร่มโพรีย์                       ที่ปรึกษาโครงการ

    นายทองจุล ขันขาว                       ที่ปรึกษาโครงการ

    นางนฤมล อันตะริกานนท์               ที่ปรึกษาโครงการ

    นายสมพร เครือบุญ                      ที่ปรึกษาโครงการ

    นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์                 ที่ปรึกษาโครงการ

    ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา                     ที่ปรึกษาโครงการ
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ                     ประธานคณะทำงานโครงการ

    นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ                                  รองคณะทำงานโครงการ

    นายอุทัย แสงนุ่ม                                              รองคณะทำงานโครงการ

    นายวิไลวงศ์ประเสริฐ                                     รองคณะทำงานโครงการ

    นายยิ่งเจริญ อำนวยศิลป์                                 รองคณะทำงานโครงการ

    ร.อ.หญิงกรศิริ จิตรเจริญ                                 รองคณะทำงานโครงการ

    นายจิรพัฒน์  พรมสุวรรณ                              รองคณะทำงานโครงการ

    นายปฐม สายเส็ง                                              รองคณะทำงานโครงการ

    นายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์                                        รองคณะทำงานโครงการ

    นายประมวล โพธิ์หล้า                                    รองคณะทำงานโครงการ

    นายพณัติสรรค์ ไชยชนะ                                รองคณะทำงานโครงการ

    นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์                      เลขานุการคณะทำงาน

    นายสยาม จิตรบวร                                   ผู้ประสานงาน/นักวิชาการโครงการ                         

    นายชัยพร บำรุงพงษ์                                       ฝ่ายจราจร

    ด.ต.ชัยกร จิตรคำ                                     ฝ่ายพิธีการสงฆ์และพิธีลงนาม

    นายวินัย คงนะภา                           ฝ่ายสถานที่

                                    นายสุชาติ ครูเจริญ                                           ฝ่ายแสงสีเสียง

                               นายมณเฑียร แก้วพลอย                           ฝ่ายสนับสนุนกำลังอปพร.จ.นครปฐม

                               นายวิรัช ศรีบานเย็น                                 ฝ่ายสนับสนุนกำลังอปพร.จ.สุพรรณบุรี

                               นายสรกฤช เนตรพรหม                           ฝ่ายสนับสนุนกำลังอปพร.จ.กาญจนบุรี

                                    นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ                                ฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม

                                    นางพิภัทรา  ชะนะบวรบุตร                          ฝ่ายจัดหาทุน

                                    นางณัฐนา กลิ่นสุข                                          ฝ่ายจัดหาทุน

                                    นางแหม่ม สิริสวัสดิ์                                         ฝ่ายจัดหาทุน

                                    นางขวัญตา นาคนาคา                                     ฝ่ายประชาสัมพันธ์   

                                    นายชมะนันท์ บรรดาศักดิ์                              ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                    นางนฤมล  ไชยโสตร                                      ฝ่ายบันทึกภาพข่าว

                                    นางไพลิน ศุขสายชล                      คณะทำงาน

                                    นายยุทธพล  วรรณะเรืองศรี          คณะทำงาน

                                    นายสมศักดิ์ เจริญลาภทวี                คณะทำงาน

                                    นายมาระ ชิโน                                  คณะทำงาน

                                    นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์                คณะทำงาน

                                    นางสายฝน  วิชญเนตินัย                คณะทำงาน

                                    นางจิตติมา  ศุภมงคล                       คณะทำงาน   

                                    นายอำนาจ  แสวงทอง                     คณะทำงาน

                                    นายเหง็น บรรจง                              คณะทำงาน

                                    นางจอมแจ้ง  ครูเจริญ                      คณะทำงาน

                                    นายปรีชา ฉัตรจินดา                        คณะทำงาน

                               นางอบ หริวัลลี                                      คณะทำงาน

                                                นายกริช รังสิเสนา                          ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายชำนาญ จันทร์นาคา              ฝ่ายวิทยุสื่อสาร

ผู้สนับสนุนโครงการ มีดังนี้

๑.       นายกวันชัย ธีระสัตยกุล                                       ๓,๐๐๐ บาท

๒.      นายกกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ                                              ๕,๐๐๐   บาท

๓.      นายกสุรชัย รุ่งนิรันดร์                                                                   ๕,๐๐๐   บาท

๔.      นายกสุเทพ ภูริเอกทัต                                                                   ๕,๐๐๐   บาท

๕.       นายนิพนธ์ ฤทัยคงถาวร                                                   ๒,๕๐๐  บาท

๖.       นายสมรัก ฤกษ์ร่างวิทยาชัย                                                         ๒,๕๐๐  บาท

๗.      นายประยงค์ อัครชัยพันธ์                                                             ๒,๕๐๐  บาท

๘.      นายสุธิภัทร ไชยสุริยกาญจน์                                                        ๒,๕๐๐  บาท

๙.      กำนันจำนง บัวคำ                                                                           ๒,๕๐๐  บาท        

๑๐.   นายรุ่งโรจน์ ม่วงเผือก                                                                   ๒,๕๐๐  บาท

๑๑.   นายอนิรุธ เหล่าวัฒนไพศาล                                                         ๒,๕๐๐  บาท

๑๒.  สจ.สัญญา สิงห์อยู่                                                                        ๕,๐๐๐   บาท

๑๓.  นายยศศักดิ์ ชีววิญญู                                                                    ๕,๐๐๐   บาท

๑๔.  นายฝนเทพ แต่เติมพันธ์                                                               ๕,๐๐๐   บาท

๑๕.   นายรุ่งโรจน์ เจนวีรวัฒน์                                                    ๕,๐๐๐   บาท

๑๖.   นายธวัชชัย หลิน                                                                           ๒,๕๐๐  บาท

๑๗.  นายยิ่งเจริญ อำนวยศิลป์                                                              ๔,๐๐๐  บาท

๑๘.  ส.อบต.สุวรรณ ประจวบวัน                                                          ๒,๕๐๐  บาท

๑๙.  นางอุไรวรรณ ประยูรหงส์                                                             ๒,๕๐๐  บาท

๒๐.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลับพลาชัยบริการ                                          ๕,๐๐๐   บาท

๒๑.  คุณธิดา อยู่พงษ์พิทักษ์                                                                  น้ำดื่ม๑,๐๐๐แก้ว

๒๒. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเขางูหมู่ที่๑ และ หมู่ที่๑๓              ๕,๐๐๐   บาท

๒๓. ศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลเขางู                                                      ๒,๕๐๐  บาท

๒๔. สท.ณรงค์ ดวงแก้ว                                                                         ๕๐๐  บาท

๒๕.  ชุมชน๑๓สามัคคี                                                                            ๑,๐๐๐   บาท

๒๖.  ชุมชนบ้านในพัฒนา                                                                        ๑,๐๐๐   บาท

๒๗.มูลนิธิการกุศลสถาน (สว่างราชบุรี)                                              น้ำดื่ม๒,๕๐๐แก้ว

๒๘.นายมานิต นพอมรบดี                                         ๒,๐๐๐  บาท