1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 110  > >>

CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คณะกรรมการหอกระจายข่าวบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗

                         คณะกรรมการหอกระจายข่าวบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗
ที่ปรึกษา
   นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
   ด.ต.ขุมทรัพย์  บุญมา

 

 

คณะทำงาน
1.นายทองสุข ลาลาด            ประธานกรรมการ

2.นายวินัย คงนะภา               รองประธาน

3.นายสุทิน ดีวิหก                 รองประธาน

4.นายสุวรรณ ศรีนาค             กรรมการ

5.นายสำรวย มหาสังข์            กรรมการ

6.นายดเรศ ลาลาด                กรรมการ

7.นางอ่ำ อุ่มเอิบ                   กรรมการ

8.นางเรไร ชุนเกษา               เหรัญญิก

9.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ           เลขานุการ