1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คณะกรรมการ/ระบียบข้อบังคับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗

คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด 

หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

คณะที่ปรึกษา

นางจำปา ฮวดมา  ที่ปรึกษา


นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ  มี่ปรึกษา


 

ร้อยตำรวจตรี ขุมทรัพย์ บุญมา   ที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการ

  

นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ 
ประธานกรรมการ  089-2350663

  

 

  นายวินัย  คงนะภา   รองประธาน

  

 

  นายสุวรรณ ศรีนาค  รองประธาน

  

 

  นายสุทิน ดีวิหก    กรรมการ

  

 

  นางอ่ำ  อุ่มเอิบ   กรรมการ

  

 

  นางอรวรรณ เทียมทนงค์   กรรมการ

  

 

  นางสวรินทร์  กูดเพตรา   กรรมการ

  

 

  นางสาวเรไร ชุนเกษา   กรรมการ/เลขานุการ

  

 

  นางหทัยรัตน์  อุ่มเอิบ     กรรมการ/เหรัญญิก

  

 

 นางบุญธรรม เพ็งพิน  กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก

 

ระเบียบข้อบังคับ

            ระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

 

           คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตุลาคม 2559 โดยนายวินัย คงนะภา (นายทะเบียน กองทุนฯ) “ระเบียบกองทุนการบริหารจัดการแม่ของแผ่นดิน” บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

           ความเป็นมา บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีปัญหาหลากหลายทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ  รัฐบาลได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นแบบ “บูรณาการ” ให้ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน มีประชาชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาหมายความว่าประชาชนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินงานเอง ภาคราชการเป็นเพียงผู้คอยให้การสนับสนุน พวกชาวบ้านได้รวมตัวกันใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง มาทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนได้ ทางศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดได้แกนนำหมู่บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ เข้าร่วมโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เป็นการเพิ่มพลังให้แก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหตุผล ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน สมดังพระราชปณิธาน “แม่ของแผ่นดิน” และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเฝ้าระวังยาเสพติดอย่างยั่งยืนและเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน/ชุมชน ต่าง ๆ ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ จึงได้มีแนวทางให้นำพระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวในรูปกองทุนใช้ชื่อว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานพระราชทานให้กับผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองพระราชปณิธาน จึงกำหนดระเบียบการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำภอโพธารามจังหวัดราชบุรี เป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

 

                                                    หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป

      ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการบริหารจัดการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน” บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

      ข้อ 2 สถานที่ตั้ง บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

                                                    หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

      ข้อ 3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้ (1) เพื่อเป็นกองทุนสำหรับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในหมู่บ้าน/ชุมชน (2) เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของความสามัคคี ความเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจของชุมชน เพื่อก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามสมควรแก่กรณี (3) เพื่อเป็นกองทุนสำหรับส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแบบพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อบรรลุถึงการพึ่งตนเอง และพึ่งพากันเองของชุมชน (4) การกำหนดวัตถุประสงค์นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามมติของชุมชน โดยยึดหลักการข้างต้นเป็นสำคัญ ตลอดจนการดำเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ ตามแนวทางที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำหนด หมวดที่ 3 เงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้อ 4 แหล่งที่มาของเงินที่สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน ในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จึงให้กำหนดแนวทางของแหล่งที่มาของเงิน เพื่อต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3 แนวทาง ดังนี้ 4.1 แนวทางแห่งศรัทธาของหมู่บ้าน คือ แนวทางที่ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีวิธีการสำคัญ ได้แก่ (1) คนในชุมชน ร่วมกันบริจาควันแรกเข้า (2) คนในชุมชน ร่วมบริจาคเป็นรายเดือน ตามที่เห็นพ้องร่วมกัน และตามที่เหมาะสม เช่นเดือนละ 10 บาท/คนหรือครอบครัว (3) อื่น ๆ ที่แสดงอออกถึงความศรัทธาของชุมชนเป็นสำคัญ แนวทางนี้มุ่งเน้นที่มีการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่องไม่เน้นที่จำนวนเงิน หากสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมแสดงถึงความเข้มแข็งของกองทุนทางสังคมในชุมชน 4.2 แนวทางแห่งปัญญา คือ แนวทางที่แสดงออกถึงความมีปัญญาร่วมกันของคนในชุมชนที่คิดหาวิธีการรวบรวมทุนทรัพย์ สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มากขึ้นและมากพอที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้โดยไม่ขัดสน โดยวิธีการสำคัญตามแนวทางนี้ ได้แก่ (1) การจัดงานในชุมชนเพื่อแสวงหารายได้ ผลกำไรเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน /(2) การเห็น…. (2) การเห็นพ้องร่วมกันในชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลกำไรจากกองทุนทั้งหลายที่มีในหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวนหนึ่ง สมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (3) ขอรับการสนับสนุนจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายนอกชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ฯลฯ เพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งจากโครงการของรัฐที่สามารถสนับสนุนได้ เช่น จากโครงการ (SML) (4) อื่น ๆ ที่ชุมชนสามารถคิดได้เอง 4.3 เงินขวัญถุง คือ เงินที่ได้รับพระราชทานให้ถือเป็นกองทุนขวัญถุงและเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน/ ชุมชน พึงได้รับเปรียบเสมือนกำลังใจที่พระองค์ท่านมอบให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการประกอบกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เงินขวัญถุงที่พระราชทานนี้ถือเป็นเงินที่มีค่าสูงสุดที่ชุมชนจะต้องรักษาจำนวนเงินดังกล่าวไว้ให้คงเดิม หมวดที่ 6 การใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างชัดเจน จึงกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ (1) ใช้จ่ายเงินในกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน เช่น การประชุมประชาคมแสดงพลังแผ่นดินเพื่อรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด เพื่อป้องกันยาเสพติดในชุมชน ใช้ในการประชาคมประชุมเรื่องยาเสพติด (2) ใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มที่เคยค้ายาเสพติดในชุมชนมิให้กลับไปมีพฤติกรรมเดิมอีก (3) ใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมความดีในชุมชน เพื่อให้เกิดเป็นแบบอย่างของชุมชน (4) ใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างความคิด ความรู้ การรวมกลุ่ม การสร้างความตื่นตัวของชุมชนในลักษณะของศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน (5) ใช้จ่ายในกิจกรรม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (6) ใช้จ่ายในกิจกรรมสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนในชุมชนหรือผู้ทุกข์ยากในชุมชน เพื่อสามารถลดทอนหรือขจัดความเดือนร้อนตามหลักเมตตาธรรม เช่น อาจเป็นการสงเคราะห์ ช่วยเหลือในรูปของตัวเงินหรือวัตถุสิ่งของ ซึ่งผู้ได้รับการสงเคราะห์จะคืนกลับมาหรือไม่ก็แล้วแต่กรณีหรือตามข้อตกลงที่ตกลงกัน (7) โดยที่กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นเจตนารมณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อสนองพระราชปณิธาน จึงไม่เป็นการสมควรที่จะนำเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนี้ให้กู้ยืมและคิดดอกผลจากการกู้ยืม อย่างกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน เว้นแต่การสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ และผู้ได้รับการสงเคราะห์จะส่งคืน พร้อมอาจสมทบเงินจำนวนหนึ่งเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยความสมัครใจ /หมวดที่ 7…. หมวดที่ 7 สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้อ 6 การเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เจตนารมณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินก็คือ การระดมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากที่สุดเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการเห็นประโยชน์ส่วนรวม โดยเชิญชวนให้คนในชุมชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กว้างขวางที่สุด ดังนี้ (1) การเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน (2) การร่วมลงชื่อแจ้งเป็นสมาชิกในสมุดรวมการยินยอมการปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (3) การบริจาคสมทบตามแนวทางแห่งศรัทธา (4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (5) วิธีการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร ว่าด้วยหน้าที่สิทธิของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้อ 7 หน้าที่ของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน (1) บริจาคเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินตามความสามารถ (2) เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ (3) ติดตามผลการดำเนินการของคณะกรรมการกองทุนฯ (4) เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้าน ข้อ 8 สิทธิของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน (1) สิทธิในการตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการกองทุนฯ ผ2) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (3) สิทธิในการร่วมกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผ4) สิทธิในการเลือกหรือได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ข้อ 9 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ (1) ตาย (2) ลาออกโดยได้รับอนุมัติจาคณะกรรมการกองทุนฯ (3) ย้ายที่อยู่อาศัยออกจาหมู่บ้านเกิน 6 เดือน (ตามความเห็นของคณะกรรมการกองทุนฯ) (4) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุม (5) จงใจฝ่าฝืนระเบียบ หรือแสดงตนไม่ให้ความร่วมมือกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมวด 5 ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้อ 10 คณะกรรมการกองทุนฯ ต้องเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุน จำนวนไม่เกิน 13 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และให้คณะกรรมการกองทุนฯ เลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ นายทะเบียน และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นผู้แต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนฯ /ข้อ 11 หน้าที่ ข้อ 11 หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (1) แสวงหาแหล่งที่มาของเงินเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (2) อนุมัติการจ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวทางที่กำหนด (3) กำกับ ควบคุม ดูแลกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (4) แถลงการณ์แสวงหา การใช้เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินให้สมาชิกและประชาคมทราบทุก 3 เดือน หมวด 6 การประชุม ข้อ 12 คณะกรรมการกองทุนฯ ต้องให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นปีทางบัญชี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกทราบ โดยต้องมีสมาชิกเข้าร่วมเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุมให้ประธานเรียกประชุมใหม่อีกครั้ง ในครั้งนี้ถ้ายังไม่ครบอีก ให้ถือว่าการประชุมครั้งที่สองครบองค์ประชุม สามรถเปิดประชุม และถือว่าการลงมติต่างๆ ถูกต้อง การเรียกประชุมทุกครั้งต้องทำเป็นหนังสือ ยกเว้ณในกรณีที่ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประชุมครั้งต่อไปไว้แล้ว ข้อ 13 ให้คณะกรรมการกองทุนฯ จัดประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ข้อ 14 การประชุมใหญ่อาจมีระเบียบวาระ ดังนี้ (1) รับทราบการเข้าใหม่ การลาออก และการถอนสิทธิ์การเป็นสมาชิก (2) การเลือกตั้งและถอดถอนคระกรรมการกองทุนฯ (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงิน (4) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการกองทุนฯ และผู้ตรวจสอบ (5) พิจารณาอนุมัติแผนงาน งบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปี (6) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ (7) พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยเลือกผู้ตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน จากที่ประชุมใหญ่ (อาจเป็นคนในหมู่บ้านหรือนอกหมู่บ้านก็ได้) หมวด 7 การดำเนินการด้านการเงินและบัญชี ข้อ 15 การเงิน (1) การรับหรือจ่ายเงินต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง (2) เอกสารด้านการเงินต้องมีลายมือชื่อเหรัญญิก 1 คน กรรมการ 1 คน (3) เหรัญญิกต้องนำเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับเงิน ข้อ 16 การบัญชี (1) ต้องทำบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ – การจ่ายเงิน (2) ต้องจัดทำรายงานประจำทุกเดือน /(3) ต้องจัด.... (3) ต้องจัดทำงบดุลประจำปี (4) ปิดบัญชีทุกสิ้นปี (สิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี) เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ข้อ 17 การตรวจสอบ (1) คณะกรรมการกองทุนฯ ต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้สมาชิกและผู้ตรวจสอบกองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ (2) ให้คณะกรรมการกองทุนฯ จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของทุกปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หมวดที่ 8 บทเฉพาะกาล ข้อ 18 ในวาระเริ่มแรกให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ครัวเรือนละ 1 คน ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการดำเนินการของกองทุแม่ของแผ่นดิน ข้อ 19 เมื่อถึงกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตามข้อที่ 18 จัดประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ ตามระเบียบต่อไป เพื่อให้การดำเนินการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและสนองตอบพระราชปณิธาน จึงให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นไปตามระเบียบการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทุกประการ ประกาศ ณ วันที่12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (นายธัมมสัญญ์ อุ่ม่อิบ) ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2559

1. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการ

2. นายวินัย คงนะภา  รองประธานฯ (นายทะบียน)

3. นายสุวรรณ ศรีนาค รองประธาน(ผู้ใหญ่บ้าน)

4. นางหทัยรัตน์ อุ่มอิบ เหรัญญิก

5.นางสาวเรไร ชุนเกษา เลขานุการ

6.นายสุทิน ดีวิหก  

7.นางอ่ำ อุ่มเอิบ

8.นางบุญธรรม เพ็งพิน

9.นางอรวรรณ เทียมทนงค์

10.นางสวรินทร์ กรูดเพตรา

           เพื่อให้การดำเนินการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและสนองตอบพระราชปณิธาน จึงให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นไปตามระเบียบการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทุกประการ

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

 

 

                  ลงชื่อ.                         

                                                                                                                         (นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ)

                   ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