1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการประสานงานกองทุนแม่
ของแผ่นดินเซ็นรับคำสั่งแต่งตั้งคณะ
ทำงานระดับจังหวัดฯจากผวจ.ราชบุรี
ศูนย์ประสานงาน ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบโทร 089-2350663
นายสมพร เครือบุญ      ศพส.จ.รบ. โทร.089-8927021

    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำจากบ้านบ่อมะกรูด นำคณะกรรมการประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี เข้ารับทราบการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี ที่ ๑๑/๒๕๕๕  เริ่มตั้งแต่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕-๕กรกฎาคม๒๕๕๗ กำหนด๒ปี ดังนี้

๑.คณะที่ปรึกษา

๑.๑ ผวจ.ราชบุรี                 เป็นประธานที่ปรึกษา

๑.๒ รองผวจ.ราชบุรี ทุกท่าน  ที่ปรึกษา

๑.๓ ปลัดจังหวัดราชบุรี         ที่ปรึกษา

๑.๔ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี  ที่ปรึกษา

๑.๕ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี     ที่ปรึกษา

๑.๖ นายอำเภอทุกอำเภอ      ที่ปรึกษา

๑.๗ นายทองสุข ลาลาด       ที่ปรึกษา

๒.คณะทำงาน
๒.๑ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ              ประธานคณะกรรมการ 089-2350663
๒.๒ นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว               รองประธาน
๒.๓ พ.อ.อ.สมมาตร บุณโยปการ       รองประธาน
๒.๔ นางอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล รองประธาน
๒.๕ นายสาย ทองศรี                      รองประธาน
๒.๖ นายเนียง รุ่งนุช                      เลขานุการ
๒.๗ นายประเทือง บัวแตง               ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๘ นางกรรณิกา ณ บางช้าง           ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๙ นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี        ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 และผู้แทนจากอำเภอละ๓ท่านเป็นกรรมการ รวม ๓๒ท่านที่ได้รับคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และเมื่อมีคณะทำงานแล้ว นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการได้พิจารณาการยกร่างระเบียบวาระการประชุมสัญจรในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัวเกาะพลับพลา เนื้อหาการประชุมคือการจัดงานเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ ๘๐พรรษา ๑๒ สิงหาราชินี โดยกำหนดรูปแบบในการอุปสมบทหมู่ ๘๐นาคถวายเป็นพระราชกุศล การจัดผ้าป่าทอดถวายช่วยเหลือหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี และการตรวจสุขภาพในระดับ A B C อีกครั้ง เพื่อยกระดับเป็นกองทุนพระราชทานในชั้นดีที่สุด โดยจะขอมติในที่ประชุมใหญ่อีกครั้ง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของความศรัทธาหมู่บ้านกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน๑๔๒กองทุน โดยใช้กองทุนพระราชทานนี้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น๓(ห้องคอนเฟอเร้นท์)ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

 

กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี
ร่วมงานศพ ร.ต.ต.ประสาท  ศรีมยุรา


    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายสมพร เครือบุญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศพส.จ.ราชบุรี นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี ร.ท.ณรงค์เดช แก้วอุย ผช.ป้องกันจังหวัดราชบุรี ผู้ใหญ่กรรณิกา ณ บางช้าง ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นอำเภอโพธาราม นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ ร.ต.ต.ประสาท ศรีมยุรา อดีตครูฝึกอปพร.ที่เกรียงไกร และยังเป็นพี่เลี้ยงให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ขอให้ดวงวิญญาณของพี่แป๊ะจงไปสู่สุขคติเถิด เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วัดเกตุน้อยอัมพวัน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และ
อปพร.รวมพลังชาวราชบุรีทำลายล้างขบวน
การยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชินี ๘๐ พรรษา


