1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่7

ข้อมูลอสม.บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7
ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี           

วิสัยทัศน์
กินอิ่ม นอนอุ่น มีคุณธรรม เกิดการออม มีสุขภาพดี มีสวัสดิการ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พัฒนาสุขภาพชุมชน เสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ห่างไกลสารเสพติด สารพิษ โรคติดต่อ และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เสริมรายได้

ประชากร
ประชากร  699 คน
หญิง        342 คน
ชาย         357 คน

จำนวนหลังคาเรือน 137 ครัวเรือน

        อสม.ทั้งหมด                     จำนวน 11  คน

        แกนนำสุขภาพ                   จำนวน 135 คน
 
        เด็กอายุ 0-5 ปี                  จำนวน 32 คน


        ผู้สูงอายุ                          จำนวน 84 คน              

        สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน          จำนวน 50 คน

        กลุ่มสตรีอาสา                   จำนวน 20 คน

ข้อมูลด้านสุขภาพ

        ผู้พิการ                            จำนวน  8 คน

          
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน             จำนวน 10 คน

        ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง        จำนวน 5 คน

        ผู้ป่วยติดเตียง                   จำนวน 4 คน 

        การเข้าถึงบริการ จำนวน ร้อยเปอร์เซ็น

กลุ่มองค์กรต่างๆสถานที่สำคัญในชุมชน ได้แก่

1. วัดบ่อมะกรูด

2. โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด

3. ศูนยการเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

4. ศาลเจ้าหมู่ที่7 บ้านบ่อมะกรูด

5. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านบ่อมะกรูด           

    
สาธารณสุขอำเภอโพธาราม
    
นายไพรัช  มโนสารโสภณ

หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านเก่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆ้อง (รพสต.บ้านเก่า)
      
นางเพ็ญศรี ขำสุนทร
  

 

รายชื่อกรรมการ

1.นางสาววิริยาน์ เพียรวัฒนผล  ประธานกรรมการ
2.นายสุวรรณ ศรีนาค                รองประธาน
3.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ              รองประธาน/เลขานุการ
4.นางสาวเรไร ชุนเกษา              เหรัญญิก
5.นางบุญธรรม เพ็งพิน              กรรมการ
6.นางสวรินทร์ กูดเพตรา            กรรมการ
7.นางอ่ำ อุ่มเอิบ                        กรรมการ
8.นางวันเพ็ญ โสภา                   กรรมการ
9.นางขวัญเมือง แก้วขวัญ          กรรมการ
10.นางพนมวรรณ ชุนเกษา        กรรมการ
11.นายดเรศ ลาลาด                  กรรมการ

 

 

      

            ปลาหางนกยูง

            คือ มัจจุราชปราบยุงลายให้หมดสิ้นแผ่นดินไทย ภูมิปัญญา
            อสม.ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดและสาธารณสุขอำเภอโพธาราม

           

           

อสม.บ้านบ่อมะกรูดชิงดำคะแนนแซง
โค้งสุดท้ายชนะเลิศ"ต้านยาเสพติด"
ระดับจังหวัดราชบุรี ณ สถาบันกศน.

  
  

   นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.บ้านบ่อมะกรูด เข้าชิงชนะเลิศอสม.ดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554 โดยการสนับสนุนของ คุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร ผอ.รพ.สต.บ้านเก่า ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สาขา การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งมีเครือข่ายยาเสพติดทั้งจังหวัดราชบุรีส่งเข้าประกวด ผลปรากฎว่า นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฆ้อง เข้าป้ายชนะเลิศ เป็นอสม.ดีเด่นจังหวัดราชบุรี เมื่อ 13 มกราคม 2555 ณ สถาบันกศน.ภาคกลาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สถานีอนามัยบ้านเก่าคว้าแชมป์อสม.
๒แชมป์๑รองอสม.ดีเด่นจังหวัด2555

 
 
 


   อสม.บ้านบ่อมะกรูดในฐานะอสม.ที่มีความเข้มแข็งจนเป็นที่โจษขานของสาธารณสุขอำเภอโพธาราม สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยที่สังกัดรพ.สต.บ้านเก่า (สถานีอนามัยบ้านเก่า)ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่บริหารนำโดย นางเพ็ญศรี ขำสุนทร หัวหน้าสถานี ส่งเข้าประกวดอสม.ดีเด่นจังหวัดราชบุรีปี2555 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ2อสม.และรองชนะเลิศ1รางวัล ผู้ชนะเลิศคือ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ และนางสาวกนกวรรณ ลิ้มเจริญ ส่วนรองแชมป์คือ นายสุวรรณ ศรีนาค เป็นอสม.จากบ้านบ่อมะกรูดทั้ง3คน ยังความปลาบปลื้มมายังกลุ่มอสม.บ้านบ่อมะกรูด ที่ทั้ง3ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานด้านจิตอาสา เมื่อ 13 มกราคม 2555 ณ สถาบันกศน.ภาคกลาง สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

อสม.บ้านบ่อมะกรูดจัดนิทรรศการต่อสู้-ป้องกันยาเสพติด
โชว์ฯพณฯวิทยา บูรณศิริ รมว.สาธารณสุขชมเข้มแข็งสุดๆ
 
 
 
 
 
 
        

  คุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร หัวหน้ารพ.สต.บ้านเก่า(สถานีอนามัยบ้านเก่า)นำนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับเขต๔ราชบุรีด้านยาเสพติด พร้อมกับ นางสาวกนกวรรณ ลิ้มเจริญ อสม.ดีเด่นระดับเขต๔ราชบุรีด้านสุขภาพ นางสาวเรไร ชุนเกษา อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี ด้านนมแม่สายใยรักแห่งครอบครัวฯโดยทั้ง๓แชมป์มาจาก รพ.สต.บ้านเก่า นำข้อมูลและนิทรรศการการจัดการกับปัญหายาเสพติดหมู่บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มาแสดงในงาน อสม.ล้านพลัง รวมใจคนไทยห่างไกลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมต้อนรับ ฯพณฯวิทยา บูรณศิริ รมว.สาธารณสุข ที่เดินทางมาร่วมงานและเป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีได้มอบเสื้อสามารถให้กับนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ และนาสาวกนกวรรณ ลิ้มเจริญ อสม.ดีเด่นปี๒๕๕๕ระดับเขต๔ และผู้ชนะเลิศระดับจังหวัดอีก๘ท่าน ถือว่าปีนี้จังหวัดราชบุรีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และฯพณฯวิทยา ยังเข้ามาเยี่ยมซุ้มชนะเลิศการแก้ไขปัญหายาเสพติดของบ้านบ่อมะกรูด ท่านกล่าวชมเชยการทำหน้าที่ของคนบ้านบ่อมะกรูด ซึ่งนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ได้รายงานท่านอย่างละเอียดและแนวทางนวัตกรรมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อไป ต้องขอขอบคุณ คุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านเก่าทุกท่าน ที่เอาใจใส่ชุมชนและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับอสม.ในตำบลของเรา เมื่อ ๙ มีนาคม๒๕๕๕ ณ ศาลาประชาคมวัดดอนเสลา ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี