1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

เปิดธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศตส.ภาคประชาชน อปพร.จังหวัดราชบุรี สภาองค์กรชุมชนตำบลตำบลบ้านฆ้อง หนังสือพิมพ์หลักเมืองราช สื่อชุมชนแห่งชาติ ศูนย์พลเมืองคุณธรรม เครือข่ายบ่อมะกรูดร่วมมิตร RCTV และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ศูนย์ถ่ายทอดการเกษตรตำบลบ้านฆ้อง ถวายสังฑทานถวายเพลพระ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ และเปิดธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

              

             

             
             
             
             
             

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี หนังสือพิมพ์หลักเมืองราช ศตส.ภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดราชบุรี ศอช.จ.ราชบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-การสื่อสารอปพร.ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด สื่อชุมชนแห่งชาติ ศูนย์พลเมืองคุณธรรม NEWS4สื่อภาคประชาชน สำนักข่าว RCTV ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด ศูนย์ถ่ายทอดการเกษตรตำบลบ้านฆ้อง เปิดธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ในพิธีการมีนางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนเป็นประธาน นายพงศ์ศักดิ์ ลิมปิการกุล นายประชิน สังขานวม นายทองสุข ลาลาด นางจำปา ฮวดมา นายวิทูรย์ ศรีเกษม นายกอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล นางกรรณิกา ณ บางช้าง นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี นางศลิษา จันทวรรณ์ โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระ และไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน ๕ ตัวเป็นวัวเพศเมียมีลูกติดในท้องทั้ง ๕ ตัวโดยซื้อชีวิตมาจากโรงเชือดในเขตอำเภอโพธาราม เมื่อรวมกับโค-กระบือที่ไถ่มาตั้งแต่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ในวันแม่แห่งชาติ ๓ โค วันพ่อแห่งชาติ ๓ โคและรับการสนับสนุนจากประชาสงเคราะห์เดิมอีก ๕ เป็น ๑๖ ตัวคณะกรรมการหมู่บ้านแต่งตั้งให้นายวินัย คงนะภา เป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้ช่วยสุวรรณ ศรีนาค และ ด.ต.ชัยกร จิตรคำ เป็นรองคณะทำงาน โดยมีนางสวรินทร์ กูดเพตรา เป็นเลขานุการ มอบวัวให้ชาวบ้านครอบครัวละ ๒ ตัวโดยนำไปเลี้ยง มีเป้าหมายเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีระเบียบต้องรักษาชีวิตแม่พันธุ์ เพื่อถวายชีวิตเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นธนาคารความดี ซึ่งเป็นโครงการประสานงานร่วมกับองค์กรต่างๆอย่างเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านโดยรวม เป้าหมายหลักต้องแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบออกจากชุมชนภายใน ๓ ปี ถึงปี ๒๕๕๕ และมีจำนวน ๑๙๙ ตัว และพัฒนาสายพันธุ์ไทย ประสานการจัดงานโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
                 
                

นายวินัย คงนะภา ประธานธนาคารโค-กระบือ มอบวัวแม่พันธุ์ให้เยาวชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรี นำไปเลี้ยง เพื่อเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง"พ่อหลวง"อย่างแท้จริง/สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ สำนักข่าวNews4สื่อภาคประชาชนและมะกรูดดอทคอม รายงาน