      
พลังเครือข่ายภาคประชาชน ๓,๐๐๐คนปฏิบัติการทำลายล้างยาเสพติด เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ๘๐พรรษา
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และเครือข่ายอปพร.จ.ราชบุรี
โดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานอปพร.จ.ราชบุรี ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประธานอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี ชุมนุมเครือข่าย๓,๐๐๐คน จากอปพร.จ.ราชบุรี อปพร.จ.นครปฐม อปพร.จ.สุพรรณบุรี และอปพร.จ.กาญจนบุรี เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายภาคประชาชน ทหาร ตำรวจ วิทยาลัยเทคนิค เยาวชน สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้องฯรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานร่วม พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี รองผบก.ภ.จว.ราชบุรี พันเอกมานะ นามพันธ์ รองผบก.จทบ.ราชบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี ในวันต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตี๒,๖๐๐ปีพุทธศาสนา เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี๘๐พรรษา และเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการกับปัญหายาเสพติด
โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑.พระอาจารย์ศูนย์อบรมผาสุกวณิชเทศนาพุทธชยันตีการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.นางจำปา ฮวดมา ทำพิธีสู่ขวัญบายศรี
๓.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประนการจัดงานกล่าวรายงานประนร่วมและผู้ร่วมกิจกรรม
๔.พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.ราชบุรี กล่าวนำปฏิญาณตน
๕.พันเอก(พิเศษ)มานะ นามพันธ์ รองผบก.จบท.ราชบุรี มอบผ้าผู้ลงชื่อไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด๓,๐๐๐รายชื่อบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานพระอุโบสถวัดบ่อมะกรูด จำนวน๙พรรษา แด่อาจารย์ทองสุข ลาลาด
๖.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี มอบผู้เหลืองจีวรที่มีผู้ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดจำนวน ๓,๐๐๐ครอบครัว แก่นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านบ่อมะกรูด ห่มพระประธานในพระอุโบสถวัดบ่อมะกรูด เป็นเวลา ๙พรรษา
๗.พิธีกรเชิญ นายทองสุข ลาลาด และจ.ส.อ.ดินันท์ วสุรักขะ สาบแช่งผุ้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมกับเผาพริกเผาเกลือสาบแช่ง
๘.ยมบาล ยมทูต ยมโลก พร้อมสุวาน สุวรรณ ได้ขึ้นมาจากนรกแล้วมารับคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสู่แดนนรก
๙.ประธานร่วมได้กดปุ่มระเบิดไฟประลัยกัลป์ ทำลายล้างขบวนการยาเสพติดให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด (สนับสนุนงบประมาณการจัดงานโดย นายกู้ตระกูล - นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ  กลุ่มแม่บ้าน นางนัฐนา กลิ่นสุขและขอบคุณปลัดชนัญชิดา เกษตรสิน ปลัดอบต.ยางหักนำกำลังร่วมร้อยปฏิญาณตนร่วมกัน) สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน


หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน
บ่อมะกรูดต้อนรับคณะศึกษาดูงาน"กงไกรลาศ"    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี และประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงษ์ ปลัดเทศบาลเลาขวัญ นายวินัย คงนะภา รองประธานหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ เครือข่ายเทศบาลตำบลกงไกรลาศ นำทีมโดย คุณหมอวัชราภรณ์  เพมะ นายวันชัย พวงเงิน รองนายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ นายสมศักดิ์ กลิ่นเจาะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และแกนนำชุมชน จำนวน๕๔ท่าน เป็นรุ่นที่๒ โดยรุ่นแรกเดินทางมาเมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ รุ่นนี้มาศึกษาดูงานด้านยาเสพติด ดูงานหมู่บ้านกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ดูการอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ดูเยาวชนต้นแบบ และงานอปพร.ชุมชน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภัยจากยาเสพติด โดยมีกำลังอปพร.เป็นแกนหลักต่อสู้กับยาเสพติดทั้งในชุมชนและภายนอกอย่างอาจหาญ จนเป็นที่ประทับใจ ทั้งการต้อนรับและการเยี่ยมเยียน เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

                              คลิปVDO
http://youtu.be/IJCfE6VMM3M  

เยาวชนแก่งกระจาน เยี่ยม เครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านสิงห์
       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี นำเยาวชนอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานหมู่บ้านพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสิงห์หมู่ที่ ๑๒ โดยมีนางจำปา ฮวดมา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมกรรมการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง งานแปรรูปอาหาร งานเกษตรปลอดสาร สมุนไพรไทยฯ เป็นที่ประทับใจ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสิงหืหมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ       
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้าน
บ่อมะกรูด    ขอต้อนรับ   คณะศึกษาดูงาน

เยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๕
ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
           หมู่บ้านกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านบ่อมะกรูด นำโดยนายทองสุข ลาลาด ประธานหมู่บ้าน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นายวินัย คงนะภา ปราชญ์ชุมชน นายสยาม จิตรบวร ผู้ประสานงานเยาวชนจังหวัดราชบุรี นางไพลิน ศุขสายชล ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกหม้อ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนมูลนิธิศุภนิมิตร อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานเยาวชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หมู่บ้านบ่อมะกรูด 

 คลิปVDO  http://youtu.be/J0Yk6Ccmetk

 

หมู่บ้านกองทุนพระราชทานบ้านบ่อมะกรูด
ยินดีต้อนรับ พ.อ.มานะ งามพันธ์ และคณะ

                 หมู่บ้านกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำโดย นายทองสุข ลาลาด นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ จ.ส.อ.ดินันท์ วสุรักขะ นายวินัย คงนะภา นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี นายอุทัย แสงนุ่ม นางนัฐนา กลิ่นสุข นางไพลิน ศุขสายชล นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ และชาวบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ พันเอก(พิเศษ)มานะ งามพันธ์ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เยี่ยมเยียนเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงของหมู่บ้านบ่อมะกรูด และให้คำปรึกษาวิถีชีวิตแบบพอเพียง อีกทั้งยังยกระดับหมู่บ้านให้เป้นหมู่บ้านที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่างศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรแบบกึ่งพึ่งพาตนเองได้ พร้อมกันนั้นได้ติดตามการจัดงานวันต้านยาเสพติด๒๖มิถุนายน๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด เป็นการบูรณาการระหว่างทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กรมปภ.และอาสาสมัคร อปพร. ในโครงการมหกรรม "อปพร.รวมพลังชาวราชบุรีทำลายล้างขบวนการยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชินี๘๐พรรษา" ซึ่งเป็นการทำงานอย่างแนบแน่นระหว่างชุมชนกับทหารจังหวัดทหารบก เราสัญญาว่าจะเป็นเครือข่ายที่ดีต่อกัน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

คลิป http://www.youtube.com/watch?v=8UXfGEPSGqc&feature=relmfu

ด่วน หนึ่งร้อยสี่สิบสองกองทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ
เลือก"ธัมมสัญญ์"เป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

        กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดราชบุรี โดยการคัดเลือกจาก๑๐อำเภอๆละ๓คน เข้ารอบ ๓๐คนระดับจังหวัดราชบุรี ผลปรากฎว่าที่ประชุมเสนอนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นประธานกรรมการ สานงานต่อจากคณะกรรมการชุดที่แล้ว ทันทีที่ได้รับการเลือกตั้งนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประกาศจะนำกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับ C ให้ขึ้นเป็นระดับ A ทั้งหมด เพื่อเข้าสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดเต็มรูปแบบ และจะพัฒนาเครือข่าย พัฒนาคน พัฒนาสังคม ทำให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ สังคมเป็นสุข เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น๓ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

 ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ถวายพุทธชยันตี
นำผู้ป่วยยาเสพติดบำบัดที่วังผาแดง
      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และประธานอปพร.จ.ราชบุรี ร่วมกับ นายสมพร เครือบุญ หัวหน้าอำนวยการศพส.จ.ราชบุรี และ อปพร.จังหวัดราชบุรี นำนายภิญโญญ์ แก้วธิมา ผู้เข้าสมัครบำบัดยาเสพติดที่ศูนย์วัดวังผาแดง ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พุทธชยันตี๒,๖๐๐ปี โดยมีครอบครัวทั้งคุณแม่ ภรรยา ลูกน้อย๒คนให้กำลังใจพ่ออย่างมีความสุข โดยนายภิญโญ หรือจีอบ กราบคุณแม่เพื่อขอขมาในการหลงผิดติดยา คุณแม่ก็ให้อภัย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้นำตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ก่อนแล้วนำไปบำบัดกล่อมเกลาจิตใจ บำรุงกายและสมองให้กลับมาเป็นคนดีของครอบครัว กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดได้นำคนไปบำบัดแล้วหลายร้อยคน และจะทำต่อไปจนกว่ายาเสพติดจะหมดจากประเทศไทย เมื่อ๖มิถุนายน๒๕๕๕ ณ วัดวังผาแดง กาญจนบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

      คลิปVDO 
http://youtu.be/rvwMv7gsd_g

หมู่บ้านบ่อมะกรูด เปิดชุมชนต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน สำนักพุทธศาสนา
จังหวัดสุทรสาคร ๘มิถุนายน๒๕๕๕    กองทุนแม่ของแผ่นดิน
หมู่บ้านบ่อมะกรูด โดยนายทองสุข ลาลาด ประธานหมู่บ้าน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด นายวินัย คงนะภา รองประธานหมู่บ้าน หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเจ็ดเสมียน นายสยาม จิตรบวร ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน ให้การต้อนรับ เครือข่ายสมุทรสาคร นำโดย นายเกษม สุดดี รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และคณะจำนวน ๑๐๐คน ศึกษาดูงาน และเยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมที่มีอาชญากรรม ปัญหาความยากจน แผนชุมชน งานสภาองค์กรชุมชนตำบลและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและได้สาระเต็มที่ พร้อมเก็บเกี่ยวชุมชนเข้มแข็งไปปฏิบัติอย่างมีพลัง และเรายังก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ความดีด้วยกัน เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

                       คลิปVDO http://youtu.be/hDc24g6eILw