1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กฐินเอื้ออาทรวัดศรีโคมคำ๓๒๐วัด

 

ภิมหากฐินเอื้ออาทร๓๓๐วัด เกิดขึ้นอัศจรรย์
มหาวิจารณ์ เตียวสุวรรณ  และกองทุนแม่ของ
แผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด /อปพร.จังหวัดราชบุรี
ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ทต.กรับใหญ่
ทอด ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ลำพูน

 
มหาวิจารณ์ เตียวสุวรรณ ผู้สูงอายุดีเด่นแห่งชาติปี๒๕๕๕ พ่อตัวอย่างจังหวัดราชบุรีปี๒๕๕๔ และประธานการจัดอภอมหากฐินเอื้ออาทร ๓๓๐วัด พร้อมด้วย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกรับใหญ่ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับภาคกลางปี๒๕๕๖ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติปี๒๕๕๕ นางพาวิณี สามัคคี สท.เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี๒๕๕๓ นางแถม ชานาง แม่ดีเด่นแห่งชาติปี๒๕๕๐ พร้อมด้วยคณะจากบ้านบ่อมะกรูด และชาวราชบุรี ทอดกฐินเอื้ออาทร๓๓๐วัด โดยวัดทั้งหมดนี้เป็นกฐินตกค้างทางภาคเหนือที่ไม่มีใครจอง คณะกรรมการกฐินเอื้ออาทรโดยการนำของ มหาวิจารณ์ เตียวสุวรรณ พร้อมคณะประสานงานร่วมกับพี่น้องจังหวัดลำพูนจัดทอดกฐินเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาร่วมกัน โดยทอดในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐น.ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน
ทอดกฐินเอื้ออาทร ๓๒๐วัด
วัดศรีโคมคำ อ.เมืองพะเยา

               
  
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 และ มหาวิจารณ์ เตียวสุวรรณ พร้อมผู้จองกฐินร่วมถวายกฐินเอื้ออาทร ๓๒๐วัด มีความสำเร็จอย่างสูง มีประชาชนเข้าร่วมเป็นหมื่นคน ผู้ประสานงาน อ.สุภาเพ็ญ ผะเอม เลขานุการ ปลัดอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเลาขวัญ นายชัยวิทย์ เตียวสุวรรณ ผอ.ส่วนอำนวยการคดีกรมDSI อ.ประพันธ์ อุบลธรรม เหรัญญิก อ.ทองสุข ลาลาด พิธีกร และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จ.ราชบุรี และประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ต้องขอขอบคุณอปพร.จ.ราชบุรี นำอปพร.๒๕นาย ร่วมปฏิบัติการจนงานออกมาสมบูรณ์

คลิปVDO  http://youtu.be/FugxGioqlzg


พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

๑. อ.วิจารย์  เตียวสุวรรณ                              ประธานคณะกรรมการ

๒.อ.แสวง  บุบผาคำ                                     รองประธาน

๓.นายทวี  สามัคคี                                       รองประธาน

๔.อ.ประพันธ์ อุบลธรรม                                 เหรัญญิก

๕.อ.สุภาเพ็ญ ผะเอม                                    เลขานุการ

๖.อ.ทองสุข ลาลาด                                     กรรมการ/พิธีกร

๗.อ.เฉลิม  คงมั่น                                        กรรมการ/ประชาสัมพันธ์

๘.อ.วิชา วัฒนกุล                                        กรรมการ

๙.อ.สมปอง สร้อยสยัมภู                                กรรมการ

๑๐.อ.เที่ยง บุญมาก                                      กรรมการ

๑๑.อ.ณัฐวรรณ ขำภักดี                                  กรรมการ

๑๒.อ.เลื่อน เมือบศรี                                     กรรมการ

๑๓.ร.ต.ปัญญา  จูฑารี                                   กรรมการ

๑๔.ว่าที่ร.ต.สุภักดิ์ อนุกูล                               กรรมการ

๑๕.นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา                           กรรมการ

๑๖.จ.ส.อ.สุชิน คงพิม                                    กรรมการ

๑๗.นายเปี่ยมศักดิ์ วัฒนอัมพรกุล                      กรรมการ

๑๘.ปลัดอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์                           กรรมการประสานงาน
๑๙.นายชัยวิทย์  เตียวสุวรรณ                          กรรมการประสานงาน

๒๐.อ.ปราโมทย์ อยู่หนู                                  กรรมการประสานงาน

๒๑.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ                              กรรมการ/สารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๒.๓๐น. ณ วัดศรีโคมคำ เขตเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.comรายงาน

คณะกรรมการอุปถัมภ์

๑.อ.สมบูรณ์  เอี่ยมละออ                              พ่อตัวอย่างแห่งชาติ

๒.อ.ยุพยง เอี่ยมละออ                                 แม่ดีเด่นแห่งชาติ

๓.พลตรีสุทธิชัย ปัทมจิต                       ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุดีเด่นฯ

๔.พันเอกปฐมทรรศ ปทุมทอง                 ผอ.ประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหาร

๕.นาวาอากาศเอกหญิงอารีศรี กำเนิดศิริ   กรุงเทพฯ

๖.พันโทนายแพทย์อิสสระ ภูมิสุวรรณ       คลินิกสายใต้  กรุงเทพฯ

๗.นายเจือ  ศิริอินทร์                           ประธานชุมชนหมู่บ้านท่าราบ

๘.นายเล็ก  อัตตาหกุล                         อดีตประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี

๙.นายผดุง  เตียวสุวรรณ                    ประธานสภวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพัน

๑๐.นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี            วิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลนครปฐม

๑๑.ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา                  บริษัททีมอิศวคอนสตรั๊กชั่นจำกัด

๑๒.ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล            ธรรมหรรษาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัด

๑๓.นายพรชัย สิทธิธนาสุทธ์                  ร้านชัยชนะการยาง นครสวรรค์

๑๔.คุณพัชรี ศุภเศรษฐโรจน์                  เน็ทเทเลคอมตลาดทับคล้อ พิจิตร

๑๕.คุณพัชรา ภักดีวรกุล                       อดีตนายกสโมสรไลอ้อนด์ชัยบาดาล

๑๖.คุณยุทธนา เนียมละมุล                    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี