1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

โครงสร้างหมู่บ้าน


โครงสร้างหมู่บ้านบ่อมะกรูด
หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด

 
นายวินัย คงนะภา
รองประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด

 

เลขานุการหมู่บ้าน
นายสุทิน ดีวิหก
กรรมการ

 
นางบุญธรรม เพ็งพิน
กรรมการ

 
นางอ่ำ อุ่มเอิบ
กรรมการนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
เหรัญญิก

นายสุวรรณ ศรีนาค
ผู้ใหญ่บ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗
นางทิพนภา แสวงคำ
สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
 

นางวิริยาห์ เพียรวัฒนผล
สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง 

บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี         งานพัฒนาในระดับตำบลจุดเริ่มต้นของการจัดการตนเองของชุมชนบ้านฆ้อง มีจุดเริ่มต้นมาจากบ้านบ่อมะกรูดที่มีกิจกรรมอยู่อย่างหลากหลายและเป็นที่ยอมรับของทั้งคนในตำบลบ้านฆ้องเอง และต่างชุมชนออกไป อันได้แก่ การต่อต้านยาเสพติดโดยชุมชน การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือแม้แต่รูปแบบการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำที่มีใจทำงานให้ชุมชนดีขึ้น อย่างที่เรียกว่า “สภาผู้นำ” ก็มีจุดเริมต้นมาจากบ่อมะกรูดด้วยเช่นกัน งานพัฒนาที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในระดับตำบลมีหลากหลายกิจกรรม ได้แก่

1. การป้องกันยาเสพติดชุมชน (2539- ปัจจุบัน) ปัญหายาเสพติดของชุมชนบ่อมะกรูด ถือว่ามีความรุนแรงมากระดับหนึ่งจนทำให้ผู้นำชุมชนอย่างคุณธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบและอาจารย์ทองสุข ลาลาด ต้องช่วยกันคิดว่าจะจัดการกับปัญหายาเสพติดที่แพร่หลายเข้ามาในชุมชนได้อย่างไร เพราะแม้กระทั่งบริเวณใกล้โรงเรียน ยังมีการซื้อขายยาบ้า ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง ด้วยการเป็นห่วงคุณภาพของคนในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนและการเห็นว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อคนในชุมชน ทั้งตัวผู้เสพยาเอง ครอบครัวของผู้เสพ ปัญหาจากการลักเล็กขโมยน้อย อาชญากรรม ที่จะตามมาอีกมากมาย ทำให้เกิดการรวมตัวของผู้ที่รักและห่วงชุมชน ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยงานป้องกันยาเสพติดถือว่าเป็นพื้นฐานให้กับงานพัฒนาต่าง ๆ ที่ตามมาในชุมชนอีกมากมาย
- ช่วงแรก : ทำงานด้วยใจจากผู้ที่ห่วงใยความเป็นไปของชุมชนในช่วงปีนั้น อาจารย์ทองสุข เกษียณอายุราชการก่อน 2 ปี ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่คุณธัมมสัญญ์ ได้กลับมาทำงานที่บ้านจึงได้เข้ามาทำงานให้กับชุมชนอย่างเต็มที่ สถานการณ์ของชุมชนเองต่างเต็มไปด้วยปัญหายาเสพติด มีเด็ก เยาวชนติดยาเสพติด กันมาก มีทั้งผู้ซื้อผู้ขายที่อยู่ในชุมชนและนำมาจากนอกชุมชน ส่วนหนึ่งมาจากโรงงานฆ่าสัตว์ / โรงงานทำตุ๊กตา (ยาที่แพร่หลายได้แก่ยาเอมฟาตามีนหรือยาบ้า-ยาขยัน) ได้รวมตัวผู้ที่อยากเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เป็นคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เริ่มแรก ใช้วิธีการพูดคุยกับพี่น้องในหมู่บ้านและใช้ 3 ยุทธศาสตร์หยุดยั้ง เพื่อประกาศให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ได้แก่
1. หยุดยั้งผู้ค้า เป็นการประสานกับส่วนราชการได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง อำเภอ มีอาสาสมัครตามหมู่บ้าน คอยส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่บ้านเมือง และขอร้องให้คนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลิกข้องเกี่ยว
2. หยุดยั้งผู้เสพ มีการแนะนำให้ไปบำบัด โดยการติดต่อโรงพยาบาลโพธาราม ทำเรื่องส่งไปโรงพยาบาล ให้มีบัตรผู้ป่วยด้านยาเสพติดถ้าใครมีบัตรฯ ตำรวจจะไม่จับ เมื่อมีอาการถึงขั้นรุนแรงจะส่งไปที่วัดวังผาแดง กาญจนบุรี และ วัดอินทราราม สมุทรสงคราม เพื่อบำบัดและรักษา
3. หยุดยังไม่ให้ติดเพิ่ม ใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น ศึกษาดูงาน จัดค่ายเยาวชน กีฬา กลองยาว เป็นต้น
ในช่วงนี้ เป็นการทำงานที่ต้องใช้ทุนของชุมชนอย่างเดียว ไม่มีการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ไม่มีงบประมาณจากส่วนราชการ คนทำงานต้องพึ่งตนเองและใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าที่มีในการทำงาน เช่น การเขียนป้ายต่อต้านยาเสพติด ก็ใช้ป้ายจากผ้าคลุมศพบ้าง ใช้ฝาโลงบ้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็ออกงบประมาณกันเอง การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนบ่อมะกรูด ต้องใช้ทั้งคนกล้า คนเก่งอย่างคุณธัมสัญญ์ และใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่เคารพเกรงใจของหมู่บ้าน อย่าง อาจารย์ทองสุข ประสานการทำงานควบคู่กันไป จึงประสบความสำเร็จ นอกจากนี้การแก้ปัญหายาเสพติด ต้องทำกันอย่างจริงจัง ผู้นำต้องเสียสละ มีใจสาธารณะ มีความอดทน เพราะต้องใช้เวลามากในการทำงาน
- ช่วงที่สอง : ขยายการความดีและผลงาน สู่ชุมชนรอบข้างเมื่อการทำงานเห็นผลชัดเจน และการหยุดยั้งยาเสพติดได้ผลมากขึ้น รวมถึงการบำบัดให้กับคนที่ติดยาเสพติดได้ครอบคลุมคนที่ติดยาเสพติดและดึงคนเหล่านั้นออกจากวังวนยาเสพติดได้ จึงมีหลายชุมชนขอความช่วยเหลือให้คณะทำงานแก้ไขยาเสพติดของบ่อมะกรูดไปให้การช่วยเหลือ โดยมีชุมชนขอความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากในหมู่บ้านของตำบลบ้านฆ้องเอง รวมถึงตำบลรอบข้างและอำเภอใกล้เคียงด้วย ในปี 2543-2544 ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้รับรู้กิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในชุมชนของคนบ่อมะกรูด จึงให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 14,000 บาท ทำเรื่องการต่อต้านยาเสพติด โดยแกนนำได้ใช้เงินจำนวนดังกล่าวจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและได้ขยายเครือข่ายคนทำงานไปอีกจำนวน 7 หมู่บ้านเช่น บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 6 , บ้านเสาธง หมู่ 2 อ. บางแพ , บ้านหนองเอี่ยน หมู่ 1 และ หมู่ 2 ต.วัดแก้ว เป็นต้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เป็นทั้งการ “เฝ้าระวังและปราบปราม” โดยอาศัยกลไกการทำงาน แบบที่เรียกว่า ราษฎรอาสา จนในที่สุดได้ตั้งเป็นเครือข่ายบ่อมะกรูดร่วมมิตร และ เครือข่ายชุมชนบ้านฆ้องรวมมิตร ที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด อย่างได้ผลที่สุด เป็นการทำงานในระดับชุมชนท้องถิ่น ที่ใช้อาสาสมัครชาวบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) และร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดให้เลิกได้หลายราย โดยมีศูนย์ประสานการทำงานที่บ้านบ่อมะกรูด หมู่ 7 เป็นที่ทำการและที่รับเรื่องแจ้งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- ช่วงทีสาม : ได้รับการยอมรับและเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนและการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ กว่า 10 ปี(2539-ปัจจุบัน) นอกจากจะมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมต่างๆแล้ว ยังมีหน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เห็นคุณค่าของกระบวนการเรียนรู้และจัดการตนเองของคนในชุมชนก็เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้นำและชาวบ้านบ่อมะกรูดได้ทำกิจกรรมพัฒนาหลากหลายรูปแบบ และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จนเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เช่น หมู่บ้านปลอดยาเสพติด กองทุนหมู่บ้านดีเด่น เป็นต้น เป็นการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนตนเองอย่างเป็นระบบ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้ การทำงานต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังทำให้คุณธัมมสัญญ์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ และให้บ้านบ่อมะกรูดเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี (ศตส.ปชช.จ.ราชบุรี)ผลจากการขับเคลื่อนภารกิจการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมานานนับสิบปี ได้เกิดองค์ความรู้ประสบการณ์ทำงานและภาคีแนวร่วมภาคประชาชน สามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด นับเป็นการบ่มเพาะองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในภารกิจของพลังชุมชน เชื่อมั่นในประสบการณ์และองค์ความรู้จากการทำงานและเชื่อมั่นในพลังของประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จริง ศรัทธาในจิตวิญญาณและพลังใจอันมุ่งมั่นในการอุทิศกาย อุทิศใจ อุทิศตน เข้ามารับผิดชอบในภารกิจศรัทธาในการเป็นเจ้าของพื้นที่ ความเป็นผู้รู้จริงในสภาพปัญหา จนก่อสำนึกอันแรงกล้าในการเป็นเจ้าของปัญหานำมาสู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด ได้ในที่สุด

2.การจัดทำแผนชีวิตชุมชน (2548-2549)ตำบลบ้านฆ้องได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ประสานการทำแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง ของอำเภอโพธาราม อันประกอบไปด้วย 10 ตำบล ที่เข้าร่วมการจัดทำแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองในปี 2548-2549 ในฐานะที่เป็นตำบลที่มีคณะทำงานเข้มแข็งและสามารถเป็นตัวอย่างในการจัดการกับชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการทำงานชุมชนในด้านอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการกองทุน (กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน) จึงได้รับความเชื่อถือจากคณะทำงานแผนชุมชนในอำเภอโพธารามให้ตำบลบ้านฆ้องเป็นศูนย์ในการจัดทำแผนชีวิตชุมชนแนวคิดเรื่องการทำแผนชุมชน เริ่มจากแกนนำบ้านบ่อมะกรูดไปศึกษาดูงาน ที่บ้านหนองกลางดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ผู้ใหญ่โชคชัย) ในปี 2543 กลับมาจึงเริ่มทำแผนในกลุ่มย่อยๆ ก่อนโดยมีการเขียนแผนไว้ทุกด้าน ทั้งประเพณี วัฒนธรรม และทำกิจกรรมร่วมกับงานอื่นๆ ที่หมู่บ้านทำอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะเริ่มทำจากบ้านบ่อมะกรูดก่อน ในช่วงต่อมาทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง โดย อ.อุษา เทียนทอง ได้ให้แกนนำในหมู่บ้านไปเรียนรู้เรื่องการทำบัญชี เพื่อเสริมศักยภาพของคนทำงานด้านการเงิน และได้ศึกษาการทำแผนชุมชน และแผนการบริหารจัดการของกลุ่ม จนได้เข้าร่วมกับการทำแผนชีวิตชุมชนร่วมกับเครือข่ายชุมชนตะวันตกโดยได้จัดทำแผนชุมชนตามขั้นตอนการ
ทำแผนชุมชนครบทั้ง 10 ขั้นตอน เช่น การจัดทำความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนชีวิตชุมชน การจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล จนได้แผนที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคนในชุมชน และการคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม จนได้มีการนำแผนเข้าสู่ท้องถิ่น และมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจในการทำแผนของชุมชนเช่นพัฒนาชุมชน นายอำเภอ เป็นต้น นอกจากนี้บ้านฆ้องยังได้ทำการรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนชุมชนของตำบลต่างๆ ทั้ง 10 ตำบลมาไว้ที่ศูนย์บ้านฆ้องและมีการจัดกีฬาสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานแผนชุมชน 10 ตำบลด้วย ฯลฯคณะทำงานแผนชุมชนมาจากทั้ง 10 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน รวม 50 คน และได้คัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนของตำบลบ้านฆ้อง อีก 17 คน ดังนี้
1. นายทองสุข ลาลาด ผู้ประสานงานแผนชีวิตชุมชน
2. พ.ท. สุรินทร์ ศิริจำปา ผู้ช่วยผู้ประสานงานแผนชีวิตชุมชน
3. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ช่วยผู้ประสานงานแผนชีวิตชุมชน
4. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ฝ่ายการเงิน
5. นางสุนันนทา รักงาม ฝ่ายบัญชี
6. นางสุวรรณ นนท์เอี่ยม ฝ่ายประเมินผล
7. นายโกศล ลักษิตานนท์ ฝ่ายตรวจสอบ
8. นายวินัย คงนะภา ฝ่ายกิจกรรทม
9. น.ส. ประทุมวดี สีใส ฝ่ายเอกสาร
10 นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ ฝ่ายวิชาการ
11. นางภาวิณี สามัคคี ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
12. นายพัทธนันท์ บัวภู ฝ่ายสังเคราะห์ข้อมูล
13. จ.ส.อ. ดินันท์ วสุรักขะ ฝ่ายสังเคราะห์ข้อมูล
14. นางสร้อยมาศ เตียงเกตุ ฝ่ายวิเคราะห์แผน
15. นางไกร นนท์เอี่ยม ฝ่ายวิเคราะห์แผน
16. นางบุปผา ชัยศักดานุกูล ฝ่ายสื่อสาร
17. นายต้อม พลอยเพชร ฝ่ายสื่อสาร

คณะกรรมการหมู่บ้านรับผิดชอบกิจกรรม

1. นายสุวรรณ ศรีนาค ด้านสิ่งแวดล้อม และปกครอง
2. นายทองสุข ลาลาด ด้านสังคม
3. นายสุทิน ดีวิหก ด้านเศรษฐกิจ
4. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ด้านเศรษฐกิจ
5. นายวินัย คงนะภา ด้านการศึกษา
6. นางสาวเรไร ชุนเกษา ด้านสุขภาพอนามัย
7. นางสาวขวัญเมือง แก้วขวัญ ด้านสุขภาพอนามัย
8. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ด้านความมั่นคง

คณะกรรมการหอกระจายข่าว

1. นายสุวรรณ ศรีนาค  ประธาน (ผู้อ่านข่าว)
2. นายทองสุข  ลาลาด กรรมการ (ผู้อ่านข่าว)
3. นางสาวเรไร ชุนเกษา กรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ  กรรมการ
5. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ กรรมการที่ปรึกษา
 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

1. นายสุวรรณ ศรีนาค  ประธานกรรมการ
2. นายวินัย คงนะภา รองประธาน
3. นายสุทิน ดีวิหก รองประธาน
4. นางอรวรรณ เทียมทนงค์ กรรมการ
5. นางกลม มหาสังข์ กรรมการ
6.นางสวรินทร์ กูดเพตรา กรรมการ
7.นางบุญธรรม เพ็งพิน กรรมการ
8. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ กรรมการเหรัญญิก
9. นางสาวเรไร ชุนเกษา กรรมการเลขานุการ

คณะกรรมการผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

 ประธานกรรมการ
2. นางจี้ โสภา รองประธาน
3. นางเฉลา บุญพิทักษ์นุกูล รองประธาน
4. นางอ่ำ อุ่มเอิบ เลขานุการ-เหรัญญิก
5. นางกรม มหาสังข์ กรรมการ
6. นางเจียน คมมูล กรรมการ
7. นายยุทธิ์ โชติพรวน กรรมการ
8. นายพวง กูดเพตรา กรรมการ
9. นายจุ๊ สืบทู กรรมการ
10. นายนำ อนุเครือ กรรมการ
11. นางแถม ชานาง กรรมการ

คณะกรรมการ อสม.หมู่ที่ 7

1. นางสาวเรไร                      ชุนเกษา
2. นางสาวขวัญเมือง               แก้วขวัญ
3. นางอ่ำ                             อุ่มเอิบ
4.นางบุญธรรม                      เพ็งพิน 
5.นายดเรศ                           ลาลาด
6.นางวิริยาห์                         เพียรวัฒนผล ประธานกรรมการ
7.นางสาววันเพ็ญ                   โสภา
8.นายสุวรรณ                        ศรีนาค 
9.นางสวรินทร์                     กูดเพตรา
10.นางหทัยรัตน์                    อุ่มเอิบ
11.นางพนมวรรณ                  ชุนเกษา
 
คณะกรรมการโครงการ ICT
1.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ..............ประธาน
2.นายสุวรรณ ศรีนาค.................  รองประธาน
3.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ                 เลขานุการ
4.นายดเรศ ลาลาด..................... กรรมการ
7.นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ..............กรรมการเหรัญญิก
8.ด.ต.ชัยกร จิตรคำ.....................กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก


ตำแหน่งประธานชุมนุม ฯ
นางสาวธนวรรณ งามยิ่งยวด (วรรณ) อายุ 22 ปี
ตำแหน่งรองประธานชุมนุม
นางสาวณพิชา เตียงเกตุ (แหม่ม) อายุ 19 ปี
เด็กหญิงขวัญชนก ไพรวนารมณ์ (วิว) อายุ 12 ปี
ตำแหน่งเลขานุการ
เด็กหญิงนัฐลียา อุ่มเอิบ (เบลล์) อายุ 14 ปี
ตำแหน่งทะเบียน
เด็กหญิงอรจิรา เตียงเกตุ (หญิง) อายุ 11 ปี
ตำแหน่งฝ่ายเหรัญญิก
นางสาววิวรรณธนี แซ่คู (วิ) อายุ 20 ปี
เด็กหญิงฐิติมา บุญประเทือง (โบว์) อายุ 13 ปี
ตำแหน่งฝ่ายธุรการ
เด็กชายสุรศักดิ์ สาขา (เอ๋) อายุ 14 ปี
เด็กหญิงอัสนิ์ยา สันติภูมิโพธา (โจ้) อายุ 11 ปี
ตำแหน่งฝ่ายสวัสดิการ
เด็กหญิงกฤตยานี คำมี (โก๊ะ) อายุ 12 ปี
เด็กหญิงวราภรณ์ ยุวะสถาพร (น้ำหวาน) อายุ 13 ปี
ตำแหน่งฝ่ายกิจกรรม
เด็กชายอัศวิน แสนแปง (แย็ค) อายุ 12 ปี
เด็กชายนพพร อายุวัฒนกุล (ต้อม) อายุ 13 ปี
ตำแหน่งฝ่ายกีฬา
เด็กหญิงอัจฉริ์ยา สันติภูมิโพธา (เจมส์) อายุ 13 ปี
ตำแหน่งอาคารสถานที่
นายศราวุฒิ การะเกตุ (หนึ่ง) อายุ 15 ปี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT
เด็กชายสุรศักดิ์ สาขา (เอ๋) อายุ 14 ปีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ .............ประธาน
2. นายวินัย คงนะภา ...................รองประธาน
3.นายสุวรรณ ศรีนาค                   รองประธาน
4. นางสาวเรไร ชุนเกษา ..............เลขานุการ
5. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ...............เหรัญญิก
6. นางอรวรรณ เทียมทนงค์           กรรมการ
7. นายสุทิน ดีวิหก                       กรรมการ
8. นางอ่ำ อุ่มเอิบ                        กรรมการ

คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านSML

1. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ .................   ...ประธานคณะทำงาน
2. นายวินัย คงนะภา .................. ..........รองประธาน
3. นายสุวรรณ ศรีนาค ......................     รองประธาน
4. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ........................ เลขานุการ
5. นางสาวเรไร ชุนเกษา ........................เหรัญญิก
6. นางอรวรรณ เทียมทนงค์ ........ ...... ....ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นายสุทิน ดีวิหก ...................... ........ ฝ่ายตรวจสอบ
8. นางอ่ำ อุ่มเอิบ
..............................   กรรมการ
9. นางวันเพ็ญ โสภา ...........................  กรรมการ

กลุ่มออมสัจจะ
กองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗

1.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ                     ประธาน
2.นายวินัย คงนะภา                           รองประธาน
3.น.ส.หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ                      เหรัญญิก
4.น.ส.เรไร ชุนเกษา                          เลขานุการ
5.นายสุทิน ดีวิหก                             กรรมการ
6.นางอรวรรณ เทียมทนงค์                  กรรมการ
7.นางอ่ำ อุ่มเอิบ                               กรรมการ
8.นางบุญธรรม เพ็งพิน                       กรรมการ
9.นายต้อม พลอยเพ็ชร                       กรรมการ
10.นางศรีสะอางค์ ดีปัญญา                 กรรมการ
11.นางสาวเสาวรส นิ่มนวล                  กรรมการ
12.นายอัครพล ชุนเกษา                     กรรมการ
13.นางฉวี จันดร์ดา                            กรรมการ

14.นายสุวรรณ ศรีนาค                        ฝ่ายตรวจสอบ


ที่ปรึกษา

กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
- กลุ่มคณะกรรมการธนาคารกองทุนแม่ของแผ่นดิน หัวหน้ากลุ่ม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
- กลุ่มราษฎรอาสาต้านยาเสพติด หัวหน้ากลุ่ม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
- กลุ่มราษฎรอาสาสมัครตำรวจชุมชน หัวหน้ากลุ่ม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
- กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน หัวหน้ากลุ่ม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
- กลุ่มอาสาสมัครพลังแผ่นดินหมู่ที่ 7 หัวหน้ากลุ่มนายสุวรรณ ศรีนาค
- กลุ่มอาสาสมัครพลังแผ่นดินหมู่ที่ 8 หัวหน้ากลุ่ม นายธีรพล ศศิธร
- กลุ่มการศูนย์การเรียนชุมชนโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน ICT หัวหน้ากลุ่ม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หัวหน้ากลุ่ม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ( ม.7)
- กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่ม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ( ม.7 )
- กลุ่มร้านค้าชุมชน นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ เป็นผู้จัดการร้านค้าพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านอีก 27 ท่าน
- กลุ่มเลี้ยงวัวต่าง ๆ หัวหน้ากลุ่ม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
- กลุ่มปลูกอ้อยและกลุ่มข้าวโพดฝักอ่อน หัวหน้ากลุ่ม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
- กลุ่มอาชีพตุ๊กตา นางศรีสะอางค์ ดีปัญญา
- กลุ่มประมงน้ำจืด นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
- กลุ่มทำนาปลอดสารพิษ นายอุดม ลาลาด
- กลุ่มสตรี นางเฉลา บุญพิทักษ์นุกูล
- กลุ่ม อสม. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
- ชุมนุมกลุ่มเยาวชนนายกิตติธัช อุ่มเอิบ
- กลุ่มเยาชนโครงการ ICT ด.ญ.นัฐลียา อุ่มเอิบ
- กลุ่มแม่บ้านปลาอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
- กลุ่มอาชีพปลาร้าปลอดสารนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
- กลุ่มศูนย์พัฒนาครอบครัวผาสุก นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
- กลุ่มกรรมการหมู่บ้าน(กม.) นายสุวรรณ ศรีนาค

 

พันธกิจ

      ยึดประชาชนป็นหลัก สร้างความมั่นคง ปลอดความยากจน ปลอดยาสพติด ปลอดอาชญากรรม รักษาวัฒนธรรม และภาษาถิ่น

วิสัยทัศน์

      กินอิ่ม นอนอุ่น มีคุณธรรม เกิดการออม เกิดสวัสดิการ พึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน

อ.ทองจุล ขันขาว
สิบโทหญิงทองหล่อ นิลบดี
.
กรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่7ต.บ้านฆ้อง

1.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ....................ประธาน
2.นายวินัย คงนะภา..................         รองประธาน
3.น.ส.หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ..................... เหรัญญิก
4.น.ส.เรไร ชุนเกษา..........................เลขานุการ
5.นายสุทิน ดีวิหก............................. กรรมการ
6.นางอรวรรณ เทียมทนงค์............... ..กรรมการ
7.นางอ่ำ อุ่มเอิบ                               กรรมการ
8.นางบุญธรรม เพ็งพิน                       กรรมการ
9.นายต้อม พลอยเพ็ชร                       กรรมการ
10.นางศรีสะอางค์ ดีปัญญา                 กรรมการ
11.นางสาวเสาวรส นิ่มนวล                  กรรมการ
12.นายอัครพล ชุนเกษา                     กรรมการ
13.นางฉวี จันดร์ดา                            กรรมการ
14. ฝ่ายตรวจสอบ                             นายสุวรรณ ศรีนาค

กรรมการกลุ่มอาชีพปลาอบแห้งปลอดสาร

1. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ .................ประธาน
3.นางอ่ำ อุ่มเอิบ .......................... รองประธาน
5.นางสาวเรไร ชุนเกษา .................กรรมการ
8.นางกัญญา อนุเครือ.....................กรรมการ
9.นางธนวรรณ วงศ์จันทร์................เลขานุการ
11.นางกาญจนา แย้มผลดี...............เหรัญญิก